Spis publikacji - dr hab. Krzysztof Górecki

  • Oryginalne prace twórcze

Górecki K., Buszko J. (2014): Nowe stanowisko Semblis phalenoides(Linnaeus, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w północno-wschodniej Polsce. Wiadomości entomologiczne 33(3), 219.

Ilnicki P., Farat R., Górecki K., Lewandowski P. (2014): Impact of climatic change on river discharge in the driest region of Poland. Hydrological Sciences Journal. DOI:10.1080/02626667.2013.831979

Ilnicki P., Farat R., Górecki K., Lewandowski P. (2012): Wielkopolska nie stepowieje. Wiad. Mel. I Ląk. T. LV; nr 4, s 152 – 158 – 4.

Górecki K. (2011): First records of Oecismus monedula (HAGEN, 1859) and Oecetis testacea CURTIS, 1834 (Trichoptera) from Ukraine. Polish Journal of Entomology, 80: 485-492

Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P. Sojka M. (2011): Badania hydromorfologii cieków  nizinnych przy pomocy metody MHR. Woda – Środowisko – Obszary wiejskie. 11: 97-112.

Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P. Sojka M. (2011): Charakterystyka elementów hydromorfologicznych cieków sztucznych przy użyciu metody MHR. Acta Scientarium Polonorum, Formatio Circumiectus. 10 (1): 17–32

Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P. Sojka M. (2010): Metodyka prowadzenia monitoringu stanu hydromorfologicznego polskich rzek. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. 9.: 41 – 52.

Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P. Sojka M. (2010): Podstawowe uwarunkowania metodyczne oceny stanu ekologicznego cieków wodnych na podstawie elementów hydromorfologicznych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. 9 : 101 – 111

Ilnicki P., Górecki K., Lewandowski P. (2010): Możliwości wyceny jakości ekosystemów rzecznych przy pomocy monitoringu hydromorfologicznego. Ekonomia i Środowisko 1 (37), 252 – 258.

Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M. (2010): Principles of hydromorphological surveys of Polish rivers. Journal of Water and Land Development. No. 14, 2010: 3 – 13

Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M. (2010): Ecological quality classes of river hydromorphology in Poland. Journal of Water and Land Development. No. 14, 2010: 15 – 28

Górecki K., Czachorowski S. (2010): Stenophylax vibex (Curtis, 1834) (Trichoptera: Limnephilidae), a new species for the Polish fauna. Polish Journal of Entomology. 79. : 101 – 105.

Ilnicki P., Górecki K. (2008): Eksploatacja węgla brunatnego w obszarze Natura 2000 na przykładzie złoża Koźmin KWB Adamów. Prawo ochrony przyrody; 315 – 322.

Górecki K. (2007): Zmiany stężenia i ładunku składników biogennych w wodzie rzeki Warty między przekrojami Oborniki i Skwierzyna. Acta Scientiarum Polonorum. Formation Circumiectus 6(3); 29 – 43.

Górecki K. (2007): Possibile underground movement of nitrogen compounds In the Toruń – Eberswalde Proglacial Sream Valley at the Noteć confluence to the Warta River. Wetlands: Monitoring, Modeling and Management – Okruszko et al. (eds). Taylor & Francis Group, London; 21 – 26.

Olejnik M., Lewandowski P., Górecki K. (2006): Hydromorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą przeglądową – porównanie z oceną metody terenowej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 4/3; 97 – 106.

Lewandowski P., Olejnik M., Górecki K. (2006): Ekomorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą terenową. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 4/3; 87 – 96.

Melcer B., Górecki K., Olejnik M. (2006): Wpływ gospodarki rybackiej na jakość powierzchniowych wód płynących. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska; 308 – 315.

Górecki K. (2006): Zastosowanie wskaźników biologicznych do oceny jakości wody na wybranym odcinku rzeki Warty. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska; 370 – 377.

Melcer B., Górecki K. (2006): Wyznaczanie stopnia zeutrofizowania powierzchniowych wód płynących w zlewni rzeki Baryczy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 513; 265 – 276.

Górecki K., Melcer B. (2006): The effect of sewage treatment plants on nitrogen and phosphorus loads transported by the Warta River in the Oborniki – Skwierzyna stretch. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 15, No. 2; 271 – 27.

Górecki K., Olejnik M. (2005): Changes in contents of phosphorus compounds and chlorophyll „a” in the water of the Warty River in the Oborniki – Skwierzyna stretch. Rocz. AR Poznaniu CCCLXV. Melior. Inż. Środ. 26; 133 – 141.

Górecki K., Olejnik M. (2005): Changes in contents of nitrogen compounds in water of the Warta River in the Oborniki – Skwierzyna stretch. Acta Scientiarum Polonorum. Formation Circumiectus 4 (2); 21 – 30.

Lewandowski P., Górecki K. (2003): Zadrzewienia rzeki Maskawy oraz wybranych odcinków Warty jako wskaźnik antropopresji. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 24; 73 – 80.

Ilnicki P., Górecki K. (2003): Changes in the concentration and, participation of nitrogen forms in the water of Warta river flowing across southern margin of Puszcza Notecka. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wyd. A.R. Poznań; 33 – 39.

Ilnicki P., Górecki K., Kaleta–Więckowska M., Marciniak M., Mikołajewska E. (2001): Zanieczyszczenie wód rzeki Warty biogenami pochodzącymi ze źródeł punktowych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie seria „Inżynieria Środowiska” 21; 57 – 63.

Jezierska–Madziar M., Pinskwar P., Gromadzinska H., Galant P., Górecki K. (2000): Qualitative and quantitative structure of the benthic fauna of an oxbow lake (cut – off meander) of the Warta river at Luboń in relation to the elevated concentrations of fluorine compounds. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie 214, „Piscaria” 27; 93 – 106.

 

  • Książki i monografie

Ilnicki P., Farat R., Górecki K., Lewandowski P. (2012): Stepowienie Wielkopolski w świetle wieloletnich badań obiegu wody. Wyd. UP w Poznaniu.

Ilnicki P., Górecki K., Melcer B. (2008): Eutrofizacja cieków wodnych dorzecza Warty w latach 1991 – 2002. Wyd. UP w Poznaniu.

Pozostałe prace (w czasopismach recenzowanych):

Górecki K. (2007): Chruściki (Trichoptera) Pienińskiego Parku Narodowego – wstępne wyniki badań. Trichopteron 24; 1 – 3.

Ilnicki P., Orłowski W., Górecki K. (2006): Szybkie wysychanie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego skutkiem odwodnienia odkrywek węgla brunatnego KWB Konin. Kopaliny 2 – 3 (63 – 64); 49 – 53.

 

  • Opracowania niepublikowane

Ilnicki P., Gołdyn R., Murat-Błażejewska S., Soszka H., Górecki K. , Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Skocki K., Sojka M., Marcinkiewicz M., (2009): Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej” finansowanym przez Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ilnicki P., Górecki K. (2008): Identyfikacja i charakterystyka ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych w zakresie szczególnego korzystania z wód w Regionie Wodnym Warty. Opracowanie przygotowane na zlecenie Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

  • Prace popularno-naukowe

Górecki K., Hała W. (2007): Nawadniać zgodnie z prawem. Warzywa, 3/2007; 16 – 17.

 

  • Materiały konferencyjne

Górecki K. (2009): Chruściki Świętokrzyskiego Parku Narodowego – badania wstępne. Ochrona owadów w Polsce. Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce. Materiały konferencyjne.

Górecki K. (2007): Possibile underground movement of nitrogen compounds In the Toruń – Eberswalde Proglacial Sream Valley at the Noteć confluence to the Warta River. Wetlands: Monitoring, Modeling and Management. Materiały konferencyjne.

Górecki K. (2006): Zastosowanie wskaźników biologicznych do oceny jakości wody na wybranym odcinku rzeki Warty. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Materiały konferencyjne.

Górecki K., Olejnik M. (2004): Changes in contents of nitrogen compounds in water of the Warta River in the Oborniki. Nowe kierunki w naukach rolniczych. Materiały konferencyjne.

Górecki K., Olejnik M. (2004): Changes in contents of phosphorus compounds and chlorophyll „a” in the water of the Warty River in the Oborniki. Nowe kierunki w naukach rolniczych. Materiały konferencyjne.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1