Stypendia

  • Stypendia doktoranckie 

    Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą otrzymywać stypendium doktoranckie finansowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w wysokości ustalonej przez Rektora. Stypendium nie może być niższe niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Ponadto 30% najlepszych doktorantów może uzyskać stypendium z dotacji podmiotowej MNiSW na dofinansowanie zadań projakościowych, niezależnie od wspomnianego wyżej stypendium doktoranckiego. Wnioski o przyznanie/zwiększenie stypendium rozpatruje wydziałowa komisja ds. stypendiów doktoranckich. Ostateczną decyzję na podstawie opinii komisji podejmuje Rektor.

Czytaj więcej...

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń