Studia i obrona

Celem studiów jest kształcenie wysokokwalifikowanej kadry zarówno na potrzeby jednostek naukowo-dydaktycznych, jak i szeroko pojętej praktyki. 
Studia doktoranckie trwają 4 lata i kształcą specjalistów w następującym zakresie:

 

·  Podstaw biologicznych i agrotechnicznych ogrodnictwa, 
·  Ochrony środowiska przyrodniczego, 
·  Kształtowania terenów zieleni.

 

Uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze nauk, w których dotyczą studia doktoranckie, ułatwiają doktorantowi uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie ogrodnictwo. Większość realizowanych prac doktorskich ma charakter aplikacyjny, jednak część dotyczy także badań podstawowych.


Rok akademicki studiów doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku studiów.


Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, natomiast niestacjonarne płatne. Wysokość opłaty ustala Rektor.  Wysokość opłaty w roku akademickim 2016/2017 wynosi 2000 zł za semestr.

W czasie trwania studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania co roku praktyk dydaktycznych  w formie prowadzenia zajęć w wymiarze:

- 60 godzin rocznie słuchacze studiów stacjonarnych otrzymujących stypendia doktoranckie
- 30 godzin rocznie pozostali słuchacze studiów stacjonarnych
- 10 godzin rocznie słuchacze studiów niestacjonarnych.

Istnieje możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich UP. Wysokość opłaty za miejsce w DS ustalana jest corocznie przez władze uczelni.


Przerwy wypoczynkowe doktorantów nie mogą przekraczać 8 tygodni w ciągu roku i powinny zostać wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 


Zaliczenia (semestru, roku). Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest semestr. Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów. 


Otwarcie przewodu doktorskiego
Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie ma obowiązek otworzyć przewód doktorski nie później niż w 6 semestrze, tj. na III roku studiów doktoranckich (pismo Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Czesława Szafrańskiego, DRU-C/27/2009 z dn. 2.02.2009).


Przedłużenie studiów wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

A. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

B. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:

  1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  2. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – łącznie nie dłużej niż o rok.

C. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera:

  1. dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
  2. uzasadnienie.

Do wniosku dołącza się:

  1.  opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, 
   albo
  2. dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich – w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2 albo 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.


Przesunięcie terminu obrony
W uzasadnionych przypadkach uczestnik SD może uzyskać zgodę dziekana na przesunięcie terminu obrony rozprawy doktorskiej o jeden rok na studiach stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych o dwa lata (Zarządzenie Rektora 4/2006 z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie terminu obrony pracy doktorskiej  dla osób, które ukończyły studia doktoranckie).


Warunki dopuszczenia do publicznej obrony
Warunkami przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia kandydata do publicznej obrony są:

 • zaliczenie zajęć programowych w ramach Studium, w tym zaprezentowanie na seminarium rozprawy doktorskiej 
 • zdanie  egzaminów doktorskich:
  z dyscypliny podstawowej (ogrodnictwo);
  z dyscypliny dodatkowej (do wyboru ekonomia, filozofia, biologia, ochrona i  kształtowanie środowiska, agronomia);
  z języka obcego nowożytnego. 
 • złożenie rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora 
 • pozytywne opinie recenzentów.

Szczegóły dotyczące przeprowadzania przewodu doktorskiego  zawarte są w Uchwale Rady Wydziału nr 183/2015


Zaświadczenie o studiach doktoranckich

 • Uczestnik studium doktoranckiego może uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich oraz poświadczanie uczestnictwa w studiach doktoranckich w trakcie ich trwania (na wniosek doktoranta).
 • Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich może być wydane zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich. 
 • Stosowne dokumenty przygotowuje kierownik studium doktoranckiego.

Karta Obiegowa Doktoranta

Karta Obiegowa Doktoranta

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń