Zakres i forma egzaminu dyplomowego na kierunku architektura krajobrazu - 2024

Uchwała nr 22/2023

Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia zakresu i formy egzaminu dyplomowego na kierunku architektura krajobrazu

 

Na podstawie § 46 ust. 7 pkt. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Załącznik do uchwały nr 318/2019 Senatu UPP ) Rada Programowa ustala, co następuje:

§ 1

Określa, przedstawione w załączniku, zakres i formę egzaminu dyplomowego na kierunku architektura krajobrazu w roku akademickim 2024/25.

§ 2

Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie zdalnym dnia 5.12.2023 r.

W glosowaniu wzięło udział 17 osób (na 25 uprawnionych), za opowiedziało się 17 osób, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących.

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu

dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2023 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zakres i forma egzaminu dyplomowego na kierunku architektura krajobrazu

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

- uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,

- uzyskanie niezbędnej liczby punktów ECTS,

- złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie i pozytywne oceny tej pracy oraz dostarczenie raportu po wprowadzeniu pracy do systemu JSA,

- umieszczenie pracy w Uczelnianym Repozytorium Prac Dyplomowych.

Egzamin dyplomowy kończący studia pierwszego stopnia odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. studiów, w której skład wchodzi przewodniczący i nie mniej niż dwóch egzaminatorów. Przewodniczącym komisji jest prodziekan ds. studiów lub wyznaczony przez niego nauczyciel. Egzamin inżynierski jest egzaminem ustnym, w trakcie, którego student odpowiada na trzy wylosowane pytania z zakresu tematyki związanej z grupą inżynierską, wybraną przez niego na piątym semestrze studiów. Przed częścią zasadniczą egzaminu student przedstawia swoje osiągnięcia związane z realizacją pracy inżynierskiej.

Egzamin dyplomowy kończący studia drugiego stopnia odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. studiów, w której skład wchodzi przewodniczący, opiekun pracy magisterskiej oraz co najmniej dwóch egzaminatorów, w tym recenzent. Przewodniczącym komisji jest prodziekan ds. studiów, w wyjątkowych sytuacjach prodziekan może wyznaczyć innego nauczyciela. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Obejmuje dyskusję nad pracą oraz egzamin z zakresu tematyki związanej z modułem wybranym przez studenta podczas rekrutacji na II stopień studiów. Student odpowiada na trzy wylosowane pytania.

Egzamin dyplomowy odbywa się w języku, w którym prowadzone były studia. Na uzasadniony wniosek studenta, egzamin dyplomowy może odbyć się w innym języku.

Student lub promotor mogą wnioskować o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1