Spis publikacji - prof. dr hab. Zofia Fiedorow

               Oryginalne prace twórcze:

 1. Błaszczak W., Fiedorow Z. 1969. Wpływ niektórych inhibitorów na infekcyjność wirusa mozaiki tytoniu. RNR, 95-A-3: 417-426.
 2. Błaszczak W., Fiedorow Z. 1969. Wirus mozaiki ogórka (Marmor cucumeris var. vulgare Holmes) na dzwonku bolońskim (Campanula boloniensis) i złocieniu ogrodowym (Chrysanthemum indicum L.). Zesz. Probl. PNR, 4: 197-209.
 3. Błaszczak W. Skwarnecka B., Komorowska J., Fiedorow Z. 1973. Wstępna identyfikacja fizjologicznych ras Erysiphe graminis DC. f.sp. tritici Marchal w Zachodniej Polsce. RNR s.E, 3, 1: 43-50.
 4. Fiedorow Z. 1973. Interferencja między dwoma szczepami wirusa Y a wirusami żółtej mozaiki fasoli i mozaiki rzepy w roślinach łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. PNR, 142: 125-130.
 5. Fiedorow Z. 1974. Izolowanie wirusów ziemniaka YO, YN, i X z kompleksu za pomocą roślin testowych. RNR s. E, 4, 1: 197-228.
 6. Fiedorow Z., Diachun S. 1976. Przemieszczanie się wirusa żółtej mozaiki fasoli
  w roślinach grochu, fasoli i bobiku. Zesz. Probl. PNR, 182: 181-183.
 7. Fiedorow Z., Margowska M. 1977. Z badań nad odpornością koniczyny czerwonej na wirus żółtej mozaiki fasoli. Zesz. Probl. PNR, 195: 117-126.
 8. Błaszczak W., Fiedorow Z., Gołębniak B. 1977. Choroby wirusowe a czernienie korzeni chrzanu. Biuletyn Warzywniczy XX: 259-274.
 9. Błaszczak W., Fiedorow Z., Gołębniak B., Głębczyński E., Lenkiewicz W. 1977. Badania nad etiologią czernienia korzeni chrzanu. Biuletyn Wydawniczy XX: 241-258.
 10. Błaszczak W., Fiedorow Z., Kaniewski W., Miciński B. 1978. Wpływ porażenia grochu wirusami żółtej mozaiki fasoli i mozaiki ogórka na kształtowanie się zmian chorobowych i frakcji białkowych w roślinie w zależności od wieku inokulowanych roślin. Prace Naukowe IOR, XX, 2: 149-169.
 11. Fiedorow Z. 1979. Występowanie chorób wirusowych bobiku w latach 1975-1977. Zesz. Probl. PNR, 226: 89-97.
 12. Glaser T., Fiedorow Z., Pudelski Z., Piróg J. 1979. Wirus aspermii na pomidorach szklarniowych. Ogrodnictwo, nr 7: 176-178.
 13. Fiedorow Z. 1980. Some virus diseases of horse bean. Tag.-Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss. DDR Berlin, 184: 361-366.
 14. Fiedorow Z. 1981. Transmission of bean yellow mosaic virus by horse bean seeds. Zesz. Probl. PNR, 244: 103-108.
 15. Fiedorow Z. 1983. Pea early browning virus (PEBV) on horse bean. Zesz. Probl. PNR, 291: 97-110.
 16. Fiedorow Z. 1984. Choroby wirusowe bobiku (Vicia faba ssp. minor) w Polsce. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, z.137: 1-90.
 17. Błaszczak W., Kaniewski W., Fiedorow Z., Miciński B. 1984. Susceptibility of pea to bean yellow mosaic virus and cucumber mosaic virus, in relation to plant age and protein fraction composition. Zesz. Probl. PNR, 298: 15-27.
 18. Broda Z., Fiedorow Z. 1984. Inheritance of red clover (Trifolium pratense L.) resistance to bean yellow mosaic virus (BYMV), Genetica Polonica, 3.
 19. Fiedorow Z., Czechmanowska E. 1984.The concentration of cucumber mosaic virus in tobacco plants, in dependence of age of plants and type of infection at inoculation. Zesz. Probl. PNR, 310: 17-25.
 20. Fiedorow Z., Czyżo A. 1986. Occurrence of viroses in alfalfa plantations in the vicinity of Poznań. Zesz. Probl. PNR, 330: 23-38.
 21. Fiedorow Z. 1988. Occurrence and infectivity of virus diseases of white lupin. Zesz. Probl. PNR, 362: 27-39.
 22. Fiedorow Z., Weber Z. 1988. Podatność uprawianych w Polsce odmian łubinu żółtego na wirusy żółtej mozaiki fasoli i mozaiki ogórka. RNR s.E, 18, 2: 43-54.
 23. Fiedorow Z., Korbas M., Książkiewicz-Śliwa B., Kalupa-Brajer E., Przybysz J. 1988. Badania nad podatnością odmian i rodów hodowlanych bobiku na choroby wirusowe. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 2: 17-19.
 24. Fiedorow Z., Rakowska A. 1990. Podatność łubinu białego na wirus żółtej mozaiki fasoli (BYMV). Materiały XXX Sesji Naukowej IOR, cz. II: 149-152.
 25. Fiedorow Z. 1990. Z badań nad epidemiologią chorób wirusowych łubinu żółtego. Phytopathologica Polonica, XI: 103-111.
 26. Błaszczak W., Fiedorow Z., Weber Z., Wilczyk A. 1991. Susceptibility of pea plants in various growth phases to pea seedborne mosaic virus. Proceedings of the XXIst Conference of Polish Plant Virologist, Warsaw, November 1988: 69-75.
 27. Fiedorow Z. 1992. The susceptibility of new Polish cultivars of Cucurbits to cucumber mosaic virus (CMV). Proceedings of Fifth EUCARPIA Cucurbitaceae Symposium, Poland, July 27-31, 1992: 180-184.
 28. Fiedorow Z., Gawęcka B. 1992. Transmission of bean yellow mosaic virus by aphids to white and yellow lupin. Phytopathologia Polonica, 3(XV): 22-27.
 29. Fiedorow Z., Karolewski Z., Bieńkowska E. 1993. Ocena podatności nowych odmian
  i rodów łubinu żółtego na choroby wirusowe. Roczniki Akademii Rolniczej
  w Poznaniu, CCXLVII: 123-132.
 30. Fiedorow Z. 1992. Wirus mozaiki rzepy na rzepaku ozimym. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn, 7-9 wrzesień 1993: 163-169.
 31. Fiedorow Z.G., Jankiewicz L.S. 1993. Virus diseases of tomatillo plant (Physalis ixocarpa) in Poland. Phytopathologia Polonica 5 (XVII): 31-38.
 32. Fiedorow Z. 1993. Incidence and harmfulness of soybean mosaic virus (SMV). RNR s.E, 23, 1/2: 13-20.
 33. Fiedorow Z., Mazurkiewicz K. 1993. Podatność rzepaku ozimego na wirus mozaiki rzepy. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 6: 9-11.
 34. Fiedorow Z., Andrzejewska M. 1994. Podatność łubinu żółtego, białego i wąskolistnego na wirusy. Materiały Konferencyjne. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 29 listopada 1993, Łubin-Białko-Ekologia: 208-213.
 35. Fiedorow Z., Krakowska A. 1995. Podatność pomidora i papryki na wirus brązowej plamistości pomidora (Tomato spotted wilt virus - TSMV). Materiały XXXV Sesji Naukowej IOR. Część II - Postery: 235-237.
 36. Fiedorow Z. 1999. Incidence of tomato spotted wilt tospovirus (TSMV) in greenhouse crops in Western Poland and its effect on pepper and tomato yield. Annals of Agricultural Sciences, Series E - Plant Protection, 28 (1/2): 17-22.
 37. Fiedorow Z., Kraska A. 1999. Wpływ wirusa mozaiki ogórka na plonowanie sałaty
  w uprawie szklarniowej. Roczn. AR Pozn., Ogrodnictwo, 28: 15-19.
 38. Fiedorow Z., Wziątek I. 1999. Podatność odmian gruntowych pomidora na wirusy mozaiki pomidora (ToMV), mozaiki ogórka (CMV) i brązowej plamistości pomidora (TSWV). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 39, 2: 872-874.
 39. Fiedorow Z. 2000. The incidence of virus diseases of asparagus (Asparagus officinalis L.) in Poland. Phytopathologia Polonica 20: 33-44.
 40. Fiedorow Z., Szelka A., Gąsiorowska A. 2001. Effect of Asparagus virus 2 on yield of asparagus (Asparagus officinalis L.). Journal of Plant Protection Research, 41 (1): 57-60.
 41. Pawłowski A., Fiedorow Z. 2001. Wpływ infekcji wirusowych na zakażenie szparaga przez grzyby Fusarium oxysporum i Rhizoctonia solani. Roczniki AR Pozn., Ogrodnictwo, 34: 41-49.
 42. Fiedorow Z., Pawłowski A. 2002. Badania nad epidemiologią Asparagus virus 2. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 82: 191-196.
 43. Fiedorow Z., Andrzejczak A. 2002. Podatność odmian i przenoszenie przez nasiona sałaty wirusów mozaiki sałaty i mozaiki ogórka. Progress in Plant Protection / Postępy
  w Ochronie Roślin, 42, 2: 900-902.
 44. Fiedorow Z., Szlachetka-Wawrzyniak E. 2002 (publikacja ukazała się w październiku 2003). Transmission of broad bean stain virus (BBSV) by seeds of pea (Pisum sativum L.). Plant Breeding and Seed Science, 46, 2: 81-88.
 45. 45. Pawłowski A., Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. The influence of exudates and sap from asparagus (Asparagus officinalis) roots on the growth of soil fungi pathogenic to the plants. Phytopathologia Polonica 33: 31-40.

 

            Komunikaty naukowe i prace w materiałach z konferencji

 1. Błaszczak W., Fiedorow Z. 1971. Wirus smugowatości ziemniaka (Solanum virus 2 Smith) na łubinie. Zesz. Probl. PNR, 115: 65-66.
 2. Fiedorow Z., Diachun S. 1974. Relative effectiveness of bean yellow mosaic virus inoculum from different host plants. Proceedings of the American Phytopathological Society, v.1: 38 (abstr.).
 3. Fiedorow Z. 1979. Some virus diseases of horse bean. Wissenschaftliche Tagung über Probleme der Pflanzenvirologie, Thale, 19-24.XI.1979: 11.
 4. Fiedorow Z. 1980. Pea early browning virus on horse bean (Vicia faba ssp. minor Beck). Conference of Plant Virology, Błażejewko, 15-20.IX.1980, Abstracts of Papers: 42.
 5. Fiedorow Z. 1981. Badania nad podatnością bobiku odmian i rodów hodowlanych na ważniejsze choroby wirusowe. Sympozjum "Odporność roślin na choroby i szkodniki oraz niesprzyjające warunki środowiska", Radzików 4-5.06.1981: 14-15.
 6. Broda Z., Fiedorow Z. 1985. Badania nad odpornością koniczyny czerwonej na wirus żółtej mozaiki fasoli (BYMV). Seminarium "Hodowla odpornościowa roślin uprawnych", Olsztyn, 9-10.09.1985: 10.
 7. Fiedorow Z. 1985. Badania nad podatnością odmian i rodów hodowlanych bobiku na choroby wirusowe. Seminarium "Hodowla odpornościowa roślin uprawnych", Olsztyn, 9-10.09.1985: 3.
 8. Fiedorow Z. 1990. Z badań nad epidemiologią chorób wirusowych łubinu. Sympozjum Naukowe PTFit., Szczecin 12-14.09.1990: 13-14.
 9. Fiedorow Z. 1992. The susceptibility of lupin to bean yellow mosaic virus (BYMV) and cucumber mosaic virus (CMV). Deuxiemes Recontres Franco-Polonaises sur les Viroses de Plantes Cultivees, 12-18 October 1992: 7.
 10. Fiedorow Z. 1992. Choroby wirusowe roślin motylkowatych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zarząd Główny, Sekcję Wirusologiczną i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego Poznań: 18-19.
 11. Fiedorow Z. 1993. Wirus mozaiki rzepy na rzepaku ozimym. Sympozjum Naukowe Towarzyszące VIII Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PTFit., Olsztyn, Streszczenia referatów i posterów: 46.
 12. Fiedorow Z. 1993. Tematyka badań związanych z hodowlą odpornościową roślin warzywnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Hodowla odpornościowa roślin warzywnych na choroby", Skierniewice 5.XI.1993: 34-35.
 13. Fiedorow Z. 1996. Choroby wirusowe szparaga w Polsce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 36, 2: 501.
 14. Fiedorow Z., Florecka S. 1996. Wpływ temperatury na przebieg choroby powodowanej przez wirus mozaiki ogórka (CMV) na łubinie żółtym. Materiały z Sympozjum Naukowego "Choroby roślin a środowisko", Poznań 27-28 czerwca 1996: 263-268.
 15. Fiedorow Z. 1996. Nowy w Polsce wirus z rodziny Bromoviridae występujący na szparagu jadalnym. Materiały z Sympozjum "Nowe kierunki w fitopatologii", Kraków 11-13 wrzesień 1996: 400.
 16. Fiedorow Z. 1997. Choroby wirusowe szparaga. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Szparagowej, marzec 1997: 14-20.
 17. Fiedorow Z., Pawłowski A. 1999. Rola infekcji wirusowych w patogenezie zgnilizny podstawy łodygi i korzeni szparaga". Materiały z Sympozjum Naukowego PTFit. "Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków", Poznań, 7-9 wrzesień 1999: 59.
 18. Fiedorow Z., Andrzejczak A. 2002. Podatność odmian i przenoszenie przez nasiona sałaty wirusów mozaiki sałaty i mozaiki ogórka. XLII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, 7-8 luty 2002, Streszczenia: 251.

 

            Książki i skrypty

 1. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 1991. Choroby roślin rolniczych. Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 2. Fiedorow Z. 1992. Wirusy - Rozdział w podręczniku "Fitopatologia leśna" K. Mańka. Wydanie IV PWRiL, Warszawa: 44-44.
 3. Błaszczak W., Fiedorow Z., Glaser T., Weber Z. 1993. Fitopatologia ogólna. Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydanie I.
 4. Fiedorow Z., Weber Z. 1994. Diagnostyka chorób roślin. Choroby buraka i ziemniaka. AR Poznań.
 5. Fiedorow Z., Weber Z. 1996. Choroby roślin uprawnych. Medix Plus: 1-168.
 6. Fiedorow Z. 1998. Virus - Wirusy. Rozdział w podręczniku Prof. dr K. Mańki "Fitopatologia leśna. PWRiL Warszawa, wydanie V zmienione: 36-40.
 7. Fiedorow Z., Weber Z. 1998. Choroby roślin uprawnych. Wydanie II poprawione
  i uzupełnione. Medix Plus, Poznań: 1-172.
 8. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 1999. Fitopatologia ogólna. Podręcznik. Wyd. AR Poznań: 1-191.
 9. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2001. Choroby roślin rolniczych. AR Poznań. Wydanie II poprawione i uzupełnione: 1-208.
 10. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. Choroby roślin rolniczych. AR Poznań, III wydanie uzupełnione: 1-208.
 11. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. Ogólne wiadomości z fitopatologii. AR Poznań, I wydanie: 1-208.

12      Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2006. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Wyd. AR Poznań, Wyd II: 1-212.

 1. 13. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2008. Choroby roślin rolniczych. Wyd. AR Poznań, Wyd. IV uzupełnione: 1-208.
 2. 14. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2011. Ogólne wiadomości z fitopatologii. UP Poznań, Wydanie III: 1-212.

 

            Artykuły naukowe

 1. Fiedorow Z. 1972. Kierunki w nomenklaturze i klasyfikacji wirusów. Postępy Nauk Roln. 4: 87-98.
 2. Fiedorow Z. 1973. Początki i rozwój wirusologii roślinnej w Polsce w latach międzywojennych (1918-1939). Zesz. Probl. PNR, z.142: 155-161.
 3. Błaszczak W., Fiedorow Z. 1979. Choroby wirusowe bobiku. Biuletyn IHAR, 137: 11-22.
 4. Błaszczak W., Weber Z., Fiedorow Z., Tatarynowicz B. 1987. Rozwój i osiągnięcia Katedry Fitopatologii Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1919-1984. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu: 7-40.
 5. Fiedorow Z. Działalność i dorobek poznańskiego ośrodka naukowego (bez IOR) w dziedzinie wirusologii roślinnej w trzydziestoleciu 1971-2000. W: Wirusologia roślinna w Polsce w latach 1971-2000. Praca zbiorowa pod red. prof. Selima Kryczyńskiego. Warszawa, 2005: 44-60.

              Artykuły popularno-naukowe

 1. Sadowska Z. 1964. Choroby wirusowe złocienia. Owoce Warzywa Kwiaty: 16.
 2. Błaszczak W., Fiedorow Z. 1965. Gnicie korzeni rzepaku. Ochrona Roślin, 4.
 3. Fiedorow Z 1966. Szkodliwość i zwalczanie chorób wirusowych złocienia. Ochrona Roślin, 12.
 4. Fiedorow Z. 1971. Na co choruje chrzan? Ochrona Roślin, 11.
 5. Fiedorow Z. 1984. Przenoszenie wirusów z nasionami bobiku. Ochrona Roślin, 6: 13.
 6. Fiedorow Z. 1993. Podatność roślin dyniowatych na wirus mozaiki ogórka. Ochrona Roślin, 9:11-12.
 7. Fiedorow Z. 1994. Najważniejsze choroby wirusowe roślin szklarniowych. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowe tendencje w uprawie roślin szklarniowych", Poznań. 28.01.1994: 29-32.

 

               Artykuły popularne

 1. Fiedorow Z. 1980. Choroby wirusowe bobiku i ich zwalczanie. Poradnik Gospodarski, 13/14.
 2. Fiedorow Z. 1989. Brunatnienie - groźna choroba łubinu. Poradnik Gospodarski, 8: 4.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1