Spis publikacji - prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

Publikacje w czasopismach naukowych (oryginalne recenzowane prace)

Tylkowska, K. (1984). Występowanie grzybów na nasionach fasoli reprodukowanych w różnych rejonach Polski. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 153, 185-202.

Tylkowska, K. (1984). Zdrowotność nasion marchwi w latach 1978-1980. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 153, 203-217.

Tylkowska, K., Kryślak, K. (1986). Zaprawianie nasion marchwi przeciw Alternaria radicina M.D. et E. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 61, 249-261.

Biniek, A., Tylkowska, K. (1987). Germination and mycoflora of carrot seeds treated with thiram and conditioned in polyethylene glycol (PEG 6000). Acta Horticulturae, 215, 225-230.

Tylkowska, K. (1988). Znaczenie porażenia nasion marchwi przez Alternaria radicina M.D. et E. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 189, 210-230.

Tylkowska, K., Bereśniewicz, M. (1988). Mikroflora i kiełkowanie nasion elit Brassica oleracea L. Roczniki Nauk Rolniczych, seria E, 18, 63-79.

Tylkowska, K., Bereśniewicz, M. (1988). Znaczenie obecności Alternaria brassicicola w nasionach Brassica oleracea reprodukowanych w Polsce dla wschodów i zdrowotności siewek. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 167, 101-108.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1988). Mikroflora nasion marchwi w zależności od warunków inkubacji. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 65, 219-224.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1988). Przydatność dwóch metod wykrywania grzybów patogenicznych w nasionach fasoli. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 32, 3/4, 101-110.

Kozak, M., Tylkowska, K., Duczmal, K., Michalik, B. (1988). Mikroflora nasion pięciu linii marchwi pochodzących z różnych warunków uprawy w latach 1981-1983. Roczniki AR w Poznaniu, 194, 151-158.

Duczmal, K.W., Tylkowska, K. (1988). Přičiny nizké kličivosti osiva mrkve (Daucus carota L. ssp. sativus Hoffm. Tell.) Sbornik UVTIZ, Olomouc, Zahradnictvi, 15, XVIII, 4, 283-291.

Duczmal, K.W., Tylkowska, K. (1990). Badania nad kiełkowaniem nasion marchwi I. Przyczyny niskiej zdolności kiełkowania. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 176, 83-91.

Duczmal, K.W., Tylkowska, K. (1990). Badania nad kiełkowaniem nasion marchwi II. Możliwości poprawienia zdolności kiełkowania. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 176, 93-98.

Tylkowska, K. (1991). The influence of Alternaria alternata (Fr.) Keissler on carrot (Daucus carota L.) seed germination. Phytopathologia Polonica, 1, XII, 14-18.

Tylkowska, K., Hołubowicz, R. (1991). The relationship between mycoflora of radish seeds and their vigour. Folia Horticulturae, III, 3, 49-63.

Tylkowska, K., Ratajczak, K. (1993). The effect of pea (Pisum sativum L.) seed mycoflora on their germination capacity and conductivity. Folia Hort., V, 1, 29-38.

Hołubowicz, R., Tylkowska, K., Gruchała, L. (1993). Ethylene production as a biochemical marker for radish seed vigour. Folia Hort., V, 11, 19-28.

Tylkowska, K. (1995). Relationships between the colour of radish seed coat, the occurrence of Alternaria spp. and seed germination. Phytopatol. Pol., 10, XXII, 107-115.

Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Tylkowska, K. (1995). Ocena zdolności tworzenia toksycznych metabolitów przez grzyb Alternaria alternata izolowany z nasion i kiełków marchwi. Roczniki AR w Poznaniu, CCLXXXI, seria Fizyka i Chemia, 10, 49-55.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J. (1995). Toxinogenicity of Alternaria alternata isolates from carrot seeds and seedlings. Seed Science and Technology, 23, 877-879.

Tylkowska, K., Biniek, A. (1996). Fungi and germination of carrot and parsley seed under osmoconditioning and fungicide treatment. Pytopatol. Pol., 12, 51-61.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1996). The relationship between the health status of onion (Allium cepa L.) seeds and their vialibility and vigour. Phytopathol. Pol., 12, 63-73.

Hołubowicz, R., Tylkowska, K., Jankowska, E. (1997). Methods of investigating seed vigour of selected ornamental plants. Folia Hort., 9, 1, 15-23.

Malinowska, H., Tylkowska, K., Gołębniak, B. (1997). Plamistość liści i zamieranie pędów mącznicy lekarskiej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 37, 2, 282-284.

Tylkowska, K., Szopińska, D. (1998). Wpływ fungicydów oraz grzybów z rodzajów Penicillium i Trichoderma na zdrowotność i kiełkowanie nasion cebuli. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCIV, Ogrodnictwo, 27, 339-344.

Hujin, Tylkowska, K. (1998). Priming on combination with fungicides alleviates thermodormacy and incidence of fungi in lettuce seeds (w języku chińskim). Seed (Zhongzi), 5, 6-9.

Chang Xianmin, Duczmal, K.W., Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of natural products as seed coatings on seed quality of Cucumis sativus (w języku chińskim). Seed (Zhongzi), 5, 10-12.

Chang Xianmin, Duczmal, K.W., Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of natural products as seed coatings on seed quality of Daucus carota (w języku chińskim). Seed Science & Technology, 18, 4, 221-223.

Dorna, H., Tylkowska, K., Xu Yuhong. (2000). Wpływ osmokondycjonowania w połączeniu z zaprawianiem fungicydem Rovral 50 WP na kiełkowanie nasion astra chińskiego oraz ich zasiedlenie przez grzyby. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 7, 331-337.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2000). Effects of pelleting of onion seeds on their health and germination and seedling emergence. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXXIII, Ogrodnictwo, 31, 235-239.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of carrot, cauliflower and onion seed treatment with plant material or fungicides on the incidence of seed-borne pathogenic fungi. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXXIII, Ogrodnictwo, 31, 527-532.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2001). Effects of cinnamon, garlic, greater celandine, ginger and chosen fungicides on the growth of pathogenic fungi isolated from onion, cabbage and carrot seeds. Phytopathologia Polonica, 21, 25-34.

Tylkowska, K., van den Bulk, R.W. (2001). Effects of osmo- and hydropriming on fungal infestation levels and germination of carrot (Daucus carota L.) seeds contaminated with Alternaria spp. Seed Science and Technology, 29, 365-375.

Dorna, H., Tylkowska, K., Zhao Xin. (2001). Effects of osmopriming and Rovral on health and germination of China aster seeds. Phytopathologia Polonica, 21, 35-44.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2001). Onion (Allim cepa) seed and plant health with special reference to Botrytis allii. Phytopathologia Polonica, 21, 55-68.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2001). Effects of hydro- and osmopriming on onion seed germination and seedling emergence. Folia Horticulturae Ann., 13, 1A, 223-227.

Ruan Songlin, Xue Qingzhong, Tylkowska, K. (2002). Effects of priming on germination and health of rice (Oryza sativa L.) seeds. Seed Science and Technology, 30, 451-458.

Ruan Songlin, Xue Qingzhong, Tylkowska, K. (2002). Effects of priming on germination of rice (Oryza sativa L.) seeds and its seedling emergence and establishment in flooded soil. Seed Science and Technology, 30, 61-67.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Iwanowska, H. (2003). Production of toxins by Alternaria alternata and A. radicina and their effects on germination of carrot seeds. Seed Science and Technology, 31, 309-316.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2003). Effect of osmopriming on location of seed-borne fungi in lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. Phytopathologia Polonica, 29, 69-80.

Wei Ya-hong, Dorna, H., Tylkowska, K. (2003). Effects of chemical and biological treatments on germination of onion (Allium cepa L.) seeds. Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry (Natural Sciences Edition), 31, 5, 51-56.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wenyan, S., Szopińska, D. (2004). Effects of plant origin preparations on onion (Allium cepa L.) seed health, germination, vigour and seedling emergence. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 2004, Agricultura, 239, 95, 69-74.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2004). Effects of osmopriming and fungicide treatment on germination vigour and health of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. Phytopatologia Polonica, 31, 45-56.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Solfrizzo, M., DeGirolamo, A. (2005). Wpływ temperatury i okresu inkubacji na tworzenie toksycznych metabolitów przez Alternaria radicina i A. alternata. Acta Agrobotanica, 59, 2, 7-17.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wei Yahong, Marcinek, R. (2005). Germination and health of onion (Allium cepa L.) seeds after priming combined with chemical or biological treatments. Phytopathol. Pol., 37, 69-81.

Hu Jin, Tylkowska, K. (2005). Effects of Priming in Combination with Fungicides on Germination and Infestation of Lettuce (Lactuca sativa L.). Agricultural Sciences in China, 4, 6, 449-454.

Solfrizzo, M., DeGirolamo, A., Vitti, C., Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H. (2005). Toxigenic profile of Alternaria alternata and Alternaria radicina occurring on umbelliferous plants. Food Additives and Contaminants, 22, 4, 302-308.

Szopińska, D., Dorna, H., Tylkowska, K. 2007. The effects of grapefruit extract on germination, vigour and health of cabbage, onion and zinnia seeds. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXXIII, 2007, 631-636.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A. (2007). Relationships between seed development stage, germination, occurrence and location of fungi in oilseed rape (Brassica napus ssp. oleifera) seeds and the presence of Alternaria and Cladosporium spp. spores in the air. Electronic Journal Universities /EJPAU/, 10, 4, Topic: Agronomy.

Tylkowska, K., Bagniewska-Zadworna, A., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Zenkteler, E. (2008). Histopathology of Daucus carota L. root cells treated with toxic metabolites produced by Alternaria radicina and A. alternata. Acta Biologica Cracoviensa, Series Botanica, 50, 1, 27-34.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2008). Zdrowotność nasion marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin, 48, 2, 710-713.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K., Jurga, J., Górski, S., Tomczak, M., Wosiński, S. (2010). Effects of a permanent magnetic field together with the shielding of an alternating electric field on carrot seed vigour and germination. Ecological Chemistry and Engineering S., 17, 1, 53-61.

Szopińska, D., Jensen, B., Knudsen, I.M.B., Tylkowska, K., Dorna, H. (2010). Non-chemical methods for controlling seedborne fungi in carrot with special reference to Alternaria radicina. Journal of Plant Protection Research, 50, 2, 125-133.

Dorna, H., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2010). Germination and vigour kohlrabi seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 9, 1, 45-54.

Szopińska, D., Jensen, B., Knudsen, I.M.B., Tylkowska, K., Dorna, H. (2010). Non-chemical methods for controlling seedborne fungi in carrot with special reference to Alternaria radicina. J. Plant Prot. Res., 50, 2, 125-133.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Chun Jie Deng, Gao Yang. (2012). Comparison of modified blotter and agar incubation methods for detecting fungi in  Zinnia elegans seeds. Seed Sci. And Technol., 40, 1, 32-42.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Jarosz, M., Song Ch., Kropacz, S. (2012). The quality of dill (Anethum graveolens) seeds with special reference to seed health. Phytopatol., 64, 29-41.

Rosińska, A., Jarosz, M., Szopińska, D., Dorna, H., Tylkowska, K. (2013). Comparison of methods for detecting fungi in Silybum marianum (L.) Gaertn. seeds. Folia Horticulturae, 25, 2, 107-115.

Tylkowska, K., Serbiak, P., Szopińska, D. (2015). Incubation methods for the detection of fungi associated with caraway (Carum carvi L.) seeds. Herba Polonica, 61, 4, 9-22. doi: 10.1515/hepo-2015-0027.

 

Monografie naukowe

Tylkowska, K. (1991). Alternaria radicina M.D. et E. w materiale siewnym marchwi. Roczniki AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 220, pp. 1-69 (rozprawa habilitacyjna).

Tylkowska, K., Dorna, H., Szopińska, D. (2007). Patologia nasion. Wydanie AR w Poznaniu. s.187.

 

Rozdziały w monografiach naukowych

Tylkowska, K. (1992). Carrot seed-borne diseases caused by Alternaria species. W: Alternaria: Biology and Plant Diseases and Metabolites (red. Chełkowski J., Vsconti A.) Elsevier, Amsterdam – London – New York – Tokyo, pp. 337-352.

Tylkowska, K. (1993). Kwalifikacja polowa plantacji nasiennych. W: Nasiennictwo ogrodnicze (red. Duczmal K.W.). Wydawnictwo AR Poznań, pp. 114-118.

Tylkowska, K. (1993). Oznaczanie zdrowotności nasion. W: Nasiennictwo ogrodnicze (red. Duczmal K.W.). Wydawnictwo AR Poznań, pp. 179-185.

Biniek, A., Tylkowska, K. (1993). Pobieranie próbek nasion do badań. W: Nasiennictwo ogrodnicze (red. Duczmal K.W.). Wydawnictwo AR Poznań, pp. 123-136.

Biniek, A., Tylkowska, K. (1993). Laboratoryjna ocena materiału siewnego. W: Nasiennictwo ogrodnicze (red. Duczmal K.W.). Wydawnictwo AR Poznań, pp. 136-179, pp. 185-193.

Tylkowska, K. (1997). Seed Health Testing in Eastern and Central European Countries – the Present and Prospects. W: Seed Health Testing. Progress Towards the 21st Century (red. Hutchins J.D., Reeves J.C.) CAB International, Wallingford, UK, pp. 21-26.

Tylkowska, K. (2000). Wpływ środowiska przechowywania nasion na grzyby i szkodniki magazynowe. W: Nasiennictwo. Część ogólna (red. Duczmal K.W., Tucholska H.), PWRiL, Poznań, pp. 265-273.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2000). Kwalifikacja materiału siewnego. W: Nasiennictwo. Część ogólna (red. K. W. Duczmal i H. Tucholska) PWRiL, Oddział w Poznaniu, pp. 305-323.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Inne metody uszlachetniania materiału siewnego. W: Nasiennictwo. Część ogólna (red. K.W. Duczmal i H. Tucholska) PWRiL, Oddział w Poznaniu, pp. 265-273.

Tylkowska, K. (2001). Alternaria dauci (original text). W: Crop Protection Compendium. CD-ROM. CAB International Wallingford, UK, 18 str.

Tylkowska, K. (2002). Detection of Pathogens in Carrot Seeds. W: Davis, R.M., Raid, R.N. editors, Compendium of Diseases of Carrot, Celery, and other Umbelliferous Crops. APS Press, The American Phytopathological Society, St.Paul, Minnesota, USA, p. 45.

Tylkowska, K., Korbas, M., Kurzawińska, H., Rataj-Guranowska, M. (2004). Objawy chorób powodowanych przez grzyby rodzaju Alternaria. W: Guranowska-Rataj, M. editor, Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców, z. 3. Instytut Ochrony Roślin, Bank Patogenów Roślin, Poznań, pp. 3-22.

Tylkowska, K. (2004). Alternaria brassicae (Berkeley) Saccardo. W: Guranowska-Rataj, M. editor, Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców, z. 3. Instytut Ochrony Roślin, Bank Patogenów Roślin, Poznań, pp. 28-30.

Tylkowska, K. (2004). Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire. W: Guranowska-Rataj, M. editor, Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców, z. 3. Instytut Ochrony Roślin, Bank Patogenów Roślin, Poznań, pp. 26-27.

Tylkowska, K. (2004). Alternaria dauci (J.G. Kühn) J.W.Groves & Skolko. W: Guranowska-Rataj, M. editor, Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców, z. 3. Instytut Ochrony Roślin, Bank Patogenów Roślin, Poznań, pp. 31-33.

Tylkowska, K. (2004). Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy. W: Guranowska-Rataj, M. editor, Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców, z. 3. Instytut Ochrony Roślin, Bank Patogenów Roślin, Poznań, pp. 34-36.

Tylkowska, K. (2004). Zdrowotność nasion. W: Michalik, B., Weiner, W. editors, Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Sekcja Hodowli Roślin i Nasiennictwa PTNO, Kraków, pp. 15-23.

Tylkowska, K. (2012). Alternaria brasicae (Berkeley) Saccardo. Rozdz. W: Rataj-Guranowska, M., Pukacka, A. editors, Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 12-16.

Tylkowska, K. (2012). Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire. Rozdz. W: Rataj-Guranowska, M., Pukacka, A. editors, Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 17-19.

Tylkowska, K. (2012). Alternaria dauci (J.G. Kühn) J.W. Groves & Skolko. Rozdz. W: Rataj-Guranowska, M., Pukacka, A. editors, Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 20-23.

Tylkowska, K. (2012). Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy. Rozdz. W: Rataj-Guranowska, M., Pukacka, A. editors, Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 24-27.

 

Skrypty

Tylkowska, K. (1989). Nasiennictwo ogrodnicze. Cz. IV. Metody oznaczania zdrowotności nasion. Skrypty AR w Poznaniu.

 

Prace w materiałach konferencyjnych

Kozak, M., Michalik, B., Tylkowska, K., Duczmal, K.W. (1985). Genetic and environmental influences on the level of infection of carrot seeds with Alternaria radicina Meier, Dreschler et Eddy. Proceedings of the Symposium EUCARPIA: Breeding of Root Vegetables, Olomouc, Czechoslovakia, pp. 89-91.

Tylkowska, K. (1987). The significance of the presence of symptoms observed in bean (Phaseolus vulgaris L.) seeds. Materiały Konferencji “60 Years of Horticultural Research in Czechoslovakia”, Praque, pp. 265-273.

Tylkowska, K., Korcz, A., Adamczak, J., Najda, H. (1990). Znaczenie uszkodzeń powodowanych przez zmieniki (Lygus spp.) w materiale siewnym fasoli (Phaseolus vulgaris L.). Materiały XXX Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. II – Postery, pp. 43-47.

Duczmal, K.W., Tucholska, H., Tylkowska, K. (1991). Carrot seed production in Poland. Main problems and prospects. Proceedings of the IVth Meeting on Breeding of Carrots, Avignon-Montfavet (France), June 18-20, INRA, EUCARPIA, pp. 149-150.

Korcz, A., Tylkowska, K. (1993). Wpływ stopnia uszkodzenia nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) przez zmieniki (Lygus spp.) i zaprawiania na zdolność kiełkowania oraz wschody i zdrowotność roślin. Materiały XXXIII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. II – Postery, pp. 39-43.

Tylkowska, K., Korcz, A. (1993). Wpływ zróżnicowanego udziału nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) uszkodzonych przez zmieniki (Lygus spp.) i zaprawiania na zdolność kiełkowania oraz wschody i zdrowotność roślin. Materiały XXXIII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. II – Postery, pp. 44-48.

Dorna, H., Tylkowska, K., (1996). Wartość prognostyczna laboratoryjnych testów oceny nasion cebuli.  Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Kraków, 15-16 luty, pp. 455-458.

Grzelak, K., Czyżewska, S., Tylkowska, K. (1996). Badania mikroflory nasion i ocena zdrowotności materiału siewnego. Materiały z Sympozjum Naukowego „Choroby roślin a środowisko”(red. Mańka M.), Poznań, 27-28.06.1996, pp. 95-97.

Tylkowska, K. (1997). Zdrowotność nasion jako kryterium ich jakości. Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych „Hodowla, Nasiennictwo i Szkółkarstwo Roślin Ogrodniczych o Podwyższonej Jakości”, Szczecin, pp. 353-358.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1997). Zależności między stopniem zakażenia nasion cebuli przez Botrytis allii a ich kiełkowaniem i porażeniem roślin przez tego patogena. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin, wrzesień, pp. 359-363.

Dorna, H., Tylkowska, K. (1997). Zakażenie przez Botrytis allii, kiełkowanie i wigor nasion cebuli z różnych rejonów reprodukcji. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin, wrzesień, pp. 364-367.

Tylkowska, K., Grzelak, K. (1997). Seed pathology and seed health testing in Poland. W: Seed Health Testing in the Production of Quality Seed. Proceedings of the ISTA Pre-Congress Seminar on Seed Pathology, Copenhagen, Denmark (red. Mathur S.B., Mortensen C.N.) Seed Testing Association & Danish Government Institute of Seed Pathology for Developing Countries, Zurich, pp. 39-45.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Iwanowska, H. (1998). „Wpływ radiciny, alternariolu oraz eteru metylowego na kiełkowanie nasion marchwi”. Materiały z VIII Krajowej Konferencji „Grzyby mikroskopowe – patogeny roślin i ich toksyczne metabolity”, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, 5 czerwca 1998, pp. 59-62.

Dorna, H., Tylkowska, K. (1999). Wpływ materiału pochodzenia roślinnego na wzrost grzybów wyizolowanych z nasion cebuli i kapusty oraz na kiełkowanie nasion tych gatunków. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Hodowców Roślin Ogrodniczych „Hodowla Roślin Ogrodniczych u progu XXI wieku”, Lublin, 4-5 luty, pp. 441-444.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2001). Effects of hydro- and osmopriming on onion seed germination. Wpływ hydro- i osmokondycjonowania na kiełkowanie nasion i wschody cebuli, Folia Hort., 13, 1A, pp. 223-227.

Van den Bulk, R., Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Knudsen, I., Madsen, O. M., Driessen, R., Bosc, B., Langerak, K., Solfrizzo, M. (2004). Safe Organic Vegetables: the Carrot-Alternaria Model. Proceedings of the First World Conference on Organic Seed „Challenges and Opportunities for Organic Agriculture and the Seed Industry”, July 5-7 2004, FAO Headquarters, Rome, Italy, pp. 167-168.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Wasilewska, D., Zieliński, G. (2004). Effects of Plant Origin Preparations on the Growth of Fungi Isolated from Seeds of Selected Vegetables. Modern Fungicides and Antifungal Compounds IV. 14th International Reinhardsbrunn Symposium. April 25–29, 2004, pp. 293-299.

 

Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

Tylkowska, K. (1988). Effects of embryo state and carrot mycoflora on germination. Materiały Konferencji “Qualitätssaatgut – Production und Ertragsbeeinflussung. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wissenschaflische Beiträge 1988/34 (S 66), Halle (Saale), p. 293.

Tylkowska, K. (1990). Mikroflora przechowywanych nasion marchwi. Streszczenia Komunikatów i Posterów na Sympozjum Naukowe Towarzyszące VII Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit, Szczecin 1990, p. 72.

Tylkowska, K. (1990). Mikroflora rozwijających się i dojrzałych nasion marchwi. Streszczenia Komunikatów i Posterów na Sympozjum Naukowe Towarzyszące VII Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit, Szczecin 1990, pp. 73-74.

Tylkowska, K., Biniek, A. (1994). Changes in carrot and parsley seed mycoflora dunder fungicide treatment and osmoconditioning in PEG 6000. ISTA/ISHS Sympodium „Technological Advances in Variety and Seed Research”. Wageningen, The Netherlands, 31 May-3 June 1994. Abstracts, p. 25.

Tylkowska, K., Cierpikowska, M. (1994). Effects of plant extracts on the growth of selected carrot seed-borne fungi. Environmental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control. 3rd Conference European Foundation for Plant Pathology. Poznań, Poland, 5-9 September 1994. Abstracts, p. 62.

Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Tylkowska, K. (1994). Toxinogenicity of Alternaria alternata isolates from diseased and healthy carrot seeds and seedlings. ISTA/ISHS Sympodium „Technological Advances in Variety and Seed Research”. Wageningen, The Netherlands, 31 May-3 June 1994. Abstracts, p. 26.

Tylkowska, K. (1994). Kiełkowanie i zdrowotność nasion rzodkiewki różnej barwy ze szczególnym uwzględnieniem grzybów rodzaju Alternaria. IV Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Poznań, 10 – 11. II. 1994. Streszczenia, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, p. 126.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1995). Relationship between the health status of onion (Allium cepa L.) seeds and their viability and vigour. ISTA Pre-Congress Seminar on Seed Pathology Seed health Testing in the Production of Quality Seed”, Copenhagen, Denmark. Abstracts, p. 20.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1995). The effects of onion seed microflora on the other seed quality parameters. Third French-Polish Symposium „Current Problems of Seed Physiology”, Olsztyn, 18-20 July 1995, p. 20.

Tylkowska, K., Grzelak, K. (1995). Seed pathology and seed health testing in Poland. ISTA Pre-Congress Seminar on Seed Pathology “Seed Health Testing in the Production of Quality Seed.” Copenhagen, Denmark. Abstracts, p. 4.

Hołubowicz, R., Tylkowska, K., Jankowska, E. (1995). Methods of investigating seed vigour of selected ornamental plants. Third French-Polish Symposium „Current Problems of Seed Physiology”, Olsztyn, 18-20 July 1995, p. 20.

Tylkowska, K. (1996). Seed health testing in Eastern and Central European Countries – the present and prospects. Abstracts of 2nd ISTA-PDC Symposium “Seed Health Testing Towards the 21st Century”, National Institute of Agricultural Botany, Cambridge UK, 5-8 August 1996, p. 4.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2000). Effects of pelleting of onion seeds on their health and germination and seedling emergence. III Ogólnopolskie Sympozjum Nowe roś1liny i technologie w ogrodnictwie, Poznań 25-26 IX 2000, poster.

Tylkowska, K. (2000). Seed Health as Quality Criterion. International Seed Health Conference PTFit – IHAR 2000. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzików, Błonie. Programme and Abstracts, p. 40.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of carrot, cauliflower and onion seed treatment with plant material or fungicides on the incidence of seed – borne pathologic fungi. III Ogólnopolskie Sympozjum Nowe roś1liny i technologie w ogrodnictwie, Poznań 25-26 IX 2000, poster.

Dorna, H., Tylkowska, K., Zhang Yuehua, Stypa, M. (2000). Effects of priming and chemical or biological treatments on germination and fungal infestation of onion seeds. International Seed Health Conference“ Seed health as quality criterion” PTFit- IHAR, Radzików, 9-11 X, Programme and Abstracts, p. 40.

Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Tylkowska, K., Gorzan, J., Szopińska, D. (2000). „Interactions between Alternaria spp. isolated from carrot seeds in biosynthesis of secondary metabolites”. International Seed Health Conference “Seed Health as Quality Criterion”, PTFit.-IHAR, Radzików. 9-11 October 2000. Programme and Abstracts, p. 26.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2000). „Incidence of Botrytis cinerea and Alternaria alternata in lettuce seeds of Polish cultivars”. International Seed Health Conference “Seed Health as Quality Criterion”, PTFit.-IHAR, Radzików. 9-11 October 2000. Programme and Abstracts, p. 30.

Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Tylkowska, K., Iwanowska, H. (2001). Productivity of toxins by Alternaria alternata and A. radicina and their effects on germination of carrot seeds. Abstracts. 26th International Seed Testing Congress – Seed Symposium, Angers, France, 18-20 June 2001. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland, p. 17.

Tylkowska, K., Chenyi, L., Janhua, W., Fiebig, M. (2002). Zdrowotność nasion wybranych obiektów Phaseolus vulgaris L. z kolekcji roboczej Polskiego Banku Genów. 100-lecie Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 1902-2002. Sympozjum Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO „Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych”. 5.Ogólnopolska Konferencja „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin”. Kraków 21-22 maja 2002, p. 60.

Dorna, H., Tylkowska, K., Marcinek, R. (2002). Wpływ kondycjonowania i zaprawiania preparatami mikrobiologicznymi na zdrowotność i kiełkowanie nasion cebuli. Sympozjum Naukowe „Fitopatologia polska w Europie” towarzyszące XI Walnemu Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Program, streszczenia referatów i posterów. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Katedra Fitopatologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 17-19 września 2002, p. 37.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2002). Wpływ kondycjonowania na lokalizację grzybów w nasionach sałaty (Lactuca sativa L.). Sympozjum Naukowe „Fitopatologia polska w Europie” towarzyszące XI Walnemu Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Program, streszczenia referatów i posterów. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Katedra Fitopatologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 17-19 września 2002, p. 67.

Tylkowska, K., Dorna, H., Politycka, B., Zieliński, G. (2002). Wpływ preparatów i ekstraktów pochodzenia roślinnego na wzrost grzybów patogenicznych wyizolowanych z nasion cebuli. Sympozjum Naukowe „Fitopatologia polska w Europie” towarzyszące XI Walnemu Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Program, streszczenia referatów i posterów. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Katedra Fitopatologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 17-19 września 2002, p. 72.

Tylkowska, K., Dorna, H., Szopińska, D., Wasilewska, D. (2002). Growth of selected seedborne fungi as influenced by plant origin preparations. Programme and Abstracts. 4th ISTA – PDC Seed Health Symposium “Healthy seeds, the basis for sustainable farming”. 29 April-1 May 2002, Wageningen, The Netherlands, p. 12.

Tylkowska, K., Szopińska, D., Dorna, H., Jensen, B., Knudsen, I.M.B. (2003). Responses of carrot seeds to non-chemical treatment against Alternaria spp. International Workshop on Applied Seed Biology “New Developments in Seed Quality Improvement”. Łódź, 23-25 October 2003. Programme Book of Abstracts, pp. 104-105.

Goliński, P., Kiecana, I., Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J. (2003). Fungi and their mycotoxins – risk for humans and animals. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop”, PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural University, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 36.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2003). „Effects of osmopriming and fungicide treatment on germination, vigour and health of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds”. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop”, PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural Univesity, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 66.

Dorna, H., Tylkowska, K., Politycka, B., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2003). The efficacy of plant extracts in controlling seed-borne fungi of cabbage”. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop”, PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural University, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 34.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2003). The efficacy of plant preparations in controlling seed-borne fungi of cabbage. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop”, PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural University, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 35.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Dorna, H., Szopińska, D., Solfrizzo, M., De Girolamo, A., Vitti, C. (2003). „Production of toxins by Alternaria radicina and A. alternata grown of various substrates”. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop”, PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural University, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 67.

Tylkowska, K., Zhang, D. (2004). Przydatność wybranych metod inkubacji do wykrywania grzybów w nasionach lnu (Linum usitatissimum L.). Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska”. 85 lat fitopatologii w Wielkopolsce. 50 lat Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, 18-19 listopada 2004, Poznań (red. Mańka M., Weber Z.). Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Komitet Nauk Leśnych PAN, Poznań, p. 176.

Dorna, H., Tylkowska, K., Marcinek, M., Szopińska, D., Wei Yahong. (2004). Mycological aspects of onion seed priming. ISTA Seed Symposium, 17-19 maja, Budapeszt. Abstracts, p. 20.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Wasilewska, D., Zieliński, G. (2004). Influence of plant origin preparations on the growth of fungi isolated from selected vegetable seeds. 14th International Reinhardsbrunn Symposium ‘Modern Fungicides and Antifungal Compounds’, 25-29 kwietnia. Abstracts, p. 47.

Dorna, H., Tylkowska, K., Solarska, M., Tomaszewska, M., Szopińska, D. (2004). Kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli i kapusty zaprawianych Bioseptem. Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska”. 85 lat fitopatologii w Wielkopolsce. 50 lat Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, 18-19 listopada 2004, Poznań (red. Mańka M., Weber Z.). Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Komitet Nauk Leśnych PAN, Poznań, p. 202.  

Szopińska, D., Tylkowska, K., Braun-Młodecka, U. (2005). Study on fungi on developing oilseed rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.) seeds. 5th ISTA-SHC Seed Health Symposium. 10-13 May 2005, Angers, France. Abstract Booklet, p. 35.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Solfrizzo, M., DeGirolamo, A. (2005). Wpływ temperatury i okresu inkubacji na tworzenie toksycznych metabolitów przez Alternaria radicina i A. alternata. Effects of temperature and incubation period on production of toxic metabolites by Alternaria radicina i A. alternata. Sympozjum Naukowe “Aktualne Problemy w Fitopatologii towarzyszące XII walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit. Lublin 20-22.09.2005. Scientific Symposium ‘Current Problems In Plant Pathology’ accompanying the XII General Assembly of the PPS Members, Lublin 20-22.09.2005. Streszczenia. Abstracts. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Lublin, p. 118.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A., Olszewski, J. (2006). Alternaria and Cladosporium spp. in the oilseed rape (Brassica napus subsp. oleifera) seeds and their airborne spores. The 8th International Congress on Aerobiology “Towards a comprehensive vision”, Neuchatel, Switzerland 21-25 August, 2006. Abstracts, p. 219.

Tylkowska, K., Dorna, H., Szopińska, D., Bagniewska-Zadworna, A., Zenkteler, E. (2006). Germination, vigour, health and ultrastructure of Brassica oleracea seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola. 3rd International Seed Health Conference of Seed Pathology Section: “Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”. The Polish Phytopathological Society – Section of Seed Pathology, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Polish Seed Trade Association, State Plant Health and Seed Inspection Service, Bydgoszcz, Poland 6-8 September 2006. Book of Abstracts, p. 44.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Siudzińska, E. (2006). Effects of hydropriming combined with Biosept treatment on germination and health of onion seeds. 3rd International Seed Health Conference of Seed Pathology Section: “Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”. The Polish Phytopathological Society – Section of Seed Pathology, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Polish Seed Trade Association, State Plant Health and Seed Inspection Service, Bydgoszcz, Poland 6-8 September 2006. Book of Abstracts, p. 52.

Dorna, H., Szopińska, D., Tylkowska, K., Bagniewska-Zadworna, A., Zenkteler, E. (2007). Wpływ kondycjonowania na kiełkowanie, wigor, zdrowotność i ultrastrukturę nasion kalarepy inokulowanych grzybem Alternaria brassicicola. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Olsztyn, 10-11 września 2007. Streszczenia, p. 63.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A., Kapalska, K., Nowak, M., Dorna, H. (2008). Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w hali produkcyjnej przedsiębiorstwa nasiennego jako skutek procesów czyszczenia i sortowania nasion. Sympozjum Naukowe: Choroby roślin na tle zmian klimatycznych. Wrocław 17-19 IX 2008.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2008). Zdrowotność nasion marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. Streszczenia XLVIII Sesji Naukowej IOR. S. P-ń 31 I-1 II 2008, p. 270.

Tylkowska, K., Idziak, J., Juskowiak, A. (2008). Seed-borne fungi of pot marigold (Calendula officinalis L.) and methods for their detection. 6th ISTA-SHC Seed Health Symposium, Kruger National Park, South Africa, 14-18 April 2008, p. 35.

Tylkowska, K., Turek, M., Blanco Prieto, R. (2009). Health, germination and vigour of common bean seeds in relation to microwave irradiation. 4th International Seed Health Conference “Seed – Source if Infection”. The Polish Phytopathological Society Section Seed Pathology, Wrocław University of Life Sciences, Wrocław, Poland, 7-9 September 2009.Book of Abstracts, p. 41.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K., Wosiński, S., Tomczak, M. (2009). Wpływ stałego pola magnetycznego z równoczesnym ekranowaniem przemiennego pola elektrycznego na wigor i kiełkowanie nasion marchwi. Poster. Konferencja Naukowa - Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia. Kraków, 10-11 IX 2009, p. 35.

 

Artykuły naukowe

Duczmal, K., Tylkowska, K. (1975). Zdrowotność materiału siewnego fasoli ze zbiorów 1971 roku. Hodowla Roślin, 3, 5-9.
Tylkowska, K. (1977). Mykoflora nasion wybranych odmian fasoli. Hodowla Roślin, 2, 34-35.
Duczmal, K., Tylkowska, K., Majewska, K. (1977). Występowanie i zwalczanie strąkowca fasolowego. Hodowla Roślin, 4, 30-33.
Tylkowska, K. (1980). Niektóre aspekty otrzymywania zdrowych nasion. Hodowla Roślin, 6, 43-45.
Tylkowska, K. (1980). Zaprawianie nasion marchwi przeciw czarnej zgniliźnie. Hodowla Roślin, 6, 43-45.
Tylkowska, K. (1981). Występowanie Alternaria radicina Meier, Dreschler et Eddy w nasionach marchwi reprodukowanych w 1987 i 1979 roku. Hodowla Roślin, 3, 9-10.
Tylkowska, K. (1981). Zdrowotność nasion fasoli a obowiązujące przepisy kwalifikacyjne materiału siewnego. Hodowla Roślin, 4, 45-48.
Tylkowska, K. (1983). Zależność między porażeniem nasion marchwi przez Alternaria radicina a zdrowotnością roślin. Hodowla Roślin, 1, 16-18.
Tylkowska, K. (1984). Otrzymanie zdrowych nasion roślin warzywnych. Hodowla Roślin, 4, 36-39.
Tylkowska, K. (1988). Występowanie Alternaria radicina M. D. et E. w nasionach marchwi z lat 1981-1986. Ochrona Roślin, 11/12, 15-16.
Duczmal, K.W., Tylkowska, K. Carrot seed market and prospects for carrot seed production in Poland. Journal of Applied Genetics, 38A, 5-12.
Frencel, I., Tylkowska, K. (1998). Banki nasion – problem zdrowotności i zagrożeń chorobowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 463, 235-244.

 

Artykuły popularno-naukowe

Duczmal, K., Tylkowska, K. (1975). Można poprawić zdrowotność nasion. Poradnik Gospodarski, 18, p. 13.

 

Inne

Tylkowska, K., Mańka, M. (2004). 2nd International Conference „Healthy Seed for Healthy Crop”, 16-18 September 2003, Poznan, Poland. Seed Testing International. ISTA News Bulletin, 127, p. 17.

Tylkowska, K. (2004). Fitopatologia w badaniach Katedry Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1985-2004. Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska”. 85 lat fitopatologii w Wielkopolsce. 50 lat Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, 18-19 listopada 2004, Poznań (red. Mańka M., Weber Z.). Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Komitet Nauk Leśnych PAN, Poznań, pp. 82-87.

Tylkowska, K. (2006). Relacja z konferencji na temat zdrowotności nasion. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 4, p. 25.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1