WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów | Wersja na komputery

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - studia I stopnia

 Komisja Rekrutacyjna Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Kontakt:  507 927 258, rekwoak@up.poznan.pl

Więcej na temat studiów dowiesz się z naszego informatora:
Informator Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 1. „Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2018 r. w turach, zgodnie  z terminarzem podanym na stronie www uczelni w zakładce KANDYDAT).
 2. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
 3. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa
 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty.
 5. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat UPP.
 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
 7.  Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.
 8. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 9. Na niektóre kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (szczegóły Załącznik do Uchwały nr 89/2017 Senatu UPP)

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 zawarte są w:

Uchwale nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. W roku akademickim 2018/19 postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania wyników egzaminu maturalnego.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:

 „ wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,

przeliczonych według zasady podanej w tabeli:

Przedmiot

Poziom

Zasada przeliczania1

Język polski

 

podstawowy

1%=0,1 punktu

rozszerzony

Język obcy nowożytny

podstawowy

1% = 0,1 punktu

rozszerzony

Przedmiot kierunkowy

Jeden przedmiot

do wyboru

podstawowy

1% = 0,6 punktu

rozszerzony

1% = 0,8 punktu

 
1Zasady przeliczania dotyczą egzaminu maturalnego według aktualnie obowiązujących przepisów. Szczegółowe zasady przeliczania wyników matury zdawanej w latach 2002-2007 i matury międzynarodowej znajdują się w części Szczegółowe zasady rekrutacji.

Kierunek Architektura Krajobrazu:

Kierunek Medycyna Roślin:

Kierunek Ogrodnictwo:


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019 wynosi 85 złotych.

Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych przypadkach.


Wniosek kandydata na studia o zwrot wpłaty

Więcej informacji o opłatach na UPP


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Odpłatność za studia niestacjonarne

Studia zaoczne (niestacjonarne) prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne.

Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1600,00 zł


Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 marca 2018 roku

Więcej o opłatach na UPP


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Niezbędne dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, w teczce wiązanej, opisanej według wzoru podanego w zakładce KANDYDAT na stronie www następujące dokumenty:

 1. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości;
 2. Ankietę osobową kandydata formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata;
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego,
 4. Jedną aktualną fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – zdjęcie cyfrowe należy zamieścić na swoim rkk;
 5. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację – więcej na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia";
 6. Kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej;
 7. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
 8. Oświadczenie o studiowaniu na innych kierunkach w uczelni publicznej;

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

 1. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne);
 2. Zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego;
 3. W przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Program studiów

Zobacz przedmioty, liczbę godzin wykładów i ćwiczeń realizowanych w okresie studiów

Ogrodnictwo ogólne (I stopień)

Medycyna roślin (I stopień)

Architektura Krajobrazu (I stopień)

Więcej informacji o studiach znajdziesz w zakładce Student


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Spis treści
Zasady postępowania kwalifikacyjnego - studia I stopnia
Opłata rekrutacyjna
Odpłatność za studia niestacjonarne
Niezbędne dokumenty
Program studiów
Dlaczego warto u Nas studiować
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019