Organizacja roku akademickiego

 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022
na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Kierunki: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu

Na podstawie § 25 ust. 1 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2021/2022 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Podstawowa organizacja roku akademickiego

Semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne                           od 01.10.2021 r.a)       do        01.02.2022 r. b)

ferie świąteczne                                od 23.12.2021 r.         do        02.01.2022 r.

zimowa sesja egzaminacyjna                        od 02.02.2022 r.         do        13.02.2022 r.

przerwa międzysemestralna             od 14.02.2022 r.         do        18.02.2022 r.

zimowa sesja poprawkowa                od 19.02.2022 r.         do        24.02.2022 r.

Semestr letni:

zajęcia dydaktyczne                           od 25.02.2022r.c)        do        22.06.2022 r. d)

ferie świąteczne                                od 14.04.2022 r.        do        19.04.2022 r.

letnia sesja egzaminacyjna d)            od 23.06.2022 r.         do        03.07.2022 r.

letnia sesja poprawkowa d)                od 01.09.2022 r.        do        13.09.2022 r.

a) zajęcia dydaktyczne na pierwszym roku studiów I stopnia rozpoczynają się 1 października 2021 r. (na studiach niestacjonarnych 2 października 2021 r.)

b)zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kończą się 22.12.2021 r.

(obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów),

c) na studiach stacjonarnych od 28 lutego 2022 r., zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 7.03.2022 r.(obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów),

d) zajęcia dydaktyczne na studiach kończących się w semestrze letnim trwają do 27.05.2022 r.(obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów). Sesja egzaminacyjna: 30.05-12.06.2022 r., sesja poprawkowa: 13-19.06.2022 r.

Dla 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 2 listopada 2021 r. (wtorek) – na studiach stacjonarnych

- 12-14 listopada 2021 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

- 7-9 stycznia 2022 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

- 29-30 kwietnia 2022 r. (piątek-sobota) – na studiach niestacjonarnych

- 2 maja 2022 r. (poniedziałek) – na studiach stacjonarnych

- 17-19 czerwca 2022 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

3. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:

- 22 grudnia 2021 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,

- 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,

- 1 lutego 2022 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,

- 15 czerwca 2022 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki

- 22 czerwca 2022 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

4. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku ogrodnictwo w 6 semestrze:

Tygodnie

Zajęcia

Praktyka*

1-5

28.02.-03.04.2022

 

6-8

 

04.04.-24.04.2022

9-10

25.04-08.05 2022

 

11-13

 

09.05-02.06.2022

14-15

03.06 -22.06.2022

 

*dodatkowo 4 tygodnie latem (praktyka indywidualna)

5. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):

zajęcia dydaktyczne                           od 01.10.2021 r.         do        22.12.2021 r.

ferie świąteczne                                od 23.12.2021 r.         do        02.01.2022 r.

zimowa sesja egzaminacyjna                        od 10.01.2022 r.         do        17.01.2022 r.

sesja poprawkowa                             od 18.01.2022 r.         do        25.01.2022 r.

6. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją: Botanika, Dendrologia, Morfologia i systematyka roślin oraz Dendrologia 2 (semestr letni) do 31 sierpnia 2022 r. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 7.

7. Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu/ przedmiotu. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami.


8.Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach:

- w semestrze zimowym do 25.02.2022 r. (do 26.01.2022 r. dla VII sem.),

- w semestrze letnim do 16.09.2022 r. (dla ostatniego semestru studiów do 20.06. 2022 r.). Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych.

9.Kierownicy przedmiotów zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.

10.Terminy związane z ukończeniem studiów:

- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej,

- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuję po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).

- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:

a) na studiach stacjonarnych I° ostateczny termin złożenia pracy inżynierskiej upływa 17.01.2022 r.,

b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 30.06.2022.

11.Terminy egzaminu dyplomowego:

-   inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 31.01.-09.02.2022 r.,

- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych – 13.06-15.07.2022 r. (19-28.09.2022 r. tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Dziekana).

Poznań, 22 września 2021 roku

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1 do Uchwały 10/2020 Rady Programowej

Kierunku Studiów Ogrodnictwo z dnia 17.09.2021 r.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021
na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa  I Bioinżynierii,
dla kierunku ogrodnictwo 

Na podstawie § 46 ust. 7 pkt. 4 Statutu UPP, zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2020 Rekotra Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku oraz z Zarządzeniem nr r 139/2020 Rekotra Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 września 2020 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2020/2021 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

1. Podstawowa organizacja roku akademickiego

 • Semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne                           od 1.10.2020 r. a)       do        29.01.2021 r. b)

ferie świąteczne                                 od 23.12.2020 r.         do        3.01.2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna            od  1.02.2021 r.         do        7.02.2021 r.

przerwa międzysemestralna             od  8.02.2021 r.         do        14.02.2021 r.

zimowa sesja poprawkowa                od 15.02.2021 r.         do        18.02.2021 r.

 • Semestr letni:

zajęcia dydaktyczne                           od 19.02.2021 r.c)       do        15.06.2021 r.

ferie świąteczne                                 od  1.04.2021 r.         do        6.04.2021 r.

letnia sesja egzaminacyjna c)             od 16.06.2021 r.         do        30.06.2021 r.

letnia sesja poprawkowa c)                od  1.09.2021 r.         do        13.09.2021 r.

 1. a) na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne rozpoczynają się 12.10.2020 r., niestacjonarne 9.10 2020 r.
 2. b) zajęcia dydaktyczne w semestrze siódmym studiów stacjonarnych kończą się 22.12.2020 r. – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
 3. c) na studiach stacjonarnych od 22 lutego 2021 r.,

zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 8.03.2021 r.
– obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,

Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone jest z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, według semestralnego rozkładu zajęć.

Ewentualne zajęcia w formie tradycyjnej, w semestrze zimowym prowadzone są w następujących terminach:

 • 9 – 27 listopada 2020 r. (dla I semestru studiów I stopnia);
 • 30 listopada – 22 grudnia 2020 r. (dla V i VII semestru studiów I stopnia);
 • 11 – 29 stycznia 2021 r. (dla III semestru studiów I stopnia i studiów II stopnia).

Dla 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 30-31 października 2020 r. (piątek-sobota), na studiach niestacjonarnych

- 30 kwietnia, 2 maja 2021 r. (piątek, niedziela), na studiach niestacjonarnych,

- 4-6 czerwca 2021 r. (piątek-niedziela), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:

- 10 listopada 2020 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na środy,

- 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na środy,

- 2 czerwca 2021 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartek,

- 15 czerwca 2021 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek.

4. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku ogrodnictwo w 6 semestrze:

Tygodnie

Zajęcia

Praktyka*

1-5

22.02.-26.03.2021

 

6-8

 

29.03.-23.04.2021

9-10

26.04.-7.05.2021

 

11-13

 

10.-28.05.2021

14-15

31.05.-15.06.2021

 

*dodatkowo 4 tygodnie latem (praktyka indywidualna)

5. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):

zajęcia dydaktyczne                           od 30.09.2020 r.         do        22.12.2020 r.

ferie świąteczne                                 od 23.12.2020 r.         do        03.01.2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna            od 07.01.2021 r.         do        15.01.2021 r.

sesja poprawkowa                             od 18.01.2021 r.         do        22.01.2021 r.

6. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją:
Botanika oraz Dendrologia (semestr letni) w terminie do 31.08.2021 r. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 7.

7. Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu, przedmiotu lub kierownika katedry. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami.

8. Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach:

- w semestrze zimowym do 20.02.2021 r. (do 25.01.2021 r. dla VII sem.)

- w semestrze letnim do 16.09.2021 r.

Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/ egzaminacyjnych.

9. Kierownicy Katedr zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.

10. Terminy związane z ukończeniem studiów:

- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej,

- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuje po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).

- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:

a) na studiach stacjonarnych I° do 15.01.2021 r.,

b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 30.06.2021 r.

11. Terminy egzaminu dyplomowego:

- inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 28.01.-15.02.2021 r.,

- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych – 17.06-16.07.2021 r.;

   9-17.09.2021 r. (tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Prodziekana).

 

Poznań, 17 września 2020 roku

________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 Rady Programowej

Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu

z dnia 25 września 2020r.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021
na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii,

dla kierunku Architektura krajobrazu 

Na podstawie § 46 ust. 7 pkt. 4 Statutu UPP, zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2020 i 139/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja i 10 września 2020 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2020/2021 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 1. Podstawowa organizacja roku akademickiego
 • Semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne                             od 1.10.2020 r. a)         do        29.01.2021 r. b)

ferie świąteczne                                   od 23.12.2020 r.           do        3.01.2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna                od 1.02.2021 r.             do        7.02.2021 r.

przerwa międzysemestralna                  od  8.02.2021 r.           do        14.02.2021 r.

zimowa sesja poprawkowa                   od 15.02.2021 r.           do        18.02.2021 r.

2)Semestr letni:

zajęcia dydaktyczne                             od 19.02.2021 r.c)         do        15.06.2021 r.

ferie świąteczne                                   od  1.04.2021 r.           do        6.04.2021 r.

letnia sesja egzaminacyjna c)                 od 16.06.2021 r.           do        30.06.2021 r.

letnia sesja poprawkowa c)                    od  1.09.2021 r.           do        13.09.2021 r.

 1. a) na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne rozpoczynają się 12.10.2020 r., niestacjonarne 9.10 2020 r.
 2. b) zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kończą się 22.12.2020 roku – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
 3. c) na studiach stacjonarnych od 22 lutego 2021 r.,

zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 8.03.2021 r. – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów.

Dla 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.

2. W semestrze zimowym wykłady i seminaria prowadzone są z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, według semestralnego rozkładu zajęć. Dopuszcza się prowadzenie w formie tradycyjnej (tj. w siedzibie UPP):

       a/ zajęć praktycznych wymagających dostępu do specjalistycznej infrastruktury,

       b/ praktyk zawodowych, zajęć terenowych, laboratoryjnych,

       c/ badań naukowych umożliwiających przygotowanie prac dyplomowych.

3. Zajęcia w formie tradycyjnej prowadzone są w trzech etapach:

1) 9–27 listopada 2020 r. (dla I semestru studiów I stopnia)

 • 30 listopada – 22 grudnia 2020 r. (dla V i VII semestru studiów I stopnia)
 • 11–29 stycznia 2021 r. (dla III semestru studiów I stopnia i studiów II stopnia)

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 30-31 października 2020 r. (piątek-sobota), na studiach niestacjonarnych,

- 30 kwietnia, 2 maja 2021 (piątek, niedziela), na studiach niestacjonarnych,

- 4-6 czerwca 2021 r. (piątek-niedziela), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 1. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:

- 10 listopada 2020 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na środy,

- 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na środy,

- 2 czerwca 2021 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartek,

- 15 czerwca 2021 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek.

6. Organizacja praktyk dla studentów IV i VII semestru.

          Praktyki odbywają się latem, po zakończeniu zajęć w semestrze IV i VI.

7. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):

zajęcia dydaktyczne                             od 30.09.2020 r.           do        22.12.2020 r.

ferie świąteczne                                   od 23.12.2020 r.           do        3.01.2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna                od 7.01.2021 r.             do        15.01.2021 r.

sesja poprawkowa                               od 18.01.2021 r.           do        22.01.2021 r.

8. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją:
Botanika oraz Dendrologia (semestr letni) w terminie do 31.08.2021 r. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 9.

9. Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu, przedmiotu lub kierownika katedry. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami.

10. Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach: - w semestrze zimowym do 20.02.2021 r. (do 25.01.2021 r. dla VII sem.), - w semestrze letnim do  16.09.2021 r. Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do  złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/ egzaminacyjnych.

11. Kierownicy Katedr zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.

12. Terminy związane z ukończeniem studiów:

- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej,

- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuję po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).

- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:

a) na studiach stacjonarnych I° ostateczny termin złożenia pracy inżynierskiej upływa 15.01.2021 r.,

b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 30.06.2021 roku.

 • 13. Terminy egzaminu dyplomowego:

- inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 28.01.-15.02.2021 r.,

- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych –  17.06-16.07.2021 r.; 9-17.09.2021 r. (tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Prodziekana).

 

Poznań, 17 września 2020 roku

________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA UPP

________________________________________________________________________________________________________________________

 

poprzednie lata

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2019/2020 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

1. Podstawowa organizacja roku akademickiego
1) Semestr zimowy:
zajęcia dydaktyczne od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r. a)
ferie świąteczne od 23.12.2019 r. do   1.01.2020 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 30.01.2020 r. do   9.02.2020 r.
przerwa międzysemestralna od 10.02.2020 r. do 16.02.2020 r.
zimowa sesja poprawkowa od 17.02.2020 r. do 20.02.2020 r.
1) Semestr letni:
zajęcia dydaktyczne od 21.02.2020 r.b) do 16.06.2020 r. c)
ferie świąteczne od   9.04.2020 r. do 14.04.2020 r.
letnia sesja egzaminacyjna c) od 17.06.2020 r. do 28.06.2020 r.
letnia sesja poprawkowa c) od   1.09.2020 r. do 13.09.2020 r.
 
a) zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kończą się 22.12.2019 r.
 – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
b) na studiach stacjonarnych od 24 lutego 2020 r., 
zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 9.03.2020 r. 
– obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
c) zajęcia dydaktyczne na studiach kończących się w semestrze letnim trwają do 31.05.2020 r. – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów. Sesja egzaminacyjna: 03-10.06.2020 r., sesja poprawkowa: 15-19.06.2020 r. 
Dla 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 4 października 2019 r. (piątek), na studiach stacjonarnych – uroczysta inauguracja roku akademickiego,
- 2-3 listopada 2019 r. (sobota-niedziela), na studiach niestacjonarnych,
- 2 maja 2020  (sobota), na studiach niestacjonarnych,
- 12-14 czerwca 2020 r. (piątek-niedziela), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:
- 30 września 2019 r. (poniedziałek) – obowiązkowe spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki – dzień bez zajęć dydaktycznych,
- 12 listopada 2019 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałek,
- 2 stycznia 2020 r. (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałek, 
- 29 stycznia 2020 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek,
- 8 kwietnia 2020 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek, 
- 15 czerwca  2020 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartek,
- 16 czerwca  2020 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątek.
4. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku ogrodnictwo w 6 semestrze: 
Tygodnie Zajęcia Praktyka*
1-5 24.02.-27.03.2020
6-8 30.03.-24.04.2020
9-10 27.04-8.05 2020
11-13 11.05.2020-29.05.2020
14-15 1.06. -16.06.2020
*dodatkowo 4 tygodnie latem (praktyka indywidualna)
5. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):
zajęcia dydaktyczne od 30.09.2019 r. do 22.12.2019 r.
ferie świąteczne od 23.12.2019 r. do 01.01.2020 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 07.01.2020 r. do 15.01.2020 r.
sesja poprawkowa od 17.01.2020 r. do 22.01.2020 r.
6. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją:
Botanika oraz Dendrologia (semestr letni) w terminie do 31.08.2020 r. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 7.
7.  Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu/ przedmiotu lub kierownika katedry. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami. 
8. Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach: - w semestrze zimowym do 21.02.2020 r. (do 25.01.2020 r. dla VII sem.), - w semestrze letnim do 16.09.2020 r. (dla ostatniego semestru studiów do 26.06. 2020 r.). Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych. 
9. Kierownicy Katedr zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.
10. Terminy związane z ukończeniem studiów:
- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej, 
- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuję po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).
- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:
a) na studiach stacjonarnych I° ostateczny termin złożenia pracy inżynierskiej upływa 14.01.2020 r.,
b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 30.06.2020.
11. Terminy egzaminu dyplomowego:
-   inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 28.01.-14.02.2020 r.,
- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych – 17.06-15.07.2020 r.; 
         10-21.09.2020 r. (tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Dziekana).
Poznań, 25 września 2020 roku
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2018 Rekotra Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 1. Semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne

od 28.09.2018* r.

do

28.01.2019 r. a)

ferie świąteczne

od 24.12.2018 r.

do

01.01.2019 r.

zimowa sesja egzaminacyjna

od 29.01.2019 r.

do

10.02.2019 r.

przerwa międzysemestralna

od 11.02.2019 r.

do

15.02.2019 r.

zimowa sesja poprawkowa

od 16.02.2019 r.

do

21.02.2019 r.

 1. Semestr letni:

zajęcia dydaktyczne

od 22.02.2019 r.*b)

do

18.06.2019 r. c)

ferie świąteczne

od 18.04.2019 r.

do

23.04.2019 r.

letnia sesja egzaminacyjna c)

od 19.06.2019 r.

do

30.06.2019 r.

letnia sesja poprawkowa c)

od 02.09.2019 r.

do

13.09.2019 r.

*na studiach stacjonarnych od 01.10.2018
a) zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kończą się 21.12.2018 – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
b) na studiach stacjonarnych od 25 lutego,

zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 04.03.2019– obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów,
c) zajęcia dydaktyczne na studiach kończących się w semestrze letnim trwają do 31.05.2019 – obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów. Sesja egzaminacyjna: 03-12.06.2019, sesja poprawkowa: 17-20.06.2019.

 1. Dla 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.
 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

5 października 2018 (piątek), na studiach stacjonarnych - uroczyste posiedzenie Rad Wydziałów: Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśnego związane z rozpoczęciem obchodów 100- lecia studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu,

2 listopada 2018 (piątek), na studiach stacjonarnych,

9-10 listopada 2018 (piątek-sobota), na studiach niestacjonarnych,

4-5 stycznia 2019 (piątek-sobota), na studiach niestacjonarnych,

2 maja 2019  (czwartek),

4-5 maja 2019 (sobota-niedziela), na studiach niestacjonarnych.

 1. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:

1 października 2018 r. (poniedziałek) – obowiązkowe spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki – dzień bez zajęć dydaktycznych,

2 stycznia 2019 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,

30 kwietnia 2019 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

 1. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Ogrodnictwo w 6 semestrze:

Tygodnie

Zajęcia

Praktyka*

1-5

25.02.-29.03.2019

 

6-8

 

1.04.-26.04.2019

9-10

29.04-17.05 2019

 

11-13

 

20.05.2019-7.06.2019

14-15

10.06.2019-18.06.2019

 

*dodatkowo 4 tygodnie latem (praktyka indywidualna)

 1. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Medycyna roślin w 6 semestrze:

Tygodnie

Zajęcia

Praktyka*

1-8

25.02.-26.04.2019

 

9-15

 

29.04.-18.06.2019

       *dodatkowo 3 tygodnie latem (praktyka indywidualna)

 1. 7. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):

zajęcia dydaktyczne

od 01.10.2018 r.

do

21.12.2018 r.

ferie świąteczne

od 24.12.2018 r.

do

01.01.2019 r.

zimowa sesja egzaminacyjna

od 07.01.2019 r.

do

15.01.2019 r.

sesja poprawkowa

od 17.01.2019 r.

do

22.01.2019 r.

 1. 8. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją:
  Botanika – semestr II oraz Dendrologia semestr II w terminie do 29.08.2019. Sesja poprawkowa dla w/w przedmiotów: 2.09-13.09.2019. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 8.
 2. Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu, przedmiotu lub kierownika katedry. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami.
 3. Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach: - do 21.02.2019 (do 25.01.2019 za VII sem.) w semestrze zimowym, - do 20.09.2019 w semestrze letnim. Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych.
 4. Kierownicy Katedr zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.
 5. Terminy związane z ukończeniem studiów:

- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej,

- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuję po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).

- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:

a) na studiach stacjonarnych I° ostateczny termin złożenia pracy inżynierskiej upływa 14.01.2019,

b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 28.06.2019.

 1. Terminy egzaminu dyplomowego:

- inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 28.01.-12.02.2019,

- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych – 17.06-16.07.2019;

  09-20.09.2019 (tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Dziekana).

 

Poznań, 20 września 2018 roku


         

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA UPP

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1