Spis publikacji - dr hab. Dorota Szopińska

Artykuły naukowe:

Tylkowska, K., Szopińska, D. (1998). Wpływ fungicydów oraz grzybów z rodzajów Penicillium i Trichoderma na zdrowotność i kiełkowanie nasion cebuli. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCIV. Ogrodnictwo, 27, 339-344.

Braun-Młodecka, U., Szopińska, D. (2002). Effects of treatments on germination and the incidence of fungi on seeds of Hypericum perforatum L. Herba Polonica, XLVIII, 1, 11-17.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2003). Effect of osmopriming on location of seed-borne fungi in lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. Phytopathologia Polonica, 29, 69-80.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2004). Effects of osmopriming and fungicide treatment on germination vigour and health of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. Phytopatologia Polonica, 31, 45-56.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wenyan, S., Szopińska, D. (2004). Effects of plant origin preparations on onion (Allium cepa L.) seed health, germination, vigour and seedling emergence.  Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura, 239, 95, 69-74.

Bralewski, T.W., Hołubowicz, R., Szopińska, D. (2004). Effect of chemical scarification on germination and state of health of carrot (Daucus carrota L.) seeds. Folia Horticulturae, 16, 1, 39-45.

Solfrizzo, M., De Girolamo, A., Vitti, C., Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H. (2005). Toxigenic profile of Alternaria alternata and Alternaria radicina occurring on umbelliferous plant. Food Additives and Contaminants, 22, 4, 302-308.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Solfrizzo, M., de Girolamo, A. (2005). Wpływ temperatury i okresu inkubacji na tworzenie toksycznych metabolitów przez Alternaria radicina i A. alternata. Acta Agrobotanica, 59, 2, 7-18.

Bralewski, T.W., Szopińska, D., Morozowska, M. (2005). Study for the evaluation of dill (Anethum graveolens L.) seeds quality. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, XXXIII, 20-24.

Szopińska, D., Bralewski, T.W. (2006). Dill (Anethum graveolens L.) seed stalk architecture and seed infestation with fungi. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, XXXIV, 75-78.

Szopińska, D., Dorna, H., Tylkowska, K. (2007). The effects of grapefruit extract on germination, vigour and health of cabbage, onion and zinnia seeds. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXXIII, 631-636.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A. (2007). Relationships between seed development stage, germination, occurrence and location of fungi in oilseed rape (Brassica napus ssp. oleifera) seeds and the presence of Alternaria and Cladosporium spp. spores in the air. Electronic Journal Universities /EJPAU/, 10, 4, #19

Tylkowska, K., Bagniewska-Zadworna, A., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Zenkteler, E. (2008). Histopathology of Daucus carota L. root cells treated with toxic metabolites produced by Alternaria radicina and A. alternata. Acta Biologica Cracoviensa, Series Botanica, 50, 1, 27-34.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2008). Zdrowotność nasion marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. Progress in Plant Protection / Postepy w Ochronie Roślin, 48, 2, 710-713.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A., Kapalska, K., Nowak, M., Dorna, H. (2008). Mycological air contamination in a seed company processing room as a result of seed processing. Phytopathologia Polonica, 47, 31-41.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K., Jurga, J., Górski, S., Tomczak, M., Wosiński, S. (2010). Effects of a permanent magnetic field together with the shielding of an alternating electric field on carrot seed vigour and germination. Ecological Chemistry and Engineering S., 17, 1, 53-61.

Dorna, H., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2010). Germination and vigour kohlrabi seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 9, 1, 45-54.

Szopińska, D., Jensen, B., Knudsen, I.M.B., Tylkowska, K., Dorna, H. (2010). Non-chemical methods for controlling seedborne fungi in carrot with special reference to Alternaria radicina. J. Plant Prot. Res., 50, 2, 125-133.

Szopińska, D. (2011). Enhancement of Zinnia seeds by osmopriming and grapefruit extract treatment. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 10, 2, 33-47.

Szopińska, D., Wojtaszek, A. (2011). Effect of hydropriming on germination and location of fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds. Nauka Przyr. Technol., 5, 6, #117.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Chun Jie Deng, Gao Yang. (2012). Comparison of modified blotter and agar incubation methods for detecting fungi in Zinnia elegans seeds. Seed Sci. And Technol., 40, 1, 32-42.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Jarosz, M., Song, Ch., Kropacz, S. (2012). The quality of dill (Anethum graveolens) seeds with special reference to seed health. Phytopatol., 64, 29-41.

Dorna, H., Jarosz, M., Szopińska, D., Szulc, I., Rosińska, A. (2013). Germination, vigour and health of primed Allium cepa L. seeds after storage. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 12, 4, 43-58.

Szopińska, D. (2013). The effects of organic acids treatment on germination, vigour and health of zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 12, 5, 17-29.

Jarosz, M., Dorna, H., Szopińska, D. (2013). Wpływ nadtlenku wodoru na jakość nasion cebuli, pomidora i sałaty. Episteme 20, I, 363-379.

Rosińska, A., Jarosz, M., Szopińska, D., Dorna, H., Tylkowska, K. (2013). Comparison of methods for detecting fungi in Silybum marianum (L.) Gaertn. seeds. Folia Horticulturae 25, 2, 107-115. DOI: 10.2478/fhort-2013-0012.

Szopińska, D. (2014). Alleviation of Zinnia elegans Jacq. seed deterioration using hydrogen peroxide and organic acids. Ecological Chemistry and Engineering S, 21, 2, 309-326. DOI: 10.2478/eces-2014-0024.

Dorna, H., Li, W., Szopińska, D. (2014). The effect of priming on germination and vigour of pansy (Viola x wittrockiana Gams.) seeds. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 13, 6, 15-29.

Szopińska, D. (2014). Effects of hydrogen peroxide treatment on the germination, vigour and health of Zinnia elegans seeds. Folia Horticulturae, 26, 1, 19-29. DOI: 10.2478/fhort-2014-0002.

Tylkowska, K., Serbiak, P., Szopińska, D. (2015). Incubation methods for the detection of fungi associated with caraway (Carum carvi L.) seeds. Herba Polonica, 61, 4, 9-22. DOI: 10.1515/hepo-2015-0027.

Szopińska, D., Politycka, B. (2016). The effects of hydro- and osmopriming on the germination, vigour and hydrolytic enzymes activity of common zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds. Folia Horticulturae, 28, 1, 19-29. DOI: 10.1515/fhort-2016-0001.

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D., Seidler-Łożykowska, K. (2017). The effect of colour grading of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seeds on their quality for sowing. Herba Pol. 63, 1, 7-19. doi: 10.1515/hepo-2017-0001

Szopińska, D., Jarosz, M., Sławińska, B. (2017). The effect of hydrogen peroxide on seed quality and emergence of carrot (Daucus carota L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 16, 2, 21-33.

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D. (2017). The effects of osmopriming on germination, vigour and health of Silybum marianum (L.) Gaertn. seeds. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 16, 3, 13-25. Doi: 10.24326/asphc.2017.3.

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D., Irzykowska, L., Seidler-Łożykowska, K. (2018). Evaluation of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seed germination in relation to seed health and seedling emergence. Herba Pol. 64,3, 1-10. doi: 10.2478/hepo-2018-0013

 

Monografie naukowe:

Tylkowska, K., Dorna, H., Szopińska D. (2007). Patologia nasion. Wyd. AR w Poznaniu. s.187.

 

Rozdziały w monografiach naukowych:


Szopińska, D. (2016). Diseases of Zinnia. W: Handbook of Florists’ Crops Diseases (red. Robert J. McGovern, Wade H. Elmer). Tytuł serii: Handbook of Plant Disease Management. Springer International Publishing, Switzerland, pp 1-31 (doi: 10.1007/978-3-319-32374-9_28-1). Online ISBN:
978-3-319-32374-9

 

Streszczenie (abstrakty) w materiałach konferencyjnych:

Szopińska, D., Tylkowska, K. (1999). The occurrence of fungi in lettuce seeds obtained from various regions of reproduction. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt.: "Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków”, Poznań 7.09.1999. Streszczenia, p. 139.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2000). Incidence of Botrytis cinerea and Alternaria alternata in lettuce seeds of Polish cultivars. International Seed Health Conference “Seed Health as Quality Criterion” , PTFit.-IHAR, Radzików. 9-11 October 2000. Programme and Abstracts, p. 30.

Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Tylkowska, K., Gorzan, J., Szopińska, D. (2000). Interactions between Alternaria spp. isolated from carrot seeds in biosynthesis of secondary metabolites. International Seed Health Conference “Seed Health as Quality Criterion”, PTFit.-IHAR, Radzików. 9-11 October 2000. Programme and Abstracts, p. 26.

Tylkowska, K., Dorna, H., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2002). Growth of selected seedborne fungi as influenced by plant origin preparations. 4th ISTA – PDC Seed Health Symposium “Healthy seeds, the basis for sustainable farming”, 29 April – 1 May 2002, Wageningen, The Netherlands. Programme and Abstracts, p. 21.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2002). Wpływ osmokondycjonowania na lokalizację grzybów w nasionach sałaty (Lactuca sativa L.). Sympozjum Naukowe „Fitopatologia polska w Europie” towarzyszące XI Walnemu Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Warszawa, 17-19.09.2002. Program, streszczenia referatów i posterów, p. 67.

Szopińska, D. (2003). Effects of various methods of improving quality on germination, vigour and health of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. Abstract of doctor dissertation. Phytopatologia Polonica, 28, pp. 81-83.

Bralewski, T.W., Hołubowicz, R., Szopińska, D. (2003). Wpływ skaryfikacji chemicznej na jakość nasion marchwi (Daucus carota L.). I Zjazd PTNO „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”. Kraków, 9-11.09.2003. Folia Horticulturae, Suplement 1, pp. 120-122.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2003). The efficacy of plant preparation in controlling seed-borne fungi of cabbage. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop”, PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural Univesity, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 35.

Dorna, H., Tylkowska, K., Politycka, B., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2003). The efficacy of plant extracts in controlling seed-borne fungi of cabbage. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop” , PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural Univesity, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 34.

Szopińska, D., Tylkowska, K. (2003). Effects of osmopriming and fungicide treatment on germination, vigour and health of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop” , PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural Univesity, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 66.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Dorna, H., Szopińska, D., Solfrizzo, M., De Girolamo, A., Vitti, C. (2003). Production of toxins by Alternaria radicina and A. alternata grown of various substrates. International Seed Health Conference “Healthy Seed for Healthy Crop”, PTFit.-The August Cieszkowski Agricultural Univesity, Poznań. 16-18 September 2003. Programme and Abstracts, p. 67.

Tylkowska, K., Szopińska, D., Dorna, H., Jensen, B., Knudsen, I.M.B. (2003). Responses of carrot seeds to non-chemical treatment against Alternaria spp. International Workshop on Applied Seed Biology “New Developments in Seed Quality Improvement”. Łódź, 23-25 October 2003. Programme Book of Abstracts, pp. 104-105.

Dorna, H., Tylkowska, K., Solarska, M., Tomaszewska, M., Szopińska, D. (2004). Kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli i kapusty zaprawianych Bioseptem. Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska”. 85 lat fitopatologii w Wielkopolsce. 50 lat Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, 18-19 listopada 2004, Poznań (red. Mańka M., Weber Z.). Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Komitet Nauk Leśnych PAN, Poznań, p. 202.  

Szopińska, D. (2004). Toxigenicity of Alternaria radicina and A. alternata isolated from various hosts. FOSARE Seminar Series 5: “Contaminants and influence of agricultural practices” Brussels, March 18-19, 2004, p. 48.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Wasilewska, D., Zieliński, G. (2004). Influence of plant origin preparations on the growth of fungi isolated from selected vegetable seeds. 14th International Reinhardsbrunn Symposium “Modern Fungicides and Antifungal Comounds”. Reinhardsbrunn April 25-29, 2004. Program & Abstracts, p. 47.

Dorna, H., Tylkowska, K., Marcinek, M., Szopińska, D., Wei Yahong. (2004). Mycological aspects of onion seed priming. ISTA Seed Symposium, 17-19 maja, Budapeszt. Abstracts, p. 20.

Dorna, H., Tylkowska, K., Solarska, M., Tomaszewska, E., Szopińska, D. (2004). Kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli i kapusty zaprawianych Bioseptem. Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska” 85 lat fitopatologii w Wielkopolsce, 50 lat Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, 18-19 listopada 2004, Poznań, p. 20.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Wasilewska, D., Zieliński, G. (2004). Effects of Plant Origin Preparations on the Growth  of Fungi Isolated from Seeds of Selected Vegetables. S. 293-299. Modern Fungicides and Antifungal Compounds IV. 14 th International Reinhardsbrunn Symposium April 25-29 2004. Germany.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Solfrizzo, M., DeGirolamo, A. (2005). Wpływ temperatury i okresu inkubacji na tworzenie toksycznych metabolitów przez Alternaria radicina i A. alternata. Effects of temperature and incubation period on production of toxic metabolites by Alternaria radicina i A. alternata. Sympozjum Naukowe “Aktualne Problemy w Fitopatologii towarzyszące XII walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit. Lublin 20-22.09.2005. Scientific Symposium ‘Current Problems In Plant Pathology’ accompanying the XII General Assembly of the PPS Members, Lublin 20-22.09.2005. Streszczenia. Abstracts. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Lublin, p. 118.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Braun-Młodecka, U. (2005). Study on fungi on developing oilseed rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.) seeds. 5th ISTA-SHC Seed Health Symposium. 10-13 May 2005, Angers, France. Abstract Booklet, p. 35.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Siudzińska, E. (2006). Effects of hydropriming combined with Biosept treatment on germination and health of onion seeds. 3rd International Seed Health Conference of Seed Pathology Section: “Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”. The Polish Phytopathological Society – Section of Seed Pathology, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Polish Seed Trade Association, State Plant Health and Seed Inspection Service, Bydgoszcz, Poland 6-8 September, 2006. Book of Abstracts, p. 52.

Szopińska, D., Bielerzewski, A. (2006). Effects of Biosept and hydropriming on germination, vigour and health of Zinnia elegans Jacq. seeds: a case study. 3rd International Seed Health Conference of Seed Pathology Section: “Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”. The Polish Phytopathological Society – Section of Seed Pathology, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Polish Seed Trade Association, State Plant Health and Seed Inspection Service, Bydgoszcz, Poland 6-8 September, 2006. Book of Abstracts, p. 41.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A., Olszewski, J. (2006). Alternaria and Cladosporium spp. in the oilseed rape (Brassica napus subsp. oleifera) seeds and their airborne spores. The 8th International Congress on Aerobiology “Towards a comprehensive vision”, Neuchatel, Switzerland 21-25 August, 2006. Abstracts, p. 219.

Tylkowska, K., Dorna, H., Szopińska, D., Bagniewska-Zadworna, A., Zenkteler, E. (2006). Germination, vigour, health and ultrastructure of Brassica oleracea seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola. 3rd International Seed Health Conference of Seed Pathology Section: “Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”. The Polish Phytopathological Society – Section of Seed Pathology, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Polish Seed Trade Association, State Plant Health and Seed Inspection Service, Bydgoszcz, Poland 6-8 September, 2006. Book of Abstracts, p. 44.

Dorna, H., Szopińska, D., Tylkowska, K., Bagniewska-Zadworna, A., Zenkteler, E. (2007). Wpływ kondycjonowania na kiełkowanie, wigor, zdrowotność i ultrastrukturę nasion kalarepy inokulowanych grzybem Alternaria brassicicola. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa,” Aktualne problemy hodowli roślin i nasiennictwa Olsztyn, 10-11 września 2007. Streszczenia, p. 63.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A., Kapalska, K., Nowak, M., Dorna, H. (2008). Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w hali produkcyjnej przedsiębiorstwa nasiennego jako skutek procesów czyszczenia i sortowania nasion.s.77 Konferencja i Sympozjum Naukowe” Choroby roślin na tle zmian klimatycznych. Wrocław 17-19 IX 2008.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2008). Zdrowotność nasion marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. Streszczenia XLVIII Sesji Naukowej IOR. S. P-ń 31 I-1 II 2008, p. 270.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K., Wosiński, S., Tomczak, M. (2009). Wpływ stałego pola magnetycznego z równoczesnym ekranowaniem przemiennego pola elektrycznego na wigor i kiełkowanie nasion marchwi. Poster. Konferencja Naukowa - Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia. Kraków, 10 –11 IX 2009, p. 35.

Dorna, H., Kaniewski, R., Jarosz, M., Szopińska, D., Kryszak, N., Turowski, J. (2010). Health and germination of carrot seeds treated with aqueous and metanol extracts from hemp (Cannabis sativa L.) panicles. 16 International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology, June 7-8 2010, Abstract.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Jarosz, M., Song, Ch., Kropacz, S. (2011). Kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion kopru (Anethum graveolens L.) produkowanych w Polsce. Fitopatologia: Zdrowe rośliny – zdrowi ludzie. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Bydgoszcz, p. 390-392.

Jarosz, M., Szopińska, D., Dorna, H. (2014). Jakość nasion pietruszki traktowanych preparatami pochodzenia roślinnego. 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań 6-7 lutego 2014. Streszczenia, p. 255.

Dorna, H., Szopińska, D., Cwalina, K., Jarosz, M., Siwulski, M. (2014). The effect of essential oils on germination, vigour and health of onion seeds. 7th ISTA Seed Health Symposium, 12-14 June 2014, Edinburgh. Abstracts, p. 51.

Dorna, H., Woźniak, A., Jarosz, M., Szopińska, D., Siwulski, M. (2014). The effect of Essentials oils on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds. 11th Conference of European Foundation for Plant Pathology “Healthy plants – healthy people” and 5th International Seed Health Conference, 9-13 September 2014, Kraków. Book of abstracts, p. 154.

Szopińska, D., Słupinska, E. (2014). The effect of hydrogen peroxide and organic acids on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds. 11th Conference of European Foundation for Plant Pathology “Healthy plants – healthy people” and 5th International Seed Health Conference, 9-13 September 2014, Kraków. Book of abstracts, p. 155.

Szopińska, D., Meres, B., Nawrocka, M. (2014). Comparison of methods for detecting fungi In lettuce (Lactuca sativa L.) and onion (Allium cepa L.) seeds. 11th Conference of European Foundation for Plant Pathology “Healthy plants – healthy people” and 5th International Seed Health Conference, 9-13 September 2014, Kraków. Book of abstracts, p. 373.

Dorna, H., Zhang, Y.Q., Jarosz, M., Szopińska, D., Rosińska, A. (2014). The effect of Biosept Active and storage on health, germination and vigour of carrot (Daucus carota L.) seeds. 11th Conference of European Foundation for Plant Pathology “Healthy plants – healthy people” and 5th International Seed Health Conference, 9-13 September 2014, Kraków. Book of abstracts, p. 377.

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D. (2017). Wpływ preparatów na bazie wyciągu z grejpfruta na zdrowotność i kiełkowanie nasion ostropestu plamistego Silybum marianum (L.) Gaertn. „Dziś i jutro fitopatologii”, 13-15 września 2017, Olsztyn s. 160. (poster)

Dorna H., Rosińska A., Szopińska D. (2017). Wpływ kwasu octowego i przechowywania na zdrowotność i kiełkowanie nasion marchwi (Daucus carota L.). „Dziś i jutro fitopatologii”, 13-15 września 2017, Olsztyn s. 40. (referat)

 

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D. (2018). The effects of grapefruit seed extract treatment on the milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seed health and germination. 8th ISTA SHC Seed Health Symposium and 6th International Seed Health Conference, 4-7 September 2018, Poznań p. 30 (referat)

Dorna, H., Rosińska, A., Szopińska, D. (2018). The effect of acetic acid treatments on health and germination of stored onion (Allium cepa L.) seeds. 8th ISTA SHC Seed Health Symposium and 6th International Seed Health Conference, 4-7 September 2018, Poznań p. 32 (referat)

Szopińska, D., Dorna, H., Marciniec, K. (2018). The effect of microwave radiation on germination and health of carrot (Daucus carota L.) seeds. 8th ISTA SHC Seed Health Symposium and 6th International Seed Health Conference, 4-7 September 2018, Poznań p. 31 (referat)

 

 

Książki i artykuły popularno-naukowe:

Szopińska, D. (1999). Trendy światowe w nasiennictwie. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 4, pp. 14-15.
Szopińska, D. (2014). Zaprawianie nasion bez chemii. Warzywnictwo, 1, pp. 40-41.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1