10. Informacje ogólne - Prof. dr hab. Iwona Morkunas

Prof. dr hab. Iwona Morkunas

Wykształcenie:

 • 1989 - magister biologii, specjalność nauczycielska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska (IBiOŚ), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku (WSP) (obecnie Akademia Pomorska w Słupsku)
 • 1997 - doktor nauk biologicznych, specjalność fizjologia roślin, Wydział Biologii,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2008 - doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii – fizjologii roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2017 - profesor nauk biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 września 2017 r.

Przebieg pracy zawodowej:

 • nauczyciel akademicki Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Słupsku; asystent i adiunkt w latach 1990-2000
 • adiunkt Zakładu Patofizjologii Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 2000-2001
 • nauczyciel akademicki Katedry Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej/Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; adiunkt w latach 2001-2013, od 2013 profesor nadzwyczajny

 Staże i szkolenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lowański (Katholieke Universiteit Leuven), Laboratorium Molekularnej Biologii Roślin, Zakład Biologii, Instytut Botaniki i Mikrobiologii, Leuven-Heverlee, Belgia
 • Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Humboldt Universität zu Berlin), Instytut Biologii, Katedra Fizjologii Roślin, Niemcy
 • Uniwersytet w Le Mans (Université du Mans), Wydział Nauki i Techniki, Francja
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii
 • Zakład Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
 • Warsztaty Bio-Talent, Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu
 • Międzynarodowe szkolenie EPG (Electrical Penetration Graph) przez prof. Freddy Tjallingii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • Szkolenie HORYZONT 2020, Poznań
 • Kurs Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. wielkopolskiego -szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off, Poznań
 • Kurs Techniki Filtracyjne i elektroforetyczne w badaniach kwasów nukleinowych i białek, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, Poznań
 • Kurs Metody Biologii Molekularnej- Metody diagnostyczne oparte na analizie DNA (PCR), A&A Biotechnology we współpracy z Politechniką Gdańską, Gdańsk

Członkostwo towarzystw naukowych:

 • krajowych – Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB), Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER), Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (PTFit),
 • międzynarodowych – Federacja Europejskich Towarzystw Biologii Roślin (FESPB), Międzynarodowe Towarzystwo Interakcji Molekularnych Roślina – Mikroorganizm (MPMI) i Międzynarodowe Towarzystwo Chemicznej Ekologii

 Badania, zainteresowania i osiągnięcia naukowe:

 • udział brassinosteroidów i sacharozy w odporności Pisum sativum L. na Fusarium oxysporum
 • regulacja przez węglowodany systemu obronnego Vigna radiata; węglowodany jako  cząsteczki powodujące priming
 • wpływ ołowiu na generowanie cząsteczek sygnałowych w siewkach grochu jadalnego (Pisum sativum L.) w odpowiedzi na żerowanie  owadów o różnym typie aparatu gębowego i wpływ tych interakcji na behawior i bionomię fitofagów
 • współzależność pomiędzy poziomem węglowodanów, a infekcją i rozwojem chorób grzybowych w heterotroficznej fazie kiełkowania i podczas przejścia od heterotroficznej do autotroficznej fazy kiełkowania nasion łubinu i grochu
 • udział sacharozy w reakcjach obronnych łubinu (Lupinus luteus L. cv. Polo) na grzyb Fusarium oxysporum f.sp. lupini
 • stres oksydacyjny i obrona antyoksydacyjna podczas interakcji roślina-patogen
 • regulacja metabolizmu fenylopropanoidowego przez węglowodany i tlenek azotu w roślinach
 • wpływ endogennych sygnałów na mechanizm regulacji syntezy i akumulacji flawonoidów w roślinach
 • udział molekuł sygnałowych w odpowiedzi obronnej Pisum sativum na mszycę grochową Acyrthosiphon pisum
 • regulacja metabolizmu przez węglowodany w kiełkujących nasionach Lupinus angustifolius i Pisum sativum
 • metaboliczne i ultrastrukturalne odpowiedzi łubinu i grochu na stres węglowodanowy
 • promotor 2 zakończonych przewodów doktorskich (w tym 1 obcokrajowca) i 1 otwartego przewodu doktorskiego
 • recenzent 4 prac doktorskich i 1 habilitacyjnej 

 Realizowane projekty:

Kierowanie:

 • Projekt KBN, grant nr 3P06R 052 24 "Współzależność pomiędzy poziomem węglowodanów a infekcyjnością i rozwojem chorób grzybowych w kiełkujących nasionach łubinu i grochu, 2003-200
 • 6Projekt MNiSW, grant nr N N303 414437 "Wpływ endogennych sygnałów na mechanizm regulacji syntezy i akumulacji genisteiny w łubinie żółtym i jej oddziaływanie na cytoszkielet komórek roślinnych" 2009-2012
 • Projekt NCN nr 2011/01/B/NZ9/00074 "Udział molekuł sygnałowych w odpowiedzi obronnej Pisum sativum na żerowanie Acyrthosiphon pisum" 2011-2014 

Opiekun naukowy projektów:

 • Projekt PRELUDIUM 13, NCN nr 2017/25/N/NZ9/00704 „Wpływ ołowiu na generowanie cząsteczek sygnałowych i ich oddziaływanie na regulację biosyntezy flawonoidów w siewkach grochu (Pisum sativum L.cv. Cysterski) w odpowiedzi na żerowanie mszycy grochowej [Acyrthosiphon pisum (Harris)]”

Uczestnictwo w projektach krajowych:

 • Projekt interdyscyplinarny o charakterze międzyuczelnianym z Zakładem Biochemii UAM w Poznaniu "Wzajemne interakcje ołowiu i nekrotroficznego grzyba Fusarium oxysporum f.sp. pisi w korzeniach siewek grochu", 2006-2007
 • Udział w realizacji zadań w ramach dotacji ministerialnej do badań nad rolnictwem ekologicznym. Realizacja na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Nr PKre-029-6-3/11(150)] współpraca z Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym w poznaniu, 2011
 • Projekt MNiSW, grant nr N N303 806640 " Reakcja ucieczki chloroplastów pod wpływem jonów ołowiu na przykładzie Lemna trisulca L.", 2011-2014
 • Projekt NCN nr 2014/15/B/NZ9/02169 "Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium", 2015-2018
 • Projekt NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ3/02141 „Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych fototropinami”, 2017-2020

Uczestnictwo w projektach we współpracy międzynarodowej:

 • Projekt we współpracy międzynarodowej "Sweet immunity in mung bean" z Laboratorium Molekularnej Biologii Roślin Zakładu Biologii Instytutu Botaniki i Mikrobiologii, Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego (Katholieke Universiteit Leuven) w Belgii, Program Erasmus+, 2015-2016
 • Projekt we współpracy międzynarodowej “Sweet immunity in mung bean: the case of fructans” z Laboratorium Molekularnej Biologii Roślin Zakładu Biologii Instytutu Botaniki i Mikrobiologii, Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego (Katholieke Universiteit Leuven) w Belgii, Program Erasmus+, 2016-2017
 • Projekt we współpracy międzynarodowej pt. „Comparison of climatic condition of apple tree between Korea and the Poland for cold resistance mechanism”, umowa pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (PULS), Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu a CNARES (Chungcheongnam-do Agricultural Research and Extension Services - Rolniczym Ośrodkiem Badawczo-Doradczym Chungchangnam-do) Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Administration - RDA) Republiki Korei 

 Aktywność dydaktyczna:

Przeprowadzone lub prowadzone ćwiczenia, wykłady i seminaria naukowe

 • ćwiczenia z przedmiotu Systematyka roślin na kierunku Biologia na studiach magisterskich, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Słupsku, 1990-1992
 • ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia roślin na kierunku Biologia, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Słupsku, 1992-2000
 • wykłady z przedmiotu Fizjologia roślin na kierunku Biologia na studiach magisterskich, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Słupsku, 1998 -2000
 • pracownie półdzienne i magisterskie na kierunku Biologia o specjalności nauczycielskiej jak i eksperymentalnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Słupsku,1992-1999
 • ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia roślin na kierunkach Ogrodnictwo, Rolnictwo, Biotechnologia, Biologia na studiach stacjonarnych, Katedra Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu/Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od 2001 roku
 • pracownie specjalizacyjne z przedmiotu Biologia roślin na kierunku Biologia, Biologia plonowania na kierunku Ogrodnictwo, Fizjologia odporności na patogeny i szkodniki na kierunku rolnictwo, Katedra Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu/Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od 2001
 • współudział w opracowaniu programu do ćwiczeń z przedmiotu Fizjologia odporności na patogeny i szkodniki oraz Biologia odporności roślin
 • udział w przygotowaniu kolejnej wersji skryptu do ćwiczeń kursu podstawowego z Fizjologii roślin dla kierunków Ogrodnictwo, Biologia i Biotechnologia
 • wykłady monograficzne dla słuchaczy studium doktoranckiego na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2011 i 2016
 • wykłady w ramach programu Erasmus dla studentów Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, 2012, Berlin, Niemcy
 • wykłady z przedmiotu Fizjologia roślin dla kierunku Biologia na studiach pierwszego stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2011/2012
 • wykłady z przedmiotu Ekofizjologia roślin dla kierunku Ochrona Środowiska na studiach pierwszego stopnia, kierownik przedmiotu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2010-2016
 • seminarium naukowe dla studentów kierunku Ogrodnictwo na studiach drugiego stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2011-2016
 • wykład z przedmiotu Wpływ zanieczyszczeń środowiska na rośliny i zwierzęta  na studiach pierwszego stopnia, kierownik przedmiotu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2014
 • opracowanie programu ćwiczeń z przedmiotu Fizjologia odporności na czynniki stresowe dla kierunku Ogrodnictwo, studia drugiego stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2009-2010
 • opracowanie programu ćwiczeń z przedmiotu Fizjologia odporności na patogeny i szkodniki dla kierunku Medycyna Roślin, studiach drugiego stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2014-2015
 • ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia roślin na kierunkach Ogrodnictwo, Rolnictwo, Biologia na studiach stacjonarnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2009-2016
 • ćwiczenia z przedmiotu Ekofizjologia roślin na kierunkach Architektura krajobrazu, Ochrona Środowiska
 • ćwiczenia z przedmiotu Biologia roślin na kierunku Ekoenergetyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014-2015
 • pracownie specjalizacyjne z przedmiotu Fizjologia odporności na patogeny i szkodniki dla kierunku Medycyna Roślin, studiach drugiego stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2014-2015
 • ćwiczenia Biologia odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, kierunek Medycyna Roślin, studiach drugiego stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014-2017
 • ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia roślin drzewiastych na kierunku Rolnictwo, studia stacjonarne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2016-2017
 • ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia roślin drzewiastych na kierunku Rolnictwo, studia stacjonarne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2016-2017
 • wykład i ćwiczenia z przedmiotu Plant physiology under environmental stress, kurs dla studentów z Chińskiej Republiki Ludowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2017-2018
 • ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia roślin drzewiastych na kierunku Rolnictwo, studia stacjonarne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2016
 • wykłady z przedmiotu Plant responses to adverse environmental factors (module HORT 3), courses: HORT 3.1 Abiotic stresses and HORT 3.2 Biotic interactions, kurs dla studentów programu Erasmus+, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2018
 • Wypromowano 17 magistrantów (w tym 2 obcokrajowców) i 4 inżynierantów

 Działalność organizacyjna:

 • 1993-1996 Przedstawiciel asystentów w Radzie IBiOŚ WSP w Słupsku
 • 1998-1999 Udział w komisji rekrutacyjnej jako sekretarz na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym na kierunku biologia, IBiOŚ WSP w Słupsku
 • 2004 Udział w komisji rekrutacyjnej jako egzaminator z biologii na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • 2009-2014 Udział w komisji rekrutacyjnej jako egzaminator z biologii na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009-2016 Członek Komisji Egzaminacyjnej na studiach inżynierskich Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • 2009-2016 Członek Rady Katedry Fizjologii Roślin
 • 2009-2016 Członek Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • 2009 Przewodnicząca Komisji Przetargowej powołanej przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • 2009-2014 Przygotowywanie sprawozdań dydaktycznych dla Katedry Fizjologii Roślin
 • 2011-2016 Udział w komisjach ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • 2016 Udział jako sekretarz w komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 2016-2017 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin
 • 2018-2019 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin
 • 2016-2020 Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2004 - Nagroda Zespołowa III stopnia za oryginalne prace twórcze Rektora AR
 • 2005 - Nagroda Indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora AR
 • 2008 - Nagroda Zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UP
 • 2009 - Nagroda Zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UP
 • 2011 - Nagroda Zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UP
 • 2012 - Nagroda Zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UP
 • 2014 - Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UP
 • 2015 - Nagroda Zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UP
 • 2015 - Srebrny medal za długoletnią służbę nadany Przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2018 - Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UP

 

 

baner ogrod wrazen

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1