Spis publikacji - dr inż. Henryk Ratajkiewicz

  • Oryginalne prace twórcze

Kierzek R., Wachowiak M., Krawczyk R., Ratajkiewicz H. (2014): Skuteczność herbicydów w uprawie kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i rozpylaczy. Problemy inżynierii rolniczej 84(2), 29-39.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z., Kierzek R. (2014):  Zdrowotność Cirsium arvense (L.) Scop. w wybranych agrocenozach łąkowych. Progress in Plant Protection 54(2), 240-245.

Wójtowicz A., Wójtowicz M., Ratajkiewicz H. (2012): Próba oceny ryzyka wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze w Polsce na podstawie wyników symulacji komputerowych Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (3): 684 – 687.

Wójtowicz A., Ratajkiewicz H., Wójtowicz M. (2011): Ocena wiarygodności systemu Negfry w prognozowaniu terminu wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze gruntowym. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1087– 1091.

Ratajkiewicz H., Krawczyk R., Kierzek R., Werner M, Karolewski Z. (2011): Perspektywy regulacji zachwaszczenia upraw polowych z wykorzystaniem mikroorganizmów w integrowanej ochronie roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1269– 1281.

Ratajkiewicz H., Stachowiak B., Gwiazdowska D., Witczak B. (2011): Aktywność fungistatyczna bakterii rodzaju Bacillus i Propionibacterium wobec Alternaria radicina na korzeniach marchwi. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (2): 690– 694.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Karolewski Z., Werner M. (2010): Ocena możliwości zwalczania ostrożenia polnego z wykorzystaniem grzybów patogenicznych w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (4): 61-66.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. (2010): Grzyby chorobotwórcze występujące na Cirsium arvense i innych chwastach oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie biologicznej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 2008 – 2012.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Wachowiak M., Skopiasz D. (2010): Zróżnicowanie liści buraka ćwikłowego a właściwości cieczy na ich powierzchni. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4):1637 – 1642.

Raczkowski M., Ratajkiewicz H. (2009): Wykorzystanie szybkiej chromatografii cieczowej (UPLC-DAD) do oceny dynamiki zanikania azoksystrobiny w owocach pomidora. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 49 (4): 1918-1922.

Ratajkiewicz H., Gwiazdowska D., Płotkowiak J. (2009): Antagonistyczne oddziaływanie bakterii propionowych a możliwości ich zastosowania w ochronie roślin warzywnych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 49 (4): 1972-1976.

Wachowiak M., Kierzek R., Ratajkiewicz H. (2009): Efektywność zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i parametrów technicznych opryskiwania. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1396-1401.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z., Bułka M., Kołczyk A. (2009): Ocena roztoczobójczego działania adiuwantów olejowych na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3):1120-1123.

Ratajkiewicz H., Karolewski Z., Werner M. (2009): Ocena możliwości wykorzystania patogenów ostrożenia polnego Cirsium arvense (L) Scoop. do biologicznego zwalczania tego chwastu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 879-882.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Karolewski Z., Wachowiak M. (2009): The effect of adjuvants, spray volume and nozzle type on azoxystrobin efficacy against Leptospheria maculans and L. biglobosa on winter oilseed rape. Journal of Plant Protection Research vol. 49 (4): 379-384.

Karolewski Z., Wachowiak M., Ratajkiewicz H., Kierzek R. (2009): Effect of adjuvants, spray volume and nozzle type on metconazole activity against Leptospheria biglobosa and L. maculans during late spring treatments in winter oilseed rape. Journal of Plant Protection Research vol. 49 (1): 113-117.

Celewicz-Gołdyn S., Ratajkiewicz H., Bosiacki M., Przybyła M. (2008): Temporal changes in phytoplankton structure in a small garden pond containing pine bark. Rocz. AR Pozn. 387, Bot.-Stec. 12: 29-33.

Ratajkiewicz H., Maksym B. (2008): Możliwości zastosowania wybranych związków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego i olei stosowanych w technologii farmaceutycznej do zwalczania szkodników. W Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych, red. Matyjaszczyk E., 381-388 ss. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 393 ss.

Ratajkiewicz H., Wachowiak M., Kierzek R. (2008): Rola parametrów opryskiwania i adiuwantów w skuteczności działania fungicydów przeciwko chwościkowi buraka (Cercospora beticola). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 48, (3): 1101-1105.

Ratajkiewicz H., Stachowiak B., Płotkowiak J. (2008): Oddziaływanie szczepu Bacillus coagulans (nr 6) na wzrost wybranych patogenów roślin. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 48, (4): 1323-1328.

Leśny J., Juszczak R., Ratajkiewicz H., Chojnicki B., Urbaniak M., Olejnik J. (2007): Możliwości wspomagania podejmowania decyzji w rolnictwie z wykorzystaniem Wielkopolskiego Internetowego Serwisu Informacji Agrometeorologicznej. Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, XVI, 3(37): 39-47.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z., Sikorski M. (2007): Ocena skuteczności mykoinsektycydów stosowanych z adiuwantami przeciwko mączlikowi szklarniowemu w stadium puparium. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 47, 1: 352-354.

Ratajkiewicz H., Baranowski T. (2007): Skuteczność bentiovalikarbu (Valbon 72 WG) w zwalczaniu mączniaka rzekomego ogórka i zarazy ziemniaka na pomidorze. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 47, 2: 291-293.

Ratajkiewicz H. (2007): Wpływ jakości wody na wybrane właściwości cieczy użytkowej środków ochrony roślin. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 47, 1: 115-118.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z. (2006): Wpływ adiuwantów na skuteczność fungicydów w ochronie buraka ćwikłowego przed chwościkiem buraka (Cercospora beticola). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 46, 2:605-608.

Ratajkiewicz H. (2005): Wpływ adiuwantów na skuteczność zwalczania rdzy róży. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 45, 2:1022-1025.

Ratajkiewicz H., Kierzek R. (2005): Effect of water hardness on droplet spectrum of spray solution including selected fungicides. Annual Review of Agricultural Engineering vol. 4/1: 333-340.

Kierzek R., Ratajkiewicz H. (2004): Wpływ adiuwantów i parametrów opryskiwania na retencję cieczy na liściach w wybranych roślinach jednoliściennych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 44, 2: 828-831.

Ratajkiewicz H. (2004): Effect of water quality on efficacy of fungicides in controlling rose rust. Journal of Plant Protection Research vol. 44, no.1: 35-40.

Ratajkiewicz H., Baranowski T. (2004): Effect of water quality on the effectiveness of fungicides against powdery mildew (Sphaerotheca pannosa var. rosae). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Horticulture, Volume 7, Issue 1.

Ratajkiewicz H. (2003): Skuteczność wybranych fungicydów w ochronie róży przed mączniakiem prawdziwym (Sphaerotheca pannosa var. rosae) w zależności od ilości cieczy użytkowej oraz jakości wody użytej do jej przygotowania. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 2 (2): 109-114.

Ratajkiewicz H. (2003): Wpływ jakości i ilości wody na skuteczność ochrony róży przed rdzą. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 43, 2: 876-879.

Ratajkiewicz H. (2002): Wpływ jakości wody użytej do sporządzania cieczy użytkowej na skuteczność zwalczania mączniaka prawdziwego róży (Sphaerotheca pannosa). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 42, (2): 935-938.

Ratajkiewicz H., Danielewicz M. (2001): Wpływ jakości wody na trwałość i niektóre właściwości fizyko-chemiczne emulsji Saprolu 190 EC. Biuletyn naukowy 12: 367-374.

Górski R., Baranowski T., Ratajkiewicz H. (1998): Ocena przydatności ręcznych opryskiwaczy rotacyjnych ULVAFAN MK 2 i ULVA + w ochronie roślin szklarniowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol. 38 (2): 563–565.

Baranowski T., Górski R., Ratajkiewicz H. (1996): Wyniki badań nad rozprzestrzenianiem się mgły zimnej w warunkach szklarniowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin vol.36, (2): 366–368.

 

  • Książki i monografie

Czarnecka M., Koźmiński Cz., Michalska B., Ratajkiewicz H., Leśny J., Mager P., Kasprowicz T., Farat R., Kuchar L., Łabędzki L. (2010): /Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce – wpływ, zagrożenia, działania adaptacyjne/. Rozdział [w:] Red. E. Bednorz, L. Kolendowicz, Klimat polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. St.Pr.Geogr.Geol., Bogucki, Wyd. Nauk. Pozn., 16, 203-218.

Ratajkiewicz H. 2009: Adaptation strategies of agriculture to climate change in terms of plant protection. Climate change and agriculture in Poland – impacts, mitigation and adaptation measures, ed. Leśny J., Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 2009, 1, 137–150.

 

  • Doniesienia ustne:

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Łacka A. 2013 r. Możliwości wykorzystania rozpylacza dwustrumieniowego do zabiegów ochrony pomidora z uprawy polowej przed zarazą ziemniaka. XI Konferencja „Racjonalna Technika Ochrony Roślin”, Skierniewice, 23 listopad 2013 r.

Kierzek R., Wachowiak M., Ratajkiewicz H. 2012. Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony roślin. X Konferencja „Racjonalna Technika Ochrony Roślin, Poznań, 14-15 listopada 2012 r. Materiały z X Jubileuszowej Konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin, ss. 152-160.

Krawczyk R., Kubiak K., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2011. – Efektywne odchwaszczanie – jak i kiedy? 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r.

Kierzek R., Wachowiak M., Ratajkiewicz H. 2010. Wpływ techniki aplikacji i adiuwantów na skuteczność zabiegów wykonywanych w zmiennych warunkach pogodowych. IX Konferencja „Racjonalna Technika Ochrony Roślin”, Poznań, 12-13.10.2010 r. Materiały z IX Konferencji „Racjonalna Technika Ochrony Roślin – Technika Ochrony Roślin w Integrowanych Technologiach Produkcji”, ss.109-116.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Krawczyk R., Karolewski Z., Werner M. 2010. Stan i perspektywy zastosowania mikroorganizmów do zwalczania chwastów w rolnictwie ekologicznym. XII Konferencja międzynarodowa n.t.: „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” Puszczykowo 13-15.10.2010 r.

Ratajkiewicz H. 2009. Strategie adaptacyjne polskiego rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony roślin. III Polska Konferencja ADAGIO. 15-17.04.2009r.

Leśny J., Juszczak R., Serba T., Olejnik J., Ratajkiewicz H. 2009. Climate change and agriculture – impacts, mitigation and adaptation measures in Poland. In Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symposium, Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.): 152-155 pp. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) – http://www.boku.ac.at/met/report.

Ratajkiewicz H., Rogowska M., Wize A. 2009. Production of vegetable crops in Poland. International Du PontTM Vegetable Symposium: Sustainable crop protection following Integrated Pest Management. Madryd, Hiszpania 03-04.11.2009 r.

Ratajkiewicz H. 2008. Effect of water quality on the effectiveness of plant protection products. Proceedings of 2008 International Workshop of Plant Protection Machinery and Application Techniques, pp. 36-46.

Ratajkiewicz H., Antoniewicz A., Błaszyk B. 2008. Biologiczna aktywność adiuwantów a zwalczanie wybranych szkodników pod osłonami. VIII Polskie Sympozjum Proekologiczne pestycydy Suche k/Poronina, 16-20 VI 2008 r.

Ratajkiewicz H. 2005. Technika ochrony roślin pod osłonami. Szkoła Letnia „Przyjazne dla środowiska techniki ochrony roślin” Guzowy Piec, 13-17 czerwca 2005.

Ratajkiewicz H. 2004. Środki ochrony roślin stosowane w uprawach ekologicznych pod osłonami. VI Polskie Sympozjum Proekologiczne pestycydy Suche k/Poronina 21-25 VI.

Ratajkiewicz H. 2003. Racjonalne stosowanie środków ochrony roślin. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Ochrona środowiska – ochrona człowieka. Poznań.

Ratajkiewicz H. 2003. Formy użytkowe środków ochrony roślin, a sposób przygotowania cieczy użytkowej. Sympozjum „Nowości w uprawie chryzantem”, Poznań. Wiadomości chryzantemowe, 27: 51-54.

Ratajkiewicz H. 1999. Środki ochrony roślin do ochrony róż pod osłonami. Sympozjum „Nowe technologie uprawy róż pod osłonami”, Poznań; ss. 51-64.

Ratajkiewicz H. 1999. Influence of water quality on results in chemical protection of roses. Post – graduate research course – Advisory systems for reduced pesticide use in agriculture and horticulture. Olsztyn. 20-24.04.1999r.

Ratajkiewicz H. 1998. The safe for people and friendly for the environment methods of plant protection in greenhouses. Post – graduate research course – Management Aspects of Crop Protection and Sustainable Agriculture. Sankt Petersburg. 20 –24.10.1998r.

Ratajkiewicz H. 1998. Wpływ jakości wody na skuteczność działania preparatów chemicznych. Sympozjum „Nowe technologie uprawy róż pod osłonami”, Poznań; ss. 75-79.

Ratajkiewicz H. 1998. Nowe preparaty w zwalczaniu szkodników gerbery. Sympozjum „Nowości w uprawie gerbery”, Poznań; ss. 43-47.

Ratajkiewicz H., Dankowska E.G. 1997. Nowe zoocydy w zwalczaniu szkodników gerbery. Sympozjum „Nowości w uprawie gerbery”, Poznań; ss. 49–51.

Ratajkiewicz H., Dankowska E.G. 1997. Wyniki badań nad zwalczaniem wciornastka kalifornijskiego. Sympozjum „Nowości w uprawie chryzantem”, Poznań. Wiadomości chryzantemowe 21: 85–86.

Górski R., Ratajkiewicz H. 1995. Zwalczanie szkodników gerbery w pomieszczeniach zamkniętych. Sympozjum „Nowości w uprawie gerbery”; Poznań; ss. 46–50.

Ratajkiewicz H. 1995. Zwalczanie mszyc w uprawie chryzantem. Sympozjum „Nowości w uprawie chryzantem”, Poznań. Wiadomości chryzantemowe, 19: 57–60.

 

  • Postery:

Krawczyk R., Ratajkiewicz H., Matysiak K., Kierzek R. 2013. Wpływ gęstości siewu na zachwaszczenie i plonowanie żyta ozimego (Secale cereale L.) w okresie konwersji gruntów na ekologiczny system produkcji. 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 7-8 luty 2013.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Wachowiak M., Szulc T. 2013. Możliwości wykorzystania naturalnych barwników do oceny jakości naniesienia cieczy w badaniach z zakresu ochrony roślin. 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 7-8 luty 2013.

Werner M., Ratajkiewicz H., Karolewski Z., Kierzek R. 2013. Ocena patogeniczności wobec Cirsium arvense wybranych izolatów Sclerotinia sclerotiorum w aspekcie ich przydatności w regulacji zachwaszczenia. 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 7-8 luty 2013.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z., Kierzek R. 2013. Creeping thistle (Cirsium arvense (L) SCOP.) healthiness and pathogenes – perspectives of biological weed control. Future IPM in Europe. Riva del Garda 19 – 21.03.2013 r.

Kierzek R., Ratajkiewicz H., Raczkowski M., Wachowiak M., Hołodyńska-Kulas A. 2013. Fungicide residues and potato late blight occurrance in tomato as affected by spray applcation parameters and adjuvants. Future IPM in Europe. Riva del Garda 19 – 21.03.2013 r.

Krawczyk R., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2013. The role of agronomic methods in IPM strategies for weed control in blue lupine. Future IPM in Europe. Riva del Garda 19 – 21.03.2013 r.

Ratajkiewicz H., Leśny J. 2012. Szkodliwość i możliwości zwalczania Aculops lycopersici w integrowanej produkcji pomidorów w Polsce. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r.

Wójtowicz A., Wojtowicz M., Ratajkiewicz H. 2012. Ocena ryzyka wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze w Polsce na podstawie wyników symulacji komputerowych. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r.

Werner M., Ratajkiewicz H., Karolewski Z. 2012. Patogeniczność izolatów Sclerotinia sclerotiorum względem wybranych gatunków roślin. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r.

Kierzek R., Wachowiak M., Ratajkiewicz H. 2012. Aktywność herbicydów w kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i techniki opryskiwania w różnych warunkach atmosferycznych. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. 2012. Występowanie i zdrowotność Cirsium arvense na wybranych naturalnych siedliskach. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r.

Ratajkiewicz H., Stachowiak B., Gwiazdowska D., Witczak B. 2011. Aktywność fungistatyczna wybranych bakterii rodzaju Bacillus i Propionibacterium wobec Alternaria radicina na korzeniach marchwi. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r.

Ratajkiewicz H., Krawczyk R., Kierzek R., Werner M, Karolewski Z. 2011. Perspektywy regulacji zachwaszczenia upraw polowych Polski z wykorzystaniem mikroorganizmów w integrowanym systemie produkcji. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r.

Ratajkiewicz H., Wachowiak M., Kierzek R., Leśny J., Skopiasz D., Gabryszak P. 2011. Ocena znaczenia warunków mikroklimatycznych, właściwości cieczy użytkowej i parametrów technicznych zabiegu opryskiwania dla skuteczności działania fungicydu w uprawie pszenicy. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r.

Wójtowicz A., Ratajkiewicz H., Wójtowicz M. 2011. Ocena wiarygodności systemu Negfry w prognozowaniu terminu wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze gruntowym. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. 2010. Grzyby chorobotwórcze wystepujące na Cirsium arvense i innych chwastach oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie roślin. 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Wachowiak M., Skopiasz D. 2010. Różnice morfologiczne w budowie roślin a właściwości cieczy użytkowej na powierzchni liści. 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Ratajkiewicz H., Kierze R., Karolewski Z., Werner M. 2010. Ocena możliwości zwalczania ostrożenia polnego z wykorzystaniem grzybów patogenicznych w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym. XII Konferencja międzynarodowa n.t.: „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” Puszczykowo 13-15.10.2010 r.

Ratajkiewicz H., Karolewski Z., Werner M. 2009. Ocena możliwości wykorzystania patogenów ostrożenia polnego Cirsium arvense (L) Scoop.) do biologicznego zwalczania tego chwastu. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z., Bułka M., Kołczyk A. 2009. Toksyczne oddziaływanie adiuwantów olejowych na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Wachowiak M., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2009. Efektywność zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i parametrów technicznych opryskiwania. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Ratajkiewicz H., Gwiazdowska D., B., Płotkowiak J. 2009. Antagonistyczne oddziaływanie bakterii propionowych a możliwości ich zastosowania w ochronie roślin warzywnych. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Raczkowski M., Ratajkiewicz H. 2009. Wykorzystanie szybkiej chromatografii cieczowej (UPLC-DAD) do oceny dynamiki zanikania azoksystrobiny w owocach pomidora. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Ratajkiewicz H., Stachowiak B., Płotkowiak J. 2008. Oddziaływanie szczepu Bacillus coagulans (nr 6) na wzrost wybranych patogenów roślin. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin.

Ratajkiewicz H., Wachowiak M., Kierzek R. 2008. Rola parametrów opryskiwania i adiuwantów w skuteczności działania fungicydów przeciwko chwościkowi buraka (Cercospora beticola). XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin.

Ratajkiewicz H., Maksym B. 2008. Możliwości zastosowania wybranych związków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego i olei stosowanych w technologii farmaceutycznej do zwalczania szkodników. Konferencja naukowa pt. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Streszczenia ss. 106-107. Poster.

Ratajkiewicz H. 2008. Perspektywy stosowania wybranych mikroorganizmów i substancji przeciwko chorobom roślin w uprawach warzyw pod osłonami w polskim ogrodnictwie ekologicznym. Konferencja naukowa pt. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych.

Ratajkiewicz H. 2007. Wpływ jakości wody na wybrane właściwości cieczy użytkowej środków ochrony roślin. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin.

Ratajkiewicz H., Baranowski T. 2007. Skuteczność bentiovalikarbu (Valbon 72 WG) w zwalczaniu mączniaka rzekomego ogórka i zarazy ziemniaka na pomidorze. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z. Sikorski M. 2007. Ocena skuteczności mykoinsektycydów stosowanych z adiuwantami przeciwko mączlikowi szklarniowemu w stadium puparium. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z. 2006. Wpływ adiuwantów na skuteczność fungicydów w ochronie buraka ćwikłowego przed chwaścikiem buraka (Cercospora beticola). XLVI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin.

Ratajkiewicz H. 2006. Właściwości emulsji a skuteczność działania wybranych fungicydów. VII Polskie Sympozjum Proekologiczne pestycydy. Białka Tatrzańska 19-23 VI.2006 r.

Ratajkiewicz H. 2005. Wpływ adiuwantów na skuteczność zwalczania rdzy róży. XLV Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Poster – opublikowany.

Ratajkiewicz H., Kierzek R. 2004.Effect of water hardness on droplet spectrum of spray solution including selected fungicides. International conference Environmentally friendly spray application techniques Warsaw 4-6 X.

Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2004. Wpływ adiuwantów i parametrów opryskiwania na retencję cieczy na liściach w wybranych roślinach jednoliściennych. XLIIII Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Streszczenia 127-128. Poster.

Ratajkiewicz H. 2003. Wpływ jakości i ilości wody na skuteczność ochrony róży przed rdzą. XLIII Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Ratajkiewicz H. 2003. Wpływ jakości wody na skuteczność działania środków ochrony roślin. V Polskie Sympozjum Proekologiczne pestycydy.

Ratajkiewicz H. 2001. Wpływ jakości wody użytej do sporządzania cieczy użytkowej na skuteczność zwalczania mączniaka prawdziwego róży (Sphaerotheca pannosa). XLI Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

 

  • Streszczenia:

Krawczyk R., Ratajkiewicz H., Matysiak K., Kierzek R. 2013. Wpływ gęstości siewu na zachwaszczenie i plonowanie żyta ozimego (Secale cereale L.) w okresie konwersji gruntów na ekologiczny system produkcji. 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 7-8 luty 2013. Streszczenia.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Wachowiak M., Szulc T. 2013. Możliwości wykorzystania naturalnych barwników do oceny jakości naniesienia cieczy w badaniach z zakresu ochrony roślin. 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 7-8 luty 2013. Streszczenia.

Werner M., Ratajkiewicz H., Karolewski Z., Kierzek R. 2013. Ocena patogeniczności wobec Cirsium arvense wybranych izolatów Sclerotinia sclerotiorum w aspekcie ich przydatności w regulacji zachwaszczenia. 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 7-8 luty 2013. Streszczenia.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z., Kierzek R. 2013. Creeping thistle (Cirsium arvense (L) SCOP.) healthiness and pathogenes – perspectives of biological weed control. Future IPM in Europe. Riva del Garda 19 – 21.03.2013 r. Book of abstracts, p. 38.

Kierzek R., Ratajkiewicz H., Raczkowski M., Wachowiak M., Hołodyńska-Kulas A. 2013. Fungicide residues and potato late blight occurrance in tomato as affected by spray applcation parameters and adjuvants. Future IPM in Europe. Riva del Garda 19 – 21.03.2013 r. Book of abstracts, p. 149.

Krawczyk R., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2013. The role of agronomic methods in IPM strategies for weed control in blue lupine. Future IPM in Europe. Riva del Garda 19 – 21.03.2013 r. Book of abstracts, p. 150.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Łacka A. 2013 r. Możliwości wykorzystania rozpylacza dwustrumieniowego do zabiegów ochrony pomidora z uprawy polowej przed zarazą ziemniaka. Materiały z X Jubileuszowej Konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Skierniewice, 23 listopad 2013 r.

Ratajkiewicz H., dr Leśny J. 2012. Szkodliwość i możliwości zwalczania Aculops lycopersici w integrowanej produkcji pomidorów w Polsce. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r. Streszczenia, ss. 157-158.

Wójtowicz A., Wojtowicz M., Ratajkiewicz H. 2012. Ocena ryzyka wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze w Polsce na podstawie wyników symulacji komputerowych. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r. Streszczenia, s. 295.

Werner M., Ratajkiewicz H., Karolewski Z. 2012. Patogeniczność izolatów Sclerotinia sclerotiorum względem wybranych gatunków roślin. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r. Streszczenia, s. 317.

Kierzek R., Wachowiak M., Ratajkiewicz H. 2012. Aktywność herbicydów w kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i techniki opryskiwania w różnych warunkach atmosferycznych. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r. Streszczenia, s.352.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. 2012. Występowanie i zdrowotność Cirsium arvense na wybranych naturalnych siedliskach. 52. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 9-10 luty 2012r. Streszczenia, s. 378.

Ratajkiewicz H., Stachowiak B., Gwiazdowska D., Witczak B. 2011. Aktywność fungistatyczna wybranych bakterii rodzaju Bacillus i Propionibacterium wobec Alternaria radicina na korzeniach marchwi. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r. Streszczenia, ss. 210-211.

Ratajkiewicz H., Krawczyk R., Kierzek R., Werner M, Karolewski Z. 2011.  Perspektywy regulacji zachwaszczenia upraw polowych Polski z wykorzystaniem mikroorganizmów w integrowanym systemie produkcji. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r. Streszczenia, ss. 86-87.

Ratajkiewicz H., Wachowiak M., Kierzek R., Leśny J., Skopiasz D., Gabryszak P. 2011. Ocena znaczenia warunków mikroklimatycznych, właściwości cieczy użytkowej i parametrów technicznych zabiegu opryskiwania dla skuteczności działania fungicydu w uprawie pszenicy. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r. Streszczenia, ss. 226-227.

Wójtowicz A., Ratajkiewicz H. 2011. Ocena wiarygodności systemu Negfry w prognozowaniu terminu wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze gruntowym. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań 17-18 luty 2011 r. Streszczenia, s. 271.

Stępniewska-Jarosz S., Ratajkiewicz H. 2011. Grzyby patogeniczne chwastów potencjalne zagrożenie roślin uprawnych. Konferencja „Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie” Bydgoszcz 20-22.09.2011. Streszczenia, s. 380.

Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. 2010. Grzyby chorobotwórcze wystepujące na Cirsium arvense i innych chwastach oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie roślin. 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego – Streszczenia, s. 181.

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Wachowiak M., Skopiasz D. 2010. Różnice morfologiczne w budowie roślin a właściwości cieczy użytkowej na powierzchni liści. 50. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego – Streszczenia, s. 153.

Ratajkiewicz H., Karolewski Z., Werner M. 2009. Ocena możliwości wykorzystania patogenów ostrożenia polnego Cirsium arvense (L) Scoop.) do biologicznego zwalczania tego chwastu. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego – Streszczenia, ss. 178-179.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z., Bułka M., Kołczyk A. 2009. Toksyczne oddziaływanie adiuwantów olejowych na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego – Streszczenia, ss. 373-374.

Wachowiak M., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2009. Efektywność zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i parametrów technicznych opryskiwania. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego – Streszczenia, s. 159.

Ratajkiewicz H., Gwiazdowska D., B., Płotkowiak J. 2009. Antagonistyczne oddziaływanie bakterii propionowych a możliwości ich zastosowania w ochronie roślin warzywnych. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego – Streszczenia, ss. 296-297.

Raczkowski M., Ratajkiewicz H. 2009. Wykorzystanie szybkiej chromatografii cieczowej (UPLC-DAD) do oceny dynamiki zanikania azoksystrobiny w owocach pomidora. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego – Streszczenia, ss. 196-197.

Leśny J., Juszczak R., Serba T., Olejnik J., Ratajkiewicz H. 2009. Climate change and agriculture – impacts, mitigation and adaptation measures in Poland. In Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symposium, Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.): 152-155 pp. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) – http://www.boku.ac.at/met/report.

Ratajkiewicz H., Stachowiak B., Płotkowiak J. 2008. Oddziaływanie szczepu Bacillus coagulans (nr 6) na wzrost wybranych patogenów roślin. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Streszczenia, ss. 249-250.

Ratajkiewicz H., Wachowiak M., Kierzek R. 2008. Rola parametrów opryskiwania i adiuwantów w skuteczności działania fungicydów przeciwko chwościkowi buraka (Cercospora beticola). XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Streszczenia, ss.

Ratajkiewicz H., Antoniewicz A., Błaszyk B. 2008. Biologiczna aktywność adiuwantów a zwalczanie wybranych szkodników pod osłonami. VIII Polskie Sympozjum Proekologiczne pestycydy. Streszczenia 40.

Ratajkiewicz H., Maksym B. 2008. Możliwości zastosowania wybranych związków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego i olei stosowanych w technologii farmaceutycznej do zwalczania szkodników. Konferencja naukowa pt. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Streszczenia ss. 106-107.

Ratajkiewicz H. 2008. Perspektywy stosowania wybranych mikroorganizmów i substancji przeciwko chorobom roślin w uprawach warzyw pod osłonami w polskim ogrodnictwie ekologicznym. Konferencja naukowa pt. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Streszczenia ss. 104-106.

Ratajkiewicz H. 2007. Wpływ jakości wody na wybrane właściwości cieczy użytkowej środków ochrony roślin. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Streszczenia, 212-213.

Ratajkiewicz H., Baranowski T. 2007. Skuteczność bentiovalikarbu (Valbon 72 WG) w zwalczaniu mączniaka rzekomego ogórka i zarazy ziemniaka na pomidorze. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Streszczenia, 151-152.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z. Sikorski M. 2007. Ocena skuteczności mykoinsektycydów stosowanych z adiuwantami przeciwko mączlikowi szklarniowemu w stadium puparium. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Streszczenia, 187-188.

Ratajkiewicz H., Woźnica Z. 2006. Wpływ adiuwantów na skuteczność fungicydów w ochronie buraka ćwikłowego przed chwaścikiem buraka (Cercospora beticola). XLVI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Streszczenia, 156-157.

Ratajkiewicz H. 2006. Właściwości emulsji a skuteczność działania wybranych fungicydów. VII Polskie Sympozjum Proekologiczne pestycydy. Białka Tatrzańska 19-23 VI.2006 r. Streszczenia, P 13.

Ratajkiewicz H. 2006 Nowoczesna ochrona roślin w ogrodach ozdobnych.

Ratajkiewicz H. 2005. Wpływ adiuwantów na skuteczność zwalczania rdzy róży. XLV Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Streszczenia 153.

Ratajkiewicz H., Kierzek R. 2004. Effect of water hardness on droplet spectrum of spray solution including selected fungicides. International conference Environmenatally friendly spray application techniques Warsaw 4-6 X. Book of abstracts, 117-118.

Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2004. Wpływ adiuwantów i parametrów opryskiwania na retencję cieczy na liściach w wybranych roślinach jednoliściennych. XLIIII Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Streszczenia 127-128.

Ratajkiewicz H. 2003. Wpływ jakości i ilości wody na skuteczność ochrony róży przed rdzą. XLIII Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Streszczenia, 271.

Ratajkiewicz H. 2003. Wpływ jakości wody na skuteczność działania środków ochrony roślin. V Polskie Sympozjum Proekologiczne pestycydy. Streszczenie P 23.

Ratajkiewicz H. (2001) – Wpływ jakości wody użytej do sporządzania cieczy użytkowej na skuteczność zwalczania mączniaka prawdziwego róży (Sphaerotheca pannosa). XLI Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Streszczenia, 179.

Ratajkiewicz H. 1999. Influence of water quality on results in chemical protection of roses. Post – graduate research course – Advisory systems for reduced pesticide use in agriculture and horticulture. Olsztyn. 20-24.04.1999r.

Ratajkiewicz H. 1998. The safe for people and friendly for the environment methods of plant protection in greenhouses. Materiały szkoleniowe Post – graduate research course – Management Aspects of Crop Protection and Sustainable Agriculture. Sankt Petersburg. 20 –24.10.1998r.

 

Prace popularno-naukowe:

Ratajkiewicz H.2013. Chroń pomidory przed zarazą ziemniaka i alternariozą. Warzywa 6: 64-67.

Ratajkiewicz H. 2013. Czynniki skutecznego działania fungicydów. Farmer 4: 80-82.

Ratajkiewicz H. 2012. Przedsezonowe czyszczenie. Warzywa 12: 44-45.

Ratajkiewicz H. 2012. Zaraza ziemniaka i alternarioza na pomidorze. Warzywa 6: 59-60.

Ratajkiewicz H. 2012. Zaprawianie nasion to konieczność. Warzywa 2: 71-72.

Ratajkiewicz H. 2011. Trawnik piękniejszy bez chwastów. Tygodnik Rolniczy 32: 48-49.

Ratajkiewicz H. 2011. Jak zwalczać chwasty w ogródku. Tygodnik Rolniczy 28: 50-52.

Ratajkiewicz H. 2011. Własne warzywa chroń z głową. Tygodnik Rolniczy 23: 48-49.

Ratajkiewicz H. 2011. Zaraza ziemniaka – co nowego w ochronie pomidora polowego. Hasło Ogrodnicze 7: 62-69.

Ratajkiewicz H. 2011. Pordzewiacz pomidorowy. Hasło Ogrodnicze 5: 109-113.

Ratajkiewicz H. 2011. Grzyby owadobójcze. Hasło Ogrodnicze 3: 99-101.

Ratajkiewicz H. 2011. Dezynfekcja skrzyniopalet i skrzyń. Warzywa 10: 55-58.

Ratajkiewicz H. 2011. Skutecznie odkazić podłoże. Warzywa 1: 52-54.

Ratajkiewicz H. 2011. Jeden zabieg na dwie choroby pomidora. Warzywa 6: 67-70.

Ratajkiewicz H. 2010. Możliwości zaprawiania nasion warzyw. Warzywa 1: 48-50.

Ratajkiewicz H. 2010. Pomidory wolne od zarazy. Warzywa 6: 52-53.

Ratajkiewicz H. 2010. Odkażanie pomieszczeń i opakowań. Warzywa 9: 46-48.

Ratajkiewicz H. 2009. Adiuwanty – lepsza ochrona. Top Agrar 1, 74-77.

Ratajkiewicz H. 2009. Kondycjonery wspomagają zabiegi dolistne. Top Agrar 5: 94-96.

Ratajkiewicz H. 2009. Zapraw nasiona a oszczędzisz. Warzywa 3:62.

Ratajkiewicz H. 2009. Środki do mycia i dezynfekcji a zwalczanie szkodników. Hasło Ogrodnicze 10: 25-27.

Ratajkiewicz H. 2009. Środki ochrony roślin a technika aplikacji. Hasło Ogrodnicze 12: 27-28.

Czarnecka M., Koźmiński Cz., Michalska B., Ratajkiewicz H., Leśny J., Mager P., Kasprowicz T., Farat R., Kuchar L., Łabędzki L. 2009: Zmiany klimatu, a rolnictwo w Polsce – wpływ, zagrożenia, działania adaptacyjne – Poznań, ss. 18. – Broszura informacyjna dla rolników. (Climate changes and agriculture in Poland – impacts, vulnerabilities, mitigation measures (in polish)).

Ratajkiewicz H. 2008. Rodzaj wody a właściwości cieczy użytkowej. Ochrona Roślin 2, 24-26.

Ratajkiewicz H. 2008. Zaprawić nasiona cebuli. Warzywa 1, 47-48.

Ratajkiewicz H. 2008. Środki wspomagające w ochronie roślin. Hasło Ogrodnicze 1, 26-27.

Ratajkiewicz H., Antoniewicz A. 2008. Mycie szklarni. Hasło Ogrodnicze 11, 92-94.

Ratajkiewicz H. 2008. Opanować choroby pomidora. Warzywa 7, 56-57.

Ratajkiewicz H. 2008. Adiuwanty w ochronie roślin. Owoce Warzywa Kwiaty 15, 22-23.

Ratajkiewicz H. 2008. Adiuwanty gdzie, jak i dlaczego. Owoce Warzywa Kwiaty 16, 26-27.

Ratajkiewicz H. 2007. Zwalczanie mączlika szklarniowego. Hasło Ogrodnicze 10, 98-100.

Ratajkiewicz H. 2007. Odpowiednio dobrać zestaw zapraw. Warzywa 2, 46-49.

Ratajkiewicz H. 2007. Zapobiec zarazie ziemniaka. Warzywa 6, 58-61.

Ratajkiewicz H. 2007. Środki wspomagające działanie fungicydów i zoocydów w ogrodnictwie. Ochrona Roślin 11, 23-25.

Ratajkiewicz H. 2006. Ochrona oberżyny. Hasło Ogrodnicze 1, 36-37.

Ratajkiewicz H. 2006. Naturalne środki ochrony roślin. Hasło Ogrodnicze 7, 18-21.

Ratajkiewicz H. 2006. Rynek naturalnych środków ochrony roślin. Hasło Ogrodnicze 7, 22-23.

Ratajkiewicz H. 2006. Zaraza ziemniaka – najgroźniejsza choroba pomidorów. Owoce Warzywa Kwiaty 11, 16-18.

Ratajkiewicz H. 2006. Mączniak rzekomy dyniowatych – groźna choroba ogórków. Owoce Warzywa Kwiaty 12, 20-22.

Ratajkiewicz H. 2006. Dezynfekcja kończy sezon. Owoce Warzywa Kwiaty 22, 12-13.

Ratajkiewicz H. 2005. Przyszłość środków ochrony roślin w ogrodnictwie (cz. I). Hasło Ogrodnicze 6, 15.

Ratajkiewicz H. 2005. Przyszłość środków ochrony roślin w ogrodnictwie (cz. II). Hasło Ogrodnicze 7, 16.

Ratajkiewicz H. 2005. Zaprawianie nasion warzyw gruntowych (cz. I). Owoce Warzywa Kwiaty 5,18.

Ratajkiewicz H. 2005. Zaprawianie nasion warzyw gruntowych (cz. II). Owoce Warzywa Kwiaty 6,19.

Ratajkiewicz H. 2005. Dezynfekcja – podstawowy zabieg pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty 19,28.

Ratajkiewicz H. 2004. Zasady przygotowywania mieszanin środków ochrony roślin do opryskiwania. Owoce Warzywa Kwiaty 4,34.

Ratajkiewicz H. 2004. Racjonalne mieszanie środków ochrony roślin cz. I. Owoce Warzywa Kwiaty 5,33.

Ratajkiewicz H. 2004. Racjonalne mieszanie środków ochrony roślin cz. II. Owoce Warzywa Kwiaty 6,46.

Ratajkiewicz H. 2004. Środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego w uprawach pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty 9,38.

Ratajkiewicz H. 2004. Zmiany w rejestracji środków ochrony roślin do stosowania pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty 12,36.

Ratajkiewicz H. 2004. Czy zaprawiać nasiona pomidorów i ogórków szklarniowych? Owoce Warzywa Kwiaty 24,22.

Ratajkiewicz H. 2004. Dezynfekcja szklarni i tuneli foliowych. Hasło Ogrodnicze 11,56-60.

Palot K., Ratajkiewicz H. 2002. Co dolega daturze? Kwietnik, 7: 20-21.

Ratajkiewicz H. 2001. Profilaktyka i higiena w ograniczaniu rozprzestrzeniania chorób bakteryjnych pomidorów pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty, 12: 25-26.

Ratajkiewicz H., Kamasa J. 2001. Odkażanie szklarni i tuneli foliowych przed uprawą pomidorów. Owoce Warzywa Kwiaty, 17-18: 20-21.

Ratajkiewicz H., Kamasa J. 2001. Zaprawianie i dezynfekcja nasion pomidorów. Owoce Warzywa Kwiaty, 24: 25-26.

Palot K., Ratajkiewicz H. 2001. Zabiegi chemiczne mogą być proste. Kwietnik, 9: 55.

Ratajkiewicz H. 2001. Pomidory chorują? Top Agrar Polska, 7/8: 52.

Ratajkiewicz H. 2000. Nowe środki ochrony roślin pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty, 17-18: 68-69.

Ratajkiewicz H. 1999. Ochrona roślin w przydomowym sadzie w marcu. Poradnik Gospodarski, 3: 44-45.

Ratajkiewicz H. 1999. Najważniejsze szkodniki drzew i krzewów liściastych w ogrodzie. Poradnik Gospodarski, 5: 54–55.

Ratajkiewicz H. 1999. Już wiosną chroń ogórki i pomidory. Top – Agrar Polska, 4: 182-186.

Ratajkiewicz H. 1999. Wrażliwe pomidory spod osłon. Top – Agrar Polska, 6: 57.

Ratajkiewicz H. 1999. Stosuj polskie zaprawy. Top – Agrar Polska, 7-8: 39-40.

Ratajkiewicz H. 1999. Nowe środki zarejestrowane do ochrony roślin ozdobnych. Owoce Warzywa Kwiaty, 20: 24.

Ratajkiewicz H. 1998. O czym mówią etykiety na środkach ochrony roślin. Poradnik Gospodarski, 3: 18.

Ratajkiewicz H. 1998. Ochrona roślin na warzywniku – o czym należy pomyśleć jeszcze przed siewem. Poradnik Gospodarski, 3: 28-29.

Ratajkiewicz H. 1998. Proekologiczne środki ochrony roślin. Poradnik Gospodarski  6: 30.

Ratajkiewicz H. 1998. Jak chronić rośliny ozdobne przed szkodnikami występującymi latem. Poradnik Gospodarski, 7-8: 56-57.

Górski R., Baranowski T., Ratajkiewicz H. 1998. Możliwości zastosowania ręcznych opryskiwaczy rotacyjnych w roślinach uprawianych pod osłonami. Ochrona Roślin, 4/5: 22-26.

Ratajkiewicz H. 1998. Choroby i szkodniki często atakują róże. Top – Agrar Polska,  6: 130-132.

Ratajkiewicz H. 1998. Uciążliwe muchy. Top – Agrar Polska, 6: 36.

Ratajkiewicz H. 1998. Pryskać o zmierzchu. Top – Agrar Polska, 12: 20.

Ratajkiewicz H. 1997. Letnie zwalczanie szpecieli w szkółkach. Szkółkarstwo, 3: 16–17.

Ratajkiewicz H. 1997. Jak się pozbyć mrówek? Top – Agrar Polska, 7– 8: 118.

Ratajkiewicz H. 1996. Miodla indyjska – nowe źródło środków ochrony roślin. Ochrona Roślin 6: 15–16.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1