04. Informacje ogólne - Prof. dr hab. Monika Kozłowska

Prof. dr hab. Monika Kozłowska

Ukończone studia: 

Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu – 1973

 • 1980 – doktor nauk rolniczych – ogrodnictwo
 • 1995 – dr hab., nauki rolnicze, ogrodnictwo – fizjologia roślin
 • 2004 – profesor  nauk  rolniczych  – fizjologia roślin 

 Przebieg pracy zawodowej:

 • Katedra Fizjologii Roślin od 1973 asystent,
 • 1981-1999 adiunkt,
 • 1999 - 2010 prof. nadzw.,
 • 2010 - 2019 prof. zw.

Funkcje, staże:

 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  (2017-2020)
 • prorektor ds. studiów dwie kadencje  (2008-2012 i 2012-2016),
 • członek Senatu – cztery kadencje (2002-2016),
 • koordynator uczelniany ds. ECTS w programie Socrates-Erasmus  (1998-2005),
 • prodziekan ds. studiów Wydziału Ogrodniczego  (1996-2002),
 • koordynator wydziałowy ds. ECTS w programie Socrates-Erasmus  (2005-2008),
 • kierownik Katedry Fizjologii Roślin (2000-2009),
 • ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej  (2002-2007),
 • członek Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej,
 • członek zespołu MNiSW ds. standardów kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo,
 • członek zespołu MNiSW ds. opracowania projektu kosztochłonności studiów,
 • członek zespołów KBN lub MNiSW ds. oceny projektów badawczych,
 • sekretarz Zarządu Głównego PTFit.  (1997-2008),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN od 2003-2018, (członek Prezydium Rady 2007-2010),
 • członek towarzystw naukowych krajowych – PTFit., PTBot., PTBER, PTPN oraz międzynarodowych – EFPP, ISPP, FESPB,
 • staże naukowe: Fruit Tree Research Institute – Rzym; wizytacje dydaktyczno-naukowe kilkunastu uczelni europejskich (Holandia, Włochy, Francja) oraz Chin.

Badania, zainteresowania, kształcenie kadr:

 • fizjologia odporności roślin uprawnych (w tym drzewiastych) na niekorzystne czynniki środowiska; mechanizmy odporności/tolerancji roślin na patogeny, promieniowanie UV-B, zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi, stres allelochemiczny i węglowodanowy (m. in. patogeneza zamierania pędów maliny, odporność roślin motylkowatych oraz  iglastych),
 • udział związków fenolowych, substancji sygnałowych, modyfikacji ścian komórkowych w odporności, zaburzenia metabolizmu pierwotnego w warunkach stresowych,
 • promotor 4 prac doktorskich (1998, 2001, 2006, 2011), recenzent 13 rozpraw doktorskich, 4 habilitacyjnych, 19 wniosków o tytuł naukowy profesora ( w tym 12 dla CK).

 Projekty badawcze finansowane przez MNiSW

 • 5PO6A 02516 (1999-2000) - “Systemiczne zmiany obronne w metabolizmie rośliny o drewniejących pędach, indukowane patogenem grzybowym” – kierownik
 • 2PO6A 01327 (2004-2005) - „Ocena gromadzenia węglowodanów i metabolitów ochronnych u jałowca i żywotnika w warunkach zwiększonego promieniowania UV-B” – kierownik
 • NN310 43218 33 (2007-2010) - „Fizjologiczne podstawy udziału jonów wapnia i magnezu w remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, z wykorzystaniem Salix viminalis – kierownik

Wykonawca/konsultant

 • CPBP 05.02. PAN (1986-1990) - „Zastosowanie tkanki kalusowej do badania fizjologicznych mechanizmów odporności roślin na patogeny grzybowe” – wykonawca
 • PB 0165/P2/94/06 (1993-1994) - „Nadtlenek wodoru jako przekaźnik sygnału kadmowego w mechanizmie obronnym komórki roślinnej” – wykonawca
 • 6P06A 005 (1995-1997) - “Udział mechanizmu obronnego zlokalizowanego w ścianie komórkowej w indukowanej odporności liści ziemniaka względem Phytophthora infestans” – wykonawca
 • 3P06A  016 22  (2002-2004) - „Mechanizm oddziaływania kwasów fenolowych na wzrost ogórka w stresie allelochemicznym” – wykonawca
 • 3P06R 052 24 (2003-2005)  - „Współzależność pomiędzy poziomem węglowodanów a infekcyjnością i przebiegiem chorób grzybowych w kiełkujących nasionach łubinu i grochu” – wykonawca
 • 2PO6S 061 26 (2004-2006) - „Ocena wpływu wybranych pierwiastków śladowych na poziom roślinnych indykatorów stresu środowiskowego w ekosystemach wodnych” – wykonawca
 • 3PO6R 010 25 (2003-2006) w ramach współpracy z Zakładem Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - „Rola ryzosferowych szczepów Fusarium culmorum w indukowaniu odporności żyta (Secale cereale L.)” – konsultant

 Działalność dydaktyczna:

 • realizowane przedmioty – Fizjologia roślin, Fizjologia roślin drzewiastych, Ekofizjologia roślin, Biologia odporności na patogenny i szkodniki, Oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska na rośliny, seminaria magisterskie dla kierunku Ogrodnictwo i Biologia; promotor ponad 30 magistrantów,
 • koordynowanie prac nad tworzeniem nowych specjalności i form kształcenia,
 • współautorstwo programów studiów dla kierunku Ogrodnictwo, Biologia, Architektura krajobrazu,
 • udział w realizacji 3 programów dydaktycznych Tempus.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1