Spis publikacji - Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne recenzowane prace)

1. Krzesiński W., Knaflewski M. 1997. The effect of solar radiation and temperature on carrot yield and quality. Journal of Applied Genetics 38A: 196-199.

2. Knaflewski M., Krzesiński W. 1998. Wpływ temperatury gleby na plonowanie zielonego szparaga. ATR Bydgoszcz. Z. Nauk. 215, Rol. 42: 111-114.

3. Krzesiński W., Knaflewski M. 1998. Dynamika przyrostu masy roślin w zależności od wczesności odmian marchwi. ATR Bydgoszcz. Z. Nauk. 215, Rol. 43: 125-129.

4. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M. 2002. Zawartość węglowodanów w zielonych wypustkach szparaga w trakcie zbioru w 2001 i 2002 roku. Olsztyn University of Agriculture and Technology, Biuletyn Naukowy 16: 129-131.

5. Krzesiński W., Knaflewski M. 2002. The effect of solar radiation on beta-carotene and other carotenoids content in carrot storage roots. Folia Horticulture 14/2: 25-33.

6. Stachowiak J., Gąsecka M., Krzesiński W., Knaflewski M., Golcz A., Markiewicz B., Kujawski P. 2003. Zawartość cukrów w wybranych gatunkach warzyw – parametr jakości. Olsztyn University of Agriculture and Technolgy, Biuletyn Naukowy 22: 241-244.

7. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2004. Wpływ warunków termicznych w różnych okresach wzrostu roślin na jakość róź trzech odmian brokułu. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 239(95): 165-172.

8. Knaflewski M., Krzesiński W. 2004. Wpływ terminu zbiorów na plon i jakość zielonych wypustek szparaga. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX. Ogrodnictwo 38: 97-104

9. Stefaniak J., Wanga K., Krzesiński W., Gapiński M. 2005. The effect of accelerated production on yield early potato. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVI 515: 519-524.

10. Wanga K., Stefaniak J., Krzesiński W., Knaflewski M. 2005. The effect of covering on overwintering and yield of three winter onion cultivars. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVI 515: 551-558.

11. Krzesiński W., Stachowiak J., Gąsecka M., Knaflewski M. 2007. Sugar content in spears versus asparagus yielding. Vegetable Crops Research Bulletin 67: 127-136. 1 citation

12. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M. Goliński P. 2008. Correlations between asparagus crop and the year of cropping, day of harvest, sugar contents in storage roots and spears and air temperature. Vegetable Crops Research Bulletin 68: 93-100.

13. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M., Goliński P. 2008. Changes in glucose, fructose and sucrose contents in storage roots of asparagus during vegetation period. Vegetable Crops Research Bulletin 69: 93-100. 

14. Knaflewski M., Kałużewicz A., Krzesiński W., Zaworska A. 2008. Przydatność 21 odmian szparaga do uprawy na zielone wypustki w Polsce. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 527: 173-177.

15. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Knaflewsk M. 2008. Plant age effect on asparagus yielding in terms of carbohydrate balance. Folia Hort. 20/2: 29-38.

16. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Żurawicz A., Knaflewski M., Goliński P. 2008. The effect of plant age and crown size of asparagus on fern growth in terms of carbohydrate balance. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(3): 93-102.

17. Gąsecka M., Krzesiński W., Stachowiak J., Knaflewski M. 2009. The effect of temperature and crown size in asparagus yielding. Folia Hort. 21: 49-59.

18. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2009. Effect of temperature on the yield and quality of broccoli heads.. Vegetable Crops Research Bulletin 71: 51-58.

19. Szpakowska B., Karlik B., Krzesiński W., Goliński P., Szczęsna M., Mleczek M. 2009. Heavy metal contamination of waters in reservoirs in an urban agglomeration. Oceanological and Hydrobiological Studies. 39(2): 113-120, IF=0,811.

20. Kałużewicz A., Krzesiński W., Buchowski Sz., Zaworska A., Kotlińska T., Knaflewski M., 2010. Variability of economic traits of 28 cultivars of asparagus (Asparagus officinalis L.) Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 161-168. (9 pkt.)

21. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2010.The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest . Acta Sci. Pol. Hortoru 9(3): 167-174, IF= 0,375.

22. Knaflewski M., Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J. 2010, Yielding of asparagus depending on harvest ending date. Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 67-75 (9 pkt.)

23. Piróg J., Bykowski G., Krzesiński W., 2010. Effect of substrate type and fertigation control, on yield size and fruit quality of greenhouse cucumber. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 9(4): 99-109, IF=0,531.

24. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., 2010. The effect of black polyethylene mulch on field of field-grown cucumber. Acta Sci. Pol. Hortoru 9(3): 221-229, IF= 0,375.

25. Budka A., Borowiak K., Zbierska J., Kayzer D. Krzesiński W. 2011. Application of a multidimensional  linear model to compare degrees of  tobacco leaf injury caused by tropospheric  ozone at rural and urban exposure sites. Fresenius Environmental Bulletin. 20 (4), 969-975, IF= 0,716.

26. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T., 2011. Effect of differential temperature and photoperiod on growth of Ocimum basilicum. Zemdirbyste-Agriculture 98(4): 375-382.

27. Kozłowska A., Breś W., Krzesiński W., Trelka T. 2011. The effect of amount of light and the temperature on biomorphological characteristics of chrysanthemum during all–year culture. Acta Scient.  Polon. Hortorum Cultus 10 (3), 235 -246, IF= 0,375.

28. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2011. The effect of Animals protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. ‘Elsanta’. Acta Sci. Pol. Hortoru. 10(1), IF= 0,375.

29. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T., 2012. Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyr. Technol. 6, 1, #1.

30. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2012. Broccoli (Brassica oleracea var. italica) head initiation under field conditions. Acta Agrobotanica 65 (2): 93-98.

31. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2012. Effect of temperature on the growth of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) cv. Fiesta. Veg. Crops Res. Bull. 77: 129-141. DOI: 10.2478/v10032-012-0021-2

32. Kleiber, T., Golcz A., Krzesiński W. 2012. Effect of magnesium nutrition of onion (Allium cepa L.). Part I. Yielding and nutrient status. Ecol. Chem. Eng. S. 19: 97–105. doi:10.2478/v10216-011-0010-2 (15 pkt.)

33. Zhu Q.J., Chen L.L., Sun X., Zhang Q., Knaflewski M., Krzesiński W. 2013. Evaluation of adaptability of 28 green asparagus cultivars. Agricultural Science & Technology. 14(2): 235-242. 

34. Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2014. Influence of the quality of mother plants on selected parameters of Fragaria x ananassa ‘Elsanta’ daughter plants. Acta Agrobotanica 67 (2), 93-98. (8)

35. Knaflewski M., Kałużewicz A., Chen W.J., Zaworska A., Krzesiński W. 2014. Suitability of 16 asparagus cultivars for growing in polish environmental conditions. J. Hort. Res. 22(2) DOI: 10.2478/johr-2014-0032 (9)

36. Kleiber T., Krzesiński W., Przygocka-Cyna K., Spiżewski T. 2015. The response of hydroponically grown lettuce under Mn stress to differentiated application of silica sol. J. Elem., 20(3): 609-619. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.806.

37. Kałużewicz A., Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Frąszczak B., Zaworska A. 2015. Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyr. Technol., 9, 4, #56. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56

 

2. Monografie naukowe

1. Knaflewski M., Krzesiński W., Małachowski A. 2008. Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego Poznań.

 

3. Rozdziały w monografiach naukowych

1. PWRiL Poznań

Krzesiński W. Sterowanie czynnikami klimatycznymi. [W]: Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Red. Knaflewski M., 2010: 71-99.

 

4. Patenty

---

 

5. Prace w materiałach konferencyjnych

1. Knaflewski M., Kucharski P., Krzesiński W. 1999. Timing of Asparagus production in a temperate-climate. Acta Horticulture 479: 391-397.

2. Knaflewski M., Krzesiński W. 2002. Results of investigations on timing asparagus production in a temperate climate. Acta Horticulture 589: 73-79.

3. Krzesiński W., Knaflewski M. 2002. The effect of solar radiation on beta-carotene and other carotenoids content in carrot storage roots. Folia Horticulture 14/2: 25-33.

4. Krzesiński W. 2002. Wykorzystanie informacji i technik komputerowych w produkcji szparaga. IX Międzynarodowa Konferencja Szparagowa - Nowy Tomyśl: 21-26.

5. Krzesiński W., Knaflewski M. 2003. Wpływ wybranych czynników klimatycznych na zawartość  cukrów w marchwi. Folia Horticulture Suplement 2003/1: 240-242.

6. Knaflewski M., Krzesiński W. 2003. Wpływ terminu zbiorów na jakość zielonych wypustek szparaga. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 319-321.

7. Krzesiński W., Knaflewski M. 2004. A preliminary model of carrot growth. Acta Horticulture 654: 235-241.

8. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Bartczak M. 2006. Wpływ długości okresów zbiorów szparaga a plon zielonych wypustek, liczba pąków i korzeni. Folia Hort. Suplement 2006/2: 219-223.

9. Szpakowska B., Karlik B., Szczepańska M., Krzesiński W. 2007. Wpływ roślinności wodnej na jakość wód zbiorników rekreacyjnych. W: Ogólnopolska Konf. Nauk. – Woda w krajobrazie IX Forum Architektury Krajobrazu. Szczecin 21-23 września 2006. : 47-54.

10. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2008. Changes in soluble solid content in green asparagus spears during harvest season. Acta Horticulture 776: 435-443.

11. Krzesiński W., Knaflewski M. 2009. Nawożenie szparagarni z uwzględnieniem minimalizacji kosztów. I. Przed założeniem plantacji. XVI Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 17.03.2009 : 13-18.

12. Krzesiński W., Knaflewski M. 2009. Nawożenie szparagarni z uwzględnieniem minimalizacji kosztów. II. Plantacja nie plonująca i plonująca. XVI Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 17.03.2009 : 23-26.

 

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

1. Krzesiński W. 2002. Możliwość wyznaczenia ilości zaabsorbowanego promieniowania słonecznego przez liście marchwi uprawianej na redlinach. Ogólnopolska Konf. Nauk.. – Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych, Warszawa 27-28.VI : 61.

2. Krzesiński W., Knaflewski M. 2003. The effect of weather conditions on carrot quality. Międzynarodowa Konferencja "The quality and safety of fruits, vegetables and food in the context of the European Union". Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie, 11-12. 12. 2003. 37.

3. Knaflewski M., Krzesiński W. 2003. Effect of environmental conditions on yield and spear quality of five asparagus cultivars planted in the tree subsequent years. Międzynarodowa Konferencja "The quality and safety of fruits, vegetables and food in the context of the European Union". Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie, 11-12. 12. 2003. : 36.

4. Krzesiński W., Spiżewski T., Tic T., 2005. Effect of plant density on some morphological features of red beet roots. Abstracts of international scientific conference „Quality of vegetables. Theoretical and practical problems” Lithuanian Institute of Horticulture Babtai, 15-16 September 2005: 26.

5. Krzesiński W., Spiżewski T., Tic T., 2005. The influence of plant density on the yield and quality of white cabbage. Abstracts of international scientific conference „Quality of vegetables. Theoretical and practical problems” Lithuanian Institute of Horticulture Babtai, 15-16 September 2005: 26-27.

6. Krzesiński W., Knaflewski M. 2005. Effect of environmental conditions on yield and spear quality of five asparagus cultivars planted in the tree subsequent years. IAS 2005, XIth International Asaparagus Symposium, Horst 16-19 June, The Netherlands : 74.

7. Szczęsna M., Szpakowska B., Karlik B., Krzesiński W. 2006. Ocena występowania metali ciężkich w wodach zbiorników rekreacyjnych. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XV Poznańskie Konwersatorium Analityczne: 126.

8. Szpakowska B., Karlik B., Krzesiński W., Goliński P., Szczęsna M., Mleczek M. 2006. Heavy metal contamination of waters in reservoirs in an urban agglomeration. W: Międzynarodowa Konferencja: The functioning of water ecosystems and their protection,  Morasko: 128.

9. Szpakowska B., Karlik B., Szczepańska M., Krzesiński W. 2006. Wpływ roślinności na jakość wód zbiorników rekreacyjnych. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, IX Forum Architektury Krajobrazu, Szczecin: 47.

10. Krzesiński W. 2006. XI Międzynarodowe Sympozjum Szparagowe. XIII Międzynarodowa Konferencja Szparagowa - Nowy Tomyśl.

11. Rurek M., Krzesiński W., Pietkiewicz G. Knaflewski M. 2008. Biogenesis of cauliflower mitochondria in abiotic stress conditions- molecular and physiological study. IV Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Kraków, At Acta Biologica Cracoviensia, Volume: 51(2): 41.

12. Knaflewski M., Krzesiński W., Kałużewicz A., Zaworska A., Buchowski Sz. 2009. Suitability of twenty eight asparagus cultivars of different origin for growing in a temperature climate. Abstract i poster. XII International Asparagus Symposium, Lima, Peru 2009.

13. Kałużewicz A., Krzesiński W., Buchowski Sz., Zaworska A., Kotlińska T., Knaflewski M. 2009 Zmienność cech użytkowych 28 odmian szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.). Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, 5-8 października, Poznań.

14. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Porównanie czterech form rokietty w uprawie pojemnikowej w zróżnicowanych warunkach świetlnych. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 60-61.

15. Knaflewski M., Żurawicz A., Buchowski Sz., Krzesiński W., Zaworska A., 2010. Changes in asparagus yielding caused by harvest duration. International Horticultural Congress, Lizbona, 22-26 sierpnia 2010.

16. Piróg J., Bykowski G., Krzesiński Wł., 2010. Wpływ podłoża i sterowania fertygacją na wielkość plonu i jakość owoców ogórka szklarniowego. Mat. konf. – „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy., Siedlce 24-25.06.2010: 129-130.

17. Knaflewski M., Chen W., Krzesiński W., Zaworska A., 2010. Characteristics of immature asparagus plants as indicator of field potential. International Horticultural Congress, Lizbona, 22-26 sierpnia 2010.

18. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B. 2010. Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 84-85.

19. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2010. Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 111-112.

20. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Wpływ ściółkowania czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 159-160.

21. Knaflewski M., Żurawicz A., Krzesiński W., Buchowski Sz. 2010. Wpływ terminu kończenia zbiorów na cechy pędów asymilacyjnych szparaga (Asparagus officinalis L.). „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy:., Siedlce 24-25.06.2010.

22. Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2011. Wpływ typu i wielkości roślin matecznych truskawki na wybrane cechy sadzonek. Materiały konferencyjne - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych "Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska" Lublin, 14-16 września 2011: 211-212.

23. Rurek M., Pawłowski  T., Krzesiński  W., Braun H.P. 2011. Diverse responses of cauliflower mitochondrial proteome to cold and heat stress conditions. V Conference of the Polish Society of Plant Experimental Biology:" Experimental Plant Biology in 3P: Past, Present, Perspectives", Wrocław

24. Rurek M., Pawłowski  T., Krzesiński W., Braun H.P. 2011. Mitochondrial response to environment- diverse responses of cauliflower mitochondrial proteome to cold and heat stress conditions. International Conference for Plant Mitochondrial Biology, Hohenroda.

25. Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Politycka B., 2012. Effect of K-tionic preparation on yielding of onion (Allium cepa L.). 9th International Conference "Plant Functioning Under Environmental Stress” September 12 - 15, 2012, Cracow, Poland.

26. Rurek M., Pawłowski  T., Klodmann J., Krzesiński W., Braun H.P. 2012. Mitochondrial biogenesis of plant mitochondria in stress- from proteomics to physiology. Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting: "Biochemistry for Health and Environment", Poznań, At Acta Biochimica Polonica: 59(3)

27. Krzesiński W., Jasińska A., Wojciechowska E., Spiżewski T., Stoknes K. 2013. Przetwarzanie odpadów organicznych na warzywa i grzyby (Processing of organic waste on vegetables and mushrooms). “Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania”. Konferencja Naukowa, Warszawa 20-21.06.2013: 51-52.

28. Rurek M., Nowak W., Krzesiński W. 2013. Transcriptomic responses of cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) mitochondria under thermal stress. VI Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology, Łódź, At BioTechnologia,: 94(3)

29. Rurek M., Pawłowski  T., Krzesiński  W., Braun H.P. 2014. Temperature recovery modulates cauliflower mitochondrial biogenesis at multiple steps. International Plant Cold Hardiness Seminar: Stress Recognition Triggers Plant Adaptation, Poznań, At Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Aug 2014

30. Jasińska A., Stoknes K., Krzesiński W., Wojciechowska E., Spiżewski T., Krajewska K. 2014. Processing of organic waste for vegetable and mushroom growing. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

31. Jasińska A., Wojciechowska E., Stoknes K., Krzesiński W., Krajewska K., Spiżewski T. 2014. Mushroom cultivation on substrates with addition of anaerobically digested food waste. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

32. Wojciechowska E., Jasińska A., Krzesiński W., Stoknes K., Spiżewski T., Krajewska K. 2014. Liquid fraction from anaerobic digestion of foodwaste as fertilizer in herb cultivation. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

33. Wojciechowska E., Jasińska A., Spiżewski T., Krajewska K., Stoknes K., Krzesiński W., Przygocka-Cyna K. 2014. Anaerobically digested food waste as a component for lettuce growing. 2014. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

34. Spiżewski T., Krzesiński W., Zaworska A. 2015. Porównanie plonowania pomidorów gruntowych traktowanych ekstraktem roślinnym i z alg morskich. II Konferencja Naukowa „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin” Warszawa, 25-26.02.2015: 116.

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

1. Krzesiński W. 1999: Marchew wysokiej jakości tradycyjna i pęczkowana. Hasło Ogrodnicze 3: 73-74.

2. Krzesiński W. 2002. Komputer w planowaniu nawożenia. Hasło Ogrodnicze 8: 46-48.

3. Krzesiński W. 2002. Komputer w optymalizacji wzrostu i plonowania warzyw. Hasło Ogrodnicze 9: 85-86.

4. Krzesiński W. 2002. Komputer w ochronie warzyw. Hasło Ogrodnicze 10: 48-49.

5. Krzesiński W. 2002. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. I Światło. Hasło Ogrodnicze 11: 43-46.

6. Krzesiński W. 2002. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. II Temperatura, dwutlenek węgla, wilgotność powietrza. Hasło Ogrodnicze 12: 81-84.

7. Krzesiński W. 2003. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. III Podłoże. Hasło Ogrodnicze 5: 72-78.

8. Krzesiński W. 2004. Sterowanie nawadnianiem w uprawach pod osłonami. Hasło Ogrodnicze 5: 32-38.

9. Krzesiński W. 2005. XI Międzynarodowe Sympozjum Szparagowe. Wieści Akademickie. Akademia Rolnicza w Poznaniu 11: 4.

10. Krzesiński W. 2005. Zasady sterowania klimatem w szklarniach z wykorzystaniem komputerów. Hasło Ogrodnicze 4: 14-17.

11. Krzesiński W. 2005. Postęp w wykorzystaniu komputerów klimatycznych. Hasło Ogrodnicze 4: 21-22.

12. Krzesiński W. 2005. Narzędzia wspomagające programowanie. Hasło Ogrodnicze 4: 23-24.

13. Krzesiński W. 2005. Przegląd komputerów klimatycznych. Hasło Ogrodnicze 4: 25-28.

14. Stefaniak J., Wanga K., Krzesiński W 2005. Przechowywanie kapusty. Hasło Ogrodnicze 12: 118-120.

15. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K. 2006. Wczesny plon ziemniaka - przygotuj się wcześniej. Ogrodnik Polski 2: 18-19.

16. Krzesiński W., StefaniakJ. 2006. Pietruszka - sposób na zieloną natkę. Ogrodnik Polski 2: 86-87.

17. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K 2006. Problemowe - warzywa korzeniowe. Ogrodnik Polski 5: 18-19.

18. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K. 2006. Ziele filozofów - sałata siewna. Ogrodnik Polski 4: 10-13.

19. Krzesiński W., StefaniakJ. 2006. Korzenny aromat cząbru. Ogrodnik Polski 6: 91.

20. Baranowski T., Dankowska E., Knaflewski M., Krzesiński W., Spiżewski T. 2007. Metodyka integrowanej produkcji pomidorów gruntowych. PIORiN, Warszawa

21. Krzesiński W. 2007. Marchew przeznaczona na najwcześniejszy zbiór. Warzywa 2: 20-22.

22. Krzesiński W. 2007. Sterować grubością korzeni marchwi. Warzywa 1: 26-28.

23. Krzesiński W. 2007. Marchew przeznaczona na najwcześniejszy zbiór. Warzywa 2: 20-22.

24. Krzesiński W. 2008. Marchew – wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie. OWK 5: 17-18.

25. Krzesiński W. 2008. Podłoże do produkcji rozsady. Warzywa 12: 30-33.

26. Krzesiński W. 2008. Trafnie określić termin zbioru marchwi. Warzywa 9: 23-24.

27. Krzesiński W. 2008. Sterowanie klimatem w pieczarkarniach. Pieczarki - biuletyn producenta pieczarek 1: 47-50.

28. Krzesiński W. 2008. Redliny do uprawy marchwi. Warzywa 4.

29. Krzesiński W. 2009. Korzenie Marchwi na finiszu. Warzywa 9: 19-21.

30. Krzesiński W. 2009. Pogoda - zasadniczy czynnik w uprawie marchwi wczesnej. Warzywa 2: 26-28.

31. Krzesiński W. 2010 Proste korzenie marchwi. Warzywa 4.

32. Krzesiński W. 2011 Wilgotność gleby w uprawie marchwi. Warzywa 7: 35-39.

33. Krzesiński W. 2012. Uprawa marchwi na jesienne zbiory w pęczki. Warzywa 6: 34-36.

34. Krzesiński W. 2013. Dostarcz marchwi pod korzeń. Warzywa 4: 33-37.

35. Krzesiński W. 2013. Monitoring wilgotności gleby. Warzywa 5: 60-61.

36. Krzesiński W. 2013. Woda dla marchwi. Warzywa 6: 30-36.

37. Krzesiński W. 2013. Sposoby na pogłówne żywienie marchwi. Warzywa 7: 28-33.

38. Krzesiński W. 2014. Monitoring potrzeb nawadniania. Warzywa 4:14-15.

39. Krzesiński W. 2014. Kontrola wybranych parametrów klimatu. Hasło ogrodnicze 8: 14-18.

40. Krzesiński W. 2014. Innowacyjność w technologii szklarniowej. Hasło ogrodnicze 9: 50-55.

41. Krzesiński W. 2014. Ustal właściwości podłoża do produkcji rozsady. Warzywa 12: 21-24.

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym (podać tytuł projektu, lata realizacji)

1. Food to waste to food (ECO/11/304388), 2012-2015.

2. Analiza wybranych procesów fizjologicznych oraz zmian w obrębie proteomu mitochondrialnego kalafiora podczas stresu suszy (2011/03/B/NZ9/05237), 2012-2016.

 

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego (podać tytuł projektu, lata realizacji)

1. Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora (N N310 300239), 2010-2014.

2. Proteomika mitochondriów kalafiora (Brassica oleracea var. botrytis) w warunkach stresowych (3388/B/P01/2008/35),. 2008-2010.

3. Produkcja fotosyntetyczna w pierwszych latach uprawy a plonowanie szparaga (0950/B/P01/2009/36), 2009-2012. 

4. Model plonowania szparaga (29/2004/IG) 2005-2007.

5. Wpływ warunków atmosferycznych i potencjału wody w glebie na produkcję suchej masy w roślinach marchwi (P06C 005 17) 1999-2001.

6. Sterowanie plonowaniem szparaga (5P06C 018 10) 1996-1998

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1