Oferta pracy 2018 - Jarocińska Agencja Rozwoju

 
Jarocińska Agencja Rozwoju zaprasza do aplikowania na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz rewitalizacji.
 
Do zadań głównych osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

a) współpraca w przygotowaniu  materiałów do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) współpraca przy opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego,

c) współpraca przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z procedurą formalno – prawną.

2) Współpraca w opracowywaniu prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3) Współpraca w opracowywaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4) Współpraca w opracowywaniu planów miejscowych rewitalizacji oraz aktualizacji i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

5)Współpraca w opracowywaniu projektów prawa miejscowego w zakresie ładu przestrzennego, w tym kodeksu krajobrazowego (reklama, ogrodzenia, małą architektura).

Wymagania konieczne:

-   obywatelstwo polskie,

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-   wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury, architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni, geoinformacji lub inne wykształcenie wyższe uzupełnione  ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,

-   znajomości przepisów z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-   znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

Wymagania pożądane:

-   biegłe posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem pakietu Microsoft Office,

-   umiejętność pracy na komputerze w środowisku GIS na oprogramowaniu ArcGIS oraz/lub praca w programie AutoCAD,

-   umiejętność planowania pracy,

-   umiejętność pracy pod presją czasu,

-   komunikatywność,

-   samodzielność.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- miejsce pracy: praca w budynku JAR Sp. z o. o. i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie w pełni przystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

- stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i po terenie miasta i Gminy Jarocin.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podpisane odręcznie: CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Dokumenty należy dostarczyć w terminie od 8 czerwca 2018r. do 22 czerwca 2018r. do siedziby Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. lub przesłać pocztą na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o. o., ul. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz rewitalizacji.

 

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1