Spis publikacji - dr inż. Beata Borowiak-Sobkowiak

  • Oryginalne prace twórcze

Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Borowiak-Sobkowiak B., Sienkiewicz P., Trzciński P. (2015): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 6. Kruszczyce (Scarabaeidae: Cetoniinae). Wiad. Entomol., 34 (2): 12-29.

Durak R.,  Borowiak-Sobkowiak B. (2014): Wybrane elementy bionomii i parametry demograficzne anholocyklicznego gatunku Myzus ascalonicus Doncaster, 1946 (Hemiptera: Aphididae)

Mai V.C., Bednarski W., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Samardakiewicz S., Morkunas I. (2013): Oxidative stress in pea seedling leaves in response to Acyrthosiphon pisum  infestation. Phytochemistry. 2013 Sep; 93:49-62.

Grzelak M., Borowiak-Sobkowiak B., Knioła A., Murawski M. (2013): Natural and economic value of the mid-forest meadows in the Bukówka river valley. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(2) 2013: 39-44.

Durak R.,  Borowiak-Sobkowiak B. (2013): Influence of temperature on the  biological parameters of the anholocyclic species Cinara tujafilina (Hemiptera:   Aphidoidea). Central European Journal of Biology. Cent. Eur. J. Biol. 8(6)  (2013)  570-577.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec A., Breś W., Frużyńska-Jóźwiak D. (2013): The evaluation of factors determining the health condition of Acer platanoides and Tilia cordata plantings in selected sites of  urban greenery in Poznań, Poland. Journal of Plant Protection Research. Vol. 53, No. 1 (2013): 60-64.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Durak R. (2012): Afidofauna (Hemiptera: Aphidoidea) drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 2: Ogród Zoologiczny – Nowe Zoo. Wiad. entomol. 31 (4): 221-229.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Durak R. (2012): Afidofauna drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 1: Ogród Zoologiczny-Stare Zoo. Wiad. entomol. 31 (3): 141-152.

Borowiak-Sobkowiak B., Durak R. (2012): Biology and ecology of Appendiseta robiniae (Hemiptera: Aphidoidea) – an alien species in Europe. Cent. Eur. J. Biol. 7 (3)  (2012)  487-494.

Wilkaniec B., Lewandowski R., Borowiak-Sobkowiak B. (2012): The effectiveness of catching aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidinea) in Moericke and light traps. Journal of Plant Protection Research. Vol. 52, No. 2 (2012): 259-263.

Durak R., Borowiak-Sobkowiak B. (2011): Selected elements of the biology and demographic parameters of the anholocyclic species Myzus ornatus (LAING, 1932). Journal of Plant Protection Research. Vol. 51, No. 4 (2011): 385-388.

Borowiak-Sobkowiak B., Durak R. (2011): Larval instars of Appendiseta robiniae (Gilette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea: Drepanosiphidae). – Polish Journal of Entomology. Vol. 80: 443-449.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Przybyłowicz Ł. (2011): Salvinia natans (L.) All. nowa roślina żywicielska Rhopalosiphum nymphaeae Linnaeus (Hemiptera: Aphidoidea) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 30 (1) 55.

Durak R., Durak T., Borowiak-Sobkowiak B. (2011): Charakterystyka mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) z zastosowaniem funkcjonalnych grup ekologicznych na przykładzie lasów bukowych w Beskidach Wschodnich. Wiadomości Entomologiczne. 30(1): 7-16.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B. (2010): Occurrence of aphids /Hemiptera, Aphidoidea/ on tree and shrubs in Cytadela Park in Poznań. Aphids and Other Hemipterous Insects. Hemipterological Section Polish Entomological Society. Vol. 16 (2010) 27-35.

Kozłowski R., Niedbała G., Durak R., Borowiak-Sobkowiak B. (2010): System komputerowy wspomagający wyznaczanie parametrów demograficznych i analizę populacji owadów. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. Nr 4/2010. 16-18.

Durak R., Durak T., Borowiak-Sobkowiak B. (2009): Diversity of aphid species /Hemiptera, Aphidoidea/ connected with dry-ground forests in South-Eastern Poland. Monograph Aphids and Other Hemipterous Insects, vol.15: 73-84.

Borowiak-Sobkowiak B., Grzelak M., Durak R. (2009): Aphids /Hemiptera, Aphidoidea/ in meadow communities from the Phragmitetea and Artemisietea classes. Monograph Aphids and Other Hemipterous Insects, vol.15: 61-72.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Wilkaniec A., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendroflory Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 49 (1) 2009: 91-94.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2009): Muscaphis musci Börner, 1933 (Hemiptera, Aphidoidea) – an aphid species new to Poland. Polish Journal of Entomology, Vol. 78: 157-160.

Durak R., Sadowska-Woda I., Machordom A., Borowiak-Sobkowiak B. (2008): Biological and genetic studies of Polish populations of Cinara tujafilina. Bulletin of Insectology. 159-160, 61(1). Vol. LXI (1).

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Selected insect groups of shrubbery complexes of „Biedrusko” Protected Lanscape. Part I: Aphids (Hemiptera: Aphidoidea). Polish Journal of Entomology. Vol. 77, No 2: 93-107.

Borowiak-Sobkowiak B., Durak R., Wilkaniec B. (2008): Appendiseta robiniae (Gilette), 1907 (Hemiptera, Aphidoidea) – an aphids species new to Poland. Polish Journal of Entomology. Vol. 77, No 1: 5-9.

Durak R., Socha M., Borowiak-Sobkowiak B. (2008): Seasonal changeability of Cinara cupressi (Buckton, 1881) /Hemiptera, Aphidoidea/ on Tuja spp. Monograph Aphids and Other Hemipterous Insects, vol.14: 103-109.

Borowiak-Sobkowiak B., Durak R., Grzelak M. (2008): Aphids /Hemiptera, Aphidoidea/ on meadow communities from the Molinio-Arrhenatheretea class. Monograph Aphids and Other Hemipterous Insects, vol.14: 51-61.

Durak R., Borowiak-Sobkowiak B. (2007): Developmental stages of Cinara tujafilina (Hemiptera, Aphidoidea). Monograph Aphids and Other Hemipterous Insects, 13: 151-155.

Durak R., Borowiak-Sobkowiak B., Socha M. (2007): Bionomy and ecology of Cinara cupressi (Buckton, 1881) (Hemiptera, Aphidoidea). Polish Journal of Entomology. Vol.76:107-113.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 46, 2: 498 – 502.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolicach Inowrocławia. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 46, 2: 495 – 497.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2006): Badania wstępne nad różnorodnością gatunkową mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) środowisk ostojowych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiadomości Entomologiczne (Entomological News) XXV, Suplement 2, Ochrona owadów w Polsce: 201-211.

Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bionomy and ecology of Amphorophora idaei (Börn.) on raspberry. Journal of Plant Protection Research, Vol. 46, No. 2: 169-180.

Borowiak-Sobkowiak B. (2005): Bionomy and ecology of Aphis idaei v.d.Goot on raspberry. Aphids and Other Hemipterous insects, vol.11: 5-16.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój pokoleń jesiennych mszyc na śliwie i brzoskwini. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 44, 2: 1212-1215.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 44, 2: 1017-1019.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Overwintering of Myzus persicae (Sulz.) on black cherry (Prunus serotina Ehrh.) Aphids and Other Hemipterous Insects, 2003, vol.9: 189-192.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B., Szotkiewicz S. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. Progress in Plant Protection, Vol. 43 (2): 856 –858.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus L.) występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Progress in Plant Protection, Vol 42 (1): 223-227.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Suder A. (2001): Aphids collected from allotments of Poznań surroundings. Aphids and other homopterous insects, No 8: 135-153. Polish Academy of Science Vth. Division.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B. (2001): Preliminary results of the studies on development of aphids occurring on raspberry bushes. Roczniki Akademii Rolniczej. Tom 339 Ogrodniczy, 34 zeszyt: 3-9.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo – babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) na wielkość owoców jabłoni odmiany Primula. Progress in Plant Protection, Vol. 41, No.2: 467 – 469.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2000): New electron microscops technics in Aphidology. Aphids and other homopterous insects, No 7: 333-337. Polish Academy of Science Vth. Division.

Wilkaniec B., Borowiak B. (1996): Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera, Miridae) groźny szkodnik szparaga. Progres in Plant Protection Vol. 36, No 2: 94-96. PWRiL.

 

  • Komunikaty i doniesienia naukowe

Durak R.,  Borowiak-Sobkowiak B. (2013): Wpływ temperatury na rozwój i płodność anholocyklicznego gatunku Cinara tujafilina (Hemiptera, Aphidoidea, Lachnidae). XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. 2013 Materiały konferencyjne: 54.

Borowiak-Sobkowiak B., Klejdysz T., Mosicka D., Radziejowska M. (2013): Pluskwiaki (Hemiptera) występujące na trawach ozdobnych w zieleni miejskiej Poznania. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. 2013 Materiały konferencyjne: 46

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Formela M., Morkunas I. (2013): Wpływ ołowiu na rozwój mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum na siewkach Pisum sativum. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. 2013 Materiały konferencyjne: 34

Van Chung Mai, Bednarski W., Kęsy J., Jeleń H., Floryszak-Wieczorek J., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Gabryś B., Morkunas I. (2013): Udział cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej grochu siewnego (Pisum sativum L.) na żerowanie mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris). XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. 2013 Materiały konferencyjne: 32.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Dolańska-Niedbała E. (2013): Aktywność migracyjna mszyc w środowiskach ostojowych w krajobrazie rolniczym centralnej Wielkopolski. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. 2013 Materiały konferencyjne: 10.

Borowiak-Sobkowiak B., Durak R., Król Ł. (2011): Afidofauna (Hemiptera, Aphidoidea) drzew i krzewów Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu – str 21. i Wilkaniec B., Lewandowski R., Borowiak-Sobkowiak B. Efektywność odłowu mszyc (Hemiptera, Aphidoidea) metodą pułapek Moerickego i na światło w miejskich terenach zieleni – str 18. Materiały Konferencyjne XXII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczne Mszyce i inne pluskwiaki Katowice-Cieszyn. 11-14 maja 2011.

Durak R., Durak T., Borowiak-Sobkowiak B. (2010): Mszyce (Hemiptera: Aphidoidea) związane z buczynami Beskidów Wschodnich. XLVIII Zjazd PTE oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona Owadów w Polsce” nt. „Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce”. Huta Szklana, 16-19 września 2010r. Streszczenia posterów: 35.

Borowiak-Sobkowiak B., Sienkiewicz P. (2010): Kronika – Sprawozdanie z XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 29(4): 309-318.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Wilkaniec A., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendroflory Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce. 49 Sesja Naukowa JOR, Streszczenia: 390-391

Ruszkowska M., Strażyński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2009): Fauna i ekologia mszyc zbożowych w zróżnicowanych środowiskach. 49 Sesja Naukowa JOR, Streszczenia: 102

Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Pimplinae i Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych zbiorowisk łąkowych Wielkopolski. Biuletyn Sekcji Hymenopterologicznej PTE, No 16: 16-17. Materiały konferencyjne XV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – Ojców, 12-13 maja 2008 r.

Durak R., Sadowska-Woda I., Machordom A., Borowiak-Sobkowiak B. (2007): Biological and genetic studies of Polish populations of Cinara tujafilina (Hemiptera: Aphidoidea). Societa Entomological Italiana. Extended Abstracts. 4’th European Hemiptera Congress, Ivrea (Turin, Italy) 10-14 September 2007

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu. Sesja Naukowa IOR, Streszczenia: 275

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolicach Inowrocławia. Sesja Naukowa IOR, Streszczenia: 274

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2005): Development of aphids occurring on raspberry bushes. 7th International Symposium on Aphids Fremantle (Australia) – Poster abstracts: 53-54

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój pokoleń jesiennych mszyc na śliwie i brzoskwini. XLIV Sesja Naukowa IOR P-ń 12-13 II 2004. Streszczenia: 215-216

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. XLIV Sesja Naukowa IOR, Poznań 12-13 II 2004. Streszczenia: 216-217

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B., Szotkiewicz S. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus L.) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. XLIII Sesja Naukowa IOR 13-14 luty 2003. Streszczenia: 210

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Rozwój pokoleń jesiennych mszycy różano-szczeciowej, Macrosiphum Rosae (L.). XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin 13-14 luty 2003. Streszczenia: 209.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus L.) występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. XLII Sesja Naukowa IOR, Poznań 7-8 II 2002, 61 – streszczenia.

Suder A., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Afidofagi występujące w sadach i przylegających do nich zakrzewieniach w okolicach Poznania. Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE. Materiały zjazdowe – Olsztyn, 21-23.09.2002.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2001): Działalność naukowa pracowników Katedry Entomologii AR w Poznaniu Cz.I. Badania z zakresu entomologii stosowanej. Materiały zjazdowe 44 Zjazdu PTE – Spała, 14-16 wrzesień 2001, Poznań 2001: 52-53.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Suder A. (2001): Afidofauna ogródków działkowych okolic Poznania. Materiały konferencyjne, Siedlce, 20-21 VI 2001, VIII Ogólnopolska Konferencja Afidologiczna: „Mszyce i inne pluskwiaki równoskrzydłe”, 8: 61-62.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo – babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) na wielkość owoców jabłoni odmiany Primula. XLI Sesja Naukowa IOR, Streszczenia , Poznań, 8-9 II 2001: 117.

 

  • Prace popularno-naukowe

Suder A., Borowiak-Sobkowiak B., Zielonka K. (2003): Szkodniki glebowe. Poradnik gospodarski 04/2003: 28

Suder-Byttner A., Suder A., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Owady pożyteczne – nasi sprzymierzeńcy w walce z mszycami. Poradnik gospodarski 06/2003: 18

Borowiak-Sobkowiak B., Suder A. (2001): Mszyce na roślinach okopowych. Poradnik gospodarski nr 5/01: 14

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (1998): Mszyce na krzewach owocowych. Poradnik Gospodarski nr 4/98: 44-45

Borowiak-Sobkowiak B. (1997): Pluskwiaki różnoskrzydłe w uprawie roślin rolniczych. Poradnik Gospodarski nr 4/97: 38-39

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1