ZAJĘCIA TERENOWE 2 dla kierunku: Architektura Krajobrazu

Na kolejne zajęcia terenowe w dniu 12.03.2018 r. studenci kierunku: Architektura Krajobrazu wraz z dr inż. arch. Agnieszką Wilkaniec, dr inż. Agnieszką Targońską oraz mgr inż. Iwoną Huminiecką udali się do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Pan Jarosław Kamiński z Pracowni Planu Województwa przedstawił bardzo interesująca prezentację dotyczącą najważniejszych zadań realizowanych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego.

1.  Jednym z nich jest sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego.

2.  Drugim ważnym zadaniem jest sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru metropolitarnego.

     Te dwa interdyscyplinarne plany są realizacją strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020.

3.  Kolejnym ważnym zagadnieniem, którym zajmuje się Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego jest przygotowanie Audytu Krajobrazowego, jako nowego narzędzia ochrony krajobrazu.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest dokumentem pośrednim pomiędzy koncepcją Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju a studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

 

Plan ten współdecyduje o przyszłości regionu w najważniejszych jego aspektach – ochrony przyrody, transportu i infrastruktury oraz rozwoju osadnictwa.

 

Plan składa się z części tekstowej oraz załączników graficznych – 5 plansz dotyczących uwarunkowań zagospodarowania oraz 4 plansz dotyczących kierunków zagospodarowania.

Studenci biorący udział w zajęciach w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego mogli ugruntować już posiadaną wiedzę z zakresu sposobu pozyskiwania danych przestrzennych z różnych źródeł (CODGIK , GUGIK GUS, Geoserwisu, Hydroportalu, systemu MIDAS, CBDG, SOP-PIG, portalu mapowego NID, Banku Danych o lasach itp.)

Ponadto studentom przypomniano podstawy prawne funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce oraz możliwości wykorzystania narzędzi GIS do sporządzania map i planów, które poznali wcześniej w ramach przedmiotów prowadzonych na kierunku: Architektura Krajobrazu.

 

Kolejnym ważnym aspektem zagospodarowania przestrzennego województwa stała się delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego. Metropolizacja jest obecnie  jednym z ważniejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju poszczególnych obszarów. Sporządzony osobno plan zagospodarowania obszaru metropolitarnego stanowi część planu zagospodarowania województwa.

Poznański Obszar Metropolitarny składa się z 45 jednostek gminnych o zróżnicowanym statusie administracyjnym- 6 gmin miejskich, 21 gmin miejsko-wiejskich i 18 gmin wiejskich.

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mieli możliwość uzyskania bardzo wszechstronnej wiedzy dotyczącej opracowań planistycznych województwa wielkopolskiego realizowanych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego.

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie  zajęć przez specjalistę z Państwa Biura.

mgr inż. Iwona Huminiecka

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1