Wymogi stawiane pracom dyplomowym - Architektura krajobrazu - 2024

Uchwała nr 21/2023

Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Wymogów stawianych pracom dyplomowym na kierunku architektura krajobrazu

 

Na podstawie § 46 ust. 7 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Załącznik do uchwały nr 318/2019 Senatu UPP ) Rada Programowa ustala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje Wymogi stawiane pracom dyplomowym na kierunku studiów architektura krajobrazu

§ 2

Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie zdalnym 5.12.2023

W glosowaniu wzięło udział 17 osób (na 25 uprawnionych), za opowiedziało się 17 osób, brak było głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących.

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu

dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2023 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu z dnia 5.12.2023

Wymogi stawiane pracom dyplomowym - architektura krajobrazu

 • § 1
 1. 1. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego. Studenci studiów pierwszego stopnia wykonują pracę dyplomową inżynierską, a drugiego stopnia – pracę magisterską.
 2. 2. Temat pracy dyplomowej musi być zgodny z kierunkiem studiów, a praca może być realizowana w jednostkach naukowo-dydaktycznych Wydziału, także poza Wydziałem, a nawet poza Uczelnią.

Tematy prac zgłaszają:

 • • kierownicy samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • • studenci,
 • • przedsiębiorcy lub inne instytucje zewnętrzne.

Kierownik samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej zgłaszając tematy prac dyplomowych bierze pod uwagę prowadzone w jednostce badania, w tym projekty finansowane ze środków zewnętrznych, dorobek naukowy zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich oraz możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające na ich realizację.

Student może zgłosić własną propozycję tematu pracy dyplomowej i sposób jej realizacji,
w szczególności gdy planowana praca:

 • • nawiązuje do działalności w studenckim ruchu naukowym,
 • • związana jest z zakładem pracy, w którym student jest zatrudniony,
 • • odpowiada potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta lub jego rodzinę.

Inicjatywa studenta wymaga uzgodnienia z przyszłym promotorem i zgody kierownika jednostki.

Przedsiębiorca lub inna instytucja zewnętrzna może zgłosić propozycję współpracy
w zakresie realizowania prac dyplomowych samodzielnym jednostkom naukowo-dydaktycznym lub dziekanowi.

Z inicjatywą nawiązania współpracy z jednostkami zewnętrznymi w tym zakresie może również wystąpić dziekan lub kierownik samodzielnej jednostki organizacyjnej.

 1. 3. Praca dyplomowa powinna weryfikować osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia. Ponadto, powinna stanowić spójny, logiczny tekst, napisany poprawnie, językiem właściwym dla danej dziedziny/dyscypliny. Wymogi redakcyjne dotyczące prac dyplomowych znajdują się na stronie Wydziału w zakładce „Informacja dotycząca pracy dyplomowej studenta”.
 2. 4. Praca dyplomowa inżynierska jest samodzielnym, pisemnym opracowaniem o charakterze inżynierskim, obejmującym w szczególności:
 3. a) projekt zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu, z odpowiednią dokumentacją graficzną i opisem,
 4. b) projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego z odpowiednią dokumentacją graficzną i opisem,

oraz inne z zakresu architektury krajobrazu:

 1. c) waloryzację przyrodniczą obiektów architektury krajobrazu,
 2. d) projekt konstrukcyjny lub technologiczny, z odpowiednią dokumentacją i opisem.

Praca dyplomowa inżynierska nie powinna mieć charakteru literaturowego lub przeglądowego. Praca o charakterze projektowym powinna zawierać elementy, takie jak: koncepcję przedstawioną na mapie zasadniczej w skali, elementy projektu wykonawczego i kosztorysu, a także wizualizacje i przekroje. Powyższe elementy powinny być uwzględnione w rozdziałach dotyczących zastosowanych metod badawczych oraz wyników.

Praca dyplomowa inżynierska może być realizowana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3-osobowy zespół). W przypadku zespołowej realizacji pracy wymagane
jest jednoznaczne wskazanie dokładnego zakresu zrealizowanego przez każdego dyplomanta.

 1. 5. Praca dyplomowa magisterska powinna wykazać umiejętność definiowania
  i rozwiązywania problemów oraz korzystania z metod badawczych w danej dyscyplinie. Przedmiotem pracy może być m. in. wykonanie zadania badawczego, rozwiązanie problemu przestrzennego, opracowanie lub udoskonalenie metody badawczej/pomiarowej, itp. Powinna mieć charakter koncepcyjny, naukowo-badawczy oraz dowodzić pogłębionej wiedzy dyplomanta w zakresie kierunku kształcenia.

 

 • § 2
 1. 1. Układ pracy

Praca dyplomowa, zarówno inżynierska, jak i magisterska ma następującą strukturę:

Strona tytułowa

Spis treści

Wstęp i cel pracy

Przegląd literatury

Materiał i metody (w tym w zależności od pracy – opis teren badań i/lub zastosowane metody)

Wyniki

Dyskusja (obligatoryjna tylko w pracach eksperymentalnych)

Podsumowanie lub wnioski

Spis literatury

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim - Summary (w tym tytuł w języku angielskim)

Załączniki (ewentualnie)

Oświadczenia autora pracy (F4 i F5 ZR UPP nr 188/2019).

 

 • § 3

Propozycję układu pracy dyplomowej z zakresu projektowego – rewaloryzacji i „projektowania współczesnego” zamieszczono w załączniku nr 1.

 • § 4

Złożenie pracy w Dziekanacie

Praca przed złożeniem w Dziekanacie musi zostać sprawdzona przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Student, po akceptacji promotora poświadczonej podpisem na stronie tytułowej, składa trzy egzemplarze pracy dyplomowej wraz z raportem JSA.

Praca inżynierska - obwoluta miękka, dwa egzemplarze wydruk jednostronny; jeden egzemplarz wydruk dwustronny, może być czarno-biały.

Praca magisterska – dwa egzemplarze – wydruk jednostronny, obwoluta twarda; jeden egzemplarz - wydruk dwustronny, może być czarno-biały, obwoluta miękka.

Student po złożeniu pracy w Dziekanacie umieszcza jej wersję elektroniczną w Wirtualnym Dziekanacie na swoim koncie (najpóźniej trzy dni przed terminem obrony).

 

 

 

 

 

 • § 5

Wymogi regulaminowe dotyczące prac dyplomowych

Procedurę dyplomowania określa Zarządzenia Rektora UPP nr 188/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku. Wymogi formalne dotyczące prac dyplomowych zawarte są w Regulaminie Studiów UPP § 48-50:

 • § 48
 1. 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 2. 2. Wykonana praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. Majątkowe prawo autorskie do pracy dyplomowej przysługuje Uniwersytetowi w zakresie objętym odrębnymi przepisami.
 3. 3. Warunki, którym powinna odpowiadać praca dyplomowa określa rada programowa kierunku studiów.
 4. 4. Prodziekan ds. studiów zatwierdza temat pracy dyplomowej, który powinien być ustalony nie później niż rok przed planowanym terminem ukończenia studiów.
 5. 5. Praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora.
 6. 6. Praca dyplomowa, przygotowana w języku polskim, zawiera streszczenie w języku angielskim.
 7. 7. Praca dyplomowa może być, za zgodą prodziekana ds. studiów, napisana w języku obcym, wówczas powinna zawierać obszerne streszczenie w języku polskim i streszczenie w języku angielskim. Recenzję takiej pracy należy przygotować w języku polskim i obcym
 8. 8. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, Uniwersytet sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. 9. W przypadku gdy w pracy dyplomowej stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza nieważność dyplomu.
 • § 49
 1. 1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie określonym przez prodziekana ds. studiów, nie później jednak niż:

1) do 31 stycznia – na studiach kończących się w semestrze zimowym;

2) do 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim.

 1. 2. Prodziekan ds. studiów może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach rada programowa kierunku studiów może ten termin przedłużyć o dalsze 3 miesiące.
 2. 3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogłaby mieć wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, prodziekan ds. studiów wyznacza osobę, która przejmie obowiązki związane z kierowaniem pracą.

 

 • § 50
 1. 1. Pracę dyplomową ocenia promotor i wyznaczony przez prodziekana ds. studiów recenzent. Recenzent musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, jednak nie niższy niż promotora.
 2. 2. Ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną wyliczoną z ocen: promotora i recenzenta. Średnia ta jest wpisywana do protokołu egzaminu dyplomowego.
 3. 3. W przypadku, gdy jedna z wystawionych ocen jest niedostateczna, prodziekan ds. studiów wyznacza dodatkowego recenzenta, którego ocena jest rozstrzygająca.
 4. 4. Ocena niedostateczna z pracy dyplomowej jest podstawą do skierowania studenta na powtarzanie semestru.
 5. 5. Recenzje pracy dyplomowej są jawne, za wyjątkiem przypadku, gdy przedmiot pracy jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.

 

Załącznik nr 1 do dokumentu: Wymogi stawiane pracom dyplomowym z zakresu projektowego

 

PROPOZYCJA UKŁADU PRACY DYPLOMOWEJ / SPIS TREŚCI

PRACA TYPU PROJEKTOWEGO – REWALORYZACJA

PRACA SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI TEKSTOWEJ I GRAFICZNEJ

 1. WSTĘP
  • Cel i zakres pracy
 1. PRZEGLĄD LITERATURY

 

 • Źródła tekstowe
 • Źródła kartograficzne
 • Źródła ikonograficzne

(ogólna charakterystyka obiektów ogrodowych/parkowych z danej epoki, stylu, …. zasady projektowe,

elementy przestrzenne, ówczesne mody, trendy…)

Uwarunkowania przyrodnicze

dowolny układ i zakres podrozdziałów jednak zawierający:

 • położenie geograficzne
 • położenie geobotaniczne
 • położenie klimatyczne
 • klimat lokalny (nasłonecznienie, opady, wiatr)
 • rzeźba terenu (formy terenu i ich cechy)
 • warunki wodne i glebowe
 • flora i roślinność (potencjalna i rzeczywista)
 • fauna – ( np.: wybrane ssaki, ptaki, owady, gady, płazy)
 1. MATERIAŁ I METODY (schemat metodyki + opis tekstowy)

 

 1. WYNIKI:

4.1. Analiza historyczna obiektu (historia obiektu / rys historyczny obiektu)

4.2. Analiza materiałów archiwalnych (ikonograficznych i kartograficznych)

4.3. Dokumentacja fotograficzna obiektu (fotografie wraz z komentarzem)

4.4. Inwentaryzacja obiektu

4.5. Analiza dendrochronologiczna

4.5.1.   Struktura wiekowa

4.5.2.   Struktura gatunkowa

4.6. Analiza kompozycji przestrzennej (analiza przemian kompozycji, związki miarowe…)

4.7. Analiza powiązań widokowych

4.8. Analiza stanu zachowania obiektu

4.8.1.   Identyfikacja i stan aktualny elementów przestrzennych historycznej kompozycji

 • Architektura
 • Układ dróg
 • Układy i elementy wodne
 • Formy roślinne (szata roślinna)
 • Formy topograficzne (modelowanie / ukształtowanie terenu)

 

 • Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego/parku

4.9.1. Wnioski i wytyczne konserwatorskie

(dotyczące poszczególnych grup elementów przestrzennych kompozycji)

4.9.2. Założenia projektowe

4.9.3. Schemat funkcjonalno-przestrzenny (lub schemat przestrzenno-programowo-adaptacyjny)

4.9.4. Koncepcja rewaloryzacji – na mapie zasadniczej

4.9.5. Opis koncepcji rewaloryzacji (opis poszczególnych części programowych wraz z przykładami / propozycjami zastosowanej małej architektury)

 1. PODSUMOWANIE LUB WNIOSKI

 

 1. STRESZCZENIA

      Streszczenie w języku polskim, streszczenie w języku angielskim - Summary ( w tym tytuł w języku angielskim)

 

 1. LITERATURA / BIBLIOGRAFIA

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:

 

dla etapu (zakresu) koncepcyjnego:

 • plansza – inwentaryzacja,
 • plansza – analizy graficzne (według zakresu powyżej),
 • plansza – koncepcja rewaloryzacji
 • plansza – rozwinięcia koncepcyjne (przekroje widokowe, detale koncepcyjne)
 • plansza – wizualizacje
 • plansza – projekt techniczny - całości lub fragmentu opracowania

PLANSZE prezentacyjne na Egzamin/Obronę – format 100 x 70 cm 

 

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1