Spis publikacji - Dr hab. Józef Piróg, prof. nadzw.

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze

a) przed doktoratem

1. Sobkowska E., Piróg J., Sobiech B. 1975. Wpływ terminu siewu na przydatność buraków czerwonych do produkcji konserw. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 84: 111-118.

2. Małachowski A., Piróg J. 1976. Skuteczność herbicydów w uprawie pora z siewu i na miejsce stałe. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 85: 121-135.

3. Małachowski A., Piróg J. 1976. Wpływ zimowania pora w gruncie na wysokość plonu. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 85: 113-119.

4. Piróg J. 1976. Wpływ terminu siewu i odmiany na plon buraka ćwikłowego przeznaczonego do konserwowania. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 85: 155-160.

5. Pudelski T., Glaser T., Piróg J. 1978. Wpływ podkładki KVFN na plonowanie i zdrowotność 7 odmian pomidora szklarniowego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 98: 187-195.

 

b) po doktoracie

1. Piróg J. 1982. Wpływ metody szczepienia na podkładce KVFN i doświetlania na jakość rozsady pomidora. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 87: 147-162.

2. Pudelski T., Piróg J. 1985. Effect of four growing methods in wood waste substrates on the yield of glasshouse cucumber. Acta Hort. 156: 35-42.

3. Piróg J. 1986. Wpływ szczepienia rozsady, terminów sadzenia i odmiany na plon pomidora. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 165: 91-106.

4. Piróg J. 1996. Przydatność czterech podłoży syntetycznych do uprawy ogórka szklarniowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 429, 255-258.

5. Litka M., Piróg J. 1997. Plonowanie 14 odmian pomidora w uprawie na wełnie mineralnej. Wiadomości odmianoznawcze COBORU Słupia Wielka, 64: 1-14.

6. Piróg 1998. Przydatność wełny mineralnej powtórnie użytkowanej do uprawy ogórka szklarniowego. Zeszyty Problemowe Postępów nauk Rolniczych, Warszawa, 461: 365-372.

7. Piróg J. 1998. Plonowanie ogórka szklarniowego na podłożach mineralnych powtórnie użytkowanych. Zeszyty Problemowe Postępów nauk Rolniczych, Warszawa, 461: 357-364.

8. Piróg J. 1998. Yielding of long Greenhouse Cucumber on rockwool. Acta Horticulturae et regiotecturae. Nitra (Słowacja), 23-24.09.1998. Ročnik I. Priloha: 54-57.

9. Piróg J. 1998. Plonowanie krótkiego ogórka szklarniowego na wełnie mineralnej. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 333: 273-276.

10. Piróg J. 1998. Plonowanie pomidora na różnych podłożach w drugim roku użytkowania. Zeszyty Naukowe ATR Bydg. Roln. 215, 42: 185-189.

11. Piróg J. 1999. Wpływ podłoży organicznych i mineralnych na wysokość plonu i jakość owoców pomidora szklarniowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln, 466: 479-491.

12. Woźniak W., Gapiński M., Kossowska J., Piróg J. 1999. Ocena owoców ogórka z uprawy na różnych keramzytach. Zesz. Probl. Nauk Roln. 466: 529-535.

13. Piróg J., Gembiak R. 2000. Wpływ podłoża mineralnego i odmiany na wielkość i jakość papryki uprawianej w szklarni. Rocz. AR Pozn. CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz.1: 415-421.

14. Piróg J., Pędziński M., Nowak A. 2001. Plonowanie ogórka brodawkowego w uprawie pod osłonami. Folia Horticulturae Ann. 13/1 A: 363-368.

 

c) po habilitacji

1. Piróg J. 2001. Przydatność różnych podłoży mineralnych i organicznych do szklarniowej uprawy ogórka. Rocz. AR w Poznaniu. Rozprawy naukowe, 316: 1-97.

2. Piróg J., Gembiak R. 2001. Plonowanie papryki w uprawie pod osłonami na podłożach mineralnych powtórnie użytkowanych. AR-T im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zesz. Nauk. 243, Rolnictwo 4: 109-115.

3. Piróg J. 2001. Usefulness of expanded clay as a substrate for greenhouse cucumber cultivation. Vegetable Crops Research Builletin, Skierniewice, 54(1): 111-116.

4. Piróg J. 2002. Podłoża uprawowe a plonowanie kilku odmian ogórka grubobrodawkowego w szklarni. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 485: 277-284.

5. Piróg J., Komosa A. 2002. Effect of cultivar and roockwool as a root medium on yielding of cherry tommato. Folia Horticulturae. Ann. 14/1: 87-94.

6. Piróg J., Bykowski G., Pędziński M., Nowak A. 2004. Wpływ odmiany i podłoża na plonowanie krótkiego ogórka grubobrodawkowego uprawianego w tunelu foliowym. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 239(95): 307-312.

7. Piróg J. 2004. Wpływ podłoża i odmiany na plonowanie ogórka grubobrodawkowego uprawianego w szklarni z zastosowaniem fertygacji. Rocz. AR Poznań. CCCLX, Ogrodn. 38: 123-129.

8. Piróg J., Bykowski G. 2005. Wpływ agrowłókniny na wczesność, wysokość i jakość plonu 11 odmian ogórka grubobrodawkowego uprawianego w gruncie. Monografia: Zmienność Genetyczna i Jej Wykorzystanie w Hodowli Roślin Ogrodniczych. Cz. I. Hodowla i Nasiennictwo Roślin Warzywnych. Praca zbiorowa pod red. Michalik B i Żurawicza E. Wyd. ISK, Skierniewice: 153-159.

9. Piróg J., Bykowski G., Pędziński M., Nowak A. 2005. Ocena sensoryczna małosolnych owoców ogórka uprawianego w gruncie. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu nr.515., Rolnictwo LXXXVI: 417-424.

10. Piróg J., Pędziński M., Nowak A. 2005. Usefulness for pickling of 11 cucumber cultivars grown in the field.. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture Horticulture and Vegetable Growing. Soldinikystę Ir Ddarrzininkyste Horticulture and Vegetable Growing. Babtai, 2005. 24(3): 155-162.

11. Piróg J., Komosa A., 2006. Wpływ podłoży i odmian na wysokość i jakość plonu pomidora szklarniowego. Acta Agrophysica, Lublin 2006, 7 (3): 699-707.

12. Piróg J., Komosa A., 2006. Plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w podłożu organicznym z zastosowaniem fertygacji. Folia Horticulturae. Suplement 2006/2, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Kraków 2006: 65-69.

13. Piróg J., Bykowski G., Pędziński M., Nowak A., 2007. Usefulness of parthenocarpic cultivars and organic media for ring cultivation of cucumber in foil tunel. University of technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz: 283-289.

14. Piróg J., 2008. Przydatność krótkoowocowych odmian ogórków uprawianych w tunelu foliowym do kwaszenia jako małosolne. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Prozdrowotna Produkcja Roślin Warzywnych i Zielarskich., 527. Warszawa: 255-263.

15. Komosa A., Piróg J., Kleiber T., 2009. Changes of macro and micronutrients contents in the root environment of greenhouse tomato grown in fiber wood. Vegetable Crops Research Bulletin, 70/2009: 71-80. 

16. Piróg J., Komosa A., Markiewicz B., 2009. The effect of wood fiber density on the content of macro and microelements in the root environment of greenhouse cucumber. Vegetable Crops Research Bulletin, 70/2009: 81-89.

17. Piróg J., 2009. Wpływ ściółkowania i mikroklimatu na plonowanie ogórka gruntowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 539.

18. Piróg J., Komosa A., Markiewicz B., 2009. Wpływ gęstości włókna drzewnego na zawartość makro i mikroelementów w środowisku korzeniowym ogórka szklarniowego. htt://Agros.fao.org/agris-search/serach/display.do?f=2010/PL/PL1007.xml;PL2009A00214

19. Piróg J., Bykowski G., Krzesiński Wł., 2010. Effect of substrate type and fertigation control, on yield size and fruit quality of greenhouse cucumber. Acta Scientiarum Polonorum. Hortum Cultus 9(4): 99-109. (IF 0,375)

20. Komosa A., Kleiber T., Piróg J. (2010): Contents of macro- and microelements in root environment of greenhouse tomato grown in rockwool and wood fiber depending on nitrogen levels in nutrient solution. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 9(3), 59-68. (IF 0,375)

21. Komosa A., Piróg J., Weber Z., Markiewicz B. (2011): Comparison of yield, nutrient solution changes and nutritional status of greenhouse tomato grown in recirculating and non-recirculating nutrient solution systems, Journal of Plant Nutrition, 34:1473-1488,2011. Copyright© Taylor & Francis Group, LLC. ISSN: 0190-4167 print /1532-4087 online. DOI: 10.1080/019041767.2011.585204 (IF 0,868). 

 

2. Podręczniki, skrypty

Po doktoracie

a/ podręczniki

1. Pudelski T., Piróg J. 1980. Produkcja rozsady i uprawa pomidorów szczepionych. PWRiL – Oddz. w Poznaniu. Zeszyty Nauka-Praktyce Rolniczej, 1 (32).

2. Pudelski T., Piróg J. 1980. Uprawa pomidorów szczepionych pod osłonami, PWRiL- Oddz. w Poznaniu wyd. I, 1982 wyd. II, 1983 wyd. III.

3. Warzywa mało znane i zapomniane. Red. Gapiński M. 1993. Piróg J. Rozdziały: „Produkcja rozsady”: 48-50, „Pomieszczenia do przyspieszonej uprawy warzywa: 58-60, PWRiL – Oddz. w Poznaniu.

4. Uprawa warzyw pod osłonami. Red. Pudelski T. 1993. Piróg J. Rozdz. II. Czynniki klimatyczne pod osłonami. PWRiL, Warszawa, 1993 wyd. I, 1995 wyd. II poprawiane, 1998 wyd. III poprawione.

 

b. Skrypty

1. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa. Red. Gapiński M. 1995. Rozdział: „Warzywnictwo pod osłonami”, podrozdziały: 1. Produkcja rozsady warzyw: 71-78.

2. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa. Red. Gapiński M. 1995. Rozdział: Produkcja szczepionej rozsady pomidora: 81-89.

3. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa. Red. Gapiński M. 1995. Rozdział: Cięcie i prowadzenie pomidora pod osłonami: 97-103, Wydawnictwo AR Poznań.

 

Po habilitacji

Podręczniki

1. Piróg J., 2007. Wyposażenie techniczne gospodarstw warzywniczych. W: Ogólna uprawa warzyw. Red. M. Knaflewski. PWRiL, Poznań: 67-81.

2. Knaflewski M., Piróg J., 2010. Uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne uprawy w pomieszczeniach. W: Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Red. M. Knaflewski. PWRiL, Poznań: 33-39.

3. Piróg J., 2010. Pomieszczenia: konstrukcje i wyposażenie techniczne. Szklarnie. W: Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Red. M. Knaflewski. PWRiL, Poznań: 41-59.

4. Piróg J., 2010. Podłoża. W: Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Red. M. Knaflewski. PWRiL, Poznań: 131-143.

 

3. Pozostałe publikacje

Prace konferencyjne o zasięgu międzynarodowym

b) po doktoracie

1. Pudelski T., Piróg J. 1982. Grafting and 11 Month Growing of Glasshouse Tomatoes in Poland. XXI International Horticultural Congress in Hamburg, 29.08-4.09. 1982, vol. I: 1469.

2. Pudelski T., Piróg J. 1984. Effects of four Growing Methods in Wood Waste Substrates on the Yield of Glasshouse Cucumber. Working Party on Greenhouse Cucumber, Poland, Skierniewice, 8-11.05. 1984, Abstracts: 16.

3. Pudelski T., Piróg J. 1990. Energy-saving technologies for production of stennothermal vegetable transplants in non-heating foil tunnels. XXIII International Horticultural Congress in Firenze: 4367, Abstract of contributed paper – 2 poster.

4. Piróg J., 1997. Usefulness of Various Mineral Growing Media for Growing Cucumber in a Greenhouse. Mat. International Horticultural Scientific Conference: Biological and 

Technical Development in Horticulture Lednice na Morave (Czechy) 9-12 września 1997: 207-211.

5. Piróg J., 1997. Influence of Cultivar and Mineral Wool on Yielding of Greenhouse Grown Cucumber. Materiały International Horticultural Scientific Conferenc: Biological and Technical Development in Horticulture, Lednice na Morave, 9-12 wrzesień 1997: 345.

 

a) po habilitacji

1. Grześkowiak P., Piróg J. 2002. Badania możliwości ograniczenia szkodliwych domieszek gazowych i wykorzystania energii odnawialnej przez integrację systemów wentylacyjnych obory i pomieszczenia szklarniowego. Mat. na VIII Międz. Konf. Nauk. „Problemy Intensyfikacji Produkcji Zwierzęcej z Uwzględnieniem Ochrony Środowiska i Przepisów UE”, Warszawa, 24-25 09.2002, cz.I: 153-157.

2. Piróg J., Komosa A., 2008. Comparing of field and nutrient status of greenhouse tomato grown In drainage and recirculating nutrietnt systems. First Symposium on Horticulture in Europe /Vienna, Austria/, 17-20 lutego 2008: 307.

 

Prace konferencyjne o zasięgu krajowym

a) przed doktoratem

1. Małachowski A., Knaflewski M., Piróg J. 1976. Badania nad szparagami. Mat. Jubileuszowej Sesji Naukowej Wydz. Ogrodn. AR w Poznaniu, 13.11. 1976: 47.

2. Pudelski T., Piróg J., Glaser T. 1976. Zastosowanie podkładek odpornych na patogeny glebowe w uprawie pomidorów pod szkłem. Mat. Jubileuszowej Sesji Naukowej Wydz. Ogrodn. AR w Poznaniu, 13.11.1976: 48.

 

b) po doktoracie

1. Pudelski T., Piróg J. 1985. Uprawa pomidorów szczepionych pod osłonami. Mat. Konf. „Uprawa pomidorów pod osłonami”, Kalisz, 6-7 marca 1985: 1-23.

2. Piróg J. 1992. Wyposażenie szklarni do uprawy chryzantem., Mat. Ogólnopol. Symp. Chryzantemowego, Poznań, 20-21.11.1992. Wiadomości chryzantemowe. Zeszyt 13: 66-71.

3. Piróg J. 1993. Energooszczędne gospodarowanie ciepłem. Materiały na konferencję SITO „ Oszczędne technologie w ogrodnictwie szklarniowym”, Poznań, 23-24 luty 1993: 39-42.

4. Piróg J. 1993.Doświetlanie a jakość roślin uprawianych pod osłonami. Mat. Konf. SITO „Kwiaty, Warzywa, Owoce na giełdę”, Poznań, 23-24 marca 1993: 13-16.

5. Piróg J. 1993. Nowe źródła światła do doświetlania roślin. Mat. Ogólnopol. Symp. „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”, PTNO, PAN, AR Poznań, Poznań, 23-24 września 1993: 142-144.

6. Baranowski T., Komosa A., Lisiecka A., Mosiej U., Piróg J. 1993. Ocena przydatności różnych podłoży mineralnych w uprawie gerbery. Mat. z VIII Zjazdu Kwiaciarzy, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, 10-11 listopada 1993: 4.

7. Piróg J. 1994. Podłoża a zdrowotność roślin. Mat. Ogólnopol. Symp. „ Nowe tendencje w ochronie roślin szklarniowych”. Poznań, 28 stycznia 1994: 19-24.

8. Piróg J. 1994. Nowe źródła światła w uprawie pod osłonami. Mat. Ogólnopol. Symp. „Wyposażenie szklarni i tuneli foliowych do uprawy warzyw i roślin ozdobnych”, Poznań, 25 luty 1994: 8 -12.

9. Piróg J. 1994. Techniczne sposoby zmniejszania strat ciepła w szklarniach i tunelach foliowych. Mat. Ogólnopol. Symp. „Wyposażenie szklarni i tuneli foliowych o uprawy warzyw i roślin ozdobnych”, Poznań, 25 luty 1994: 28-31.

10. Piróg J. 1994. Budowa i wyposażenie różnych typów tuneli foliowych. Mat. Ogólnopol. Symp. „Wyposażenie szklarni i tuneli foliowych do uprawy warzyw i roślin ozdobnych”, Poznań, 25 luty 1994: 38-43.

11. Piróg J. 1994. Przygotowanie szklarni do uprawy roślin w podłożach sztucznych. Materiały na ogólnopolskie sympozjum „Uprawa roślin szklarniowych na różnych podłożach”, Poznań, 20-21 maja 1994: 45-48.

12. Piróg J. 1994. Uprawa pomidora i ogórka w podłożach sztucznych. Mat. Ogólnopol. Symp. „Uprawa roślin szklarniowych na różnych podłożach”, Poznań, 20-21 maja 1994: 53-57.

13. Piróg J. 1994. Wyposażenie szklarni do sterowanej uprawy chryzantem. Mat. Ogólnopol. Symp. „Nowości w uprawie chryzantem”, Poznań, 9-10 listopada 1994: 6-8.

14. Piróg J. 1995. Lampy stosowane w pędzeniu roślin cebulowych. Mat. Ogólnopol. Konf. „Pędzenie ozdobnych roślin cebulowych”. Poznań, 16 lutego 1995: 71-73.

15. Piróg J. 1995. Plantec - coroczne nowości ogrodnicze na targach, Zjazd producentów chryzantem, 31 marca 1995. Wiadomości chryzantemowe, z. 18: 8-10.

16. Piróg J. 1995. Nowości techniczne w uprawie gerbery. Mat. Ogólnopol. Symp. „Nowości w uprawie gerbery”. Poznań, 2 czerwca 1995: 25-27.

17. Piróg J. 1995. Rozwiązania techniczne w tunelach foliowych do sterowanej uprawy chryzantem. Mat. Ogólnopol. Symp. „Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań, 17.11.1995. Biuletyn producentów i miłośników chryzantem, 19: 17-20.

18. Piróg J. 1995. Przydatność czterech podłoży syntetycznych do uprawy ogórka szklarniowego. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Podłoża ogrodnicze, ich właściwości i nowoczesne koncepcje wykorzystania”. Lublin, 7-8 grudnia1995: 37.

19. Piróg J. 1996. Jakość owoców ogórka szklarniowego w zależności od podłoży. Mat. II Ogólnopol. Symp. nt. Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie. Poznań, 17-19 wrzesień 1996, t. II: 215-217.

20. Piróg J. 1996. Wpływ podłoży na plonowanie ogórka w szklarni. Mat. II Ogólnopol. Symp. „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”. Poznań, 17-19 września t. II: 218-221.

21. Piróg J. 1996. Wyposażenie szklarni blokowych do całorocznej uprawy chryzantem. Ogólnopol. Symp. „Nowości w uprawie chryzantem”. Poznań, 15-16 listopada 1996, 20: 33-36.

22. Woźniak W., Ciszewski M., Śieciechowicz-Reszelska A., Gapiński M., Piróg J. 1996. Przydatność do przechowywania ogórka z uprawy bez ziemi. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. PTNO Kraków, 28 listopada 1996: 18-22.

23. Piróg J. 1997. Podłoża mineralne a plonowanie ogórka w szklarni. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. ”Doskonalenie Technologii Produkcji Roślin Warzywniczych”. Olsztyn, 24-25.06.1997: 186-191. (recenzowane)

24. Piróg J. 1997. Nowe oprawy lamp sodowych do doświetlania gerbery. Mat. Ogólnopol. Symp. „Nowości w uprawie gerbery”, Poznań, 6 czerwca 1997: 55-58.

25. Woźniak W., Ciszewski M., Gapiński M., Piróg J. 1997. Jędrność ogórka w zależności od podłoża z upraw bez ziemi. Mat. VII Ogólnopol. Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych „ Hodowla, Nasiennictwo i Szkółkarstwo Roślin Ogrodniczych o Podwyższonej Jakości”, Szczecin, 11-13 wrzesień 97: 284-287. (recenzowane)

26. Piróg J. 1997. Wpływ odmiany i wełny mineralnej na plonowanie długiego ogórka szklarniowego. Mat. Ogólnopol. Symp. „Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw”, Poznań 26 wrzesień 97:73-77.

27. Piróg J.1998. Wyposażenie szklarni do uprawy róż. Mat. Ogólnopol. Symp. „Nowe technologie uprawy róż pod osłonami”, Poznań, 8.05.1998: 47-52.

28. Piróg J. 1998. Podłoża i fertygacja w uprawie pomidora pod osłonami. Mat. Ogolnop. Symp. nt. Technologie uprawy pomidorów w szklarniach. Poznań, 20.11.1998: 11-16.

29. Piróg J. 1998. Urządzenia techniczne w uprawie gerbery w systemie zamkniętym. Mat. Ogólnopol. Symp.” Nowości w uprawie gerbery”. Poznań, 5.06.1998: 49-52.

30. Piróg J. 1998. Nowoczesna uprawa pomidora pod osłonami. Mat. Ogólnopol. Symp. „Technologie uprawy pomidorów w szklarniach”, Poznań, 20.11.1998: 43-48.

31. Piróg J. 1999. Postęp techniczny w sterowanej uprawie chryzantem. Mat. Ogólnopol. Symp. „Wiadomości chryzantemowe”, Poznań, 12-13.11.1999, z. 23: 45-48.

32. Piróg J. 1999. Bezglebowa uprawa pomidora w nowoczesnej szklarni. Mat. Ogólnopol. Symp. „Technologie uprawy pomidorów”, Poznań, 26.11.1999: 5-10. 

33 Piróg J. 2001.Przydatność keramzytu jako podłoża do uprawy mieszańców F1 ogórka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne i Agrotechniczne Kierunki Rozwoju Warzywnictwa”. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 21-22 czerwca 2001: 68-69.

34 Woźniak W., Gapiński M., Pędziński M., Piróg J. 2001. Ocena przydatności ogórka odmiany ‘Rubin’ F1 i ‘Marinda’ F1 do kwaszenia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne i Agrotechniczne Kierunki Rozwoju Warzywnictwa”. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 21-22czerwca 2001: 68-69.

 

b) po habilitacji

1 Piróg J. 2002. Postęp techniczny w ogrodnictwie. Mat. Konf. „Wiadomości Chryzantemowe”. AR Poznań,15-16 listopada 2002, 26: 69-73.

2 Piróg J., Bykowski G., Pędziński M., Nowak A. 2004. Wpływ odmiany i podłoża na plonowanie krótkiego ogórka grubobrodawkowego uprawianego w tunelu foliowym. Mat. Konf. Ogólnopolska Konferencja „Polskie ogrodnictwo po wstąpieniu do Unii Europejskiej”. Szczecin – Międzyzdroje, 24-26 czerwca 2004.

3. Piróg J., Bykowski G., 2005. Wpływ agrowłókniny na wczesność, wysokość i jakość plonu 11 odmian ogórka grubobrodawkowego uprawianego w gruncie. X Ogólnopolski Naukowy Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych „Zmienność Genetyczna - Utrzymanie, Tworzenie i Wykorzystanie Hodowli Roślin”, ISK, Skierniewice, 15-16 lutego 2005: 136-137.

4. Piróg J., Komosa A., 2006. Wpływ podłoży i odmian na wysokość i jakość plonu pomidora szklarniowego. Mat. Konf. Ogólnopolska Konferencja „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Lublin 13-14 czerwca 2006.

5. Piróg J., Komosa A., 2006. Plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w podłożu organicznym z zastosowaniem fertygacji. Mat. Konf. Ogólnopolska Konferencja „Różnorodność biologiczna warzyw i roślin zielarskich z uwzględnieniem agrotechniki technologii uprawy”, Kraków 20-21 czerwca 2006.

6. Piróg J., Bykowski G., Pędziński M., Nowak A.2007. Przydatność odmian i podłoży do pierścieniowej uprawy partenokarpicznego ogórka grubobrodawkowego w tunelu foliowym. Mat. Konf. Ogólnopolska Konferencja „Naturalna i indukowana zmienność w genetycznym doskonaleniu roślin ogrodniczych”, Bydgoszcz 14-15 lutego 2007.

7. Piróg J., 2008. Plonowanie ogórka szklarniowego we włóknie drzewnym AgroFlex. Konferencja naukowa „Nowe podłoża organiczne w uprawie roślin ogrodniczych pod osłonami”. Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Komitet Nauk Ogrodniczych, Sekcja Podłoży Organicznych. Warszawa 30 stycznia 2008: 9.

8. Pirog J., Komosa A., Markiewicz B. 2009.Wpływ gęstości podłoża z włókna drzewnego na zawartość makro i mikro elementów w środowisku korzeniowym ogórka szklarniowego. Mat. Konf. Ogólnopolska Naukowa Konferencja „Rola nowych technologii w produkcji warzyw wysokiej jakości. Skierniewice 18-19 czerwca 2009. Poster.

9. Piróg J., 2009. Wpływ ściółkowania i mikroklimatu na plonowanie ogórka gruntowego. Mat. Konf..Konf. Naukowa „Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia. Kraków 10-11 września 2009. Poster.

10. Piróg J., 2009. Postęp techniczny podstawą badań naukowych w ogrodnictwie. Mat. Konf. „Wiadomości Chryzantemowe” Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Metod Ochrony Roślin, nr. 33:62-66.Poznan 20-21 listopada 2009.

11. Piróg J., Bykowski G., Krzesiński Wł. 2010. Wpływ podłoża i sterowania fertygacją na wielkość plonu i jakość owoców ogórka szklarniowego. Mat. Konf. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy. Siedlce, 24-25 czerwca 2010: 129-130.

12. Komosa A., Kleiber T., Piróg J., 2010. Zawartość makro i mikroelementów w środowisku korzeniowym pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej i włóknie drzewnym w zależności od zawartości azotu w pożywkach. Mat. Konf. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proekologiczna uprawa warzyw - problemy i perspektywy”, Siedlce 24-25 czerwca 2010: 90-91.

13. Komosa A., Kleiber T., Piróg J. (2013. Plonowanie pomidora w uprawie aeroponicznej. Konferencja Naukowa „Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania”. SGGW Warszawa, 20-21.06.2013: 45.

14. Komosa A., Piróg J., Mieloch M. 2013. Porównanie plonowania pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej i piance poliuretanowej. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa „Ziemia - Roślina - Człowiek” zorganizowana z okazji 45-lecia Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 11-12.09.2013.

 

4. Wykonane recenzje książek 

a) po habilitacji

1. Ekologiczne metody uprawy pomidora w gruncie i pod osłonami. Pod red J. Babika. Wyd. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu, 2003.

2. Ekologiczne metody uprawy papryki w gruncie i pod osłonami. Pod red. St. Kaniszewskiego. Wyd. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu, 2003.

 

5. Artykuły naukowe

a) przed doktoratem

1. Piróg J. 1974. Poplonowa uprawa buraków ćwikłowych przeznaczonych na przerób całych korzeni w słojach. Ogrodnictwo. 6: 174-175.

b) po doktoracie

1 Glaser T., Fiedorow Z., Pudelski T., Piróg J. 1979. Wirus aspermii na pomidorach szklarniowych. Ogrodnictwo. 7: 176-178.

 

6. Artykuły popularno-naukowe

a) przed doktoratem

1. Piróg J.1972. Przygotowanie nasion. Owoce Warzywa Kwiaty 3.

2. Piróg J. 1972. Zaprawianie nasion. Owoce Warzywa Kwiaty 5.

3. Piróg J. 1972. Burak ćwikłowy dla przetwórstwa. Owoce Warzywa Kwiaty 14.

4. Piróg J. 1972.Wpływ wapnowania gleby na plonowanie warzyw. Owoce Warzywa Kwiaty 19.

5. Piróg J. 1972. Przechowywanie roślin kapustnych. Owoce Warzywa Kwiaty 20.

6. Piróg J. 1973. Produkcja rozsady warzyw kapustnych. Owoce Warzywa Kwiaty 3.

7. Piróg J. 1973. Produkcja małych buraków ćwikłowych dla przemysłu przetwórczego. Hasło Ogrodnicze 6.

8. Piróg J. 1973. Przechowywanie warzyw korzeniowych. Hasło Ogrodnicze 9.

9. Piróg J. 1973. Przechowywanie kapusty. Hasło Ogrodnicze 10.

10. Piróg J. 1973. Odkażanie szklarni. Owoce Warzywa Kwiaty 22.

11. Piróg J. 1973. Produkcja rozsady pomidorów szklarniowych. Owoce Warzywa Kwiaty 23.

12. Piróg J. 1974.Uprawa pomidorów szklarniowych. Owoce Warzywa Kwiaty 3.

13. Pudelski T. Piróg J. 1975. Rozsada pomidorów na podkładkach. Owoce Warzywa Kwiaty 21.

14. Małachowski A., Piróg J. 1975. Uprawa pora z siewu. Owoce Warzywa Kwiaty 7.

15. Małachowski A., Piróg J. 1975. Zimowanie pora w gruncie. Owoce Warzywa Kwiaty 19-20.

16. Małachowski A., Piróg J. 1977. Zwalczanie chwastów w nieplonującej szparagarni. Owoce Warzywa Kwiaty 9.

17. Małachowski A., Piróg J. 1977. Instrukcja stosowania herbicydów w jednorocznej plantacji szparaga. Biuletyn CSO.

18. Piróg J. 1976. Przechowywanie warzyw korzeniowych. Informator Ogrodniczy Hasła Ogrodniczego.

19. Piróg J., Pudelski T. 1977. Przyczyny niskich plonów pomidorów szklarniowych. Owoce Warzywa Kwiaty 21: 5, 21.

20. Piróg J., Pudelski T. 1977. Produkcja szczepionej rozsady pomidorów szklarniowych. Owoce Warzywa Kwiaty 22: 7-8.

21. Pudelski T., Piróg J. 1978. Przedłużona uprawa pomidorów szczepionych na podkładkach KVFN. Owoce Warzywa Kwiaty 2: 5-6.

 

b) po doktoracie

1. Piróg J., Pudelski T. 1982. Czy szczepione pomidory uprawiać pod folią i na biologicznie grzejnym podkładzie ? Owoce Warzywa Kwiaty 17: 9-10.

2. Piróg J. 1987. Czy szczepić pomidory. Hasło Ogrodnicze 11: 16-18.

3. Piróg J. 1987. Jak przygotować się do szczepienia pomidorów. Hasło Ogrodnicze 12: 15-16.

4. Piróg J. 1988. Metody szczepienia pomidorów. Hasło Ogrodnicze 1: 15-17.

5. Piróg J. 1990. Rozwiązania techniczne tuneli foliowych. Informator Hasła Ogrodniczego: 133-140.

6. Piróg J. 1990. Produkcja rozsady warzyw w tunelach foliowych (I). Owoce Warzywa Kwiaty 7: 6.

7. Piróg J. 1990. Produkcja rozsady warzyw w tunelach foliowych (II). Owoce Warzywa Kwiaty 8: 6-7.

8. Baranowski T., Piróg J. 1991. Szklarnie i tunele foliowe przed nowym sezonem. Owoce Warzywa Kwiaty 13: 9.

9. Piróg J. 1992. Jak zmniejszyć straty ciepła pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty 22: 7-8.

10. Piróg J. 1993. Jak poprawić warunki świetlne pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty 2: 14.

11. Piróg J. 1993. Wyposażenie szklarni do uprawy chryzantem. Owoce Warzywa Kwiaty 20: 18.

12. Piróg J. 1993. Lampy do doświetlania upraw pod osłonami. Hasło Ogrodnicze 10: 3-4.

13. Piróg J. 1995. Nowości techniczne w ogrodnictwie (cz. I). Owoce Warzywa Kwiaty 7: 24.

14. Piróg J. 1995. Nowości techniczne w ogrodnictwie (cz. II). Owoce Warzywa Kwiaty 9: 21.

15. Piróg J. 1995. Źródła światła w uprawie roślin. Owoce Warzywa Kwiaty 16: 15.

16. Piróg J. 1996. Wyposażenie tuneli foliowych do uprawy roślin. Owoce Warzywa Kwiaty 6: 21-22

17. Piróg J. 1997. Podłoża mineralne a plonowanie ogórka w szklarni. Owoce Warzywa Kwiaty 16: 11.

18. Piróg J. 1997. Techniczne możliwości oszczędzania energii. Owoce Warzywa Kwiaty 17-18: 8.

19. Piróg J. 1997. Światło w produkcji ogrodniczej. Owoce Warzywa Kwiaty 17-18:15-16.

20. Piróg J. 1998. Cocovita - nowe podłoże ogrodnicze. Hasło Ogrodnicze 9: 88.

21. Piróg J. 1998. Keramzyt – podłoże do uprawy warzyw pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty 1: 17.

22. Piróg J. 1998. Techniczne aspekty nowoczesnej uprawy róż pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty 16: 21-22.

23. Piróg J. 1998. Nowe wyposażenie techniczne w uprawie gerbery. Owoce Warzywa Kwiaty 17-18:40-41.

24. Piróg J. 1999. Podłoża w uprawach bezglebowych. Owoce Warzywa Kwiaty 17-18: 60-61.

25. Piróg J. 1999. Urządzenia do fertygacji. Owoce Warzywa Kwiaty 17-18: 35.

26. Piróg J. 2000. Postęp techniczny w ogrodnictwie. Targi NTV w Holandii. Owoce Warzywa Kwiaty 5: 37-38.

27. Piróg J. 2000. Nowoczesna szklarnia do sterowanej uprawy chryzantem w Wielkopolsce. Owoce Warzywa Kwiaty 6: 36-38.

 

c) po habilitacji

1 Piróg J. 2002. Krótkoowocowe ogórki brodawkowe spod osłon. OWK, 5: 26.

2 Piróg J. 2002. Keramzyt – dobre i przyszłościowe podłoże uprawowe. OWK, nr. 13: 20.

3 Piróg J. 2002. Szklarnie i tunele po sezonie. Działkowiec, 10: 48.

4 Piróg J., 2005. Keramzyt- podłoże do uprawy ogórków. OWK, 17-18: 28-29.

5 Piróg J., 2007. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. OWK, 22/2007:41.

6 Piróg J., 2007. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne ogrodnictwo przyjazne człowiekowi i środowisku”. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, nr. 17/grudzień 2007/: 3-4.

7 Piróg J., 2007. Najlepsze do kwaszenia. Warzywa - polowa uprawa warzyw i owoców miękkich., Plantpress, Sp. z o.o., Poznań, 4/2007: 40-43.

 

7. Prace nie przeznaczone do druku

a) przed doktoratem

1. Małachowski A., Piróg J., Knaflewski M. 1975. Przydatność zagranicznych odmian szparagów do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Sprawozdanie etapowe z pracy zleconej – resortowej.

2. Małachowski A., Piróg J., Knaflewski M. 1976. Przydatność zagranicznych odmian szparagów do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Sprawozdanie etapowe z pracy zleconej –resortowej.

3. Małachowski A., Piróg J., Knaflewski M. 1977. Przydatność zagranicznych odmian szparagów do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Sprawozdanie etapowe z pracy zleconej – resortowej.

4. Pudelski T., Piróg J., Glaser T. 1975. Agrotechnika uprawy pomidorów szklarniowych szczepionych na podkładkach uodparniających na choroby glebowe. Sprawozdanie etapowe z pracy zleconej – resortowej.

5. Pudelski T., Piróg J., Glaser T. 1976. Agrotechnika uprawy pomidorów szklarniowych szczepionych na podkładkach uodparniających na choroby glebowe. Sprawozdanie etapowe z pracy zleconej – resortowej.

6. Pudelski T., Piróg J., Glaser T. 1977. Agrotechnika uprawy pomidorów szklarniowych szczepionych na podkładkach uodparniających na choroby glebowe. Sprawozdanie etapowe z pracy zleconej –resortowej.

7. Pudelski T., Piróg J. 1977. Określenie przydatności modyfikowanych systemów doświetlania, zacieniania i nawadniania roślin ogrodniczych uprawianych w pomieszczeniach. Sprawozdanie etapowe 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1