23. Spis publikacji - dr inż. Henryk Kuświk

WYKAZ PUBLIKACJI

 

KUŚWIK H., STEFANEK W. (1978): Zbiorowiska roślinności łąkowej Nadleśnictwa Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. PTPN, 45: 181-194.

KUŚWIK H., CZEKALSKI M. (1979): Park Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Rocz. AR Pozn., 114, Leśnictwo 8: 9-26.

KUŚWIK H., CZEKALSKI M. (1979): Zniekształcenia liści lip. Rocznik Dendrologiczny, 32: 85-91.

KRÓL S., KUŚWIK H. (1985): Odporność drzew i krzewów w strefie działania toksycznych gazów wokół Poznańskich Zakładów Fosforowych. Rocz. AR Poznań, 156: 151-168.

KUŚWIK H. (1989): Zmienność morfologiczna cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce. Rocznik Dendrologiczny 37: 25-60.

KUŚWIK H. (1991): Cisy Taxus baccata L. w leśnictwie Kawcze w województwie leszczyńskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 47, 1-2: 71-73.

KUŚWIK H., BEDNORZ L., MIELCARSKI Cz., RUDNICKA-STERNA W., STEFANEK W., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1994): Szata roślinna i problemy jej ochrony w Puszczy Bieniszewskiej koło Konina. Przegląd Przyrodniczy 3/4: 259-265.

KRÓL S., KUŚWIK H. (1995): Zmienność morfologiczna sosny czarnej (Pinus nigra Arn. var. austriaca Aschers. et Graebn.) na plantacyjnej uprawie nasiennej w nadleśnictwie Konin. PTPN Wydz. Nauk Rolniczych i Leśnych, 80: 67-73.

KRÓL S., KUŚWIK H. (1995): Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) i sosna czarna (Pinus nigra Arn. var. austriaca Aschers. et Graebn.) w siedmioletniej uprawie w nadleśnictwie Oborniki. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. PTPN, 80: 75-82.

BRZEG A., KUŚWIK H., MELOSIK I., URBAŃSKI P. (1995): Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” w Drawieńskim Parku Krajobrazowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 44: 51-76.

BRZEG A., KUŚWIK H., MELOSIK I., URBAŃSKI P. (1996): Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody „Zielone Bagna” w Drawieńskim Parku Krajobrazowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 45: 121-145.

BRZEG A., KUŚWIK H., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1999): Nowe stanowiska długosza królewskiego (Osmunda regalis L.) we wschodniej Wielkopolsce. Rocz. AR Pozn., 316, Bot. 2: 77-86.

BRZEG A., SIKORA S., JANYSZEK S., KUŚWIK H., REMPIŃSKI M., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1999): Walory przyrodnicze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 5(7), Poznań, 30-56.

KUŚWIK H., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1999): Nowe stanowisko kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) w Polsce. Roczniki AR Pozn., 309, Bot. 1: 55 – 59.

KUŚWIK H., BRZEG A., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (2000): Inwentaryzacja przyrodnicza gmin jako środek rozpoznawania obiektów godnych objęcia ochroną prawną. Rocznik Parku Narodowego Gór Stołowych Szczeliniec, 4: 363-365.

BRZEG A., KUŚWIK H., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (2000): Szata roślinna projektowanego rezerwatu “ Ciświckie Bagna “ koło Grodźca we wschodniej Wielkopolsce. Rocz. AR Pozn., 322, Bot. 3: 21-67.

WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., BRZEG A., KUŚWIK H. (2001): Interesujące stanowisko kruszczyka błotnego Epipactis palustris ( L.) Crantz w Koziegłowach koło Poznania. Rocz. AR Pozn., 334, Bot. 4: 215-220.

Doniesienia i streszczenia:

KUŚWIK H., KRÓL S. (1991): Działalność Katedry Botaniki w dziedzinie ochrony środowiska. Streszczenie referatu wygłoszonego na Uczelnianej Sesji dotyczącej ochrony środowiska.

KUŚWIK H., WYKA T. (1992): Drzewa i krzewy Złotoryi. Zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB, czerwiec 1992, pt. Drzewa i krzewy w zmieniającym się środowisku.

ANTKOWIAK W., KUŚWIK H., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1993): Bogate stanowisko kwitnącego bluszczu Hedera helix L. w Ryczeniu. Konferencja: Technika ochrony przyrody na obszarach chronionych. Trzebiechów 27.04.1993 r. (poster)

KUŚWIK H., BEDNORZ L., MIELCARSKI Cz., RUDNICKA-STERNA W., STEFANEK W., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1995): Problemy ochrony szaty roślinnej w Puszczy Bieniszewskiej koło Konina. Konferencja Naukowa: „Ochrona przyrody poza rezerwatami”. Łagów 21-22.04.1995. (poster)

KUSIAK Wł., CHYLARECKI H., KLIMKO M., KRÓL S., KUŚWIK H., JANYSZEK S., URBAŃSKI P., SZYCHOWIAK W. (2000): Występowanie i charakterystyka drzewostanów daglezjowych (Pseudotsuga Carr.) w Polsce. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Bioróżnorodność a synantropizacja zbiorowisk leśnych”. Wirty 7-9.06.2000 r. s: 50.

KUŚWIK H., BRZEG A., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (2000): Analiza szaty roślinnej wybranych gmin byłego województwa konińskiego. Konferencja Naukowa pt. „Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i sporządzanie planów ochrony w parkach narodowych i rezerwatach przyrody” – Kudowa Zdrój 28-30 IX 2000. (poster).

Skrypt

WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., KUŚWIK H. (1998): Komórka roślinna. Wybrane zagadnienia z botaniki. Wydawnictwo AR, Poznań, ss. 87.

Wybrane opracowania i ekspertyzy

 

KUŚWIK H., KRÓL S. (1977): Ocena odporności roślin na ekshalaty przemysłowe wokół Poznańskich Zakładów Fosforowych w Luboniu k. Poznania ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów. Str. 14, tabl. 3, fot. 20.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1978): Ocena odporności roślin na ekshalaty przemysłowe wokół Poznańskich Zakładów Fosforowych w Luboniu k. Poznania ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów. Część II. Str. 13, tabl. 5, fot. 16, plan 1.

KUŚWIK H., CZEKALSKI M. (1978): Park Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Str. 59, tabl. 4, fot. 12, plan 1.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1979): Dokumentacja naukowa na utworzenie rezerwatu cisowego w L-ctwie Kawcze, N-ctwie Karczma Borowa. Str. 24, ryc. 18, plan 1.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1979): Ocena odporności roślin na ekshalaty przemysłowe wokół Poznańskich Zakładów Fosforowych w Luboniu k. Poznania ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów. Część III. Str. 12, tabl. 7, ryc. 1.

KUŚWIK H. (1983): Park Stadniny Koni w Iwnie. Str. 67, tabl. 3, ryc. 1, fot 30.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1990): Stan i perspektywy rozwojowe cisa w rezerwatach przyrody „Cisy Rokickie” i „Zdroje”.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1990): Dokumentacja projektowa na utworzenie rezerwatu częściowego przyrody pod nazwą „Cisy Boleszkowickie”.

KUŚWIK H. (1990): Dokumentacja naukowa na utworzenie Parku Krajobrazowego w Antoninie k. Ostrowa Wlkp.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1990): Dynamika wzrostu i kształtowania się pokroju sosny czarnej Pinus nigra Arn. w uprawach pochodzących z nasion różnych drzew doborowych.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1990): Ocena obsiewania się daglezji zielonej Pseudotsuga menziesii Franco w Północno-Zachodniej Polsce.

KUŚWIK H., MIELCARSKI Cz., RUDNICKA-STERNA W., STEFANEK W WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1991): Zespoły leśne projektowanych rezerwatów przyrody: Bieniszew, Pustelnik i Sokółki.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1991): Stan i perspektywy rozwojowe cisa w rezerwatach przyrody „Cisy Rokickie” i „Zdroje” oraz opracowanie wstępnej dokumentacji na utworzenie nowego, częściowego rezerwatu pod nazwą „Cisy Henrykowskie”.

KUŚWIK H., MIELCARSKI Cz., RUDNICKA-STERNA W., STEFANEK W WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1991): Flora rezerwatów „Mielno” i „Złota Góra” koło Konina.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1991): Dynamika wzrostu oraz kształtowania się cech morfologicznych sosny czarnej Pinus nigra Arn. na plantacji nasiennej w Lubstowie k. Konina.

KUŚWIK H., MIELCARSKI Cz., RUDNICKA-STERNA W., STEFANEK W WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1993): Aktualny stan flory rezerwatu “Mielno”. Str. 12, ryc. 3. Odbiorca: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Wojewódzki w Koninie.

KUŚWIK H., MIELCARSKI Cz., STEFANEK W., RUDNICKA-STERNA W., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1993): Dokumentacja naukowo-techniczna uzasadniająca utworzenie rezerwatu przyrody o nazwie “Złota Góra”. Str. 29, ryc. 3, tab. 3. Odbiorca: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Wojewódzki w Koninie.

KUŚWIK H., MIELCARSKI Cz., STEFANEK W., RUDNICKA-STERNA W., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1993): Dokumentacja naukowo-techniczna uzasadniająca utworzenie rezerwatu przyrody o nazwie “Bieniszew” str. 37, ryc. 3, tab. 4, fot. 1. Odbiorca: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Wojewódzki w Koninie.

KUŚWIK H., MIELCARSKI Cz., STEFANEK W., RUDNICKA-STERNA W., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1993): Dokumentacja naukowo-techniczna uzasadniająca utworzenie rezerwatu przyrody o nazwie “Pustelnik” str. 46 ryc. 3 tab. 3 fot. 6. Odbiorca: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Wojewódzki w Koninie.

KUŚWIK H., MIELCARSKI Cz., STEFANEK W., RUDNICKA-STERNA W., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1993): Dokumentacja naukowo-techniczna uzasadniająca utworzenie rezerwatu przyrody o nazwie “Sokółki”. S. 47 ryc. 3 tabele 3 fot. 11. Odbiorca Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Wojewódzki w Koninie.

KUŚWIK H., KRÓL S. (1993): Rytmika wzrostu i morfogeneza pokroju sosny czarnej Pinus nigra Arn. w uprawach pochodzących z nasion różnych drzew doborowych w Polsce. Odbiorca: OZLP.

KUŚWIK H., ANTKOWIAK W., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1994): Sprawozdanie etapowe z inwentaryzacji gmin: Lądek, Kazimierz Biskupi i Grodziec w zakresie szaty roślinnej. str. 1-67. Odbiorca: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Wojewódzki w Koninie.

KUŚWIK H., BRZEG A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., URBAŃSKI P. (1995): Szata roślinna gminy Kazimierz Biskupi. Ryc. 1. Str.1- 64. Sprawozdanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Koninie (Raport).

KUŚWIK H., BRZEG A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., URBAŃSKI P. (1995): Szata roślinna gminy Lądek. Ryc. 1 str. 1 - 61. Sprawozdanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Koninie (Raport).

KUŚWIK H., BRZEG A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., URBAŃSKI P. (1995): Szata roślinna gminy Grodziec. Ryc. 1, str. 1 - 80. Sprawozdanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Koninie (Raport).

RUDNICKA-STERNA W., KUŚWIK H., LISIEWICZ S., MIELCARSKI Cz., URBAŃSKI P. (1995): Inwentaryzacja Parku Dworskiego w Chalinie gmina Sieraków, woj. Poznańskie. Str. 73, tab. 10, ryc. 3, mapy 2. Odbiorca: Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska w Poznaniu.

SZCZEPANIK-JANYSZEK M., KUŚWIK H., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1996): Inwentaryzacja dendroflory zewnętrznego pierścienia fortyfikacji poznańskich. Str. 21 w tym 14 tabel. Odbiorca: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”.

KUŚWIK H., BRZEG A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1996): Sprawozdanie etapowe z wykonania dokumentacji naukowo-technicznej uzasadniającej utworzenie rezerwatów przyrody “Ciświckie Bagna” i “Wełniankowy Mszar” w nadleśnictwie Grodziec, obręb Grodziec i “Kozia Góra” w nadleśnictwie Konin. Część I – Botaniczna. Str. 1-59.

KUŚWIK H., BRZEG A., URBAŃSKI P., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (1996): Sprawozdanie etapowe z prac przygotowawczych nad wytyczeniem nowych rezerwatów przyrody w województwie konińskim na podstawie umowy nr 4/96. Część botaniczna. Maszyn. Kat. Bot. AR. Poznań.

SIKORA S., KUŚWIK H., BRZEG A., JANYSZEK S., SZCZEPANIK-JANYSZEK M., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., KLEJNOTOWSKI Z., MACIAROWSKI G., SIKORA M. (1997): Dokumentacja naukowa na utworzenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Maszyn. Kat. Zool. AR. Poznań.

SIKORA S., KUŚWIK H., BRZEG A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., KLEJNOTOWSKI Z., MACIAROWSKI G., SIKORA M. (1997): Dokumentacja naukowa na utworzenie rezerwatu “Kozia Góra” w nadleśnictwie Konin. Maszyn. Kat. Zool. AR. Poznań.

SIKORA S., KUŚWIK H., BRZEG A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., KLEJNOTOWSKI Z., MACIAROWSKI G., SIKORA M. (1997): Dokumentacja naukowa na utworzenie rezerwatu leśno-torfowiskowego “Wełniankowy Mszar” w nadleśnictwie Grodziec. Maszyn. Kat. Zool. AR. Poznań.

SIKORA S., KUŚWIK H., BRZEG A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., KLEJNOTOWSKI Z., MACIAROWSKI G., SIKORA M. (1997): Dokumentacja naukowa na utworzenie rezerwatu leśno-torfowiskowego “Ciświckie Bagna” w nadleśnictwie Grodziec. Maszyn. Kat. Zool. AR. Poznań.

KUSIAK Wł., CHYLARECKI H., KLIMKO M., KRÓL S., KUŚWIK H., JANYSZEK S., URBAŃSKI P., SZYCHOWIAK W. (2000): Występowanie i charakterystyka drzewostanów daglezjowych (Pseudotsuga Carr.) w Polsce. Maszyn. Kat. Bot. AR, Poznań.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1