Zakres i forma egzaminu dyplomowego - ogrodnictwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2021 Rady Programowej Kierunku Studiów Ogrodnictwo z dnia 29 września 2021 r.

Zakres i forma egzaminu dyplomowego na kierunku studiów ogrodnictwo

 

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

- uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,

- uzyskanie niezbędnej liczby punktów ECTS,

- złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie i pozytywne oceny tej pracy oraz dostarczenie raportu po wprowadzeniu pracy do systemu JSA,

- umieszczenie pracy w Uczelnianym Repozytorium Prac Dyplomowych.

Egzamin dyplomowy kończący studia pierwszego stopnia odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. studiów, w której skład wchodzi przewodniczący i nie mniej niż dwóch egzaminatorów. Przewodniczącym komisji jest prodziekan ds. studiów, w wyjątkowych sytuacjach prodziekan może wyznaczyć innego nauczyciela. Egzamin inżynierski jest egzaminem ustnym, w trakcie, którego student odpowiada na trzy wylosowane pytania z zakresu tematyki realizowanej w grupie inżynierskiej, wybranej przez niego na piątym semestrze studiów. Przed częścią zasadniczą student przedstawia swoje osiągnięcia związane z realizacją pracy inżynierskiej.

Egzamin dyplomowy kończący studia drugiego stopnia odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. studiów, w której skład wchodzi przewodniczący, opiekun pracy magisterskiej oraz co najmniej dwóch egzaminatorów w tym recenzent. Przewodniczącym komisji jest prodziekan ds. studiów, w wyjątkowych sytuacjach prodziekan może wyznaczyć innego nauczyciela. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Obejmuje dyskusję nad pracą oraz egzamin z zakresu tematyki związanej ze specjalizacją (grupą magisterską) wybraną przez studenta na pierwszym semestrze studiów. Student odpowiada na dwa wylosowane pytania.

Egzamin dyplomowy odbywa się w języku, w którym prowadzone były studia. Na uzasadniony wniosek studenta, egzamin dyplomowy może odbyć się w innym języku.

Student lub promotor mogą wnioskować o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1