Praktyki - Architektura Krajobrazu (S) 2020-2021

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2020 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu z dnia 25 września 2020 r.

 

Sposób i tryb odbywania oraz zaliczania praktyki zawodowej

na kierunku Architektura krajobrazu

 

 1. 1. Celem praktyki jest poznanie procesów: planowania, projektowania, negocjacji ze zleceniodawcą, wykonawstwa i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, a także poznanie podstawowych przesłanek zarządzania, praktyczne opanowanie techniki wykonywania ważniejszych prac zawodowych, zdobycie doświadczenia w pracy samodzielnej i zespołowej przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz pogłębienie zainteresowania przyszłym zawodem.
 2. 2. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 8- tygodniowa indywidualna praktyka zawodowa, która jest realizowana na IV (4 tygodnie) i VI (4 tygodnie) semestrze studiów.
 3. 3. Praktykę, która może być realizowana w kraju lub za granicą, studenci odbywają w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach lub instytucjach związanych z kierunkiem studiów. Istnieje również możliwość odbycia tej praktyki w Stacji Doświadczalnej Marcelin WROiB w Poznaniu lub w innych Jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 4. 4. Podczas praktyki studenci podlegają przebywającemu stale w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie zakładowemu opiekunowi praktyk. Ze strony Uczelni nad realizacją programu praktyk opiekę sprawuje powołany przez dziekana, nauczyciel akademicki – koordynator praktyk, do którego zadań należy kontrola przebiegu praktyk.
 5. 5. Student jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a obowiązkiem instytucji przyjmującej jest przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP.
 6. 6. Na praktyce studenci są zobowiązani do prowadzenia dziennika praktyk, który jest podpisywany przez opiekuna praktyk. W dzienniku praktyk zapisuje się informacje o czynnościach wykonywanych w poszczególnych dniach praktyki (dzień i godziny odbywania praktyk, opis wykonywanych czynności, uwagi, obserwacje i wnioski).
 7. 7. Dziennik praktyk stanowi podstawowy wymóg zaliczenia praktyki. Dodatkowo, w celu weryfikacji efektów kształcenia, studenci zobowiązani są dołączyć, podpisaną przez zakładowego opiekuna praktyk, kopię: jednego projektu koncepcyjnego wykonanego w trakcie praktyk projektowych lub opracowania dotyczącego pielęgnacji obiektu architektury krajobrazu. Praktyki kończą się dyskusją nad wykonanymi projektami i pracami wykonywanymi podczas praktyk. Zaliczenie praktyki oraz wpisy do elektronicznego protokołu w Wirtualnym Dziekanacie dokonywane są przez koordynatora praktyk.
 8. 8. Na początku roku akademickiego koordynator praktyk przygotowuje i ogłasza na stronie internetowej Wydziału terminarz i ramowy program studenckich praktyk zawodowych.
 9. 9. Student może ubiegać się o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej po spełnieniu warunków określonych w Uchwale nr 156/2014 Senatu UPP z dnia 23 kwietnia 2014 roku. Na podstawie ww. Uchwały zwolnienie z praktyk może nastąpić w oparciu o udokumentowaną pracę w sektorze związanym z kierunkiem studiów, z precyzyjnym określeniem rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.
 10. 10. Szczegółowe zasady organizacji studenckiej praktyki zawodowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu określa Zarządzenie nr 43/2014 Rektora UPP z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych, które zawiera między innymi wzory: umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej i Dziennika Praktyk oraz Zarządzenie nr 81/2015 Rektora UPP z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2014 Rektora UPP z dnia 7 maja 2014 roku.  
 11. 11. W sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. stan epidemii, sposób i tryb odbywania praktyk powinien zostać dostosowany, przez Prodziekana ds. studiów w porozumieniu z koordynatorem praktyk, do obowiązujących w danym okresie Zarządzeń Rektora UPP.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1