08. Informacje ogólne - Prof. dr hab. Hanna Bandurska

prof. dr hab. Hanna Bandurska

Ukończone studia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 1978

 • 1989 - doktor nauk rolniczych
 • 2005 - dr hab. nauki rolnicze, ogrodnictwo - fizjologia roślin
 • 2016 - profesor, nauki rolnicze - fizjologia roślin

Przebieg pracy zawodowej:

 • nauczyciel akademicki Katedry Fizjologii Roślin;
 • od 1979 asystent,
 • 1990-2005 adiunkt, 2005-2011 adiunkt z hab.,
 • od 2011 prof. nadzwyczajny.

Staże, szkolenia i pełnione funkcje:

 • staż naukowy w Instytucie Dendrologii Roślin PAN w Kórniku 1981,
 • staż zawodowy w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swadzim-Złotniki, 6 miesięcy 1989,
 • kurs „Techniki filtracyjne i elektroforetyczne w badaniach kwasów nukleinowych i białek” Inst. Biol. Mol. Biotech. UAM Poznań 2000,
 • członkostwo towarzystw naukowych: krajowych – Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB), Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej (PTBER), międzynarodowych – Federacja Europejskich Towarzystw Biologii Roślin (FESPB).
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych (2012-2016)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze SFN dla nauczycieli akademickich (2012-2016, 2016 - 2020)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny nauczycieli akademickich (2012-2016)
 • Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej (2016-2020)

Badania, zainteresowania i osiągnięcia naukowe:

 • fizjologia reagowania roślin uprawnych na stresy środowiskowe; mechanizmy odporności na deficyt wody, zasolenie, promieniowanie UV-B, niską temperaturę
 • mechanizmy reagowania roślin na łączne (równoczesne, sekwencyjne) działanie deficytu wody i promieniowania UV-B
 • udział proliny, kwasu abscysynowego, kwasu jasmonowego i kwasu salicylowego w odporności roślin na deficyt wody oraz zwiększone natężenie  promieniowania UV-B
 • mechanizmy reagowania roślin na podwyższony poziom ozonu troposferycznego
 • aklimatyzacja roślin zawsze zielonych do niskiej temperatury
 • wybrane aspekty reagowania roślin na mikroorganizmy patogeniczne oraz szkodniki
 • promotor 1 ukończonej pracy doktorskiej, promotor 2 prac doktorskich w trakcie realizacji, recenzent 2 prac doktorskich

Projekty badawcze:

 • 1996-1997- Udział mechanizmów obronnych zlokalizowanych w ścianie komórkowej w indukowanej odporności liści ziemniaka względem Phytophtora infestans,”, główny wykonawca
 • 1999-1997 - „Rola aktywnych form tlenu w procesie detoksykacji kadmu w komórce roślinnej,” , wykonawca
 • 1999-2000 - "Systemiczne zmiany obronne w metabolizmie rośliny o drewniejących pędach, indukowane patogenem grzybowym”, główny wykonawca.
 • 2000-2002 „Udział kwasu abscysynowego, kwasu jasmonowego oraz kwasu salicylowego w reakcji jęczmienia na stres deficytu wody”, kierownik projektu
 • 2003-2005 „Genetyczne podstawy efektywności wykorzystania oraz adaptacji do niedoborów wody i obniżonego nawożenia azotowego u pszenicy ozimej”, 2003-2005, główny wykonawca
 • 2009-2011 „Badania reakcji wybranych gatunków roślin na ozon troposferyczny”, wykonawca
 • 2009-2014 POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę”, kierownik zadania pt. „Analiza zmian odpowiedzialnych za dostosowanie osmotyczne do warunków deficytu wody”,

Aktywność dydaktyczna:

 • realizowane przedmioty (wykłady, ćwiczenia): Fizjologia roślin dla kierunku Biotechnologia, Ogrodnictwo, Leśnictwo, Agronomia, Fizjologia plonowania dla kierunku Biologia, Biologia plonowania dla kierunku Ogrodnictwo, Biologia odporności dla kierunku Ogrodnictwo
 • opracowanie programu ćwiczeń i wykładów dla przedmiotów:  Fizjologia roślin dla kierunku Biotechnologia,  Fizjologia plonowania, Biologia plonowania
 • opracowanie programu ćwiczeń dla przedmiotu Biologia odporności
 • opiekun 15 ukończonych prac magisterski i 4  inżynierskich
 • promotor 2 ukończonych prac doktorskich, 1 praca w trakcie realizacji
 • recenzent 2 prac doktorskich

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1990 - Nagroda Rektora za pracę doktorską
 • 1995, 1998, 2001, 2002, 2010 Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2003, 2004, 2009,2011, 2012, 2013 Nagroda Rektora indywidualna III stopnia  za osiągnięcia naukowe
 • 2008 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik „Fizjologia Roślin – od teorii do nauk stosowanych"

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1