Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Rekrutacja na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

1. Studium Doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych  i  niestacjonarnych w zakresie:

- podstaw biologicznych i agrotechnicznych ogrodnictwa,

- ochrony środowiska przyrodniczego,

- kształtowania terenów zieleni.

2. Rekrutacja na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzona jest na podstawie: przedstawionych dokumentów, rozmowy z kandydatem, egzaminu z języka obcego, w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego.

 

3. Kandydaci na I rok stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne,

b) poświadczoną przez Uczelnię kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” załącza do wniosku poświadczoną kopię dokumentu pozyskania statusu beneficjenta ww. programu,

c) kwestionariusz osobowy,

d) życiorys,

e) 3 zdjęcia,

f) średnią ocen za cały okres studiów wraz z kopią indeksu lub kopiami kart okresowych osiągnięć studenta,

g) opinię opiekuna pracy magisterskiej,

h) deklarację opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której ma być wykonywana praca doktorska, o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu godzin dydaktycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni,

i) deklarację opiekuna naukowego o podjęciu opieki naukowej,

j) autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata: udział w pracach studenckiego ruchu naukowego; udział w olimpiadach i konkursach; działalność publikacyjną; udział w konferencjach i sympozjach naukowych; odbyte kursy, staże i praktyki,

k) certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie zakończonym egzaminem) lub deklarację wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny,

l) pisemny projekt pracy doktorskiej uzgodniony z przyszłym promotorem, zawierający m.in. temat pracy i koncepcję pracy (cel i założenia metodyczne),

ł) podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne),

m) podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (tylko zainteresowani kandydaci),

n) zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich wystawione przez lekarza medycyny pracy – dotyczy tylko tych kandydatów, którzy w trakcie kształcenia narażeni będą na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Skierowanie na badanie wystawia jednostka prowadząca studia doktoranckie. Koszty związane z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat.

 

4. Podstawą przyjęcia na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie jest liczba punktów (ranking) uzyskana przez kandydatów, wynikająca z:
- oceny za rozmowę kwalifikacyjną – do 40 punktów. Obejmuje: ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej i zagadnienia dotyczące przyszłej pracy doktorskiej (przedstawienie tematyki badawczej z krótką prezentacją multimedialną).

 

- oceny udokumentowanych osiągnięć kandydata – do 40 punktów. Obejmuje: średnią ocen uzyskanych w czasie studiów, opinię promotora pracy magisterskiej; aktywność naukową kandydata: udział w pracach kołanaukowego, opublikowane artykuły, doniesienia konferencyjne i udział w sympozjach naukowych, odbyte kursy szkoleniowe, staże, praktyki (udokumentowane).

 

- oceny posługiwania się językiem kongresowym – do 20 punktów. Obejmuje: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego lub egzamin zdawany w czasie postępowania rekrutacyjnego. Niezdanie egzaminu językowego lub nie przedstawienie stosownego certyfikatu uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie. Wykaz certyfikatów zamieszczono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – poz. 261.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wystąpić do kandydata i opiekuna naukowego o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące proponowanego tematu i zakresu badań.

 

5. Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Poznań 60-637, ul. Wojska Polskiego 28) w dniach 11-13 lipca 2018 r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

6. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 lipca 2018 roku o godz. 9.00 w sali  nr 15A Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159.

 

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie, kandydaci zobowiązani są podać niezbędne dane osobowe, które będą przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rekrutacji i prowadzenia studiów doktoranckich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1