Informacje ogólne - Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski

Uznany w świecie specjalista w dziedzinie biologii i uprawy szparaga.

Absolwent Wydziału Ogrodniczego WSR w Poznaniu w roku 1966. Pracę magisterską wykonał z zakresu fizjologii roślin. W Katedrze Warzywnictwa pracuje od roku 1967 po odbyciu rocznego stażu asystenckiego w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych. W roku 1975 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej potrzeb wodnych i nawadniania fasoli szparagowej, a w roku 1987 stopień doktora habilitowanego, przedstawiając rozprawę dotyczącą wpływu czynników agrotechnicznych na plon i jakość karp szparaga. W roku 1995 nadano mu tytuł profesora, a w roku 2002 został mianowany profesorem zwyczajnym.

W latach 1990-1993 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki, a w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału Ogrodniczego. W latach 1994-2009 był kierownikiem Katedry Warzywnictwa.

Problematyka jego badań obejmuje zagadnienia warzywnictwa polowego, w tym potrzeby wodne i nawadnianie, sterowanie uprawą, modele i prognozowanie plonowania oraz agrotechnikę warzyw dla przetwórstwa. Przez prawie 50 lat prowadził i koordynował kompleksowe badania nad szparagiem, w tym również we współpracy z placówkami zagranicznymi. W ostatnich latach prowadził też szeroko zakrojone badania nad sterowaniem produkcją oraz modelami wzrostu i plonowania warzyw uprawianych w polu.

Łącznie opublikował ponad 400 prac, z czego znaczną część w czasopismach międzynarodowych. Odbył dłuższe staże na uniwersytetach w Niemczech i Holandii oraz krótsze wizyty w wielu krajach świata. Wziął udział w kilkunastu sympozjach i kongresach międzynarodowych. Prowadził wykłady na międzynarodowych kursach uprawy warzyw w Wageningen (Holandia) i w Pekinie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Humaniu. Jest promotorem 9 zakończonych prac doktorskich. Pod jego kierunkiem zostało wykonanych ponad 130 prac magisterskich.

Jest członkiem - założycielem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, był członkiem Zarządu Głównego i Prezesem poznańskiego oddziału tego Towarzystwa. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od 1974 roku, w tym grup roboczych Asparagus i Timing Field Vegetable Production oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 2001-2005 był wiceprzewodniczącym grupy roboczej Asparagus, a w okresie 2005-2009 jej przewodniczącym. Jest od roku 2003 członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN. Jest także członkiem - założycielem i Honorowym Członkiem Związku Producentów Szparaga z siedzibą w Poznaniu. Wspólnie z tym Związkiem zorganizował 15 międzynarodowych konferencji szparagowych.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także wyróżniony nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną i współautorstwo Słownika Botanicznego.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1