Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska - Działalność naukowa

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska w ramach działalności naukowej zajmuje się szerokim wachlarzem problemów związanych z naukami o życiu, a ściślej różnymi aspektami doskonalenia wiedzy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, ochrony roślin, ekologii oraz ochrony środowiska. Ma to swoje odzwierciedlenie w licznych tematach badawczych realizowanych z pasją przez poszczególnych pracowników Katedry.

   Podejmując badania naukowe kierujemy się aktualnymi potrzebami społeczeństwa, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej ochrony różnorodności biologicznej. Pracownicy Katedry zajmują się problematyką związaną z ochroną tejże różnorodności poprzez wzmocnienie podstaw naukowych ochrony jej poszczególnych komponentów, kładąc nacisk na entomofaunę, w której się specjalizujemy. Ponadto bierzemy udział w różnego rodzaju inicjatywach zmierzających do praktycznego wdrożenia zdobytej wiedzy (ekspertyzy, plany ochrony różnego rodzaju czy monitoring gatunków NATURA 2000) oraz w inicjatywach edukacyjnych (np. współpraca z ośrodkami edukacji leśnej, uczestnictwo w konferencjach popularno-naukowych). Katedra zajmuje się również udoskonalaniem metod oceny środowiska przyrodniczego w oparciu o elementy biotyczne (np.: różne grupy owadów w środowiskach wodnych i lądowych) oraz abiotyczne (np.: hydromorfologia rzek).

 

     Coraz bardziej zauważanym elementem dbałości o różnorodność biologiczną jest doskonalenie metod produkcji roślinnej (integrated pest management). W prowadzonych badaniach naukowych Katedra poddaje się również temu nurtowi poprzez rozpoznawanie biologii agrofagów (głównie mszyc) i towarzyszących im wybranych czynników oporu środowiska (parazytoidy, drapieżcy), doskonalenie metod ochrony roślin przed patogenami i szkodnikami oraz właściwe kształtowanie krajobrazu rolniczego. Ostatniemu z wymienionych zagadnień nasz zespół badawczy poświęca ostatnio najwięcej uwagi prowadząc badania nad wzbogaceniem monokultur rolniczych o różne elementy zwiększające mozaikowatość tych sztucznych środowisk (np. zastosowanie na poletkach mieszanek roślin nektarodajnych, pozostawianie ugorów oraz naturalnych struktur w krajobrazie rolniczym).

 

     Nasze badania mają charakter badań podstawowych oraz aplikacyjny, szczególnie te prowadzone w ramach ochrony przyrody i ochrony roślin. Do głównych kierunków badawczych Katedry należą:

 

1) Ocena różnorodności biologicznej, ochrona naturalnych zasobów i ekologia owadów (z rzędów: chruścików – Trichoptera, chrząszcze – Coleoptera, błonkówki – Hymenoptera, motyle – Lepidoptera, muchówki – Diptera, pluskwiaki – Hemiptera) ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych ekosystemów

2) Biologia, rozsiedlenie i dynamika rozwoju wybranych grup agrofagów (głównie z rzędów: chrząszcze – Coleoptera, motyle – Lepidoptera, muchówki – Diptera, pluskwiaki – Hemiptera)

3) Waloryzacja i ocena wartości przyrodniczej wybranych, naturalnych ekosystemów Polski na podstawie elementów biologicznych, morfologicznych i fizykochemicznych

4) Doskonalenie i optymalizacja metod ochrony roślin przed szkodnikami i patogenami z uwzględnieniem metod biologicznych

Powyższe kierunki badań stanowią od lat główne punkty zainteresowania pracowników Katedry. Wyniki uzyskane poprzez ich realizację staja się też elementem procesu dydaktycznego, szczególnie w ramach takich kierunków jak Architektura Krajobrazu, Agronomia, Medycyna Roślin, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo oraz Rolnictwo.

Osoby zainteresowane efektami naszej działalności naukowej zachęcamy do przeglądu opublikowanych przez pracowników Katedry publikacji.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1