Spis publikacji - prof. dr hab. Zbigniew Weber

Oryginalne prace twórcze w czasopismach recenzowanych:

 

1. Weber Z., Wolniewicz J. 1966. Reakcja pięciu odmian pomidorów na porażenie wirusami: Solanum virus 1, Nicotiana virus 1 i kompleksem wirusowym Solanum virus 1 + Nicotiana
virus
1. Zeszyty Naukowe WSR we Wrocławiu, z. 67: 207-215.

2. Błaszczak W., Weber Z. 1969. Wpływ promieniowania ultrafioletowego na infekcyjność czterech wirusów i podatność trzech gatunków roślin testowych. Zeszyty Problemowe PNR 94: 21-34.

3. Błaszczak W., Głębczyński E., Weber Z. 1971. Reakcja dwóch odmian ziemniaka, Uran i Pionier, na zaprawy Ceresan i Sublimat. Biuletyn Inst. Ziemniaka, 7: 107-120.

4. Błaszczak W., Gilewska M., Weber Z. 1971. Reakcja dwóch odmian ziemniaka na porażenie przez wirusy X, Y i ich kompleksy. Ziemniak: 29-40.

5. Błaszczak W., Weber Z. 1973. Reakcja trzech odmian pomidora na wirusy mozaiki tytoniu (Nicotiana virus 1 Smith), ogórka (Cucumis virus 1 Smith) i ziemniaka (Solanum virus 1 Smith). Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 3 (1): 51-60.

6. Błaszczak W., Weber Z. 1973. Reakcja roślin trzech odmian pomidora na agresywny izolat wirusa mozaiki tytoniu (Nicotiana virus 1 Smith). Zeszyty Problemowe PNR 142: 111-114.

7. Błaszczak W., Weber Z., Macior W. 1974. Wpływ metabolitów grzybów i innych substancji na infekcyjność wirusów Nicotiana virus 1 Smith i Solanum virus 1 (Orton) Smith. Zeszyty Problemowe PNR 156: 53-61.

8. Błaszczak W., Weber Z., Głębczyński E. 1975. Efektywność zwalczania rizoktoniozy ziemniaka (Rhizoctonia solani Kuhn) metodą chemicznego zaprawiania sadzeniaków. Biuletyn Inst. Ziemniaka 15: 111-128.

9. Weber Z. 1976. Wpływ ilości i jakości substancji organicznych w podłożu na występowanie rizoktoniozy ziemniaka (Rhizoctonia solani K.). Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 6 (1): 103-123.

10. Weber Z. 1976. Wpływ przedplonu i innych czynników na występowanie rizoktoniozy ziemniaka (Rhizoctonia solani K.). Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 6 (2): 45-67.

11. Błaszczak W., Weber Z., Głębczyński E. 1977. Skuteczność czterech zapraw systemicznych w zwalczaniu głowni pyłkowej (Ustilago nuda Jens.) i innych chorób jęczmienia jarego. Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 7 (2): 153-165.

12. Błaszczak W., Weber Z., Mańka M. 1977. The effect of temperature upon the pathogenicity and chemical control of Rhizoctonia solani K on potato tubers (Solanum tuberosum L.). Acta Agrobotanica XXX (2): 159-165.

13. Weber Z. 1977. Występowanie grzybów glebowych w uprawie ziemniaka. Acta Mycologica XIII (1): 125-132.

14. Błaszczak W., Weber Z. 1978. Wpływ wirusa żółtej mozaiki fasoli na wzrost i plonowanie grochu i kozieradki w warunkach szklarniowych. Zeszyty Problemowe PNR 214: 35-42.

15. Błaszczak W., Weber Z., Głębczyński E., Kulczak L. 1978. Zwalczanie rizoktoniozy ziemniaka (Rhizoctonia solani K.) przez zaprawianie sadzeniaków. Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona roślin 8 (1): 101-114.

16. Błaszczak W., Weber Z. 1978. Symptomy i szkodliwość kilku chorób wirusowych grochu, peluszki i bobiku w warunkach szklarniowych. Zeszyty Problemowe PNR 213: 237-252.

17. Błaszczak W., Weber Z. 1979. Niektóre zależności między gatunkami grzybów z rodzaju Fusarium, Rhizoctonia solani i wirusem żółtej mozaiki fasoli. Zeszyty Problemowe PNR 226: 103-111.

18. Weber Z. 1980. Wybrane zagadnienia z etiologii i ekologii czarnej nóżki ziemniaka (Erwinia carotovora /Jones/ Bergey et al. var. atroseptica /Van Hall/ Dye). Roczniki AR w Poznaniu. Rozprawy Naukowe 108: 1-53.

19. Davis R.F., Weber Z., Pospieszny H., Silbernagel M., Hampton R.O. 1981. Seedborne cucumber mosaic virus in selected Phaseolus vulgaris germ plasm and breeding lines in Idaho, Washington and Oregon. Plant Disease 65 (6): 492-494.

20. Weber Z., Derengowska-Baczyżmalska G. 1982. Podatność łubinu żółtego na wirus żółtej mozaiki fasoli (BYMV). Hodowla Roślin 5: 24-27.

21. Weber Z. 1984. Position and date of seed tuber inoculation by Erwinia carotovora ssp. atroseptica and appearance of potato blackleg. Potato Research 27: 441-443.

22. Weber Z., Ciebielska-Ciszewicz A. 1984. Laboratoryjna ocena wpływu 4 fungicydów na wzrost grzyba Botrytis cinerea Pers. Pestycydy 2: 21-25.

23. Gołębniak B., Weber Z., Głębczyński E. 1986. Skuteczność preparatów: Bayleton, Fademorf i Morfon w zwalczaniu chorób jęczmienia jarego i pszenicy ozimej. Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 16 (2): 27-33.

24. Tahsein A.M.Amein, Weber Z. 1986. Podatność sadzeniaków dwóch odmian ziemniaka na zakażenie przez bakterie Erwinia carotovora ssp. atroseptica i występowanie innych chorób. Hodowla Roślin 1-3: 21-24.

25. Weber Z. 1987. Niektóre zależności między czarną nóżką i rizoktoniozą ziemniaka. Zeszyty Problemowe PNR 307: 313-321.

26. Fiedorow Z., Weber Z. 1988. Podatność uprawianych w Polsce odmian łubinu żółtego na wirusy żółtej mozaiki fasoli i mozaiki ogórka. Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 18 (2): 43-54.

27. Weber Z. 1988. Występowanie zgorzeli korzeni rzepaku ozimego na terenie gospodarstwa Złotniki k. Poznania w latach 1985/86 i 1986/87. Zeszyty Problemowe IHAR, Wyniki badań nad rzepakiem ozimym 1987: 228-237.

28. Weber Z. 1988. Sortowanie i zaprawiania sadzeniaków, a zdrowotność roślin ziemniaka. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Agricultura 47: 55-60.

29. Weber Z. 1988. Wpływ inokulacji różnych części sadzeniaków bakteriami Erwinia carotovora ssp. atroseptica na występowanie przed- i powschodowej czarnej nóżki ziemniaka. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 4-5: 26-27.

30. Weber Z., Pełczyński J. 1988. Stan zdrowotny bulw matecznych w czasie zbioru a występowanie mokrej zgnilizny bulw i czarnej nóżki ziemniaka. Ziemniak: 91-104.

31. Weber Z. 1989. Zależność między występowaniem ospowatości sadzeniaków, zgnilizny kiełków i ospowatości plonu bulw (Rhizoctonia solani K.) u 42 odmian ziemniaka. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 159 (28): 145-151.

32. Weber Z. 1989. Zależność między stanem zdrowotnym bulw matecznych w okresie zbioru a zdrowotnością przechowywanego plonu bulw i roślin ziemniaka w następnym roku. Zeszyty Problemowe PNR 374: 397-405.

33. Weber Z., Fiszer W. 1989. Effect of irradiation on the potato tubers rotting during storage. Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 19 (1/2): 135-142.

34. Weber Z. 1990. Wstępna ocena przydatności nowych fungicydów do wiosennego zaprawiania sadzeniaków ziemniaka. Phytopathologia Polonica XI: 212-218.

35. Weber Z. 1990. Wpływ Rhizoctonia solani K. i jego metabolitów na rzepak. Zeszyty Problemowe IHAR, Rośliny Oleiste (1): 343-350.

36. Weber Z., Amein T. 1990. Patogeniczne grzyby wyosobniane z porażonych korzeni i podstawy źdźbła pszenicy. Acta Mycologica XXVI (1): 109-117.

37. Weber Z., Zdziebkowski T. 1990. Porównanie wzrostu oraz niektórych morfologicznych i anatomicznych cech Rhizoctonia cerealis i R. solani. Acta Mycologica XXV (2): 27-34.

38. Karolewski Z., Weber Z. 1991. Wpływ temperatury i rodzaju pożywki na wzrost grzyba Phoma lingam (Tode ex. Fr.) Desm. i na jego zdolność do porażania siewek rzepaku. Zeszyty Problemowe IHAR, Rośliny Oleiste (2): 109-117.

39. Shokes F.M., Weber Z., Barnett R.D. 1991. Fungi isolated from wheat seed on two Septoria nodorum (Berk.) Berk. selective media. Phytopathologia Polonica 1 (XIII): 37-40.

40. Weber Z. 1991. Zależności między występowaniem czarnej nóżki i zgnilizn bulw ziemniaka. PTPN Wydz. Nauk Roln. i Leśnych LXXI: 141-146.

41. Weber Z., Hylak B., Andrzejewska M., Adamczewska M. 1991. Wyniki polowej i szklarniowej oceny podatności rzepaku na zgorzel siewek. Zeszyty Problemowe IHAR, Rośliny Oleiste (2): 101-108.

42. Karolewski Z., Weber Z. 1992. Podatność odmian rzepaku na sztuczne i naturalne zakażenie przez Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. Zeszyty Problemowe IHAR, Rośliny Oleiste (2): 219-225.

43. Weber Z., Berger D.A., Shokes F.M., Barnett R.D., Wright D.L. 1992. Mycoflora of seed from advanced wheat breeding lines in North Florida. Soil Crop Sci. Soc. Florida Proc. 51: 96-99.

44. Gołębniak B., Weber Z., Smith C.M. 1993. Chemical control of Rhizoctonia spp. on potato and wheat. Phytopathologia Polonica 6 (XVIII): 45-54.

45. Weber Z. 1993. Wpływ stosowania fungicydów i nawozów dolistnych na ograniczenie chorób łubinu białego. Roczniki AR w Poznaniu 247: 139-148.

46. Weber Z., Karolewski Z. 1993. Podatność odmian i rodów rzepaku ozimego na Phoma lingam w szklarni i wpływ niektórych czynników na występowanie suchej zgnilizny rzepaku w polu. Postępy Nauk Rolniczych 245 (5): 133-140.

47. Weber Z., Wyrwa P. 1993. Wpływ nawozu dolistnego Bonga na wzrost czterech gatunków grzybów in vitro. Roczniki AR w Poznaniu 247: 133-137.

48. Karolewski Z., Szelerska M., Foremska E., Goliński P., Weber Z. 1994. The phytotoxicity of metabolites of Phoma lingam (Tode ex Fr.) non-aggressive isolate. Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 24 (1/2): 9-13.

49. Karolewski Z., Weber Z. 1994. Podatność siewek 30 odmian rzepaku na Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. Rośliny Oleiste XV (2): 105-110.

50. Smith C.M., Jańczak C., Korbas M., Pokacka Z., Głazek M., Kuś J., Mróz A., Weber Z., Zawadzki T. 1994. Development of Septoria nodorum and S. tritici on wheat in Poland in 1993 determined by diagnostic immunoassays. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo 38 (3/4): 309-313.

51. Weber Z., Shokes F.M., Barnett R.D. 1994. Seed infection as a criterion for resistance to Septoria nodorum Berk. in wheat breeding lines. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo 38 (3/4): 219-221.

52. Weber Z., Karolewski Z. 1995. Występowanie cylindrosporiozy na rzepaku ozimym w rejonie Poznania. Rośliny Oleiste XVI (2): 245-249.

53. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B., Bieliński S. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż przed chorobami. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 36, 1: 229-235.

54. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B. 1996. Disease occurrence in mixtures of spring triticale and spring wheat. Phytopathologia Polonica 12: 155-162.

55. Ptaszkowska J., Bakuniak E., Korbas M., Weber Z., Karolewski Z., Turos-Biernacka M. 1996. Badania nad zastosowaniem preparatu Funaben 500 SC w ochronie zbóż i rzepaku. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 36 (2): 251-253.

56. Weber Z. 1996. Wpływ przedplonu i terminu siewu pszenicy ozimej na występowanie łamliwości źdźbła (Pseudocercosporella herpotrichoides [Fron.] Deighton). PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych 81: 215-220.

57. Weber Z., Gołębniak B., Karolewski Z., Bakuniak E., Ptaszkowska J. 1996. Badania nowych fungicydów do ochrony zbóż w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 36 (2): 167-170.

58. Weber Z., Karolewski Z., Wiśniewska K. 1996. Podatność różnych gatunków roślin krzyżowych na Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. w warunkach sztucznego i naturalnego zakażania. Rośliny Oleiste XVII (1): 201-206.

59. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Laboratoryjna i szklarniowa ocena antagonistycznego oddziaływania grzybów glebowych względem wybranych form specjalnych Fusarium oxysporum. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 36 (2): 162-166.

60. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Biotic effect of some selected fungi on different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Phytopathologia Polonica 11: 127-133.

61. Liu P., Weber Z. 1997. Susceptibility of potato sprouts to Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Phytopathologia Polonica 14: 41-47.

62. Weber Z., Karolewski Z. 1997. Porażone fragmenty roślin rzepaku ozimego z poprzedniego sezonu wegetacyjnego jako źródło suchej zgnilizny roślin kapustnych (Leptosphaeria maculans Desm. Ces et de Not.). Rośliny Oleiste XVIII (2): 321-324.

63. Karolewski Z., Goliński P., Wnuk S., Li O., Weber Z. 1998. Chemical and biological characteristics of metabolite of non-aggressive Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. isolate. Phytopathologia Polonica 15: 15-23.

64. Knaflewski M., Weber Z. 1998. Biologiczna ochrona szparaga przed fuzariozą (Fusarium spp.). Roczniki AR w Poznaniu 304, Ogrodnictwo 27: 151-157.

65. Weber Z., Karolewski Z. 1998. Host range of Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. isolates from the region of Poznań. IOBC/WPRS Bulletin 21 (5): 27-31.

66. Weber Z., Liu P., Hylak B., Nowacka K. 1998. Porażanie kiełków ziemniaka przez Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 38 (1): 50-55.

67. Shokes F.M., Weber Z., Gorbet D.W., Pudełko H.A., Taczanowski M. 1998. Evaluation of peanut genotypes for resistance to southern stem rot using an agar disk technique. Peanut Sciences 25: 12-17.

68. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1998. Biological protection of carnation, asparagus and babies'-breath against different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Phytopathologia Polonica 16: 37-43.

69. Weber Z., Liu P. 1998. The pathogenicity of Phytophthora infestans (Mont.) De Bary to potato sprouts. Annals of Agricultural Sciences 27 (1/2): 13-16.

70. Karolewski Z., Weber Z. 1998. Skuteczność zaprawiania nasion i opryskiwania roślin w ochronie rzepaku ozimego przed porażeniem przez Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. (anamorf Phoma lingam Tode ex Fr. Desm.). Rośliny Oleiste XIX: 51-59

71. Weber Z., Michalski T., Gołębniak B. 1999. Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym oraz w mieszankach z innymi zbożami. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 39 (2): 878-881.

72. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Influence of amendment term of soil with antagonistic microorganisms on the effectiveness in the control of plant disease caused by Fusarium oxysporum Schlecht. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 47 (2-4): 225-229.

73. Weber Z., Matak J. 1999. Effectiveness of Polyversum in the protection of barley and some cruciferous plants against diseases. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 47 (2-4): 221-224.

74. Bartkowiak B., Weber Z. 2000. Characterization of Phytophthora infestans population from tomato in Kujawy region from 1994 to 1996. Phytopathologia Polonica 19: 27-33.

75. Weber Z., Grajek W., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Influence of Trichoderma viride (85/1) and T. harzianum (658) on the growth of three plant species and their control effect against particular isolates of Fusarium oxysporum. Phytopathologia Polonica 19: 107-115.

76. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. biopreparatów opartych na Trichoderma spp. przygotowanych na różnych nośnikach. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 40 (2): 608-611.

77. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Wpływ terminu wprowadzania do ziemi grzybów z rodzaju Trichoderma na skuteczność ochrony roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. Roczniki AR w Poznaniu CCCXXI, Ogrodnictwo 30: 171-176.

78. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B. 2000. Occurrence of diseases on triticale and barley plants grown in pure stands and their mixtures. Journal of Plant Protection Research 40 (3/4): 198-204

79. Weber Z. Karolewski Z. 2000. Wpływ terminu stosowania fungicydów na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed cylindrosporiozą (Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson). Rośliny Oleiste XXI: 97-104.

80. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Przeżywalność grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach z różnymi nośnikami i ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 41 (2): 769-772.

81. Weber Z., Karolewski Z. 2001. Wpływ wybranych fungicydów triazolowych na wzrost roślin rzepaku ozimego oraz na ich ochronę przed chorobotwórczymi grzybami. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 41 (2): 773-775.

82. Karolewski Z., Weber Z., Najder K. 2001. Porażenie różnych odmian rzepaku ozimego przez Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson w warunkach sprzyjających epidemicznemu rozwojowi. Rośliny Oleiste XXII: 463-468.

83. Weber Z., Orlikowski L., Grajek W., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Trichoderma biopreparates in the control of Fusarium oxysporum Schlecht. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 49 (3): 223-230.

84. Amein T., Weber Z. 2002. Seed treatment with strains of Pseudomonas fluorescens as potential biocontrol agents of wheat take-all. Zeistchrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz (Journal of Plant Diseases and Protection), 109 (6): 655-661.

85. Kosiada T., Weber Z. 2002. Wrażliwość Pyrenophora teres f. teres i P. teres f. maculata na wybrane fungicydy w warunkach laboratoryjnych. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 387: 203-206.

86. Kosiada T., Weber Z., Jarosz A., Kowalska A. 2002. Skuteczność wybranych preparatów ochrony roślin w ochronie jęczmienia przed plamistością siatkową (Pyrenophora teres (Died.) Drechs.). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 42 (2): 906-909.

87. Weber Z. 2002. Wpływ przedplonu i chemicznego zaprawiania ziarna na występowanie zgorzeli podstawy źdźbła pszenicy ozimej (Gaeumannomyces graminis var. tritici). Acta Agrobotanica 55 (1): 359-365.

88. Weber Z. 2002. Skuteczność biopreparatu Contans WG (Coniothyrium minitans Campb.)
w ochronie rzepaku ozimego przed Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Rośliny Oleiste XXIII (1): 151-156.

89. Kosiada T., Weber Z. 2003. Some characteristics of Pyrenophora teres forms. Phytopathologia Polonica 28: 21-29

90. Weber Z. 2003. Efficacy of biological and chemical protection of winter oilseed rape against white mould. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 51 (2): 149-152.

91. Weber Z. 2003. Wrażliwość Gaeumannomyces graminis var. tritici na fungicydy. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 1019-1021.

92. Pawłowski A., Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. The influence of exudates and sap from asparagus (Asparagus officinalis) roots infected by Asparagus virus 2 (AV2) on the growth of soil fungi pathogenic to the plants. Phytopathologia Polonica 33: 31-40.

93. Weber Z. 2004. Choroby występujące na trawach gazonowych w Poznaniu. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Agricultura 236 (94): 233-238.

94. Weber Z., Knaflewski M. 2004. Ocena zdrowotności wypustek dwóch odmian szparaga. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1197-1200.

95. Weber Z., Irzykowska L., Bocianowski J. 2005. Analysis of mycelial growth rates and RAPD-PCR profiles in a population of Gaeumannomyces graminis var. tritici originating from wheat plants grown from fungicide-treated seed. J. Phytopathology 153: 318-324. (IF = 0,761)

96. Weber Z., Przygodziński P. 2005. Wpływ wybranych czynników na występowanie chwościka marchwi (Cercospora carotae (Pass.) Kasnov.). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 1190-1193.

97. Bartkowiak B., Weber Z. 2006. Charakterystyka izolatów Phytophthora infestans (Mont.) de Bary występujących na pomidorze i wpływ pasażowania na ich chorobotwórczość. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 46 (2): 533-537.

98. Weber Z., Kostecki M., Bargen S., Gossmann M., Waskiewicz A., Bocianowski J., Knaflewski M., Buetner C., Goliński P. 2006. Fusarium species colonizing spears and forming mycotoxins in field samples of asparagus from Germany and Poland. J. Phytopathology 154: 209-216. (IF=0,817).

99. Tratwal A., Weber Z. 2006. Virulence frequency of Blumeria graminis f. sp. hordei and the occurrence of powdery mildew on four winter barley cultivars. J. Plant Protection Res. 46 (3): 221-230.

100. Irzykowska L., Karolewski Z., Weber Z. 2007. Porównanie występowania grzybów na materiale siewnym i na roślinach marchwi pochodzących z tego materiału. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 47 (2): 109-113.

101. Weber Z. 2007. Wpływ wybranych czynników na ograniczenie występowania chwościka marchwi. Rocz. AR Poznań 383, Ogrodnictwo 41: 649-653.

102. Weber Z., Karolewski Z., Irzykowska L., Knaflewski M., Kosiada T. 2007. Occurrence of Fusarium species in spears of asparagus (Asparagus officinalis). Phytopathologia Polonica 45: 9-15

103. Kubiak K., Weber Z. 2008. Virulence frequency of Tilletia caries and the occurrence of common bunt on 20 winter wheat cultivars. Phytopathologia Polonica 47: 11-19.

104. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Karolewski Z., Bocianowski J., Goliński P., Weber Z. 2009. Mycotoxins biosynthesis by Fusarium oxysporum and F. proliferatum isolates of asparagus origin. J. Plant Protect. Res. 49 (4): 369-372.

105. Weber Z., Urbański P. 2009. Fungi occurring on turfgrasses in Poznań. Phytopathologia 51: 7-12.

106. Wielgusz K., Weber Z., Andruszewska A. 2009. Wpływ biologicznej ochrony lnu oleistego na ograniczenie występowania fuzariozy i jakość plonu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1991-2002.

107. Waśkiewicz A. Irzykowska L., Bocianowski J., Karolewski Z., Kostecki M., Weber Z., Goliński P. 2010. Occurrence of Fusarium fungi and mycotoxins in marketable asparagus spears. Polish Journal of Environmental Studies 19 (1): 219-225. (IF = 0.947)

108. Waśkiewicz A., Goliński P., Karolewski Z., Irzykowska L., Bocianowski J., Kostecki M., Weber Z. 2010. Formation of fumonisins and other secondary metabolites by Fusarium oxysporum and F. proliferatum - a comparative study. Food Additives and Contaminants 27 (5): 608 – 615. (IF = 2.131)

109. Wielgusz K., Andruszewska A., Pląskowska E., Szewczyk W., Bocianowski J., Weber Z. 2011. The effect of flax seed dressing with biopreparations, chitosan, and its derivatives on fungal communities in soil. Polish Journal of Environmental Studies 20 (1): 215-224. (IF = 0.543).

110. Komosa A., Piróg J., Weber Z., Markiewicz B. 2011. Comparison of yield, nutrient solution changes and nutritional status of greenhouse tomato grown in recirculating and non-recirculating nutrient solution systems. Journal of Plant Nutrition 34: 1473-1488. (IF =0.726).

111. Karolewski Z., Waśkiewicz A., Irzykowska L., Bocianowski J., Kostecki M., Goliński P., Knaflewski M., Weber Z. 2011. Fungi presence and their mycotoxin distribution in asparagus spears. Polish Journal of Environmental Studies 20 (4): 911-918. (IF = 0.543).

112. Dobosz B., Drzewiecka K., Waśkiewicz A., Irzykowska L., Bocianowski J., Karolewski Z., Kostecki M., Kruczyński Z., Krzyminiewski R., Weber Z., Goliński P. 2011. Free radicals, salicylic acid and mycotoxins in asparagus after inoculation with Fusarium proliferatum and F. oxysporum. Applied Magnetic Resonance 41: 19-30. (IF = 1.126).

113. Irzykowska L., Bocianowski J., Waskiewicz A., Weber Z., Golinski P., Karolewski Z., Kostecki M., Irzykowski W. 2012. Genetic variation of Fusarium oxysporum isolates forming fumonisin B1 and moniliformin. Journal of Applied Genetics 53: 237-247. (IF = 1.664).

114. Irzykowska L., Weber Z., Bocianowski J. 2012. Comparison of Claviceps purpurea populations originated from rye experimental plots and rye fields. Central European Journal of Biology 7(5): 839-849. (IF=1.0).

115. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Drzewiecka K., Bocianowski J., Dobosz B., Weber Z., Karolewski Z., Krzyminiewski R., Goliński P.. 2013. Plant-pathogen interactions during infection process of asparagus with Fusarium spp. Cent. Eur. J. Biol. 8(11): 1065-1076. (IF=0,818).

116. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Bocianowski J., Karolewski Z., Weber Z., Goliński P. 2013. Fusariotoxins in asparagus – their biosynthesis and migration. Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 30, No 7: 1332-1338. (IF=2,22).

117. Irzykowska L., Kosiada T., Bojarczuk J., Materka M., Brukwiński W., Banaszak K., Weber Z. 2015. The effect of environmental factors and plant genotype on the severity of Claviceps purpurea in winter rye. Phytoparasitica 43: 461-469. (IF=0,724).

 

 

Prace i komunikaty naukowe w materiałach z konferencji:

 

1. Błaszczak W., Weber Z., Gilewska M. 1970. Reakcja odmian ziemniaka Kaszubskie i Wisła na porażenie przez wirusy X, Y i ich kompleksy. III Sesja Nauk. Instytutu Ziemniaka w Boninie: 45-47.

2. Weber Z. 1973. Wpływ substancji organicznych na patogeniczność Rhizoctonia solani Kuhn. VI Sesja Nauk. Inst. Ziemniaka w Boninie: 7.

3. Weber Z. 1980. Źródła czarnej nóżki ziemniaka (Erwinia carotovora Jones var. atroseptica (van Hall) Dye = E. atroseptica). XIV Sesja Nauk. Inst. Ziemniaka w Boninie: 90-92.

4. Weber Z. 1981. Niektóre zależności między czarną nóżką i rizoktoniozą ziemniaka. Nowe kierunki w fitopatologii, Lublin: 85.

5. Weber Z., Gołębniak B., Głębczyński E. 1983. Skuteczność trzech zapraw nasiennych w ochronie jęczmienia i pszenicy przed chorobami. Sympozjum "Kompleksowa ochrona zbóż", Stare Pole: 15-16.

6. Weber Z., Gołębniak B., Głębczyński E. 1985. Ocena skuteczności trzech zapraw nasiennych w ochronie jęczmienia i pszenicy przed chorobami. Kompleksowa ochrona zbóż, Stare Pole 29-30.06.1983: 117-125.

7. Weber Z., Głębczyński E., Pełczyński J. 1986. Wpływ stanu zdrowotnego bulw matecznych w czasie zbioru na zakażenie bulw potomnych przez Erwinia carotovora oraz na występowanie gnicia tych bulw i czarnej nóżki ziemniaka. XIX Sesja Nauk. Inst. Ziemniakaw Boninie: 39-40.

8. Weber Z. 1987. Health condition of mother tubers at harvest time and latent infection of potato daughter tubers caused by Erwinia carotovora ssp. atroseptica (E.c.a.) and E. carotovora ssp. carotovora (E.c.c.). 10th Triennial Conference of the European Association Potato Research, Aalborg: 212-213.

9. Weber Z. 1987. Susceptibility of rape to fungi causing root rot. Seventh International Rapeseed Congress, Poznań 11-14 May, 1987: 1193-1197.

10. Weber Z. 1987. Występowanie kolejnych faz rizoktoniozy oraz zależności między występowaniem gnijących bulw w materiale sadzeniakowym i czarnej nóżki ziemniaka u 42 odmian ziemniaka. Streszczenia Komunikatów i Posterów na Sympozjum Naukowe towarzyszące VI Zwyczajnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Bydgoszcz: 29-30.

11. Hołubowicz T., Ugolik M., Weber Z. 1988. Wpływ guzowatości korzeni drzewek wiśni na ich wzrost i plonowanie. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum na temat: Intensyfikacja produkcji wiśni, czereśni i śliwek, Skierniewice: 97-101.

12. Weber Z., Fiszer W. 1988. Influence of the potato irradiation on the rotting processes during storage. 8th Polish-Yougoslav Symposium on the Application of Radioisotopes, Poznań-Zielonka: 50.

13. Weber Z., Zdziebkowski T. 1989. Podatność zbóż, rzepaku i ziemniaka na Rhizoctonia cerealis i R. solani. Materiały XXIX Sesji Naukowej IOR w Poznaniu, cz.II. Postery: 99-103.

14. Hołubowicz T., Ugolik M., Weber Z. 1989. Wpływ występowania guzowatości korzeni na drzewach wiśni w szkółce na ich wzrost i plonowanie w sadzie. XXVIII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, Skierniewice: 43-45.

15. Weber Z., Adamczewska M., Hylak B. 1990. Wpływ metabolitów Rhizoctonia solani i R. cerealis na rzepak. Materiały XXX Sesji Naukowej IOR w Poznaniu, cz.II. Postery: 153-157.

16. Weber Z. 1990. Wstępna ocena przydatności nowych fungicydów do wiosennego zaprawiania sadzeniaków ziemniaka. Streszczenie Komunikatów i posterów na Sympozjum Naukowe towarzyszące VII Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit.w Szczecinie 75.

17. Błaszczak W., Fiedorow Z., Weber Z., Wilczyk A. 1991. Podatność roślin grochu w różnych fazach wzrostu na wirus mozaikowego podwijania liści grochu (PSbMV). Procc. XX Conf. of Polish Plant Virologist, Warszawa: 7-13.

18. Shokes F.M., Gorbet D.W., Weber Z. 1992. Screening Peanut Genotypes for Resistance to Stem Rot Caused by Sclerotium rolfsii. American Peanut Research and Education Society, Norfolk: 25.

19. Hołubowicz T., Ugolik M., Weber Z. 1993. Wpływ guzowatości korzeni drzewek wiśni na ich wzrost i plonowanie w sadzie. Informator o badaniach prowadzonych w Katedrze Sadownictwa AR w Poznaniu III: 113-115.

20. Knaflewski M., Weber Z., Biniek A., Werner M. 1993. Fungicide control of Fusarium infection of asparagus. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent 58/3b: 1493-1499.

21. Weber Z. 1993. Chemiczna ochrona ziemniaka i pszenicy przed grzybami z rodzaju Rhizoctonia. Streszczenia referatów i plakatów na Symp. Nauk. Towarzyszące VIII Zwyczajnemu Walnemu Zgrom. Członków PTFit. w Olsztynie: 36.

22. Weber Z., Knaflewski M. 1993. Influence of selected forecrops on the incidence of asparagus infection by Fusarium spp. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent 58/3b: 1337-1342.

23. Gołębniak B., Michalski T., Weber Z. 1994. Wpływ uprawy pszenżyta jarego w mieszankach z pszenicą jarą na zdrowotność i plon roślin. Materiały XXXIV Sesji Nauk. IOR w Poznaniu, cz. II. Postery: 182-186.

24. Knaflewski M., Weber Z., Biniek A., Werner M. 1994. Wpływ czynników agrotechnicznych i zabiegów ochrony roślin na jakość karp szparaga. Materiały z Sympozjum 30-lecia Instytutu Warzywnictwa, Skierniewie, cz.I. Referaty: 145-152.

25. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B. 1994. Zdrowotność i plon mieszanek pszenżyta jarego z pszenicą jarą. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji "Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych", Poznań: 52-58.

26. Shokes F.M., Gorbet D.W., Weber Z., Pudełko H.A., Taczanowski M. 1994. Identifying stem rot resistant peanut genotypes. Phytopathology 84, 10: 1099.

27. Smith C.M., Jańczak C., Korbas M., Pokacka Z., Głazek M., Weber Z., Kuś J., Mróz A., Zawadzki T. 1994. Occurrence development and control by fungicides of Septoria nodorum, S. tritici, and Pseudocercosporella herpotrichoides on wheat in Poland in 1993. Brighton Crop Protection Conference - Pests and Diseases: 271-276.

28. Weber Z. 1994. Ochrona szparaga przed chorobami. I Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl: 23-27.

29. Weber Z., Karolewski Z. 1994. Skuteczność chemicznej ochrony pszenicy ozimej przed chorobami w zależności od terminu zabiegu i rodzaju fungicydów. Materiały XXXIV Sesji Nauk. IOR w Poznaniu, cz.II. Postery: 177-181.

30. Weber Z., Remlein D. 1994. Zależności między występowaniem plam na nasionach a zdrowotnością wyrastających z nich roślin i plonu łubinu białego. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Łubinowego, Poznań: 247-252.

31. Knaflewski M., Weber Z. 1995. Skuteczność wybranych fungicydów systemicznych w ochronie szparaga przed rdzą (Puccinia asparagi DC.). Materiały XXXV Sesji Nauk. IOR w Poznaniu, cz.II. Postery: 243-245.

32. Smith C.M., Jańczak C., Korbas M., Pokacka Z., Głazek M., Weber Z., Kuś J., Mróz A., Zawadzki T. 1995. Occurrene, development and control by fungicides of Septoria nodorum, S. tritici, and Pseudocercosporella herpotrichoides on wheat in Poland as determined by diagnostic immunoassays. XIII International Plant Protection Congress, The Hague, July 2-7: 1264.

33. Smith C.M., Weber Z., Jańczak C., Korbas M., Pokacka Z., Głazek M., Kuś J., Mróz A., Zawadzki T. 1995. Use of diagnostic immunoassays to determine the development of Septoria nodorum, S. tritici, and Pseudocercosporella herpotrichoides in Poland in 1993. In: Mańka M. (ed.), Environmental Biotic Factors In Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3-rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, September 5-9: 517-521.

34. Weber Z. 1995. The role of seed tuber and soil source of Rhizoctonia solani K. in the infection of potato. International Symposium on Rhizoctonia, ISR' 95, Nogrdwijkerhout, June 27-30: 104.

35. Weber Z., Knaflewski M., Hylak B. 1995. Influence of crop rotation on the occurrence of Fusarium oxysporum f.sp. asparagi and its antagonistst. In: Mańka M. (ed.), Environmental Biotic Factors In Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3-rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, September 5-9: 599-604.

36. Weber Z., Knaflewski M., Hylak B. 1995. Suppressive activity of some selected soils against Fusarium oxysporum f.sp. asparagi. Biological control of soil-borne and post-harvest pathogens, Skierniewice: 71-76.

37. Weber Z., Knaflewski M., Hylak B. 1995. Fuzarioza szparaga i możliwości jej zwalczania. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka Praktyce Ogrodniczej" AR Lublin: 323-326.

38. Weber Z., Werner M. Frużyńska-Jóżwiak D. 1995. Biotic effect of some selected fungi against three formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. XIII International Plant Protection Congress, The Hague, July 2-7: 572.

39. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Preliminary results of the biological control of different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Effectiveness of some microorganisms and plant extracts in the control of plant diseases. Materiały z Sympozjum, Skierniewice: 175-181.

40. Weber Z. 1996. Comparison of symptomatical and serological assays of wheat infection by Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton. Abstracts of Papers of the 4th International EFPP Symposium, Bonn, Germany: 100.

41. Weber Z., Krawczyk R. 1996. Wstępna charakterystyka populacji Phytophthora infestans (Mont.) de Bary występującej w Wielkopolsce. Materiały z Sympozjum Naukowego "Choroby roślin a środowisko", Poznań: 175-181.

42. Weber Z., Shokes F.M., Barnett R.D. 1996. Podatność różnych części wybranych genotypów pszenicy na Stagonospora nodorum (Berk.) Castellani et Germano. Materiały z Sympozjum "Nowe kierunki w fitopatologii", Kraków: 421.

43. Weber Z. 1997. Influence of some selected factors on the occurrence of plant diseases caused by Fusarium oxysporum Schlecht. Proceedings of the XIV Slovak and Czech Plant Protection Conference in Nitra, 3-4.09.1997: 191-192.

44. Weber Z., Karolewski Z. 1997. Wpływ różnych czynników na występowanie suchej zgnilizny roślin kapustnych (Leptosphaeria maculans [Desm.] Ces et De Not.). Materiały z Sympozjum Naukowego "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa, 23-24 września: 106.

45. Weber Z., Orlikowski L.B., Werner M., Frużyńska Jóźwiak D. 1997. Efficacy of the different plant species protection against Fusarium oxysporum with Actinomucor elegans (D-510) and Trichoderma viride (A-129). Trichoderma spp., other microorganisms and plant extracts in plant disease control. Skierniewice: 19-24.

46. Weber Z., Knaflewski M. 1998. Effectiveness of Bacillus subtilis (FZB-24)G in the protection of asparagus against Fusarium oxysporum Schlecht. Biological agents and their effectiveness in the control of plant pathogens. Skierniewice: 47-51.

47. Weber Z., Liu P. 1998. Porażenie kiełków przez Phytopthora infestans (Mont.) de Bary. XXXVIII Sesja Naukowa IOR, Poznań, 12-13 luty 1998, Streszczenia: 29

48. Karolewski Z., Weber Z. 1998. Skuteczność zaprawiania nasion i opryskiwania roślin w ochronie rzepaku ozimego przed L. maculans. XX Konferencja Naukowa "Rośliny Oleiste", IHAR, 24-25 marzec 1998, Streszczenia: 29

49. Karolewski Z., Weber Z. 1998. Efficacy of some selected fungicides in the protection of winter oilseed rape against Leptosphaeria maculans. 7th International Congress of Plant Pathology, Edinburgh, Scotland 9-16 August 1998, Abstracts 3: 5.6.9.

50. Weber Z., Liu P. 1998. An infection of potato sprouts by Phytophthora infestans. 7th International Congress of Plant Pathology, Edinburgh, Scotland 9-16 August 1998, Abstracts 2: 1.3.24.

51. Knaflewski M., Weber Z. 1998. Skuteczność Bacillus subtilis (FZB-24) w ochronie szparaga przed Fusarium oxysporum Schlecht. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 333, Sesja Naukowa, z. 57: 159-162.

52. Weber Z. 1998. Odporność roślin na choroby i jej wykorzystanie w ochronie przed patogenami. Seminarium, Poznań, 18.05.1998: 45-46.

53. Weber Z., Michalski T. 1999. Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym oraz w mieszankach z innymi zbożami. XXXIX Sesja Naukowa IOR, Poznań 11-12 luty 1999, Streszczenia: 226.

54. Bartkowiak B., Weber Z. 1999. Rasy Phytophthora infestans (Mont.) de Bary występujące na pomidorze na Kujawach w latach 1994-1996. Sympozjum Naukowe PTFit. Poznań 7-9.09.1999, Streszczenia: 26.

55. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Wpływ terminu stosowania Trichoderma viride (85/1) i T. harzianum (658) na ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. Sympozjum Naukowe PTFit., Poznań 7-9.09.1999, Streszczenia: 146.

56. Michalski T., Weber Z., Gołębniak B. 1999. Skuteczność ograniczania chorób zbóż jarych przez uprawę w mieszankach w latach 1996-1999. Ogólnopolska Konferencja Naukowa AR w Poznaniu: 72-73.

57. Michalski T., Weber Z., Horoszkiewicz J. 1999. Porównanie plonowania mieszanek jęczmienia z owsem, pszenicą oraz pszenżytem z ich siewami czystymi. Ogólnopolska Konferencja Naukowa AR w Poznaniu: 74-75.

58. Weber Z., Michalski T., Gołębniak B. Hylak-Nowosad B., Nowacka K. 1999. Porównanie zdrowotności zbóż jarych w roku 1999 uprawianych w siewie czystym i w mieszankach. Ogólnopolska Konferencja Naukowa AR w Poznaniu: 126-127.

59. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Biologiczna ochrona roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. z zastosowaniem grzybów z rodzaju Trichoderma. XL Sesja Naukowa IOR, Poznań 24-25 luty 2000, Streszczenia: 139.

60. Michalski T., Weber Z. 2000. Porażenie chorobami pszenżyta jarego rosnącego w siewie czystym i w mieszankach z jęczmieniem jarym. XL Sesja Naukowa IOR, Poznań, 24-25 luty 2000, Streszczenia: 129.

61. Weber Z., Karolewski Z. 2000. Wpływ terminu stosowania fungicydów na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed cylindrosporiozą (Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson). XXII Konferencja Naukowa – Rośliny Oleiste, IHAR Oddz. Poznański, 28-29 marca 2000, Streszczenia: 50-51.

62. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Protection of plants against Fusarium oxysporum with Trichoderma bioproducts. 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology "Biodiversity in Plant Pathology", Taormina – Giardini Naxos, Italy, Abstract: 409.

63. Kosiada T., Weber Z. 2000. The transmission of Drechslera teres (Died.) Drechsler with seed of a different barley genotypes. International Seed Health Conference "Seed health as quality criterion", 9-11.10.2000: 20.

64. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Przeżywalność grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach z różnymi nośnikami i ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum. XLI Sesja Naukowa IOR, 8-9 luty 2001, Streszczenia: 220.

65. Weber Z., Karolewski Z. 2001. Wpływ wybranych fungicydów triazolowych na wzrost roślin rzepaku ozimego oraz na ich ochronę przed chorobotwórczymi grzybami. XLI Sesja Naukowa IOR, 8-9 luty 2001, Streszczenia: 221.

66. Weber Z. 2001. Cylindrosporium concentricum Grev. na rzepaku – szkodliwość i zwalczanie. I Konferencja Naukowa IHAR w Poznaniu – "Patogeny rzepaku oraz możliwości wykorzystania technik biologii molekularnej w hodowli odpornościowej", 28.09.2001, Streszczenia: 6.

67. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Protection of plants against Fusarium oxysporum with Trichoderma. Proceedings of the 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology, Taormina-Giardini Naxos, Italy: 514-517.

68. Weber Z. 2002. Some characteristics of Gaeumannomyces graminis var. tritici originated from Poznań region. 6th Conference of European Foundation for Plant Pathology, Prague, Czech Republic, 8-14 september 2002, Plant Protection Science, Vol. 38, Special Issue 2: 316-318.

69. Kosiada T., Weber Z., Jarosz A., Kowalska A. 2002. Skuteczność wybranych preparatów ochrony roślin w ochronie jęczmienia przed plamistością siatkową (Pyrenophora teres [Died.] Drechs.). XLII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 7-8 luty 2002, Streszczenia: 253-254.

70. Weber Z. 2002. Choroby szparaga i ich zwalczanie. IX Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl: 27-30.

71. Weber Z. 2003. Wrażliwość Gaeumannomyces graminis var. tritici na fungicydy. XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 13-14 luty 2003, Streszczenia: 262.

72. Weber Z. 2003. Efficacy of biological control of winter oilseed rape white mould. XII Conference of the Section for Biological Control of Plant Diseases, Polish Phytopathological Society, 3-4 April, 2003, Skierniewice (Chitozan and other compounds in the control of plant diseases): 24.

73. Weber Z. 2003. The efficacy of seed treatment fungicides against Gaeumannomyces graminis var. tritici. Second International Seed Health Conference, Poznań, 16-18 September, 2003: 77.

74. Weber Z., Knaflewski M. 2004. Ocena zdrowotności wypustek dwóch odmian szparaga. XLIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 12-13.02.2004, Streszczenia: 315-316.

75. Weber Z., Przygodziński P. 2005. Wpływ wybranych czynników na występowanie chwościka marchwi (Cercospora carotae (Pass.) Kasnov.). XLV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 3-4.02.2005: 200-201.

76. Bartkowiak B., Weber Z. 2005. Wybrane cechy fenotypowe izolatów Phytophthora infestans (Mont.) de Bary pochodzących z roślin pomidora. Sympozjum Naukowe "Aktualne problemy w fitopatologii" towarzyszące XII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Lublin 20-22.09.2005, Streszczenia: 56.

77. Bartkowiak B., Weber Z. 2006. Charakterystyka izolatów Phytophthora infestans (Mont.) de Bary występujących na pomidorze i wpływ pasażowania na ich chorobotwórczość. XLVI Sesja Naukowa IOR, Poznań, 16-17 lutego 2006, Streszczenia: 137-138.

78. Weber Z. 2007. Porównanie występowania grzybów na materiale siewnym i na roślinach marchwi pochodzących z tego materiału. XLVII Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 15-16 lutego 2007. Streszczenia: 180.

79. Weber Z., Karolewski Z., Irzykowska L., Knaflewski M. 2008. Występowanie grzybów rodzaju Fusarium w wypustkach szparaga (Asparagus officinalis L.). XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 31.01-1.02.2008. Streszczenia: 271-272.

80. Karolewski Z., Waśkiewicz A., Kostecki M., Irzykowska L., Bocianowski J., Goliński P., Knaflewski M., Weber Z. 2008. Occurrence of Fusarium species and mycotoxins in asparagus spears. J. Plant Pathology 90, 2: 2321.

81. Knaflewski M., Goliński P., Kostecki M., Waśkiewicz A., Weber Z. 2008. Mycotoxins and mycotoxin – producing fungi occurring in asparagus spears. Proc. Xth IS on Asparagus Acta Hort. 776: 183-189.

82. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Karolewski Z., Bocianowski J., Kostecki M., Goliński P., Knaflewski M., Weber Z. 2008. Fusarium spp. and mycotoxins present in asparagus spears. 3rd Int. FHB Symposium Szeged, Hungary: 405-407.

83. Weber Z., Urbański P. 2008. Występowanie grzybów na trawach gazonowych. Sympozjum Naukowe "Choroby roślin na tle zmian klimatycznych" towarzyszące XIII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Wrocław, 17-19 września 2008. Streszczenia: 84.

84. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Karolewski Z., Bocianowski J., Kostecki M., Goliński P., Weber Z. 2009. Toksynotwórczość izolatów Fusarium oxysporum i F. proliferatum pochodzących ze szparaga. 49. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 19-20 lutego 2009. Streszczenia: 293-294.

85. Wielgusz K., Weber Z., Andruszewska A. 2009. Wpływ biologicznej ochrony lnu oleistego na ograniczenie występowania fuzariozy i jakość plonu. 49. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 19-20 lutego 2009. Streszczenia: 100.

86. Waśkiewicz A., Kostecki M., Goliński P., Karolewski Z., Weber Z. 2009. Biosynthesis field of fumonisins, beauvericin and moniliformin by Fusarium proliferatum and F. oxysporum under different temperature. ISM Conference 2009 “Worldwide mycotoxin reduction in food and feed chains”, 9-11.09.2009, Tulln/Wiedeń, Austria: Poster Session: 68.

87. Waśkiewicz A., Karolewski Z., Kostecki M., Bocianowski J., Goliński P., Weber Z., Irzykowska L., Knaflewski M. 2009. Grzyby patogeniczne i mikotoksyny w szparagu. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Promocyjna „Żywność regionalna i tradycyjna - aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne”, Olsztyn, 25-26.11.2009.

88. Korbas M., Pospieszny H., Pokacka Z., Weber Z. 2010. Stan aktualny i kierunki rozwoju fitopatologii. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 69.

89. Waśkiewicz A., Karolewski Z., Kostecki M., Bocianowski J., Goliński P., Weber Z., Irzykowska L., Knaflewski M. 2010. Obecność grzybów patogenicznych i ich produktów metabolizmu - mikotoksyn w szparagu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy współczesnego rolnictwa” - 14-16.09.2010, Zamość - poster.

90. Weber Z. 2011. Zależność między ospowatością sadzeniaków i występowaniem rizoktoniozy na ziemniaku w okresie wegetacji. Sympozjum Naukowe "Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie" towarzyszące XIV Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Bydgoszcz, 20-22 września 2011, Streszczenia: 418-419.

 

 

Książki i podręczniki:

 

 

1. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 1991. Choroby roślin rolniczych. Skrypt AR Poznań: 1-188.

2. Błaszczak W., Fiedorow Z., Glaser T., Weber Z. 1993. Fitopatologia ogólna. Skrypt AR Poznań: 1-176.

3. Fiedorow Z., Weber Z. 1994. Diagnostyka chorób roślin. Choroby buraka i ziemniaka. Skrypt AR Poznań: 1-110.

4. Praca zbiorowa (25 współautorów, 4 współredaktorów). Z. Weber + 24 współautorów + 3 współredaktorów. 1997. Ochrona Roślin. Plantpress, Kraków: 1-701.

5. Fiedorow Z., Weber Z. 1996. Choroby roślin uprawnych. Medix Plus, Poznań: 1-168.

6. Fiedorow Z., Weber Z. 1998. Choroby roślin uprawnych. Medix Plus, Poznań: 1-172. II wydanie poprawione i uzupełnione

7. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 1999. Fitopatologia ogólna. Wyd AR Poznań, 1-191.

8. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2001. Choroby roślin rolniczych. Skrypt AR Poznań, Wyd. II (poprawione i uzupełnione): 1-208.

9. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. Choroby roślin rolniczych. AR Poznań, III wydanie uzupełnione: 1-207.

10. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2004. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Poznań, I wydanie: 1-208.

11. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2006. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Wyd. AR Poznań, Wyd. II (uzupełnione): 1-212.

12. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2008. Choroby roślin rolniczych. Wyd. AR Poznań, Wyd. IV (uzupełnione i poprawione): 1-208.

13. Fitopatologia I. Podstawy fitopatologii. Wyd. zbiorowe pod red. S. Kryczyńskiego i Z. Webera. 2010. PWRiL: 613 stron.

14. Pospieszny H., Korbas M., Weber Z., Pokacka Z. Znaczenie Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin w rozwoju fitopatologii. Rozdział w monografii "50 lat Sesji Naukowych IOR (1961-2010)" pod redakcją M. Mrówczyńskiego. Wyd. IOR-PIB, Poznań 2010: 78-90.

15. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2011. Ogólne wiadomości z fitopatologii. UP Poznań, Wydanie III: 1-212.

16. Zbiorowe (16 współautorów). Pod redakcją S. Kryczyńskiego i Z. Webera. 2011. Fitopatologia tom 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL: 464 strony.

 

 

Artykuły naukowe:

 

1. Weber Z. 1971. Fitoaleksyny. Postępy Nauk Rolniczych 1: 23-29.

2. Weber Z. 1975. Zwalczanie rizoktoniozy ziemniaka. Nowe Rolnictwo (8), XXIV: 20-22.

3. Błaszczak W., Weber Z. 1976. Rizoktonioza ziemniaka i jej zwalczanie. Nauka-Praktyce Rolniczej 1 (23): 1-40.

4. Weber Z. 1979. Zwalczanie ważniejszych chorób jęczmienia i pszenicy zaprawami systemicznymi. Zeszyty Problemowe PNR, z.230: 139-144.

5. Weber Z. 1983. Czarna nóżka i mokra zgnilizna bulw ziemniaka. Postępy Nauk Rolniczych 1: 57-66.

 

 

Artykuły popularno-naukowe

 

 

1. Weber Z. 1970. Mykoplazmy sprawcami chorób roślin. Ochrona Roślin 9: 14-17.

2. Weber Z. 1971. Możliwości biologicznej walki z chorobami roślin. Ochrona Roślin 11: 5-7.

3. Weber Z. 1974. Agrotechnizno-biologiczne zwalczanie chorób zgorzelowych roślin. Ochrona Roślin 1: 13-14.

4. Weber Z. 1984. Ważniejsze zagadnienia dotyczące czarnej nóżki ziemniaka. Ochrona Roślin 3: 4-7.

5. Weber Z. 1986. Reakcja immunoenzymatyczna (ELISA) i immunoenzymatyczno-fluorescencyjna. Ochrona Roślin 2: 14-15.

6. Weber Z. 1986. Prof.dr hab. Władysław Błaszczak - Wspomnienie pośmiertne. Roczniki Nauk Rolniczych, s.E Ochrona Roślin 16, z.1: 9-15.

7. Błaszczak W., Weber Z., Fiedorow Z., Tatarynowicz B. 1987. Rozwój i osiągnięcia Katedry Fitopatologii Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1919-1984. Roczniki AR w Poznaniu 181: 7-40.

8. Przezbórski, Weber Z. 1987. VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i towarzyszące mu Sympozjum Naukowe (Bydgoszcz, 16-18.IX.1987). Ochrona Roślin 12: 19-20.

9. Weber Z. 1988. Prof.dr hab. Tadeusz Glaser - Wspomnienie pośmiertne. Roczniki Nauk Rolniczych s.E. Ochrona Roślin 18, z.2: 11-16.

10. Weber Z., Karolewski Z., Zygmunt B. 1992. Występowanie chorób na rzepaku ozimym w rejonie Poznania. Ochrona Roślin 5: 10-12.

11. Jańczak C., Korbas M., Weber Z. 1993. Przydatność fungicydów i programów ochrony pszenicy ozimej przed chorobami w Polsce. Ochrona Roślin 1: 3-6.

12. Jańczak C., Korbas M., Weber Z. 1993. Polowy zestaw diagnostyczny i laboratoryjny ELISA do określania zakażenia pszenicy przez Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton. Ochrona Roślin 1: 6-8.

13..    Weber Z. 1994. Degree of infestation of the plum tree and the sweet-cherry tree by wood-destroying Basidiomycetes and frostplates on the plum tree and the sweet cherry tree in different areas Moravia and Silesia. J. Spacek, Genet. Polonica 35,4: 345-346.

14. Weber Z. 1999. Choroby podsuszkowe zbóż i przyczyna wzrostu ich znaczenia. Ochrona Roślin 43: 10-11.

15. Fiedorow Z., Weber Z. 2001. Podręcznik "Podstawy fitopatologii" autorstwa prof. dr habil. S. Kryczyńskiego. Ochrona Roślin 11/12: 15-16.

16. Weber Z. 2007. Zaraza nie odpuści. Ogólnopolski tygodnik rolniczy 28: 20-21.

 

 

Artykuły popularne:

 

1. Weber Z. 1976. Czarna nóżka ziemniaka i jej zwalczanie. Poradnik Gospodarski 5: 13.

2. Błaszczak W., Weber Z. 1978. Zwalczanie zarazy ziemniaka. Instrukcja wdrożeniowa AR w Poznaniu 168: 2.

3. Weber Z. 1980. Zwalczanie rizoktoniozy ziemniaka. Poradnik Gospodarski 11: 13.

4. Weber Z. 1981. Choroby zbóż i ich zwalczanie. Materiały z konferencji "Nasiennictwo Zbóż", Piła: 75-89.

5. Weber Z. 1981. Choroby ziemniaka. Konferencja naukowo-techniczna na temat: "Ochrona Ziemniaka przed Chorobami, Szkodnikami i Chwastami", Leszno: 12-16.

6. Weber Z. 1983. Ważniejsze bakteryjne choroby ziemniaka. Poradnik Gospodarski 9: 19.

7. Weber Z. 1985. Zaprawianie ziarna siewnego. Poradnik Gospodarski 15: 2.

8. Weber Z. 1986. Produkcja zdrowotnych sadzeniaków ziemniaka. Poradnik Gospodarski 97, 3:10-11.

9. Weber Z. 1988. Choroby rzepaku ozimego. Poradnik Gospodarski 99, 11: 4.

10. Weber Z. 1993. Ochrona ziemniaka przed chorobami. Poradnik Gospodarski 5: 12.

11. Weber Z. 1994. Ochrona szparaga przed chorobami. I Międzynarodowa Konferencja Szparagowa: 23-27.

12. Weber Z., Karolewski Z. 1994. Niechemiczna ochrona rzepaku ozimego. Poradnik Gospodarski 3: 12.

13. Weber Z. 1995. Głownia guzowata kukurydzy. Kukurydza, uprawa i nasiennictwo 1(4): 21.

14. Weber Z., Hołubowicz T. 1995. Fuzarioza drzew owocowych. Sad Nowoczesny 7: 16-17.

15. Weber Z., Karolewski Z., Pawłowski A. 1999. Ochrona rzepaku przed chorobami. Poradnik Gospodarski 3: 30.

16. Weber Z. 1999. Ochrona zbóż przed chorobami. Rolnik Dzierżawca 9: 45.

17. Weber Z. 2000. Czym zaprawiać nasiona pszenicy ozimej. Agrochemia 8: 12.

18. Weber Z. 2003. Postęp w ochronie pszenicy przed zgorzelą podstawy źdźbła. Top Agrar

          Polska 9: 11.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1