02. Informacje ogólne - Prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

Prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek (prof. zw.)

Edukacja:

 • M.Sc.- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Ph.D.- Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy
 • Dr hab. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy (nauki rolnicze, ogrodnictwo – fizjologia roślin)
 • Profesor – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii (nauki biologiczne)

 Staże i pełnione funkcje:

 • University of Birminghan i Cambridge (UK) – 2 miesiące
 • Wageningen - CPRO-DLO (Holandia) – 6 miesięcy
 • Department of Molecular Biology (mapowanie genów odporności ziemniaka na Phytophthora infestans z wykorzystaniem technik: PCR, mikrosatelitarnej, AFLP oraz RFLP)
 • Department of Arable and Forage Crops (pozyskiwanie mieszańców płciowych (Solanum nigrum i S.tuberosum z wykorzystaniem kultur niedojrzałych zarodków)
 • członkowstwo towarzystw naukowych: krajowych – Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB), Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER), Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (PTFit); międzynarodowych – FESPB oraz EFPP
 • elektor do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki (2012-2016)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych (2012-2019)
 • Członek Senatu UP (2012-2016)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2012-2016)
 • Członek Rady Naukowej – Instytutu Genetyki Roślin PAN (w kadencji 2015-2018)
 • Członek Zespołu ds. jakości kształcenia studiów doktoranckich, podyplomowych i  kursów dokształcających WOiAK (2012-2016; 2016-2019)
 • Członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej IGR Pan (2015-2018)
 • Członek Komisji ds. Kadr Naukowych WOiAK (2016-2019)
 • Członek Zespołu Ekspertów NCN - panelu NZ9B (2013A, 2015A, 2015B)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów NCN - panelu NZ9B (2016B)

 Badania, zainteresowania i osiągnięcia naukowe:

 • udział ściany komórkowej w nabytej odporności systemicznej (SAR) liści ziemniaka na grzyb Phytophthora infestans,
 • lokalna i systemiczna odporność poinsecji (Euphorbia pulcherrima Willd.) na Botrytis cinerea Pers.,
 • fizjologiczno-biochemiczna charakterystyka odporności liści pelargonii i poinsecji na Botrytis cinerea Pers.- sprawcę szarej pleśni,
 • rola indukowanej śmierci (PCD) w nabywaniu odporności przez roślinę,
 • biosynteza i funkcja tlenku azotu (NO) w roślinie oraz w patogenie grzybowym,
 • udział NO w mechanizmie adaptacji roślin na stresy środowiskowe oraz odporność krzyżową roślin
 • efektywność działania induktorów SAR (BABA,GABA, INA, Laminaryna)
 • badanie i identyfikacja targetów S-nitrozylowanych i nitrowanych białek
 • badanie zjawiska primingu oraz nabywania dziedziczonej odporności względem stresów biotycznych i abiotycznych
 • analiza zmian epigenetycznych u roślin (m.in., ekspresja genów rearanżujących histony i metylujących DNA, ChIP, MS-HRM)
 • promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich (2003, 2006, 2012, 2014) oraz kolejnych otwartych przewodów doktorskich w roku 2018 
 • kierownik 5 grantów MNiSW oraz 3 grantów NCN
 • wykonawca w 8 projektach MNiSW oraz 6 grantach z NCN

 Aktywność dydaktyczna:

 • prowadzone wykłady - Fizjologia roślin, Biotechnologia w ogrodnictwie, Biotechnologiczne podstawy rozmnażania, Biotechnologia roślinna, Fizjologiczne podstawy odporności na patogeny i szkodniki,
 • wypromowano 22 magistrantów

 Nagrody i wyróżnienia:

 • 2005 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2007- II indywidualna Nagroda Rektora AR za prace o najwyższym IF na Wydziale Ogrodniczym
 • 2007 - nagroda Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin za najlepsze prace badawcze opublikowane w latach 2005-2007, za pracę - Floryszak-Wieczorek J., Milczarek G., Arasimowicz M., Ciszewski A. 2006: Do nitric oxide donors mimic endogenous NO - related response in plants? Planta, 224: 1363-1372.
 • 2007 - przyznanie i utrzymanie przez kilka miesięcy I miejsca na liście rankingowej czasopisma Plant Science – Top 25 Hottest Articles, za pracę - Arasimowicz M., Floryszak-Wieczorek J. 2007: Nitric oxide as a bioactive signaling molecule in plant stress responses. Plant Science, 172: 876-887.
 • 2008 - nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik „Fizjologia Roślin – od teorii do nauk stosowanych"
 • 2009 - nagroda Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin za najlepsze prace badawcze w zakresie biologii eksperymentalnej roślin opublikowane w latach 2007-2008, za pracę - Floryszak-Wieczorek J., Arasimowicz M., Milczarek G., Jeleń H., Jackowiak H., 2007. Only early NO burst and the following wave of secondary nitric oxide generation enhanced effective defense responses of pelargonium to necrotrophic pathogen. New Phytologist (175), 718-730 (IF 5.25).
 • 2010 – I indywidualna Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2011 – III zespołowa Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2012 – II indywidualna Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2013 – II indywidualna Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2013 - I zespołowa Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2014 - I indywidualna Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2015 - II zespołowa Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2016 - III indywidualna Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe
 • 2017 - I  indywidualna Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe

   

Realizowane projekty grantowe:

Kierowanie:

1. W latach 1995-1997 grant KBN P06A 00508 - "Udział mechanizmu obronnego zlokalizowanego w ścianie komórkowej w indukowanej odporności liści ziemniaka względem Phytophthora infestans"

2. W latach 2004-2007 grant KBN 2P06A 01627 - "Rola indukowanej śmierci komórki w nabywaniu wzmożonej gotowości obronnej przez roślinę"

3. W latach 2005-2006 grant KBN 2P06A 03329 - "Wpływ tlenku azotu na system antyoksydacyjny rośliny w odpowiedzi na nekrotroficzny patogen"

4. W latach 2008-2011 grant MNiSW N N303 340735 – "Udział tlenku azotu (NO) w mechanizmie stresowego zapisu molekularnego w roślinie – w układzie modelowym ziemniak / Phytophthora infestans"

5. W latach 2010-2012 grant MNiSW N N 303 607438 – "Udział tlenku azotu w nabytej odporności systemicznej liści ziemniaka na Phytophthora infestans – sprawcę zarazy ziemniaka"

6. W latach 2011-2015 grant OPUS 1 – NCN 2011/01/B/NZ9/00243 – "Poszukiwanie nowych źródeł syntezy i funkcjonowania tlenku azotu w odporności liści ziemniaka na Phytophthora infestans"

7. W latach 2014-2018 grant OPUS 6 – NCN 2013/11/B/NZ9/01903 – "Nabywanie dziedziczonej odporności systemicznej ziemniaka na Phytophthora infestans"

8.  W latach 2017-2020 grant OPUS 13 – NCN 2017/25/B/NZ9/00905 – „Tlenek azotu  jako epigenetyczny mediator odporności ziemniaka typu ETI”

 

Uczestnictwo w grantach:

1. W latach 2007-2010 grant MNiSW N303 303634 "Rola tlenku azotu w indukowanej kadmem śmierci komórek korzeni roślin uprawnych" - kierownik prof. dr hab. E. Gwoźdź (UAM)

2. W latach 2009-2012 grant MNiSW N303 414437 "Wpływ endogennych sygnałów na mechanizm regulacji syntezy i akumulacji genisteiny w łubinie żółtym i jej oddziaływanie na cytoszkielet komórek roślinnych - kierownik dr hab. I. Morkunas

3. W latach 2010- 2013 grant MNiSW N310 040839 "Indukowana jonami glinu tolerancja krzyżowa ziemniaka względem P. infestans"- kierownik dr M. Arasimowicz- Jelonek (UAM)

4.  W latach 2011-2014 grant OPUS 1– NCN 2011/01/B/NZ9/00074 pt. "Udział molekuł sygnałowych w odpowiedzi obronnej Pisum sativum na żerowanie Acyrthosiphon pisum" - kierownik dr hab. I. Morkunas

5. W latach 2012- 2014 grant PRELUDIUM - NCN 2011/03/N/NZ9/00290 "Sygnałowa rola S-nitrozylowanych białek indukowanych przez tlenek azotu w odporności liści ziemniaka na Phytophthora infestans"- kierownik mgr D. Abramowski

6. W latach 2014-2017 grant OPUS 7 – NCN 2014/13/B/NZ/02177) "Identyfikacja i analiza funkcjonalna zdarzeń metabolicznych zależnych od tlenku azotu u Phytophthora infestans (Mont.) de Bary"- kierownik dr hab. M. Arasimowicz- Jelonek (UAM)

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1