17. Spis publikacji - mgr inż. Paweł Urbański

 

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Bednorz L., Urbański P. (2014): Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) w polskich lasach. Sylwan 158(8): 614-620

Fazan Laurence, Gwiazdowicz Dariusz J., Fragnière Yann, Fałtynowicz Wiesław, Ghosn Dany, Remoundou Ilektra, Rusińska Anna, Urbański Paweł, Pasta Salvatore, Garfi Giuseppe, Kozlowski Gregor. Fazan Laurence, Gwiazdowicz Dariusz J., Fragnière Yann, Fałtynowicz Wiesław, Ghosn Dany, Remoundou Ilektra, Rusińska Anna, Urbański Paweł, Pasta Salvatore, Garfi Giuseppe, Kozlowski Gregor (2022). : Factors influencing the diversity and distribution of epiphytic lichens and bryophytes on the relict tree Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. (Ulmaceae). Lichenologist 54, 3/4: 195-212.

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Kuświk H., Urbański P., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (1999) Nowe stanowisko kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) w Polsce [New locality flovering and fructifying specimes of ivy (Hedera helix L.) in Poland]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 309, Botanika 1: 55 – 59.

Bednorz L., Klimko M., Maciorowski G., Antkowiak W., Janyszek S., Górski P., Urbański P. (2004) Walory przyrodnicze rezerwatu „Kolno Międzychodzkie”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu , Botanika 7: 3 – 10.

Klama H., Górski P., Urbański P. (2005) Liverworts of the „Dębowiec” nature reserve (Central Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 373, Seria: Botanika-Steciana 9: 111-119.

Antkowiak W., Pańczuk W., Klimko M., Śmietana P., Urbański P. (2008) Nature in the „Kamionka Valley” reserve (Great Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 387, Seria: Botanika-Steciana 12: 35-44.

Nowińska R., Urbański P., Szewczyk W. (2009) Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 388, Seria: Botanika-Steciana 13: 109-124.

Urbański P., Górski P. (2010) Mosses in the “Dębowiec” nature reserve in Central Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 389, Seria: Botanika-Steciana 14: 27-30.

Urbański P., Górski P. (2017). Bryophytes of the "Urbanowo" nature reserve in the Wielkopolska region. Steciana 21 (4), s. 177-179.

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Urbański P. (1979) Stawonogi zebrane na drobnych ssakach w Wielkopolskim Parku Narodowym [Arthropoda collected on small mammals in Wielkopolski National Park]. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 48, Leśnictwo: 171-176.

Danielewicz W., Urbański P. (1984) Nowi żywiciele jemioły pospolitej (Viscum album L.) [New hosts of common mistletoe (Viscum album L.)]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 152, Leśnictwo 20: 3-5.

Król S., Morozowska M., Ruszkowska E., Urbański P. (1984) Skutki oddziaływania gazów przemysłowych na aparat asymilacyjny sosny w Wielkopolskim Parku Narodowym [The effects of industrial gases activity on pine stand assimilative apparatus in Wielkopolski National Park]. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 58, Leśnictwo .. : 43-51.

Lisowski S., Urbański P. (1989) Campylopus introflexus (HEDW.) BRID. – nowy gatunek brioflory polskiej [Campylopus introflexus (HEDW.) BRID. – a new species in bryoflora of Poland]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 39: 181-183.

Rusińska A., Urbański P. (1989) Materiały do brioflory Pomorza Zachodniego [Materials for bryoflora of the West Pomerania]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 39: 1143-154.

Urbański P. (1989) Herzogiella striatella (BRID.) IWATS. na Pojezierzu Drawskim [Herzogiella striatella (BRID.) IWATS. on the Drawskie Lakeland]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 39: 185-187.

Urbański P. (1989) Orthodontium lineare SCHWAEGR. na Pomorzu Zachodnim [Orthodontium lineare SCHWAEGR. in the Western Pomerania]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 38: 177 – 180.

Melosik I., Urbański P. (1991) Mchy wybranych torfowisk Ziemi Lubuskiej [Mosses of chosen peat-bogs of Ziemia Lubuska Region]. Lubuski Przegląd Przyrodniczy 2 (1): 3-16.

Melosik I., Urbański P. (1992) Materiały do flory mchów Ziemi Lubuskiej z wybranych ekosystemów torfowiskowych [Materials for bryoflora of Ziemia Lubuska Region from the chosen peat-bog ecosystems]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 41: 259-267.

Rusińska A., Urbański P. (1993) Nowe stanowiska Dicranum tauricum SAP. w Polsce Północnej i Zachodniej [New localities of Dicranum tauricum SAP. in North and West Poland]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 42: 221-223.

Rusińska A., Urbański P. (1993) Nowe stanowiska Orthodontium lineare SCHWAEGR. i Campylopus introflexus (HEDW.) BRID. na Pomorzu Zachodnim [New localities of Orthodontium lineare SCHWAEGR. and Campylopus introflexus (HEDW.) BRID. in West Pomerania]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 42: 225-227.

Rusińska A., Urbański P. (1993) Odnaleziony zielnik Carl’a Kohlhoff’a. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 13: 75-77.

Stefanek W., Urbański P. (1993) Orthodontium lineare SCHWAEGR. na Ziemi Lubuskiej [Orthodontium lineare SCHWAEGR. in Ziemia Lubuska Region]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 42: 229-231.

Stefanek W., Urbański P. (1993) Stan i perspektywy rezerwatu przyrody „Pawski Ług” [The present state and prospects of the „Pawski Ług” nature reserve]. Przegląd Przyrodniczy 4 (3): 149-153.

Kuświk H., Bednorz L., Mielcarski C., Rudnicka-Sterna W., Stefanek W., Urbański P., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (1994) Szata roślinna i problemy jej ochrony w Puszczy Bieniszewskiej koło Konina [The vegetation cover and problems concernig it’s protection in the Bieniszewski Wilderness near Konin]. Przegląd Przyrodniczy 5 (3/4): 259-265.

Urbański P. (1994) Nowe stanowisko mchu Campylopus introflexus (HEDW.) BRID. na Pomorzu Zachodnim [New locality of Campylopus introflexus (HEDW.) BRID. in West Pomerania]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 43: 191-194.

Brzeg A., Kuświk H., Melosik I., Urbański P. (1995) Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” w Drawieńskim Parku Krajobrazowym [The flora and vegetation of the „Toporzyk Peat-Bog” in Drawieński Landscape Park designed for nature reserve]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 44: 51-76.

Janyszek S., Król S., Szczepanik-Janyszek M., Urbański P. (1995) Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna projektowanego rezerwatu przyrody „Przełom Rzeki Dębnicy” [Floristic and phytosociological characterizacion of the projected nature reserve „Przełom Rzeki Dębnicy”]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 264 (1994), Ogrodnictwo 22: 19-28.

Brzeg A., Kuświk H., Melosik I., Urbański P. (1996) Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody „Zielone Bagna” w Drawieńskim Parku Krajobrazowym [Flora and vegetation of projected nature reserve of peat-bog „Zielone Bagna” in Drawieński Landscape Park]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 45: 121-145.

Urbański P. (1996) Mchy (Musci) rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko” w Poznaniu [Bryophyta (Musci) of the „Meteoryt Morasko” nature reserve in Poznań]. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 1: 57-70.

Melosik I., Urbański P. (1997) Materiały do brioflory torfowisk Pomorza Zachodniego [Materials for bryoflora of the West Pomerania]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 46: 193 – 205.

Urbański P. (1998) Mchy epifityczne dębów w zbiorach Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie [Collection of oak epiphitic moss flora in the Forestry Museum in Gołuchów]. Przegląd Przyrodniczy 9(3): 109 – 111.

Kuświk H., Brzeg A., Urbański P., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (2000) Inwentaryzacja przyrodnicza gmin jako środek rozpoznawania obiektów godnych objęcia ochroną prawną. Szczeliniec 4: 363 – 365.

Rusińska A., Górski P., Goss K., Urbański P., Koopman J. (2009) Mszaki LKP „Lasy Warcińsko-Polanowskie” – wstępne wyniki badań. W: Różnorodność Biologiczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warcińsko-Polanowskie 1: 32 – 43.

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 

Górski P., Urbański P. (2005) Ochrona mszaków. W: Dariusz Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. Cz. II. Ochrona szaty roślinnej. Red. Polskie Towarzystwo Leśne, Poznań 35-47.

Górski P., Urbański P. (2006) Ochrona mszaków. W: Dariusz Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. Cz. II. Ochrona szaty roślinnej. Red. Polskie Towarzystwo Leśne, Poznań, Wyd. II poprawione: 35 – 47.

Bednorz Leszek, Urbański Paweł (2019): Konstanty Marian Mścisław Stecki (1885-1978). W: Zbigniew Pilarczyk (red.) Uniwersytet Poznański i jego sukcesorzy w rozwoju nauki i kształceniu kadr”. Tom VII: Monika Kozłowska (red.) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – historia i luminarze. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. s. 253-257.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 

Rusińska A., Urbański P. (1989) Neofity we florze mchów Polski. Materiały z Konferencji „Roślina a Środowisko” zorganizowanej z okazji 48 Zjazdu PTB w Katowicach w dniach 5-9 września 1989. Streszczenia referatów, s. 70-71.

Urbański P. (1992) Zmiany we florze mchów epifitycznych okolic Poznania na przykładzie wybranych rezerwatów przyrody. 49. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kielce, 1-5.09.1992. Roślina a Człowiek. Streszczenia referatów i plakatów, s. 29-30.

Kusiak W., Chylarecki H., Klimko M., Król S., Kuświk H., Janyszek S., Urbański P., Szychowiak W. (2000) Występowanie i charakterystyka drzewostanów daglezjowych (Pseudotsuga Carr.) w Polsce. 75 lat Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 125 lat Arboretum Wirty. „Bioróżnorodność a synantropizacja zbiorowisk leśnych”. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego – referaty, doniesienia, postery. Wirty 7-9.06.2000 r., strona nr 50.

 

8. Publikacje popularno-naukowe

 

Stępczak K., Urbański P. (1994). Założenia i kierunki realizacji gminnych programów ochrony środowiska. Biuletyn Informacyjny Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego. Poznań, Styczeń - Marzec 1994.

Janyszek S., Kukorowski W., Mizgajski A., Urbański P. (1997) Ścieżka Dydaktyczna „Jary koło Chalina”. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Poznańskiego. Poznań 1997, 32ss.

Urbański P. (2001). Mchy leśne na liście roślin chronionych w Polsce. Przegląd Leśniczy 12: 24 - 25.

Bednorz L., Urbański P. 2008. Nowe stanowiska roślin chronionych na terenie miasta Poznania. FORUM  (http://www.iop.krakow.pl/files/16/bednorz_urbanski_2008.pdf): 1-3.

 

9. Inne publikowane

 

Klimko M., Urbański P. (2006) Katedra Botaniki, s. 40-46. W: Kozłowska M., Knaflewski M., Weber Z. 50 lat Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1956-2006. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Morozowska M., Urbański P. (2012): Czesław Mielcarski (1923-2007). Wieści Akademickie 2012, 12/12 (170/171): 30-31. 

Morozowska M., Urbański P. (2012): Henryk Szulc (1928-2012). Wieści Akademickie 2012, 9/10 (168/169): 35-36. 

Klimko M., Urbański P. (2016) Katedra Botaniki. W: Kozłowska M., Politycka B., Krzymińska A. (2016). 60 lat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1956-2016. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Urbański Paweł (2019): Profesor dr Bolesław Namysłowski (7 VI 1882 Zagórze - 13 VIII 1929 Kraków). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 70-71.

Urbański Paweł (2019): Profesor dr Konstanty Stecki (29 VII 1923 Hrubieszów - 4 X 1978 Poznań). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 85-87.

Urbański Paweł (2019): Katedra Botaniki Ogólnej i Fitopatologii (1919-1947) Katedra Botaniki Ogólnej (1947-1949). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 193-195.

Urbański Paweł (2019): Profesor dr Witold Kulesza (13 XII 1891 Jersey City, USA - 14 IX 1938 Poznań). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s.  195-197.

Urbański Paweł (2019): Katedra Botaniki Ogólnej (1949-1951) Katedra Botaniki (1951-1970). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 263-265.

Urbański Paweł (2019): Docent dr Wacław Ołtuszewski (17 X 1901 Węgrowo - 12 VII 1955 Poznań). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 265-266.

Urbański Paweł (2019): Docent dr Marian Nowiński (11 II 1897 Leżajsk - 24 VII 1977 Poznań). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 266-267.

Urbański Paweł (2019): Docent dr hab. Marian Filipek (20 XII 1925 Sosnowiec - 4 IX 1976 Poznań). WSto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Pod red. Stanisława Kozłowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 268-269.

 

10. Opracowania niepublikowane

 

Kepel Andrzej, Heise Waldemar, Pawlaczyk Andrzej, Urbański Paweł, Górski Piotr 2013. Aktualizacja listy gatunków roślin objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1