Praktyki - Architektura Krajobrazu (S) - Uchwała nr 2/2022 RPKSAK

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2022 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu z dnia 20.01.2022 Procedura odbywania oraz zaliczania praktyki zawodowej na kierunku architektura krajobrazu 

 

Procedura odbywania oraz zaliczania praktyki zawodowej

na kierunku architektura krajobrazu 

1. Celem praktyki jest poznanie procesów: planowania, projektowania, negocjacji ze zleceniodawcą, wykonawstwa i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, a także poznanie podstawowych przesłanek zarządzania, praktyczne opanowanie techniki wykonywania ważniejszych prac zawodowych, zdobycie doświadczenia w pracy samodzielnej i zespołowej przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz pogłębienie zainteresowania przyszłym zawodem.

2. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 8- tygodniowa indywidualna praktyka zawodowa, która jest realizowana w następujący sposób: na IV semestrze studiów – 4 tygodnie (160 godzin) praktyki pielęgnacyjnej oraz na VI semestrze studiów – 4 tygodnie (160 godzin) praktyki projektowej.

3. Praktykę, która może być realizowana w kraju lub za granicą, studenci odbywają w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach lub instytucjach, o profilu działalności zgodnym z kierunkiem studiów. Istnieje możliwość odbycia praktyki pielęgnacyjnej w Stacji Doświadczalnej Marcelin WROiB w Poznaniu lub w innych Jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (np. Ogród Dendrologiczny, Arboretum Leśne w Zielonce).

4. Podczas praktyki studenci podlegają przebywającemu stale w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie zakładowemu opiekunowi praktyk. Ze strony Uczelni nad realizacją programu praktyk opiekę sprawuje powołany przez dziekana, nauczyciel akademicki – koordynator praktyk, do którego zadań należy kontrola przebiegu praktyk.

5. Zakład przyjmujący studenta na praktyki pielęgnacyjne powinien funkcjonować na rynku co najmniej od 3 lat. Ponadto na opiekuna praktyk powinna zostać wyznaczona osoba o doświadczeniu zawodowym z zakresu ogrodnictwa lub z zakresu architektury krajobrazu. Zakładowy opiekun praktyk projektowych powinien: - mieć ukończone studia w zakresie architektury, architektury krajobrazu lub ogrodnictwa; - wykazać się doświadczeniem (minimum 5-letnim) w zakresie projektowania obiektów architektury krajobrazu.

6. Student jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a obowiązkiem instytucji przyjmującej jest przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP.

7. Na praktyce studenci są zobowiązani do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, który jest podpisywany przez opiekuna praktyk. W dzienniku praktyk zapisuje się informacje o czynnościach wykonywanych w poszczególnych dniach praktyki (dzień i godziny odbywania praktyk, opis wykonywanych czynności, uwagi, obserwacje i wnioski).

8. Dziennik praktyk stanowi podstawowy wymóg zaliczenia praktyki. Dodatkowo, w celu weryfikacji efektów kształcenia, studenci zobowiązani są dołączyć opracowanie (3-4 strony formatu A4) dotyczące pielęgnacji obiektu architektury krajobrazu (praktyka pielęgnacyjna) lub kopię jednego projektu lub opracowania planistycznego (praktyka projektowa). Wszystkie opracowania muszą być potwierdzone podpisem i pieczątką przez zakładowego opiekuna praktyk. Praktyki kończą się dyskusją dotyczącą prac lub projektów wykonywanych podczas praktyk. Zaliczenie praktyki oraz wpisy do elektronicznego protokołu w Wirtualnym Dziekanacie dokonywane są przez koordynatora praktyk.

9. Na początku roku akademickiego koordynator praktyk przygotowuje i ogłasza na stronie internetowej Wydziału terminarz i ramowy program studenckich praktyk zawodowych.

10. Szczegółowe zasady organizacji studenckiej praktyki zawodowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu określa Zarządzenie nr 43/2014 Rektora UPP z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych, które zawiera między innymi wzory: umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej i Dziennika Praktyk oraz Zarządzenie nr 81/2015 Rektora UPP z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2014 Rektora UPP z dnia 7 maja 2014 roku.

11. Uczelnia nie ponosi kosztów związanych z odbywaniem praktyk zawodowych przez studentów.

12. W sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. stan epidemii, procedura odbywania praktyk powinna zostać dostosowana, przez Prodziekana ds. studiów w porozumieniu z koordynatorem praktyk, do obowiązujących w danym okresie Zarządzeń Rektora UPP.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1