02. Katedra Botaniki - działalność naukowa

1. Makro i mikromorfologia, anatomia, zmienność organów wegetatywnych i generatywnych wybranych taksonów Polski i Europy.

2. Taksonomia i chorologia roślin naczyniowych.

3. Badania struktur wiekowych i genetycznych oraz monitoring populacji rzadkich i ginących gatunków roślin.

4. Ekologia i syntaksonomia wybranych grup zbiorowisk roślinnych Polski - wysokogórskie zbiorowiska wyleżyskowe, zbiorowiska leśne i zaroślowe, szuwary turzycowe.

5. Dynamiczne przemiany fitocenoz pod wpływem wybranych czynników naturalnych i antropogenicznych.

6. Flora i ekologia mszaków Polski.

7. Ekologia glonów planktonowych ekosystemów słodkowodnych. 

8. Fenologia, biologia kwitnienia oraz owocowania wybranych gatunków roślin.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1