nowa Deklaracja

 

 

Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………...…………………………………

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Przyjaciele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, w charakterze:

 

1. członka zwyczajnego   -

2. członka wspierającego -

 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz statutowych, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.

         Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmian./, w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

..………..………, dn. ..................... własnoręczny podpis ..........................................................

miejscowość

Dane osobowe/firmy3: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

1. Nazwisko i Imię/Firma/Instytucja: ....................................................................................................................................................

2. Forma prawna: ....................................................................................................................................................

3. Imiona rodziców: ....................................................................................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................................................................

5. Numer w RS/EDG: ……………………………………………………………………………………………………………

6. Adres zamieszkania/Siedziby: …………………………….……………………………………………………………………………...

7. Adres do korespondencji: ....................................................................................................................................................

8. Seria i numer dowodu osobistego/PESEL/NIP/REGON:

....................................................................................................................................................

9. Telefon/e-mail: ....................................................................................................................................................

Osoba rekomendująca (1):

            Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………

            Data i własnoręczny podpis: ………………………………………………………………

Osoba rekomendująca (2)

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………

            Data i własnoręczny podpis: ………………………………………………………………

 

Uchwała Zarządu

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr………………..z dnia ...........................… Pan/Pani ……………………… ...............................………………………………......... został(a) członkiem Zwyczajnym/ Wspierającym Stowarzyszenia Przyjaciele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Poznań, dn. ………………………………      ………………………………………………………

                                                                   podpis Prezesa Zarządu

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1