Spis publikacji - Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski

2015

Monografie

Mikołaj KNAFLEWSKI, 2015: Uprawa szparagów bielonych i zielonych. Hortpress Warszawa ss. 120, wykresy 8. tab. 15, fotografii 92, lit 48.

Referaty, materiały konferencyjne

1. Mikołaj KNAFLEWSKI, Anna Zaworska, 2015. Jakich błedów nie należy popełniać przy zakładaniu szparagarni . Materiały XIX Konferencji szparagowej, Sielinko, 17 marca 2015 :47- 52. summmary.

2. Henryk Ratajkiewicz Mikołaj KNAFLEWSKI Anna Zaworska 2015. Kompleksowa ochrona szparaga przed chorobami i szkodnikami. Materiały XIX Konferencji szparagowej, Sielinko, 17 marca 2015 :21-27, summary.

Artykuły popularno-naukowe

1. Mikołaj KNAFLEWSKI 2015 Nawożenie pod szparagi i w szparagach. Warzywa 3/2015:32-34.3 ryc., 1 tab.

2. Mikołaj KNAFLEWSKI 2015 Warzywa odwdzięczą się za wodę. Warzywa 5/2015: 30-33. 3tab. 

3. Anna Zaworska Mikołaj KNAFLEWSKI, 2015. Szparagowe spotkania 2015. XIX Konferencja Szparagowa w Sielinku. Wieści Akademickie 14-15.

4. Anna Zaworska Mikołaj KNAFLEWSKI, 2015. Szparagowe spotkania 2015. Konferencja prasowa. Wieści Akademickie 16-17.

 

2014

Oryginalne prace twórcze

Mikołaj KNAFLEWSKI*, Alina KAŁUŻEWICZ, Wenjing CHEN, Anna ZAWORSKA, Włodzimierz KRZESIŃSKI,2014  Suitability of sixteen asparagus cultivars for growing in polish environmental conditions. Journal of Horticultural Research. 22/2: 151-157.

Popularnonaukowe

1. Knaflewski M. 2014. Czterdzieści lat banku genów szparaga. Wieści Akademickie. 7/8(190/191): 10-12, zdj. 2, Zaworska 4

2. Knaflewski M., 2014. Co nowego w produkcji szparagów? Warzywa 4/2014:42-43, 1 wykres, 2 zdjęcia.

3. Knaflewski M. , 2014, Stefan Lisoń (1937-1995) Echa Opalenickie 6 (300)/2014:3

 

2013

Oryginalne prace twórcze

1. Oingjun ZHU, Leilei CHEN, Xin SUN, Qizhi ZHANG, KNAFLEWSKI Mikolaj, KRZESIŃISKI Włodzimierz,. 2013. Evaluation of the adaptability of 28 green asparagus cultivars. Agricultural Science&Technology, 14(2): 235-242.

Monografia

1. Metodyka integrowanej produkcji szparaga. Praca zbiorowa pod redakcją M. Knaflewskiego, Autorzy: Baranowski T., Dankowska E., Kałużewicz A., Knaflewski M., Zaworska A., 2013. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 1-27.

Konferencyjne

1. Knaflewski M., Chen W., Zaworska A., Krzesiński W., 2013. Performance of new asparagus cultivars in the first two years of yielding. Streszczenia. Konferencja: zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania. 20-21 czerwca 2013 Warszawa: 43. poster

2. Wenjing Chen, Mikolaj Knaflewski, Włodzimierz Krzesinski, Anna Zaworska, Monika Gasecka. Forecasting yield pontential of new asparagus cultivars on the basis of some morpho-physiological characteristcs of juvenile plant. XIII International Asparagus Symposium. China 15-17.10.2013. Abstract. + wygłoszony referat

3. Mikolaj Knaflewski, Alina Kaluzewicz, Wenjing Chen, Anna Zaworska, Włodzimierz Krzesinski. (w przygotowaniu) Suitability of sixteen cultivars from different origins for green asparagus production in Poland. XIII International Asparagus Symposium. China 15-17.10.2013. Abstract. + poster

4. Jianwu Ren, Wenjing Chen, Mikolaj Knaflewski. Two-stage rooting culture of asparagus (Asparagus officinalis L.) supermale propagated in vitro. XIII International Asparagus Symposium. China 15-17.10.2013. Abstract.+ poster

Popularnonaukowe

1. Knaflewski M. 2013. Pierwsze prace w szparagarni. Warzywa 3: 22-24, 4 zdjęcia

2. Knaflewski M., Zaworska A., 2013. XVIII Konferencja Szparagowa. OWK 52/5: 63, 1 zdjęcie

3. Zaworska A., Knaflewski M., 2013. Szparagi źródłem dochodu zdrowia i przyjemności. XVIII konferencja szparagowa. Wieści Akademickie UP w Poznaniu 176-177 (5/6):9-10

4. Zaworska A., Knaflewski M., 2013. Szparagi źródłem dochodu zdrowia i przyjemności. Szparagowa Konferencji Prasowa Wieści Akademickie UP w Poznaniu 176-177 (5/6): 10-11.

 

2012

Oryginalne prace twórcze

1. Jianwu Ren, Wenjing Chen, Mikolaj Knaflewski. 2012. Factors affecting asparagus (asparagus officinalis l.) root development in vitro. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(6):107-118, 20 pkt IF 0,691

2. Maciej Zenkteler, Weronika Dębowska, Mikołaj Knaflewski, and Elżbieta Zenkteler. 2012: Screening of asparagus officinalis l. seeds for occurrence and ploidy of twin embryos. Acta biologica cracoviensia. Series Botanica 54/2: 1-8, IF 0,612, pkt 20

3. Kałużewicz1, A. Gliszczyńska-Świgło2), I. Klimczak), J. Lisiecka), B. Tyrakowska and M. Knaflewski, 2012. The influence of short-term storage on the content of flavonoids and vitamin c in broccoli. Europ.J.Hort.Sci., 77 (3): 137-143, ISSN 1611-4426. IF 0,381, pkt 20, 

4. Elżbieta Zenkteler, Sławomir Samardakiewicz, Alina Kałużewicz, Mikołaj Knaflewski, 2012. Effect of devernalization on the transition from vegetative to prefloral phase of the broccoli (brassica oleracea var. italica cv. 'fiesta') shoot meristem. Acta Agrobotanica Vol. 65 (1): 29-36. z grantu między UAM a UP, 7 pkt.

5. Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Mikołaj Knaflewski, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski and Barbara Frąszczak 2012. Broccoli (Brassica oleracea var. italica) head initiation under field conditions. Acta Agrobotanica Vol.65 (2): 93-98, 7 pkt

6. Alina Kaluzewicz, Wlodzimierz Krzesinski, Mikolaj Knaflewski, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spizewski, Barbara Fraszczak. 2012. Effect of temperature on the growth of broccoli (brassica oleracea l. VAR. italica PLENCK) cv. fiesta. Vegetable Crops Research Bulletin, vol. 77, 129-141, 7 pkt

7. Knaflewski M., Zaworska A., Chen W., Krzesiński W., 2012. Characteristics of immature asparagus plants as indicators of yield potential. Acta Hortic. 936: 365-372. 0 pkt 

Inne

1. M. Knaflewski, 2012 Tadeusz Pudelski (1926-2012), Hasło Ogrodnicze 5:9 + moje zdjęcie

2. M. Knaflewski, 2012, Prof. Dr hab. Tadeusz Pudelski (1926-2012). Warzywa, 5: 5 + moje zdjęcie 

3. M. Knaflewski, 2012, Prof. Dr hab. Tadeusz Pudelski (1926-2012). Wieści Akademickie +moje zdjęcie

4. M. Knaflewski, 2012, Tadeusz Pudelski (1926-2012), OWK:6 + zdjęcie

5. M. Knaflewski, 2012,Prof.zw.dr hab. Tadeusz Pudelski 1926-2012. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. 22: 8-9.

 

2011

Oryginalne prace twórcze

1. Jolanta Lisiecka, Mikołaj Knaflewski, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, 2011  The effect of animal protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. 'Elsanta' Acta ScL PoL, Hortorum Cultus 10(1) 2011, 31-40, 20 pkt IF 0,393

2. Zbigniew Karolewski1*, Agnieszka Waśkiewicz2, Lidia Irzykowska1, Jan Bocianowski3, Marian Kostecki2, Piotr Goliński2, Mikołaj Knaflewski4, Zbigniew Weber1 2011. Fungi Presence and their Mycotoxin Distribution in Asparagus Spears. Polish Journal of Environmental Studies (Polish J. of Environ. Stud) 20, 4: 911-918, 13 pkt

Materiały konferencyjne

1. Mikołaj Knaflewski, Anna Zaworska 2011. Zakładanie plantacji z uwzględnieniem doboru odmian . Materiały XVII konferencji szparagowej, Sielinko, 15marca 2011...: 10 -18

2. Mikołaj Knaflewski, Anna Zaworska, Wenjing Chen. Aktualności w produkcji szparaga Materiały XVII konferencji szparagowej, Sielinko, 15marca 2011: 42 –50.

3. Chen W.J., Zaworska A., Li Z.F., Knaflewski M. 2011. Growth Dynamics Of Young Asparagus Plants As Indicator For Their Performace At The End Of Vegetation Period, VII International Scientific Conference for Students and PhD Students. Lviv, Ukraine, April 5-8, 2011. Abstract book: 329-330.

Rurek 2011 poster

Inne publikacje

Mikołaj Knaflewski Anna Zaworska, 2011, Konferencje szparagowe. Biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. 21:14-15.

 

2010

Oryginalne prace twórcze

1. Bartczak M., Lisiecka J., Knaflewski M. 2010. Correlation between selected parameters of planting material and strawberry yield. Folia Horticulturae 22/1: 9-12. tab 1, fig. 4, 21 ref. polskie streszczenie

2. Kałużewicz A.,  Krzesiński W, Knaflewski M, Lisiecka J, Spiżewski T., Frąszczak B.2010. The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(3): 167-174. (6 tables, 20 references, Polish summary) 20pkt IF 0,547

3. Mikołaj Knaflewski1, Włodzimierz Krzesiński1, Monika Gąsecka2, Jerzy Stachowiak, 2010, 2 Yielding of asparagus depending on harvest ending date. Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 67-75 

4. Alina Kałużewicz Włodzimierz Krzesiński Szymon Buchowski Anna Zaworska Teresa Kotlińska 2, Mikołaj Knaflewski1 'Variability of economic traits of 28 cultivars of asparagus (Asparagus officinalis L.) Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 161-168.

Podręcznik akademicki

M. Knaflewski, red. "Uprawa warzyw w pomieszczeniach" rok wyd. 2010, PWRiL, Poznań, ss. 508. 

część ogólna

1. Produkcja warzyw w pomieszczeniach i perspektywy jej rozwoju: 17-24 

2. Jakość i wartość biologiczna: 25-29 

3. Uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne uprawy w pomieszczeniach: 31-37

część szczegółowa

13.2. Rabarbar - Rheum rhaponticum L.: 488-490

Prace konferencyjne 

1. Kałużewicz A.,  Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B.2010. Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Proekologiczna uprawa warzyw - problemy i perspektywy; Siedlce, 24-25 czerwca 2010: 84-85 + poster

2. Knaflewski M., Żurawicz A.,Krzesiński W.,  Buchowski Sz. 2010. Wpływ terminu kończenia zbiorów na cechy pędów asymilacyjnych szparaga (Asparagus officinalisis L.). Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Proekologiczna uprawa warzyw - problemy i perspektywy, Siedlce, 24-25 czerwca 2010: 88-89 + poster

3. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T.,  Frąszczak B., Kałużewicz A., W. Krzesiński. Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany "Elsanta" Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Proekologiczna uprawa warzyw - problemy i perspektywy, Siedlce, 24-25 czerwca 2010: 111-112 + poster

Inne publikacje

1. Knaflewski M., Zurawicz A., Buchowski Sz., Krzesiński W., Zaworska A., Changes in asparagus yielding caused by harvest duration. 28th International Horticultural Congress, Lizbona August 22-27, 2010, vol. 2: 594 (abstrakt + poster + krótka prezentacja)

2. Knaflewski M., .Chen W., Krzesiński W., Zaworska A. 2010 Characteristics of immature asparagus plants as indicators of yield potential. International Horticultural Congress, Lizbona, August 22-27, 2010, vol. 2: 616 (abstrakt + poster) 

3. Knaflewski M., Chen W. J., 2010. 28 Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy, Lizbona 22-27 sierpnia 2010 roku. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa nauk Ogrodniczych: 16-17.

4. Zaworska A. Knaflewski M., 2010. Szparagowa Konferencja Prasowa w Hotelu Rzymskim Wieści Akademickie, 140-141: 8-9.

5. Knaflewski M., Zaworska A. 2010.Organizacja zbiorów szparaga. Warzywa 4/2010:22-23, 2 fot., 1 tab. 1 wykres  

6. Rurek M, Krzesinski W, Pietkiewicz G, Knaflewski M: Biogenesis of cauliflower mitochondria in abiotic stress conditions- molecular and physiological study1. Poster 3.10, Acta Biologica Cracoviensia, vol. 51, suppl. 2, p. 41(Abstracts: 41th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, 2009, Krakow, Poland)

2. Poster, ksiązka abstraktow (str. 128-129), II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydzialu Biologii UAM pt. "Wyzwania wspolczesnej biologii,biotechnologii i ochrony srodowiska", 5-7 kwietnia 2011

 

2009

Oryginalne prace twórcze

1. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2009. Effect of temperature on the yield and quality of broccoli heads. Vegetable Crops Research Bulletin,  71: 51-58.

2. Spiżewski T., Knaflewski M. 2009. The effect of fertigation and irrigation methods on yielding of pickling cucumber. Vegetable Crops Research Bulletin 70: 153-161.

3. Gąsecka M., Krzesiński W. Stachowiak J., Knaflewski M. 2009, The effect of temperature and crown size on  asparagus yielding, Folia Horticulturae, 21/1: 49-59.

4. Frąszczak B., Knaflewski M., 2009. Effect of light conditions and temperature on fresh yield of some spice plants grown in containers. Vegetable Crops Research Bulletin, 71: 59-67. tab.1, figure 2, ref.27, streszczenie 

5. Bartczak M., Lisiecka J., Knaflewski M. 2009. Effect of type of strawberry plants, cultivar and timing of the harvest on the quality of strawberry fruit. Acta Hort. 842: 923-926, tab. 3, poz. lit. 11, 

Prace konferencyjne 

1. Kałużewicz A., Buchowski Sz., Knaflewski M., 2009. Charakterystyka nowych odmian i ich przydatność do naszych warunków. XVI Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 17.03.2009: 6-12.

2. Krzesiński W., Knaflewski M., 2009. Nawożenie szparagarni z uwzględnieniem minimalizacji kosztów. I. Przed założeniem plantacji. XVI Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 17.03.2009: 13-18.

3. Krzesiński W., Knaflewski M., 2009. Nawożenie szparagarni z uwzględnieniem minimalizacji kosztów. II. Plantacja nie plonująca i plonująca. XVI Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 17.03.2009: 23-26.

4. Knaflewski M., Zaworska A. 2009. Ochrona plantacji szparagowych przed chorobami, szkodnikami i chwastami w sytuacji ograniczeń w dostępie środków. XVI Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 17.03.2009: 27-33.

5. Knaflewski M., Zaworska A. 2009. Aktualności w produkcji szparaga. XVI Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 17.03.2009: 34-37.

6. Waśkiewicz A., Karolewski Z., Kostecki M., Bocianowski J., Goliński P., Weber Z. Irzykowska L., Knaflewski M. 2009. Grzyby patogeniczne i toksyny w szparagu. Mat Konf: Żywność regionalna i tradycyjna – aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne, Olsztyn 25-26.11.2009: 93-96.

Inne publikacje

abstrakty

1. Kałużewicz A., Krzesiński W., Buchowski Sz., Zaworska A., Kotlińska T., Knaflewski M. Zmienność cech użytkowych 28 odmian szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.). abstrakt i poster na konferencję pt. „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju” 5-8 października 2009, Poznań, (praca do druku w przygotowaniu).

2. M. Knaflewski, W. Krzesinski, A. Kaluzewicz, A. Zaworska, Sz. Buchowski. Suitability of twenty eight asparagus cultivars of different origin for growing in a temperate climate. abstrakt i poster (praca do druku w przygotowaniu), XII International Asparagus Symposium, Lima, Peru 2009.

3. M Knaflewski. History of asparagus cultivation and international asparagus symposia. 

- abstrakt i referat (praca do druku w przygotowaniu) XII International Asparagus Symposium, Lima, Peru 2009. 

4. M. Rurek, W. Krzesinski, G. Pietkiewicz, M. Knaflewski, 2015. Biogenesis of cauliflower mitochondria in abiotic stress conditions - molecular and physiological study. Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. Supplement > 2009 > 51 > 2 

pozostałe

5. Gryszka M., Knaflewski M, 2009 Metoda uprawy i nawadnianie marchwi. Warzywa 4/2009: 38-42.

6. Zaworska A. Knaflewski M. 2009. Ogrodnicze spotkania w Marcelinie. Wieści Akademickie lipiec / sierpień: 9-10.

7. Knaflewski M. 2009 Profesor dr h.c. Helena Nieć (1894-1979) Wieści Akademickie 12(135):42-43

 

2008

Oryginalne prace twórcze

1. Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M. 2008. The height of some spice plants depending on light conditions and temperature. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Seria Horticulture, vol. 11/2. http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue2/art-16.html. tab. 3, fig. 4. lit. 11. 4 pkt

2. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M. Goliński P., 2008. Correlations between asparagus crop and the year of cropping, day of harvest, sugar contents in storage roots and spears and air temperature. Vegetable Crops Research Bulletin. 68: 93-100.

3. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M., Goliński P. 2008. Changes in glucose, fructose and sucrose contents in storage roots of asparagus during vegetation period. Vegetable Crops Research Bulletin 69: 145-154.

4. Knaflewski M. 2008. Minimum temperature and heat sum for seed germination and seedling emergence of asparagus. Acta. Hort. 776: 465-470. tab. 2, fig. 6, lit. 7.

5. Knaflewski M., Fiedorow Z., Pawłowski A. 2008. Viral diseases and their impact on asparagus performance and yield. Acta. Hort. 776: 191-197. tab. 9, fig. 1, lit. 28.

6. Knaflewski M., Goliński P., Kostecki M., Waskiewicz A., Weber Z. 2008. Mycotoxins and Mycotoxin-Producing Fungi Occuring in Asparagus Spears. Acta. Hort. 776: 183-189. tab. 2, fig. 2, lit. 22.

7. Knaflewski M., Kałużewicz A., Krzesiński W., Zaworska A. 2008. Przydatność 21 odmian szparaga do uprawy na zielone wypustki w Polsce. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 527: 173-177. tab. 2, lit. 5, summ.

8. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Knaflewski M. 2008. Plant age effect on asparagus yielding in terms of carbohydrate balance. Folia Horticulture 20/2: 29-38.

9. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Żurawicz A., Knaflewski M., Goliński P. 2008. The effect of plant age and crown size of asparagus on fern growth in terms of carbohydrate balance. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(3): 93-102.

10. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2008. Changes in soluble solid content in green asparagus spears during harvest season. Acta. Hort. 776: 435-443. tab. 2, fig. 7, lit. 10.

Prace konferencyjne 

Knaflewski M., Zaworska A., 2008. Aktualne zagadnienia produkcji szparaga w Polsce i Europie. XV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 21.06.2008: 51-62.

Abstrakty konferencyjne

Z. Karolewski, A. Waskiewicz, M. Kosteski, L. Irzykowska, J. Bocianowski, P. Goliński, M. Knaflewski and Z. Weber, 2008. Occurence of Fusarium species and Mycotoxins in asparagus spears. 9th International Congress of Plant Pathology, Torino, Italy, 24-29 August 2008. Journal of Plant Pathology 90, (2, Supplement) S2: 321.

A. Waśkiewicz, L. Irzykowska, Z. Karolewski, J. Bocianowski, M. Kostecki, P. Goliński, M. Knaflewski, Z. Weber. 2008 Fusarium spp. and Mycotoxins present in Asparagus spears. 3rd Int. FHB Symposium. Szeged, Hungary: 405 -407. fig 2, lit. 13.

Artykuły popularno-naukowe

Knaflewski M. 2008. Wykwintne szparagi. Ogrody. 5: 27-29.

Knaflewski M. 2008. Nawożenie szparagarni po zbiorach. Warzywa 8: 29-31. tab. 1, fot. 3.

Knaflewski M., Zaworska A., 2008. Szparagi na działce. Działkowiec 12: 46-47.

 

2007

Podręcznik akademicki

1. Ogólna uprawa warzyw pod red. M. Knaflewskiego 2007. PWRiL Poznań: ss 416, w tym autor rozdziałów: Wiadomości wprowadzające: 13-30, Pochodzenie i klasyfikacja roślin warzywnych: 31-37, Warunki środowiska: 39-40 i 46-65.

inni autorzy z Katedry:

Frąszczak B. Światło - promieniowanie. 40-46.

Piróg J. Wyposażenie techniczne gospodarstw warzywniczych: 67–81.

Spiżewski T. Siew i sadzenie: 191-202.

Oryginalne prace twórcze

1. Gliszczyńska-Świgło A., Kałużewicz A., Lemańska K., Knaflewski M., Tyrakowska B., 2007. The effect of solar radiation on the flavonol content in broccoli inflorescence. Food Chemistry 100: 241-245. 32 pkt

2. Gebler P., Wolko Ł., Knaflewski M., 2007. Identification of molecular markers for selection of supermale (YY) asparagus plants. J Appl Genet. 48, 2: 129–131. 20pkt.

3. Bartczak M., Pietrowska M., Knaflewski M., 2007. Effect of substrate on vegetative quality of strawberry plants (Fragaria x ananassa Duch.) produced by a soilless method. Folia Hortic. 19/2: 39-46. 9 pkt. 

4. Krzesiński W., Stachowiak J., Gąsecka M., Knaflewski M., 2007. Sugar content in spears versus asparagus yielding. Vegetable Crops Research Bulletin, 67: 127-136. 9pkt.

5. Knaflewski M., Kałużewicz A., Niezborała M,. Zaworska A., 2007. Zmienność cech morfologicznych 28 odmian szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Roln., 517 cz I: 361-368. 6pkt

6. Weber Z., Karolewski Z., Irzykowska L. Knaflewski M. and Kosiada T., 2007. Occurrence of Fusarium species in spears of asparagus (Asparagus officinalis). Phytopathologia Polonica, 45: 9-15, tab, 4, lit. 19, streszczenie polskie.

7. Bartczak M., Knaflewski M., 2007. Fruit size, firmness and extract content in ‘Elsanta’ and ‘Honeoye’ strawberry grown for an early and late harvest. [W] Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. (Paweł Nowaczyk ed.), University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz: 33-38. 1pkt

Prace konferencyjne 

1. Knaflewski M., 2007. Fizjologiczne podstawy plonowania szparaga. XIV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 13.03.2007, Nowy Tomyśl: 24-31.

2. Niezborała M., Knaflewski. M., 2007. Metody otrzymywania roślin supermęskich szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.) i ich znaczenie praktyczne. XIV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 13.03.2007, Nowy Tomyśl: 53-56. 

3. Knaflewski M. Krzesiński W., 2007. Nawożenie szparagarni. XIV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 13.03.2007. Nowy Tomyśl: 62-67.

4. Knaflewski M., Zaworska A., Wilk B., 2007. Aktualne zagadnienia produkcji szparaga w Polsce. XIV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 13.03.2007, Nowy Tomyśl: 68-75. 

Abstrakty konferencyjne

1. Krzesiński W., Knaflewski M., 2007. Wpływ warunków środowiska w różnych terminach uprawy na cechy korzeni trzech odmian marchwi. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Warzywnicza pt. Postęp w technologii uprawy warzyw korzeniowych. Skierniewice 15.10.2007: 50-51.

Artykuły popularno-naukowe

1. Knaflewski M., Zaworska A., 2007. Z konferencji szparagowej. OWK 10: 16.

Inne

1. Knaflewski M., Zaworska A., 2007. Szparag w trzech odsłonach. Wieści akademickie 5: 12-13.

2. Knaflewski M., Zaworska A., 2007. Szparag – odsłona czwarta i piąta. Wieści akademickie 7-8: 7.

3. Knaflewski M., Weber Z., 2007. 50 lat Wydziału Ogrodniczego. Wieści akademickie Nr 14 specjalny na X Festiwal Nauki i Sztuki: 12-15. 

Referaty nie opublikowane

Żurawicz A., Krzesiński W., Milkowski A., Knaflewski M., 2007. Wpływ terminu kończenia zbiorów na wielkość i jakość plonu szparaga. XIV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 13.03.2007, Nowy Tomyśl.

 

2006

Oryginalne prace twórcze

1. Bartczak M., Knaflewski M., Żurawicz A., 2006. Wpływ niektórych czynników na świeżą masę i średnicę korony sadzonek truskawki. Folia Hortic. Suplement 2006/1: 48-53.

2. Frąszczak. B., Knaflewski M., 2006. Wpływ światła i temperatury na długość okresu wegetacji kilku gatunków roślin przyprawowych w uprawie pojemnikowej. Folia Hortic. Suplement 2006/1: 118-122.

3. Frąszczak B. Knaflewski M. Ziombra M., 2006. The content of nitrate in herbage of some spice plants depending on light conditions and temperature. Rocz. AR Pozn. Ogrod. 40: 9-14. 

4. Frąszczak B. Ziombra M. Knaflewski M., 2006. The content vitamin C and essential oils  in herbage of some spice plants depending on light conditions and temperature. Rocz. AR Pozn. Ogrod. 40: 15-21. 

5. Knaflewski M., Kałużewicz A., 2006. Podatność odmian szparaga na choroby pędów. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46/2: 650-653.

6. Knaflewski M., Kałużewicz A. 2006. Wysokość i jakość plonu ośmiu odmian szparaga w uprawie na zielone wypustki. Folia Hortic. Suplement 2006/1: 219-224.

7. Lisiecka J., Bartczak M., Knaflewski M. 2006. Wpływ niektórych czynników na liczbę i długość korzeni sadzonek truskawki. Folia Hortic. Suplement 2006/1: 283-288.

8. Weber Z., Kostecki M., von Bargen S., Gossmann M., Waśkiewicz A., Bocianowski J., Knaflewski M., Bűttner C. and Golinski P. 2006. Fusarium species colonizing spears and forming mycotoxins in field samples of asparagus from Germany and Poland. J. Phytopathology 154: 209-216. 20pkt

9. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Bartczak M. 2006. Wpływ długości okresu zbiorów szparaga a plon zielonych wypustek, liczba pąków i korzeni. Folia Hortic. Suplement 2006/2: 219-223. 20 pkt w 2010

10. Gliszczyńska-Świgło A., Kałużewicz A., Knaflewski M., Tyrakowska B. 2006. The effect of cooling and wrapping on vitamin content in stored broccoli. Proceedings of the 15th symposium of IGWT „Global safety of commodity and environment. Quality of life” vol. 1. 12-17.09.2006, Kijów, Ukraina: 835-838. 6 pkt

Prace konferencyjne 

1.Knaflewski M. 2006. Historia uprawy szparaga. XIII Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 7.03.2006, Nowy Tomyśl: 19-24.

2.Knaflewski M. 2006. World asparagus production and its prospects. VI European Asparagus Forum (EuroAsper). 17-19.02.2006, Alexandroupolis Greece: 4-11. tab. 8, lit 2.

3.Knaflewski M., Fiszer D. 2006. Zachwaszczenie szparagarni i zwalczanie w nich chwastów na przykładzie byłego województwa kaliskiego. XIII Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 7.03.2006 Nowy Tomyśl: 37-44.

4.Knaflewski M., Zaworska A., 2006. Aktualne zagadnienia. XIII Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, 7.03.2006, Nowy Tomyśl: 49-56.

Abstrakty konferencyjne

1. Knaflewski M., Kałużewicz A., Niezborała M., Zaworska A. 2006. Zmienność cech morfologicznych 28 odmian szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.. III Ogólnopolska Konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”; Lublin 27-29.06.2006: 57. (streszczenie)

2. Knaflewski M., Kałużewicz A. 2006. Podatność odmian szparaga na choroby pędów, XLVI Sesja Naukowa IOR, 16-17.02.2006

Inne

1. Knaflewski M., Lisiecka J., 2006. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Pudelski w 80-lecie urodzin. Wieści Akademickie, 5: 12-13.

2. Knaflewski M., Weber Z. 2006. 50 lat Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Biuletyn Informacyjny PTNO. 16, grudzień 2006: 2-4.

3. Knaflewski M., Weber Z. 2006. 50 lat Wydziału Ogrodniczego. Wieści Akademickie. 11 X: 15-16

4. Knaflewski M., Zaworska A. 2006. Szparag – warzywo międzynarodowe. Wieści Akademickie, 6: 10-11.

5. Knaflewski M.. 2006. Rozwój ogrodnictwa i udział w nim Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Wieści Akademickie. 11 X: 13-14

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1