Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2019/2020 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

1. Podstawowa organizacja roku akademickiego
1) Semestr zimowy:
zajęcia dydaktyczne od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r. a)
ferie świąteczne od 23.12.2019 r. do   1.01.2020 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 30.01.2020 r. do   9.02.2020 r.
przerwa międzysemestralna od 10.02.2020 r. do 16.02.2020 r.
zimowa sesja poprawkowa od 17.02.2020 r. do 20.02.2020 r.
1) Semestr letni:
zajęcia dydaktyczne od 21.02.2020 r.b) do 16.06.2020 r. c)
ferie świąteczne od   9.04.2020 r. do 14.04.2020 r.
letnia sesja egzaminacyjna c) od 17.06.2020 r. do 28.06.2020 r.
letnia sesja poprawkowa c) od   1.09.2020 r. do 13.09.2020 r.
 
a) zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kończą się 22.12.2019 r.
 – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
b) na studiach stacjonarnych od 24 lutego 2020 r., 
zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 9.03.2020 r. 
– obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
c) zajęcia dydaktyczne na studiach kończących się w semestrze letnim trwają do 31.05.2020 r. – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów. Sesja egzaminacyjna: 03-10.06.2020 r., sesja poprawkowa: 15-19.06.2020 r. 
Dla 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 4 października 2019 r. (piątek), na studiach stacjonarnych – uroczysta inauguracja roku akademickiego,
- 2-3 listopada 2019 r. (sobota-niedziela), na studiach niestacjonarnych,
- 2 maja 2020  (sobota), na studiach niestacjonarnych,
- 12-14 czerwca 2020 r. (piątek-niedziela), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:
- 30 września 2019 r. (poniedziałek) – obowiązkowe spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki – dzień bez zajęć dydaktycznych,
- 12 listopada 2019 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałek,
- 2 stycznia 2020 r. (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałek, 
- 29 stycznia 2020 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek,
- 8 kwietnia 2020 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek, 
- 15 czerwca  2020 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartek,
- 16 czerwca  2020 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek.
4. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku ogrodnictwo w 6 semestrze: 
Tygodnie Zajęcia Praktyka*
1-5 24.02.-27.03.2020
6-8 30.03.-24.04.2020
9-10 27.04-8.05 2020
11-13 11.05.2020-29.05.2020
14-15 1.06. -16.06.2020
*dodatkowo 4 tygodnie latem (praktyka indywidualna)
5. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):
zajęcia dydaktyczne od 30.09.2019 r. do 22.12.2019 r.
ferie świąteczne od 23.12.2019 r. do 01.01.2020 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 07.01.2020 r. do 15.01.2020 r.
sesja poprawkowa od 17.01.2020 r. do 22.01.2020 r.
6. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją:
Botanika oraz Dendrologia (semestr letni) w terminie do 31.08.2020 r. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 7.
7.  Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu/ przedmiotu lub kierownika katedry. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami. 
8. Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach: - w semestrze zimowym do 21.02.2020 r. (do 25.01.2020 r. dla VII sem.), - w semestrze letnim do 16.09.2020 r. (dla ostatniego semestru studiów do 26.06. 2020 r.). Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych. 
9. Kierownicy Katedr zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.
10. Terminy związane z ukończeniem studiów:
- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej, 
- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuję po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).
- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:
a) na studiach stacjonarnych I° ostateczny termin złożenia pracy inżynierskiej upływa 14.01.2020 r.,
b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 30.06.2020.
11. Terminy egzaminu dyplomowego:
-   inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 28.01.-14.02.2020 r.,
- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych – 17.06-15.07.2020 r.; 
         10-21.09.2020 r. (tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Dziekana).

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2018 Rekotra Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 1. Semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne

od 28.09.2018* r.

do

28.01.2019 r. a)

ferie świąteczne

od 24.12.2018 r.

do

01.01.2019 r.

zimowa sesja egzaminacyjna

od 29.01.2019 r.

do

10.02.2019 r.

przerwa międzysemestralna

od 11.02.2019 r.

do

15.02.2019 r.

zimowa sesja poprawkowa

od 16.02.2019 r.

do

21.02.2019 r.

 1. Semestr letni:

zajęcia dydaktyczne

od 22.02.2019 r.*b)

do

18.06.2019 r. c)

ferie świąteczne

od 18.04.2019 r.

do

23.04.2019 r.

letnia sesja egzaminacyjna c)

od 19.06.2019 r.

do

30.06.2019 r.

letnia sesja poprawkowa c)

od 02.09.2019 r.

do

13.09.2019 r.

*na studiach stacjonarnych od 01.10.2018
a) zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kończą się 21.12.2018 – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
b) na studiach stacjonarnych od 25 lutego,

zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 04.03.2019– obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
c) zajęcia dydaktyczne na studiach kończących się w semestrze letnim trwają do 31.05.2019 – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów. Sesja egzaminacyjna: 03-12.06.2019, sesja poprawkowa: 17-20.06.2019.

 1. Dla 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.
 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

5 października 2018 (piątek), na studiach stacjonarnych - uroczyste posiedzenie Rad Wydziałów: Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśnego związane z rozpoczęciem obchodów 100- lecia studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu,

2 listopada 2018 (piątek), na studiach stacjonarnych,

9-10 listopada 2018 (piątek-sobota), na studiach niestacjonarnych,

4-5 stycznia 2019 (piątek-sobota), na studiach niestacjonarnych,

2 maja 2019  (czwartek),

4-5 maja 2019 (sobota-niedziela), na studiach niestacjonarnych.

 1. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:

1 października 2018 r. (poniedziałek) – obowiązkowe spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki – dzień bez zajęć dydaktycznych,

2 stycznia 2019 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,

30 kwietnia 2019 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

 1. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Ogrodnictwo w 6 semestrze:

Tygodnie

Zajęcia

Praktyka*

1-5

25.02.-29.03.2019

 

6-8

 

1.04.-26.04.2019

9-10

29.04-17.05 2019

 

11-13

 

20.05.2019-7.06.2019

14-15

10.06.2019-18.06.2019

 

*dodatkowo 4 tygodnie latem (praktyka indywidualna)

 1. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Medycyna roślin w 6 semestrze:

Tygodnie

Zajęcia

Praktyka*

1-8

25.02.-26.04.2019

 

9-15

 

29.04.-18.06.2019

       *dodatkowo 3 tygodnie latem (praktyka indywidualna)

 1. 7. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):

zajęcia dydaktyczne

od 01.10.2018 r.

do

21.12.2018 r.

ferie świąteczne

od 24.12.2018 r.

do

01.01.2019 r.

zimowa sesja egzaminacyjna

od 07.01.2019 r.

do

15.01.2019 r.

sesja poprawkowa

od 17.01.2019 r.

do

22.01.2019 r.

 1. 8. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją:
  Botanika – semestr II oraz Dendrologia semestr II w terminie do 29.08.2019. Sesja poprawkowa dla w/w przedmiotów: 2.09-13.09.2019. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 8.
 2. Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu, przedmiotu lub kierownika katedry. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami.
 3. Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach: - do 21.02.2019 (do 25.01.2019 za VII sem.) w semestrze zimowym, - do 20.09.2019 w semestrze letnim. Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych.
 4. Kierownicy Katedr zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.
 5. Terminy związane z ukończeniem studiów:

- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej,

- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuję po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).

- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:

a) na studiach stacjonarnych I° ostateczny termin złożenia pracy inżynierskiej upływa 14.01.2019,

b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 28.06.2019.

 1. Terminy egzaminu dyplomowego:

- inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 28.01.-12.02.2019,

- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych – 17.06-16.07.2019;

Poznań, 20 września 2018 roku

         09-20.09.2019 (tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Dziekana).


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA UPP

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1