Katedra Botaniki - oferta naukowo-badawcza

Kompetencje zespołu badawczego Katedry Botaniki w zakresie świadczenia usług

 W oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Katedry Botaniki oraz o posiadane przez Katedrę zasoby jednostka nasza posiada kompetencje do wykonywania w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi wyszczególnione poniżej zadania.

 

I. W zakresie współpracy z jednostkami administracji.

1. Wykonywanie planów ochrony rezerwatów przyrody:

a) typów[1]: leśne, stepowe, słonoroślowe, florystyczne, torfowiskowe, krajobrazowe – w pełnym zakresie.

b) innych typów (faunistyczne, przyrody nieożywionej) – w zakresie inwentaryzacji i ochrony flory, roślinności i krajobrazu oraz w zakresie wyznaczania i ochrony sieci korytarzy ekologicznych i szlaków migracyjnych.

2. Wykonywanie inwentaryzacji flory, roślinności i krajobrazu, przy stosowaniu metod terenowych, kartograficznych i teledetekcyjnych dla obszarów o dowolnej wielkości.

3. Projektowanie zadań ochronnych dotyczących flory, szaty roślinnej lub krajobrazu dla wszystkich typów obiektów chronionych (w koniecznych przypadkach – przy współpracy zewnętrznych specjalistów z zakresu zoologii, geologii, hydrobiologii, archeologii).

4. Wykonywanie waloryzacji przyrodniczych terenu oraz wykonywanie ekspertyz i opinii dotyczących walorów przyrodniczych (w celu ich wykazania bądź weryfikacji).

5. Wykonywanie ekspertyz oddziaływania inwestycji na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na florę i roślinność oraz na krajobraz.

6. Wykonywanie ekspertyz z zakresu wykrywania i zwalczania chwastów oraz roślin inwazyjnych, bądź niebezpiecznych.

7. Wykonywanie ekspertyz dotyczących identyfikacji gatunków roślin na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych całych roślin, bądź ich fragmentów (np. identyfikacja surowców roślinnych – do celów dochodzeniowych lub badawczych itp.).

8. Realizacja szkoleń dla pracowników jednostek administracji z zakresu botaniki, fitosocjologii i ochrony przyrody – w szczególności dotyczy to szkoleń z zakresu wiedzy o siedliskach chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz o gatunkach
i typach roślinności podlegających ochronie na mocy prawa krajowego.

 

II.    W zakresie współpracy z przemysłem i usługami.

1. Wykonywanie inwentaryzacji flory, roślinności i krajobrazu, przy stosowaniu metod terenowych, kartograficznych i teledetekcyjnych dla obszarów o dowolnej wielkości.

2. Wykonywanie waloryzacji przyrodniczych terenu oraz wykonywanie ekspertyz i opinii dotyczących walorów przyrodniczych (w celu ich wykazania bądź weryfikacji).

3. Wykonywanie ekspertyz oddziaływania inwestycji na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na florę i roślinność oraz na krajobraz.

4. Wykonywanie ekspertyz z zakresu wykrywania i zwalczania chwastów oraz roślin inwazyjnych, bądź niebezpiecznych.

5. Wykonywanie ekspertyz dotyczących identyfikacji gatunków roślin na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych całych roślin, bądź ich fragmentów (np. identyfikacja surowców roślinnych – do celów gospodarczych lub badawczych itp.).

 

III. W zakresie współpracy ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi.

1. Realizowanie zajęć edukacyjnych (w formie lekcji lub wykładu) na wszelkie tematy związane z botaniką, wiedzą o przyrodzie, wiedzą o ewolucji oraz ochronie przyrody.

2. Przygotowanie i realizacja wycieczek dydaktycznych do dowolnych obiektów przyrodniczych.

3. Przygotowywanie i realizacja warsztatów kameralnych lub terenowych, na wszelkie tematy związane z botaniką systematyczną oraz geobotaniką.

Zespół specjalistów zatrudnionych w naszej katedrze obejmuje osoby kompetentne w następujących dziedzinach botaniki:

  1. Anatomia mikroskopowa roślin,
  2. Morfologia roślin naczyniowych,
  3. Taksonomia roślin naczyniowych,
  4. Algologia,
  5. Briologia (w zakresie wątrobowców i mchów),
  6. Fitosocjologia,
  7. Ochrona przyrody,
  8. Kartografia botaniczna (z zastosowaniem metod GIS).

Wszyscy pracownicy posiadają duże doświadczenie i wysokie umiejętności dydaktyczne oraz cechują się sprawnością i samodzielnością w prowadzeniu badań, zarówno laboratoryjnych, jak i terenowych. Większość naszych pracowników posiada również uprawnienia pedagogiczne.

[1] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. 2005 nr 60 poz. 533)

Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 61 848-76-95

ul. Wojska Polskiego 71C

60-625 Poznań

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1