02. Katedra Botaniki - działalność naukowa

 
  • Taksonomia – zmienność morfologiczna i genetyczna wybranych gatunków roślin
  • Florystyka i chorologia – badanie flor określonych obszarów lub obiektów, analizowanie składu flor i rozmieszczenia taksonów
  • Biologia, ekologia i rozmieszczenie wybranych gatunków lub ich grup (wątrobowce, mchy, rodzaje Carex, Pyrus, Sorbus, Salix, Rubus, Cornus)
  • Ekologia i syntaksonomia wybranych grup zbiorowisk roślinnych Polski (wysokogórskie zbiorowiska wyleżyskowe, zbiorowiska leśne i zaroślowe, szuwary turzycowe)
  • Dynamiczne przemiany fitocenoz pod wpływem wybranych czynników naturalnych i antropogenicznych
  • Ekologia glonów planktonowych ekosystemów słodkowodnych.
  • Ochrona przyrody, monitorowanie zasobów gatunków rzadkich, plany ochrony obszarów chronionych
  • Rolnictwo miejskie

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1