Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska - Działalność naukowa

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska w ramach działalności naukowej zajmuje się szerokim wachlarzem problemów związanych z naukami o życiu, a ściślej różnymi aspektami doskonalenia wiedzy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, ochrony roślin, ekologii oraz ochrony środowiska. Ma to swoje odzwierciedlenie w licznych tematach badawczych realizowanych z pasją przez poszczególnych pracowników Katedry.

   Podejmując badania naukowe kierujemy się aktualnymi potrzebami społeczeństwa, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej ochrony różnorodności biologicznej. Pracownicy Katedry zajmują się problematyką związaną z ochroną tejże różnorodności poprzez wzmocnienie podstaw naukowych ochrony jej poszczególnych komponentów, kładąc nacisk na entomofaunę, w której się specjalizujemy. Ponadto bierzemy udział w różnego rodzaju inicjatywach zmierzających do praktycznego wdrożenia zdobytej wiedzy (ekspertyzy, plany ochrony różnego rodzaju czy monitoring gatunków NATURA 2000) oraz w inicjatywach edukacyjnych (np. współpraca z ośrodkami edukacji leśnej, uczestnictwo w konferencjach popularno-naukowych). Katedra zajmuje się również udoskonalaniem metod oceny środowiska przyrodniczego w oparciu o elementy biotyczne (np.: różne grupy owadów w środowiskach wodnych i lądowych) oraz abiotyczne (np.: hydromorfologia rzek).

 

     Coraz bardziej zauważanym elementem dbałości o różnorodność biologiczną jest doskonalenie metod produkcji roślinnej (integrated pest management). W prowadzonych badaniach naukowych Katedra poddaje się również temu nurtowi poprzez rozpoznawanie biologii agrofagów (głównie mszyc) i towarzyszących im wybranych czynników oporu środowiska (parazytoidy, drapieżcy), doskonalenie metod ochrony roślin przed patogenami i szkodnikami oraz właściwe kształtowanie krajobrazu rolniczego. Ostatniemu z wymienionych zagadnień nasz zespół badawczy poświęca ostatnio najwięcej uwagi prowadząc badania nad wzbogaceniem monokultur rolniczych o różne elementy zwiększające mozaikowatość tych sztucznych środowisk (np. zastosowanie na poletkach mieszanek roślin nektarodajnych, pozostawianie ugorów oraz naturalnych struktur w krajobrazie rolniczym).

 

     Nasze badania mają charakter badań podstawowych oraz aplikacyjny, szczególnie te prowadzone w ramach ochrony przyrody i ochrony roślin. Do głównych kierunków badawczych Katedry należą:

 

1) Ocena różnorodności biologicznej, ochrona naturalnych zasobów i ekologia owadów (z rzędów: chruścików – Trichoptera, chrząszcze – Coleoptera, błonkówki – Hymenoptera, motyle – Lepidoptera, muchówki – Diptera, pluskwiaki – Hemiptera) ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych ekosystemów

2) Biologia, rozsiedlenie i dynamika rozwoju wybranych grup agrofagów (głównie z rzędów: chrząszcze – Coleoptera, motyle – Lepidoptera, muchówki – Diptera, pluskwiaki – Hemiptera)

3) Waloryzacja i ocena wartości przyrodniczej wybranych, naturalnych ekosystemów Polski na podstawie elementów biologicznych, morfologicznych i fizykochemicznych

4) Doskonalenie i optymalizacja metod ochrony roślin przed szkodnikami i patogenami z uwzględnieniem metod biologicznych

Powyższe kierunki badań stanowią od lat główne punkty zainteresowania pracowników Katedry. Wyniki uzyskane poprzez ich realizację staja się też elementem procesu dydaktycznego, szczególnie w ramach takich kierunków jak Architektura Krajobrazu, Agronomia, Medycyna Roślin, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo oraz Rolnictwo.

Osoby zainteresowane efektami naszej działalności naukowej zachęcamy do przeglądu opublikowanych przez pracowników Katedry publikacji.

konkurs fotograficzny 1 2019

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1