Prace magisterskie realizowane w Fizjologii Roślin od 2006 r.

 Prace magisterskie realizowane w Fizjologii Roślin od 2006 r.

2006 r.

1. Emilia Nowak (Biologia) - Reakcja jęczmienia na deficyt wody w warunkach zwiększonego promieniowania UV-B; promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

2. Monika Marciniak (Biologia) - Wpływ stresu allelochemicznego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych u jęczmienia; promotor: dr Tomasz Pawłowski

3. Tomasz Samol (Ogrodnictwo) - Zawartość związków fenolowych w liściach i szyszkojagodach jałowca pospolitego (Juniperus communis) w aspekcie zmienności siedliskowej; promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

4. Magdalena Mayer (Biologia) - Wpływ poliamin na syntezę nadtlenku wodoru w liściach ogórka w warunkach postępującego deficytu wody; promotor: dr Jan Kubiś

5. Julia Zabrocka (Biologia) -  Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w kiełkujących nasionach grochu zwyczajnego (Pisum sativum) infekowanych Fusarium oxysporum i Ascochyta pisi; promotor: dr Iwona Morkunas 

6. Justyna Dobrosielska (Biologia) - Reakcja jęczmienia na działanie kwasu p-kumarowego jako czynnika allelochemicznego; promotor: dr Hanna Bandurska

7. Natalia Dominiak (Biologia) - Reakcja kwasu jęczmienia na działanie kwasu ferulowego jako czynnika allelochemicznego; promotor: dr Hanna Bandurska

8. Monika Kujawa (Biologia) - Wpływ promieniowana UV-B na aktywność lipoksygenazy w liściach ogórka; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

9. Dominika Nowak (Ogrodnictwo) - Wpływ odczynu podłoża na fitotoksyczność pozostałości korzeniowych jabłoni w glebie; promotor: dr hab. Barbara Politycka

10. Katarzyna Nowak (Ogrodnictwo) - Aktywność amylaz w kiełkujących nasionach ogórka (Cucumis sativus L.) w warunkach stresu allelochemicznego; promotor: dr hab. Barbara Politycka

11. Anna Binkowska (Ogrodnictwo) - Aktywność egzopeptydazy w kiełkujących nasionach ogórka (Cucumis sativus L.) w warunkach stresu allelochemicznego; promotor: dr hab. Barbara Politycka 

12. Aneta Horodecka (Biotechnologia) - Wpływ tlenku azotu na poziom barwników fotosyntetycznych oraz wybranych antyoksydantów w starzejących się liściach pelargonii; promotor: dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

13. Patrycja Kazmucha (Biotechnologia) - Wpływ tlenku azotu na peroksydację lipidów oraz przepuszczalność błon cytoplazmatycznych w starzejących się liściach pelargonii; promotor: dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek 

14. Małgorzata Prus (Ogrodnictwo) - Wpływ promieniowania UV-B na wzrost ogórka i gromadzenie związków fenolowych w liściach; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

15. Monika Mazurkiewicz (Ogrodnictwo) - Wpływ poliamin na aktywność reduktazy glutationu w liściach ogórka w warunkach pogłębiające się deficytu wody; promotor: dr Jan Kubiś

2007 r.

1. Anna Bomba (Biologia) - Wpływ egzogennego tlenku azotu na aktywność peroksydazy askorbinianowej i glutationowej oraz poziom askorbinianów i glutationu w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.’Bintje’); promotor: dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek 

2. Marcin Furman (Biologia) - Tlenek azotu a metabolizm wybranych antyoksydantów w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.’Bitnje’); promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

3. Weronika Jóźwiak (Biologia) - Reagowanie wybranych odmian kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L) oraz życicy trwałej (Lolium perenne L.) na deficyt wody; promotor: dr hab. Hanna Bandurska

4. Marta Magda (Biologia) - Wpływ postępującego deficytu wody i egzogennych poliamin na aktywność peroksydazy i katalazy u jęczmienia jarego; promotor: dr Jan Kubiś 

5. Anna Meissner (Biologia) - Wpływ postępującego deficytu wody i egzogennych poliamin na aktywność peroksydazy i katalazy u ogórka; promotor: dr Jan Kubiś

6. Ewa Męczekalska (Ogrodnictwo) - Wpływ kwasów hydroksycynamonowych na aktywność amylaz i proteaz w kiełkujących nasionach grochu; promotor: dr hab. Barbara Politycka 

7. Anna Mielcarek (Biologia) - Wpływ promieniowania UV-B i substancji allelochemicznej na gromadzenie flawonoidów i antocyjanów u Arabidopsis thaliana; promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

8. Małgorzata Ostrowicka (Biologia) - Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w liściach ogórka w warunkach stresu radiacyjnego i deficytu wody; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

9. Marlena Płachta (Biologia) - Aklimatyzacja laurowiśni wschodniej (Prunus laurocerasus L.) do niskiej temperatury i deficytu wody; promotor: dr hab. Hanna Bandurska

10. Marta Woszczyk (Biologia) - Aklimatyzacja bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) do niskiej temperatury oraz deficytu wody; promotor: dr hab. Hanna Bandurska

11. Monika Ptasińska (Ogrodnictwo) - Reakcja ogórka na zwiększone promieniowanie UV-B w warunkach deficytu wody; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

12. Sylwia Snuszka (Ogrodnictwo) - Reakcja ogórka na zwiększone promieniowanie UV-B w warunkach stresu allelochemicznego; promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

13. Dorota Undrych (Ogrodnictwo) - Zmiany anatomiczne w korzeniach ogórka w stresie allelochemicznym wywołanym działaniem kwasów hydoksycynamonowych; promotor: dr hab. Barbara Politycka

14. Katarzyna Zandecka (Biologia) - Wpływ promieniowania UV-B oraz substancji allelochemicznej na aktywność ligazy kumarylo-CoA u Arabidopsis thaliana; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

2008 r.

1. Katarzyna Bisko (Ogrodnictwo) - Wpływ niskiej temperatury na aktywność reduktazy azotanowej u wybranych genotypów ogórka; promotor: dr hab. Hanna Bandurska

2. Joanna Budniak (Ogrodnictwo) - Wpływ kwasu ferulowego i p-kumarowego na aktywność ß-glukozydazy w kiełkujących nasionach grochu; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

3. Alicja Kardacz (Biologia) - Wpływ tlenku azotu na poinfekcyjną aktywność amaniakoliazy fenyloalaninowej w liściach ziemniaka; promotor: dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

4. Kamila Królik (Ogrodnictwo) - Reakcja wybranych genotypów ogórka na zwiększone promieniowanie UV-B; promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

5. Szymon Smólski (Ogrodnictwo) - Aktywność enzymów metabolizujących sacharozę w osiach zarodkowych łubinu żółtego infekowanych Fusarium oxysporum; promotor: dr Iwona Morkunas

6. Jakub Szperlik (Biotechnologia) - Wpływ kadmu na aktywność ligazy kumarylo-CoA i gromadzenie flawonoidów w Arabidopsis thaliana; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

7. Natalia Szymańska (Ogrodnictwo) - Ocena zawartości związków fenolowych w glebach upraw roślin zielarskich; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

8. Izabela Święcicka (Biologia) - Wpływ światła fotosyntetycznie aktywnego i UV-B na poziom węglowodanów w roślinach ogórka; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając

2009 r.

1. Dariusz Abramowski (Biologia) - Indukowanie nabytej odporności systemicznej w liściach ziemniaka; promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek 

2. Barbara Tęcza (Rolnictwo) – Modyfikujący wpływ promieniowania UV-B i działanie herbicydu na aktywność niespecyficznych glikozydaz u kukurydzy; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

3. Anna Weber (Rolnictwo) – Modyfikujący wpływ promieniowania UV-B i działania herbicydu na funkcjonowanie układu oksydacyjnego u kukurydzy; promotor: dr Jan Kubiś

4. Aleksandra Wojciechowska (Ogrodnictwo) - Wskaźniki tolerancji zanieczyszczenia metalami ciężkimi u berberysu Thunberga; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

5. Paweł Zwierzchlewski (Ogrodnictwo) - Rola sacharozy w regulacji aktywności izomerazy chalkonowej i akumulacji flawonoidów w osiach zarodkowych łubinu żółtego infekowanych Fusarium oxysporum; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw. 

6. Katarzyna Giełda (Leśnictwo) – Zmiany fizjologiczne w siewkach sosny wywołane Rhizobium spp.; promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

2010 r.

1. Radosław Nowicki (Ogrodnictwo) - Wpływ zwiększonego stężenia wapnia w podłożu na aktywność peroksydazy gwajakolowej w aspekcie tolerancji wierzby na skażenie kadmem i ołowiem; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

2. Michał Trzaskacz (Ogrodnictwo) - Oddziaływanie zanieczyszczeń miejskich na aktywność syntazy fitochelatynowej u berberysu; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

3. Justyna Śluzalek (Ogrodnictwo) - Zawartość glutationu i anionorodnika ponadtlenkowego u wierzby skażonej kadmem i ołowiem; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

4. Ewelina Frąckowiak (Ogrodnictwo) - Wpływ deficytu wody na metabolizm azotu u wybranych odmian kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) oraz życicy trwałej (Lolium perenne L.); promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

5. Alicja Gawrońska (Ogrodnictwo) - Ocena wpływu selenu na uszkodzenia błon cytoplazmatycznych wywołany stresem allelopatycznym w korzeniach grochu; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

6. Monika Dyba (Biologia) - Oddziaływanie zanieczyszczeń miejskich na aktywność ligazy kumarylo-CoA u berberysu Thunberga (Berberis thunbergii DC); promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

2012 r.

1. Weronika Klaczyńska (Ogrodnictwo) - Wpływ kadmu na zawartość barwników w liściach berberysu (Berberis thunbergii L.); promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

2. Joanna Smordowska (Ogrodnictwo) - Związki fenolowe w podłożach z dodatkiem kompostów z odpadów drzewnych w uprawie wybranych gatunków roślin; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

3. Monika Grzesiek (Ogrodnictwo) - Wpływ zasolenia na walory dekoracyjne koleusa Blumego (Plectranthus scutellarioides L.); promotor: dr hab. Jan Kubiś

4. Anna Krajewska (Biologia) - Wpływ stresu zasolenia na aktywność peroksydazy i katalazy u koleusa blumego  ; promotor: dr hab. Jan Kubiś

5. Aleksandra Ubych (Biologia) - Wpływ nitroksylu (HNO/NO-) na regulację procesów fizjologicznych rośliny; promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

6. Agnieszka Stawicka (Biologia) - Wskaźniki fizjologiczno-biochemiczne wpływające na produktywność roślin ogórka w warunkach zwiększonego promieniowania UV–B i deficytu wody; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

7. Tomasz Adamkiewicz (Biotechnologia) - Wpływ kwasu salicylowego na aktywność amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL) w Solanum tuberosum L. poddanemu stresowi kadmowemu; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

8. Joanna Kania (Biotechnologia) - Wpływ kadmu na zawartość dinukleozydopolifosforanów w siewkach Arabidopsis thaliana rosnących in vitro; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

9. Katarzyna Lechowska (Biotechnologia) - Wpływ kadmu na aktywność cyklazy adenylanowej w siewkach Arabidopsis thaliana rosnących in vitro; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

10.Łukasz Czekała (Biotechnologia) - Udział analogów nukleozydopolifosforanów i dinukleozydopolifosforanów w indukcji szlaku fenylopropanoidowego w siewkach Arabidopsis thaliana; promotor: dr Małgorzata Pietrowska-Borek

11. Hanna Świderska (Biologia) - Rola węglowodanów rozpuszczalnych w mechanizmie syntezy genisteiny w osiach zarodkowych łubinu żółtego (Lupinus luteus L. cv. Juno) infekowanych Fusarium oxysporum; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

2013 r.

1. Maciej Kowaliński (Ogrodnictwo) - Związki fenolowe w podłożach z dodatkiem kompostów z odpadów drzewnych podczas uprawy aksamitki rozpierzchłej i petunii ogrodowej; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

2. Natalia Andrzejewska (Ogrodnictwo) - Wpływ selenu na pobieranie makroskładników przez korzenie ogórka (Cucumis sativus L.); promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

3. Maciej Stronka (Biologia) - Wpływ wzajemnej interakcji ołowiu i mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris na poziom stresu oksydacyjnego w liściach siewek Pisum sativum L. cv. Cysterski; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

4. Anna Zimniak (Biologia) - Wpływ poliaminy spermidyny na aktywność katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej w liściach ogórka w warunkach postępującego stresu zasolenia; promotor: dr hab. Jan Kubiś

5. Joanna Wietrzykowska (Biologia) - Wpływ poliaminy spermidyny na aktywność peroksydazy gwajakolowej i askorbinianowej w liściach ogórka w warunkach postępującego stresu zasolenia; promotor: dr hab. Jan Kubiś

6. Maja Witkowska (Ogrodnictwo) - Porównanie składu chemicznego liści gatunków kasztanowca (Aesculus sp.) różniących się odpornością na szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić); promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

7. Joanna Wysłouch (Ogrodnictwo) - Skład chemiczny liści gatunków kasztanowca (Aesculus sp.) różniących się odpornością na szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić); promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

8. Magdalena Horojdko (Ogrodnictwo) - Wpływ mikoryzacji na zawartość białek, węglowodanów i barwników chloroplastowych w liściach syningii okazałej (Sinningia speciosa Lodd Hiern); promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

9. Sandra Jankowska (Ogrodnictwo) - Wpływ mikoryzacji na zawartość białek, węglowodanów i barwników chloroplastowych w liściach zawilca wieńcowatego (Anemone coronaria L.); promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

10. Dariusz Rzepko (Biologia) - Wpływ kadmu na aktywność syntazy fitochelatynowej w liściach berberysu; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

11. Justyna Krzyżaniak (Biologia) - Udział aminokwasów w fitoremediacyjnych właściwościach wierzby względem metali ciężkich; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

12. Katarzyna Raczyńska (Biologia) - Udział niskocząsteczkowych kwasów organicznych w fitoremediacyjnych właściwościach wierzby względem metali ciężkich; promotor: dr Tamara Chadzinikolau

2014 r.

1. Agnieszka Woźniak (Biologia) - Udział związków fenolowych w reakcji grochu siewnego (Pisum sativum L.cv. Cysterski) na mszyce grochową (Acyrthosiphon pisum Harris); promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

2. Dominika Przybysz (Ogrodnictwo) – Ocena wpływu selenu w łagodzeniu skutków stresu allelochemicznego w roślinach ogórka (Cucumis sativus L.) ; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

3. Andrzej Ziółkowski (Ochrona Środowiska) - Wpływ zróżnicowanej liczebności mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris na aktywność β-glikozydazy w liściach siewek Pisum sativum L.cv. Cysterski; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

2015 r.

1. Greta Żarów (Ogrodnictwo) - Kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea var. capitata f. alba) jako roślina testowa do oceny zmęczenia gleby w sadzie jabłoniowym; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

2. Malwina Christian (Ogrodnictwo) - Wpływ tlenku azotu na proces starzenia się kwiatów; promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

3. Iwona Dreczka (Ogrodnictwo) - Zmiany zawartości sacharydów i białek w liściach wybranych odmian żurawek (Heuchera L.) rosnących w warunkach zróżnicowanego nasłonecznienia; promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając 

2016 r.

1. Jing Hong Yan (Ogrodnictwo) – Germination and vigour of pea seeds (Pisum sativum L.) treated with sodium selenate; promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

2. Agnieszka Włodarczyk (Medycyna roślin) - Generowanie reaktywnych form azotu w niezgodnej reakcji liści ziemniaka na Phytophthora infestans – sprawcę zarazy ziemniaka; promotor prof.dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

3. Tom Verellen (Biologia molekularna i biochemia) - The role of sugars in the mung bean (Vigna radiate L.) – Colletotrichum acutatum pathosystem; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw. i kopromotor: prof. dr inż. Wim Van den Ende

4. Marta Sierpowska (Medycyna Roślin) - Oddziaływanie kadmu w patosystemie Colletotrichum acutatum/fasolka mung (Vigna radiata) pathosystem; promotor: Iwona Morkunas i kopromotor: prof. dr inż. Wim Van den Ende

5. Piotr Bilman (Biotechnologia) - Metaboliczna odpowiedź liści Pisum sativum L. na oddziaływanie Acyrthosiphon pisum (Harris) i nitroprusydku sodu; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

6. Katarzyna Grześkiewicz (Biologia) - Metaboliczna odpowiedź liści Pisum sativum L. na oddziaływanie Acyrthosiphon pisum (Harris) i S-nitrozoglutationu; promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

7. Daria Nawrot (Ogrodnictwo) - Wpływ soli kłodawskiej na reakcję berberysu (Berberis thunbergii DC.); promotor: dr inż. Magdalena Rybus-Zając

2017 r. 

1. Igor Ziółkowski (Ogrodnictwo) - Wpływ kompostu "Agrofelek" na wzrost i kwitnienie trzech odmian pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale L.)

2018 r. 

1. Kamila Grossmann (Medycyna Roślin) - Udział brassinosteroidów i sacharozy w regulacji biosyntezy flawonoidów w osiach zarodkowych Pisum sativum L. infekowanych Fusarium oxysporum; promotor: prof. dr hab. Iwona Morkunas

2. Anna Kopeć (Medycyna Roślin) - Udzaiał kwasu salicylowego w ograniczaniu antraknozy łubinu; promotor: dr Magda Formela-Luboińska

3. Sylwia Krążko (Biologia) - Metabolizm azotowy wybranych warzyw kapustnych pochodzących z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej; promotor: dr Magda Formela-Luboińska

4. Marta Michalak (Biologia) - Metabolizm azotowy wybranych warzyw selerowatych pochodzących z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej; promotor: dr Tamara Chadzinikolau, prof. dr hab. Monika Kozłowska

5. Weronika Kmiotczyk (Ogrodnictwo) - Ocena tolerancji berberysu Thunberga (Berberis thunbergii DC.) na zanieczyszczenia powietrza w warunkach miejskich; promotor: dr Tamara Chadzinikolau, prof dr hab. Barbara Politycka

6. Marianna Zimniewicz (Ogrodnictwo) - Ocena tolerancji derenia białego (Cornus alba L.) i tawuły van Houtte'a (Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel) na zanieczyszczenia pyłowe w warunkch miejskich

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1