Spis publikacji - prof. dr hab. Barbara Gołębniak

 

1. Oryginalne prace twórcze:

1. Błaszczak W., Skwarnecka-Gołębniak B., Komorowska J., Fiedorow Z. 1973. Wstępna identyfikacja fizjologicznych ras Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal w zachodniej Polsce. Rocz. Nauk Rol. Seria E, T.3, z. 1:43-50.

2. Błaszczak W., Gołębniak B., Czeszyńska J. 1974. Wpływ niektórych wirusów na wzrost i brodawkowanie bobiku i łubinu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 156: 107-109.

3. Błaszczak W., Gołębniak B., Kwiatkowski A. 1976. Występowanie ras fizjologicznych grzyba Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal w Polsce w latach 1970-1972. Rocz. Nauk Roln. Seria E, T.6, z 1: 91-101.

4. Błaszczak W., Fiedorow Z., Gołębniak B. 1977. Choroby wirusowe a czernienie korzeni chrzanu. Biuletyn Warzywniczy, XX: 259-274.

5. Błaszczak W., Fiedorow Z., Gołębniak B., Głębczyński E., Lenkiewicz W. 1977. Badania nad etiologią czernienia korzeni chrzanu. Biuletyn Warzywniczy, XX: 241-258.

6. Błaszczak W., Gołębniak B., Gołdyn H. 1977. Rasy fizjologiczne grzyba Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal występujące w Polsce w latach 1973-1975. Rocz. Nauk Roln. Seria E, T.7, z. 2: 145-152.

7. Gołębniak B. 1979. Przenoszenie wirusa mozaiki ogórka z nasionami łubinów wąskolistnego i żółtego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 226: 99-102.

8. Błaszczak W., Gołębniak B. 1979. Występowanie ras fizjologicznych Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal w Polsce w latach 1968-1975. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 230: 99-106.

9. Gołębniak B. 1983. Podatność łubinów na wirusy żółtej mozaiki fasoli i mozaiki ogórka w zależności od wieku inokulowanych roślin. Rocz. Nauk Roln. Seria E, T. 13, z. 1-2: 191-201.

10. Gołębniak B. 1984. Studies of Lupinus angustifolius witches broom. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., z. 298: 69-80.

11. Gołębniak B., Weber Z., Głębczyński E. 1986. Skuteczność preparatów: Bayleton, Fademorf i Morfon w zwalczaniu chorób jęczmienia jarego i pszenicy ozimej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria E Ochrona Roślin 16, z. 2: 27-33.

12. Gołębniak B. 1989. Rozwój stadium workowego Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal w warunkach klimatycznych województwa poznańskiego. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 159, Rolnictwo (28): 33-37.

13. Gołębniak B. 1989. Dojrzewanie otoczni Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal na odmianach pszenicy ozimej i jarej o różnym stopniu podatności na mączniaka prawdziwego zbóż. Rocz. Nauk Roln. Seria E, T. 19, z. 1/2: 45-53.

14. Gołębniak B., Gręzicka J., Marcinowski D. 1990. Występowanie chorób na pszenżycie w gospodarstwie Złotniki koło Poznania. Rocz. Nauk Roln. Seria E, T. 20, z. 1/2: 41-46.

15. Gołębniak B., Weber Z., Smith C.M. 1993. Chemical control of Rhizoctonia spp. on potato and wheat. Phytopath. Polonica 6 (XVIII): 45-54.

16. Gołębniak B. 1993. Wybrane zagadnienia z biologii i epidemiologii mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Erysiphe graminis DC.). Roczniki AR w Poznaniu 237 (Rozprawy naukowe): 1-48.

17. Sowiński J., Gołębniak B. 1994. Wpływ fungicydów oraz retardanta wzrostu na zdrowotność, plon oraz jakość ziarna jęczmienia ozimego. Rocz. Nauk Roln. Seria A, T. 110, z. 3-4: 53-62.

18. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B., Bieliński S. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż przed chorobami. Prog. Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin 36, 1: 229-235.

19. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B. 1996. Disease occurrence in mixtures of spring triticale and spring wheat. Phytopath. Polonica 12: 155-162.

20. Weber Z., Gołębniak B., Karolewski Z., Bakuniak E., Ptaszkowska J. 1996. Badania nowych fungicydów do ochrony zbóż w Wielkopolsce. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 36, 2: 167-170.

21. Malinowska H., Tylkowska K., Gołębniak B. 1997. Plamistość liści i zamieranie pędów mącznicy lekarskiej. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 37, 2: 282-284.

22. Gołębniak B., Muszyńska I. 1999. Efficacy of selected seed dressings in protection of pasture grasses against Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. Journal of Plant Protection Research, 39, No 2: 132-136.

23. Gołębniak B. , Wachowiak M. 1999. Development of leather rot symptoms on fruits of selected strawberry cultivars. Phytopathologia Polonica 17: 5-11.

24. Gołębniak B., Hylak B., Nowacka K. 1999. Skuteczność zapraw nasiennych w zwalczaniu fuzariozy siewek wybranych gatunków traw pastewnych. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 39, 2: 132-136.

25. Weber Z., Michalski T., Gołębniak B. 1999. Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym oraz w mieszankach z innymi zbożami. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 39, 2: 878-881.

26. Gołębniak B. 2000. Wpływ zaprawiania nasion na zdrowtność siewek kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis). Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 40, 2: 605-607.

27. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B. 2000. Occurrence of diseases on triticale and barley plants grown in pure stands and their mixtures. Journal of Plant Protection Research 40, 3: 198-204.

28. Gołębniak B. 2001. The response of meadow fescue, perennial ryegrass and Italian ryegrass to infection by Fusarium avenaceum, F. culmorum and F. graminum. Journal of Plant Protection Research 41 (4): 395-401.

29. Gołębniak B., Jarosz A. 2001. Wpływ wybranych fungicydów na rozwój skórzastej zgnilizny owoców truskawki (Phytophthora cactorum). Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 41 (2): 766-768.

30. Gołębniak B., Gąsior E. 2001. Podatność kostrzewy trzcinowej, kostrzycy Brauna, tymotki łąkowej oraz życicy trwałej na zakażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 474: 193-196.

31. Jarosz A., Gołębniak B. 2002. Wpływ fungicydów na wzrost grzybni Phytophthora cactorum (Leb & Cohn) Schroet. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 42 (2): 903-905.

32. Jarosz A., Gołębniak B. 2002. Wpływ fungicydów na rozwój skórzastej zgnilizny (Phytophthora cactorum) na odciętych owocach truskawek. Zesz. Nauk. Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa 10: 223-226.

33. Jarosz A., Gołębniak B. 2003. Laboratoryjna ocena przydatności fungicydów do ochrony truskawki przed skórzastą zgnilizną owoców (Phytophthora cactorum). Prog. Plant Protection / Pos. Ochr. Roślin 43 (2): 697-699.

34. Pawłowski A., Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. The influence of exudates and sap from asparagus (Asparagus officinalis) roots on the growth of soil fungi pathogenic to the plants. Phytopath. Polonica 33: 31-40.

35. Jarosz A., Gołębniak B. 2005. Wpływ ekstraktów roślinnych i chitozanu na rozwój skórzastej zgnilizny owoców truskawki (Phytophthora cactorum). Prog. Plant. Protection / Post. Ochr. Roślin 45 (2): 749-751.

36. Jeleń H.H., Krawczyk J., Larsen T.O., Jarosz A., Gołębniak B. 2005. Main compounds responsible for off-odour of strawberries infected by Phytophthora cactorum. Letters in Applied Microbiology 40: 255-259. (IF = 1,44).

37. Irzykowska L., Irzykowski W., Jarosz A., Gołębniak B. 2005. Association of Phytophthora citricola with leather rot disease of strawberry. Journal of Phytopathology 153: 680-685. (IF = 0,761).

38. Gołębniak B., Jarosz A, Olechnowicz J. 2006. Susceptibility of strawberry cultivars to leather rot (Phytophthora cactorum and P. citricola). Phytopathol. Pol. 39: 149-153.

39. Gołębniak B., Przybylska K. 2006. Laboratory study on pathogenic of strawberry isolates of Phytophthora cactorum to some ornamental and fruit-bearing plants. Phytopathol. Pol. 42: 47-52.

40. Jarosz A., Gołębniak B. 2006. Skuteczność wybranych fungicydów w ochronie truskawki przed Phytophthora cactorum i P. citricola. Prog. Plant. Protection / Post. Ochr. Roślin 46, 2: 526-529.

41. Gołębniak B., Kozub K. 2007. Wpływ wybranych fungicydów na wzrost plechy Phytophthora citricola na pożywkach agarowych. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 47 (2): 97-100.

42. Gołębniak B., Karolewski Z. 2008. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie chorób na ozdobnych krzewach liściastych w wybranych parkach Poznania w latach 2006-2007. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 531: 51-56.

43. Gołębniak B., Wiąz P. 2008. Rdza gruszy (Gymnosporangium sabinae) – problem
w ogrodach działkowych i przydomowych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48 (2): 454-457.

44. Werner M., Gołębniak B. 2008. Występowanie, szkodliwość i rozwój rdzy gruszy (Gymnosporangium sabinae). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 249-256.

45. Werner M., Gołębniak B. 2009. Problem rdzy rodzaju Gymnosporangium na jałowcach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 754-758.

46. Gołębniak B., Śmiatacz K. 2010. Ocena zdrowotności krzewów liściastych w wybranych parkach Poznania. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50, 1: 19-22.

47. Werner M., Gołębniak B. 2010. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie rdzy i innych chorób głogów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50, 1: 267-271.

48. Werner M., Gołębniak B. 2010. Nowe patogeny na drzewach i krzewach parkowych – rozprzestrzenienie i szkodliwość. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 554: 285-293.

 

2. Komunikaty naukowe i prace w materiałach z konferencji

1. Błaszczak W., Gołębniak B. 1976. Interferencja między wirusem żółtej mozaiki fasoli (Bean yellow mosaic virus) a wirusem mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus)
w roślinach łubinu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 182: 165-166.

2. Błaszczak W., Gołębniak B., Przybysławska-Gołdyn H. 1978. Występowanie ras grzyba Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal w Polsce w roku 1974. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 213: 47-49.

3. Weber Z., Gołębniak B., Głębczyński E. 1983. Ocena skuteczności trzech zapraw nasiennych w ochronie jęczmienia i pszenicy przed chorobami. Sympozjum "Kompleksowa ochrona zbóż", Stare Pole 29-30.06.1983: 117-125.

4. Gołębniak B. 1990. Występowanie mączniaka prawdziwego (Erysiphe graminis DC.) na trawach dziko rosnących. Streszczenia komunikatów i posterów na Sympozjum Naukowym PTFit., Szczecin 1990: 17.

5. Gołębniak B. 1993. Tworzenie się i dojrzewanie kleistotecjów Erysiphe graminis DC. na jęczmieniu i miotle zbożowej. Streszczenia referatów i posterów na Sympozjum Naukowym PTFit., Olsztyn 1993: 48.

6. Gołębniak B. 1993. Tworzenie się i dojrzewanie kleistotecjów Erysiphe graminis DC. na jęczmieniu i miotle zbożowej. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenia chorobowe roślin", Olsztyn, 7-9 września 1993. 177-181.

7. Gołębniak B. 1993. Formation and maturation of cleistothecia of Erysiphe graminis DC. on barley and apera. Phytopathologia Polonica 6(XVIII): 78.

8. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B. 1994. Zdrowotność i plon mieszanek pszenżyta jarego z pszenicą jarą. Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych. Poznań, 2 grudnia 1994: 52-58.

9. Gołębniak B., Michalski T., Weber Z. 1994. Wpływ uprawy pszenżyta jarego w mieszankach z pszenicą jarą na zdrowotność i plon roślin. Materiały XXXIV Sesji Nauk. IOR, Część II – Postery, Poznań: 182-186.

10. Gołębniak B. 1995. Podatność zbóż na formy Erysiphe graminis DC. występujące na trawach. Materiały XXXV Sesji Naukowej IOR, Cz.II. Postery:238-240.

11. Gołębniak B., Hylak B. 1995. Odporność traw na mączniaka prawdziwego (Erysiphe graminis DC.). Materiały z 2-go Krajowego Sympozjum "Odporność roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska", 12-14 września 1995, IHAR Radzików: 275-276.

12. Gołębniak B., Duhr E. 1996. Wystąpienie Phytophthora cactorum na owocach truskawki w okolicach Poznania. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice 20-21 luty 1996: 154-155.

13. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż. Tezy do referatów i komunikatów na XXXVI Sesję Naukową IOR, Poznań 8-9 luty 1996: 38.

14. Gołębniak B. 1996. Skórzasta zgnilizna owoców truskawki (Phytophthora cactorum). Materiały z Sympozjum "Nowe kierunki w fitopatologii", Kraków 11-13 września 1996: 401.

15. Gołębniak B., Hylak B. 1996. Podatność wybranych gatunków traw pastewnych na Bipolaris sorokiniana. Materiały z Sympozjum "Nowe kierunki w fitopatologii", Kraków 11-13 września 1996: 402.

16. Gołębniak B. 1997. Występowanie antraknozy truskawki w warunkach szklarniowych. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice 11-12 lutego 1997: 151.

17. Gołębniak B., Hylak B. 1997. Podatność wybranych gatunków traw pastewnych na Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. i F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. IV Ogólnopolska Konferencja "Genetyka i hodowla traw", Poznań 11-12 marca 1997. Streszczenia: 32.

18. Gołębniak B., Hylak B., Majchrzak K. 1997. Reakcja odmian i rodów wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) na zakażenie Fusarium avenaceum i F culmorum. Materiały
z Sympozjum Naukowego "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 80. 

19. Gołębniak B., Hylak B., Nowacka K. 1999. Skuteczność zapraw nasiennych 

w zwalczaniu fuzariozy siewek wybranych gatunków traw pastewnych. XXXIX Sesja Naukowa IOR, Poznań 11-12 lutego 1999, Streszczenia: 225.

20. Gołębniak B., Hylak B., Nowacka K. 1999. Skuteczność wybranych zapraw nasiennych w ochronie kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis) przed Bipolaris sorokiniana. Sympozjum Naukowe "Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków" towarzyszące X Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Poznań 7-9 września 1999, Streszczenia: 65.

21. Weber Z., Michalski T., Gołębniak B. 1999. Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym oraz w mieszankach z innymi zbożami. XXXIX Sesja Naukowa IOR, Poznań, 11-12 lutego 1999, Streszczenia: 226.

22. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B. 1999. Skuteczność ograniczania chorób zbóż jarych przez uprawę w mieszankach w latach 1996-1999. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach", AR Poznań 2-3 grudnia 1999: 72-73.

23. Weber Z., Michalski T., Gołębniak B., Hylak-Nowosad B., Nowacka K. 1999. Porównanie zdrowotności zbóż jarych w roku 1999 uprawianych w siewie czystym
i w mieszankach. Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach", AR Poznań 2-3 grudnia 1999: 126-127.

24. Gołębniak B. 2000. Wpływ zaprawiania nasion na zdrowotność siewek kostrzewy łąkowej. XL Sesja Naukowa IOR, Poznań 24-25 lutego 2000, Streszczenia: 138.

25. Gołębniak B., Jarosz A. 2001. Wpływ wybranych fungicydów na rozwój skórzastej zgnilizny owoców truskawki (Phytophthora cactorum). XLI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 8-9 luty 2001, Streszczenia: 219.

26. Gołębniak B., Gąsior E. 2001. Podatność kostrzewy trzcinowej, kostrzycy Brauna, tymotki łąkowej oraz życicy trwałej na zakażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium. V Ogólnopolska Konferencja "Genetyka i Hodowla Traw", Poznań 13-14 marca 2001: s.32.

27. Jarosz A., Gołębniak B. 2002. Wpływ fungicydów na wzrost grzybni Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schroet. XLII Sesja Naukowa IOR, Poznań, 7-8 luty 2002, Streszczenia: 252.

28. Jarosz A., Gołębniak B. 2002. Wpływ fungicydów na rozwój skórzastej zgnilizny (Phytophthora cactorum) na odciętych owocach truskawki. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 20-21 luty 2002, Streszczenia: 48.

29. Gołębniak B. 2002. Występowanie chorób na trawach dziko rosnących. Sympozjum Naukowe "Fitopatologia polska w Europie" towarzyszące XI Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit. W-wa, 17-19 września 2002, Streszczenia: 39.

30. Jarosz A., Gołębniak B. 2003. Laboratoryjna ocena przydatności fungicydów do ochrony truskawki przed skórzastą zgnilizną owoców (Phytophthora cactorum). XLIII Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Streszczenia, Poznań, 13-14 luty: 261.

31. Gołębniak B., Jarosz A. 2003. Występowanie Hainesia lythri na owocach truskawki odmiany ‘Redgauntlet’. Ogólnopolska Nauk. Konferencja Ochr. Roślin Sadowniczych (Streszczenia), Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice, 26-27 lutego: 153-154.

32. Gołębniak B., Jarosz A. 2003. Influence of selected plant extracts on Phytophthora cactorum. XII Conference of the Section for Biological Control of Plant Diseases “Chitosan and other natural compounds in the control of plant diseases”, 3-4 April, Skierniewice, Poland: 55.

33. Jarosz A., Irzykowska L., Gołębniak B. 2003. Preliminary molecular and phenotypic characteristics of isolates of the Phytophthora, causing the leather rot and crown rot on strawberry. XII Conference Workshop on “Microscopic fungi – host resistance genes, genetics and molecular research”, Poznań, Poland, 4-5 April, Abstracts of lectures and poster presentations: 92.

34. Jarosz A., Irzykowska L., Gołębniak B. 2004. Charakterystyka fenotypowa i molekularna izolatów Phytophthora cactorum i P. citricola pochodzących z truskawki. XLIV Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Streszczenia, Poznań, 12-13 luty: 316-317.

35. Jarosz A., Gołębniak B. 2004. Wpływ warunków pogody na rozprzestrzenianie się skórzastej zgnilizny owoców truskawki (Phytophthora cactorum). Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska” 85 lat fitopatologii w Wielkopolsce, 50 lat Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, 18-19 listopada, Poznań: 195.

36. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. Działalność Katedry Fitopatologii Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu w latach 1985-2004. Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska”, 85 lat fitopatologii w Wielkopolsce, 50 lat Katedry Fitopatologii Leśnej AR w Poznaniu, 18-19 listopada 2004, Poznań: 58-76.

37. Gołębniak B., Jarosz A. 2004. First report of tan-brown rot (Hainesia lythri) on strawberry fruits in Poland. Phytopath. Polonica 31: 57-60.

38. Gołębniak B. 2004. Occurrence of the rust (Endophyllum sempervivi) on Sempervivum tectorum in Poznań. Phytopath. Polonica 33: 71-73.

39. Jarosz A., Gołębniak B. 2005. Wpływ środków biologicznych na rozwój skórzastej zgnilizny owoców truskawki (Phytophthora cactorum). XLV Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin Streszczenia, Poznań, 3-4 luty: 171-172.

40. Jarosz A., Gołębniak B. 2005. Wpływ wyciągów roślinnych oraz chitozanu na wzrost plechy Phytophthora cactorum i P. citricola / Effect of plant extracts and chitosan on mycelium growth of Phytophthora cactorum and P. citricola. Sympozjum Naukowe „Aktualne Problemy w Fitopatologii” towarzyszące XII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Lublin 20-22.09.2005: 67.

41. Gołębniak B., Jarosz A., Olechnowicz J. 2005. Susceptibility of strawberry cultivars to leather rot (Phytophthora cactorum and P. citricola). International Conference “Biological and pro-ecological methods for control of diseases in orchards and small fruit plantations” August 29-31, Skierniewice, Poland: 45.

42. Gołębniak B., Fengler M. 2006. Reakcja owoców wybranych odmian jabłoni na izolaty Phytophthora cactorum z truskawki. Ogólnopolska Konf. Ochr. Rośl. Sadowniczych, Skierniewice, 2-3 marca, Streszczenia: 123-125.

43. Jarosz A., Gołębniak B. 2006. Skuteczność wybranych fungicydów w ochronie truskawki przed Phytophthora cactorum i P. citricola. XLVI Sesja Nauk. Inst. Ochr. Rośl. Poznań, 16-17 lutego, Streszczenia: 134-135.

44. Gołębniak B., Kozub K. 2007. Wpływ wybranych fungicydów na wzrost plechy Phytophthora citricola na pożywkach agarowych. XLVII Sesja Nauk. Inst. Ochr. Rośl. Poznań, 15-16 lutego 2007. Streszczenia: 170-171.

45. Gołębniak B., Wiąz P. 2008. Rdza gruszy (Gymnosporangium sabinae) – problem
w ogrodach działkowych i przydomowych. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 31.01-1.02.2008. Streszczenia: 279-280.

46. Gołębniak B., Karolewski Z. 2008. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie chorób na ozdobnych krzewach liściastych w wybranych parkach Poznania w latach 2006-2007. Sympozjum Naukowe "Choroby roślin na tle zmian klimatycznych" towarzyszące XIII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Wrocław, 17-19 września 2008, Streszczenia: 109.

47. Werner M., Gołębniak B. 2008. Rdza gruszy – zmieniające się na przestrzeni lat znaczenie ekonomiczne choroby. Pierwsza Konferencja Naukowa "Nowe patogeny roślin", Skierniewice, 15-16 kwietnia 2008, Streszczenia: 54.

48. Werner M., Gołębniak B. 2009. Problem rdzy rodzaju Gymnosporangium na jałowcach. 49. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 19-20 lutego 2009. Streszczenia: 314-315.

49. Gołębniak B., Śmiatacz K. 2010. Ocena zdrowotności krzewów liściastych w wybranych parkach Poznania. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 284.

50. Werner M., Gołębniak B. 2010. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie rdzy i innych chorób głogów. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 170.

51. Werner M., Gołębniak B. 2010. Nowe patogeny na drzewach i krzewach parkowych – rozprzestrzenienie i szkodliwość. II konferencja Naukowa "Nowe patogeny i choroby roślin", Skierniewice, 13-14 kwietnia 2010. Streszczenia: 71.

 

3. Skrypty i podręczniki

1. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 1991. Choroby roślin rolniczych. Skrypty AR w Poznaniu: 1-188.

2. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 1999. Fitopatologia ogólna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, stron 191.

3. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2001. Choroby roślin rolniczych. Skrypt AR Poznań, Wyd. II (poprawione i uzupełnione): 1-208.

4. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu: 1-208.

5. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. Choroby roślin rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Wydanie III uzupełnione: 1-207.

6. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2006. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Wyd. AR Poznań, Wyd II: 1-212.

7. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2008. Choroby roślin rolniczych. Wyd. AR Poznań, Wyd. IV uzupełnione: 1-208.

8. Zbiorowe. Pod redakcją naukową S. Kryczyńskiego i Z. Webera. Fitopatologia I. Podstawy fitopatologii. 2010. PWRiL: 613 stron. Gołębniak B. – 30 stron.

9. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2011. Ogólne wiadomości z fitopatologii. UP Poznań, Wydanie III: 1-212.

10. Zbiorowe (16 współautorów). Pod redakcją S. Kryczyńskiego i Z. Webera. Fitopatologia tom 2. Choroby roślin uprawnych. 2011. PWRiL: 464 strony.

 

4. Artykuły popularno-naukowe

1. Gołębniak B. 1972. Septorioza zbóż. Ochrona Roślin, 8-9: 5-6.

2. Gołębniak B. 1972. O ochronie środowiska człowieka. Ochrona Roślin, 11: 3-4.

3. Błaszczak W., Gołębniak B. 1974. Czarna nóżka ziemniaka. Ochrona Roślin, 1: 3-5.

4. Gołębniak B. 1984. Skuteczność preparatu Bayleton w zwalczaniu mączniaka prawdziwego na pszenicy ozimej. Ochrona Roślin, 7: 4-6.

5. Gołębniak B. 1985. Chemiczne zwalczanie chorób pszenicy i jęczmienia w okresie wegetacji. Poradnik Gospodarski, 6: 2.

6. Gołębniak B. 1985. Choroby wirusowe łubinu wąskolistnego. Ochrona Roślin, 5: 11-13.

7. Gołębniak B. 1986. Prof. dr hab. Władysław Błaszczak (1917-1986). Ochrona Roślin, 11-12: 3.

8. Gołębniak B. 1986. Baytan w zwalczaniu chorób jęczmienia jarego. Poradnik Gospodarski, 6: 2.

9. Gołębniak B. 1988. Ochrona grochu przed chorobami. Poradnik Gospodarski, 8: 7.

10. Gołębniak B. 1988. Choroby pszenżyta. Poradnik Gospodarski, 11: 11.

11. Gołębniak B. 1991. Chrońmy łubin przed chorobami. Poradnik Gospodarski, 4: 2.

12. Gołębniak B. 1993. Ochrona pszenicy przed chorobami. Poradnik Gospodarski, 4: 23.

13. Gołębniak B. 2000. Choroby i szkodniki traw. Poradnik Gospodarski 10: 18-19.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1