12. Spis publikacji - dr hab. Magdalena Janyszek-Sołtysiak

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Janyszek M., Jagodziński A.M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek D. (2008): Morphological variability of Carex spicata Huds. utricles among plant communities. Flora 203. 386-395.

Janyszek M., Jagodziński A.M. (2009): Variability of perigynium morphology of Central European members of Carex sect. Phaestoglochin (Cyperaceae) from variable plant communities. Plant Syst. Evol. 278: 87-99.

Bogucka-Kocka A., Janyszek M. (2010): Fatty acids composition of fruits of selected Central European sedges (Carex L., Cyperaceae). Grasas y aceites 61(2): 165-170.

Wrońska-Pilarek D., Janyszek M., Jagodziński A.M. (2010): Pollen morphology of selected Central European species from subgenera Vignea and Carex (Carex, Cyperaceae) and its relation to taxonomy. Botanical Journal of the Linnean Society 164 (4): 422-439.

Bogucka-Kocka A., Szewczyk A., Janyszek M., Janyszek S., Cieśla Ł. (2011): RP-HPLC analysis of phenolic acids of selected Central European Carex L. (Cyperaceae) species and its implications to taxonomy. Journal of AOAC International, vol. 94 (1): 9-16.

Diatta J., Ławniczak A., Spychalski W., Kryszak J., Choiński A., Koralewska I., Grzelak M., Janyszek M. (2014): Geochemical evaluation of bottom sediments from two polymictic lakes of Central-West Poland. Fresenius Environmental Bulletin 23(9): 2100-2106.

Wrońska-Pilarek D., Jagodziski A. M., Bocianowski J., Janyszek M. (2015): The optimal sample size in pollen morphological studies using the example of Rosa canina L. (Rosaceae). Palynology 39(1): 56-75.

Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Bocianowski J., Maliński T., Janyszek M. (2016): Comparative pollen morphological analysis and its systematic implications on three European oak (Quercus L., Fagaceae) species and their spontaneous hybrids. PlosOne 11 (8), on line: 25.08.2016.

Jagodziński A. M., Janyszek M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek D., Grzelak M. (2017). Variability of the inflorescence morphology of Carex spicata (Cyperaceae) and its implication to taxonomy. Nord. J. Bot. 37: 95-106.

Gaweł E., Grzelak M., Janyszek M. (2017). Lucerne (Medicago sativa L.) in the human diet - Case reports and short reports. J. Herb. Med. 10: 8-16.

Jagodziński A. M., Janyszek M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek D., Grzelak M. (2017). Variability of the inflorescence morphology of Carex spicata (Cyperaceae) and its implication to taxonomy. Nord. J. Bot. 37 (1): 95-106.

Antkowiak W., Janyszek-Sołtysiak M., Klimko M. (2018) Taxonomic significance of seed-coat microsculpturing in Noccaea Moench and Thlaspi L. (Brassicaceae: Coluteocarpeae, Thlaspideae). Nord. J. Bot. 36 (12), art. e02037.

Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A. M., Bocianowski J., Marecik M., Janyszek-Sołtysiak M. (2020). Pollen morphology and variability of Sambucus nigra L. – Adoxaceae. Biologia 75 (4): 481-493.

Gaweł Eliza, Grzelak Mieczysław, Waliszewska Bogusława, Janyszek-Sołtysiak Magdalena (2022). The impact of the renovation of grassland on the development of segetal weeds in organic farming. Agriculture-Basel 12 (5) art. no 738.

Janyszek-Sołtysiak Magdalena, Grzelak Mieczysław, Gajewski Piotr, Jagodziński Andrzej M., Gaweł Eliza, Wrońska-Pilarek Dorota (2021). Mineral contents in aboveground biomass of sedges (Carex L., Cyperaceae). Energies 14 (iss. 23), art. no. 8007.

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Szczepanik-Janyszek M., Klimko M. (1999): Application of anatomical methods in the taxonomy of sedges (Carex L.) from the sectio Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kük. occuring in Poland. Roczniki AR w Poznaniu. Ser. Botanika 2: 97-107.

Szczepanik-Janyszek M., Wiland-Szymańska J. (2000): Park Przydworski w Mikuszewie – interesujący obiekt przyrodniczy Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Roczn. AR w Poznaniu. Ser. Bot. 3: 185-190.

Szczepanik-Janyszek M., Woźnica M. (2001): Taksonomia i rozmieszczenie gatunków z rodzaju Carex L. z sekcji Vulpinae (Carey) Christ. w województwie Wielkopolskim. Roczn. AR w Poznaniu. Ser. Bot. 4: 175-196.

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M., Król S. (2002): Walory botaniczne rezerwatu przyrody „Cisy Tychowskie”. Roczn. AR w Poznaniu. Ser. Bot. 5: 79-88.

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (2003): Roślinność rezerwatu przyrody „Długogóry”. Roczn. AR w Poznaniu. Ser. Bot. 6: 59-72.

Szczepanik-Janyszek M. (2003): Taksonomia polskich gatunków turzyc Carex L. z sekcji Paniculatae (Carey) Christ. Roczn. AR w Poznaniu. Ser. Bot. 6: 163-176.

Janyszek M. (2004): Rzadkie gatunki roślin naczyniowych łąk i muraw Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Morasko” w Poznaniu. Łąkarstwo w Polsce 7: 123-128.

Janyszek M. (2004): Wpływ zmian sposobu użytkowania gruntów na liczebność i stan populacji wybranych gatunków turzyc wilgotnych łąk Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Morasko” w Poznaniu. Łąkarstwo w Polsce 7: 113-121.

Janyszek M. (2004): Zmienność morfologiczna Carex spicata Huds. w wybranych typach zbiorowisk roślinnych. Roczn. AR w Poznaniu. Ser. Bot. 7: 77-83.

Janyszek M., Andrzejewska M. (2004): Drzewa i krzewy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Morasko” w Poznaniu. Roczn. Dendrol. 52: 105-121.

Janyszek S., Janyszek M., (2004): Drzewa i krzewy lasów pierwszego pokolenia na gruntach porolnych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Roczn. Dendrol. 52: 123-132.

Malinowska H., Janyszek M., Szczepaniak M. (2004): Propagation of leather leaf Chamaedaphne calyculata (L.) Moench from seeds and shoot cuttings. Dendrobiol. 52: 33-37.

Grzelak M., Janyszek M., Spychalski W. (2005): Evaluation of the fodder value of the over ground parts of sedges from the section Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kük. Roczn. AR w Poznaniu, Bot. Stec. 9: 89-95.

Janyszek M. (2005): The extinction of the calcitrophic flora of the Cyperaceae in the „Miranowo” nature reserve. Roczn. AR w Poznaniu, Bot. Stec. 9: 97-101.

Janyszek M., Grzelak M., Spychalski W. (2005): Nutritive value of the over ground parts of sedges from the section Vulpinae (Carey) Christ. at different plant developmental stages. Roczn. AR w Poznaniu, Bot. Stec. 9: 103-109.

Janyszek M., Janyszek S. (2005): Łąka z Carex panicea L. i Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. w Nowej Wsi Dolnej na północnych peryferiach Poznania. Łąkarstwo w Polsce 8: 263-268.

Kluza-Wieloch M., Klimko M., Janyszek M., Janyszek S. (2005): Flora of ecological areas „Różany Młyn” and „Wilczy Młyn” in Poznań. Roczn. AR w Poznaniu, Bot. Stec. 9: 149-170.

Janyszek M., Grzelak M., Janyszek S. (2006): Występowanie gatunków z rodzaju Carex L. na trawnikach w centrum Poznania. Roczn. AR we Wrocławiu 545: 129-133.

Grzelak M., Janyszek M., Janyszek S., Kaczmarek Z. (2007): Kształtowanie się zbiorowisk śródleśnych siedlisk podmokłych. Fragm. Agron. 24 (95): 151-156.

Janyszek M., Jagodziński A.M., Janyszek S. (2007): Morphological variability of vegetative organs of Carex spicata Huds. originated from different types of plant communities, in experimental conditions. Steciana 11: 125-129.

Bogucka-Kocka A., Janyszek M., Kocki J., Smolarz H.D., Cioch M., Dmoszynska A. (2008). Ekspresja genu BAX w komórkach ludzkich linii nowotworowych układu hematopoetycznego – stymulowany ekstraktem etanolowym Carex paniculata. Acta Haemat. Pol. 39 (2): 277-285.

Grzelak M., Janyszek M., Kaczmarek Z. (2008). Kształtowanie się różnorodności zbiorowisk szuwarowych z klasy Phragmitetea pod wpływem warunków siedliskowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. IMUZ (1): 99-108.

Grzelak M., Kaczmarek Z., Janyszek M. (2008). Wpływ ekstensywnego użytkowania na występowanie zbiorowisk turzycowych w dolinie Samicy Leszczyńskiej. Acta Scient. Polon., Biologia 7 (1): 27-35.

Czop M., Janyszek M., Och A., Och M., Bogucka-Kocka A. (2013). Sterols and triterpenoids in selected plant species of the family Cyperaceae. Curr. Issues Pharm. Med. Science, vol. 26 (2): 215-220.

Szczepański M., Wrońska-Pilarek D., Janyszek M. (2013). Impressive lime trees in Lipka commune (Wielkopolska Voivodeship). Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12 (2): 13-46.

Grzelak M., Gaweł E., Janyszek M., Diatta J., Grajewski P. (2014): The effect of biotope and land use on floristic variation, nature and economic value of marsh sedge rushes. Journal of Food, Agriculture & Environment 12(2): 1201-1204

Janyszek M., Wrońska-Pilarek D., Grzelak M. (2014): Use of ornamental potential of inflorescences in selected species of sedges (Carex – Cyperaceae) throughout the vegetation season. Steciana 18(4): 207-212

Janyszek S., Strzeliński P., Janyszek M., Wrońska-Pilarek D. (2015): The amount of carbon in the undergrowth biomass of main types of forests stands in Poland. Folia Forestalia Polonica 57 (4): 233-239.

Lechowicz K., Wrońska-Pilarek D., Pilarek Z., Janyszek M. (2016). Verification of a survey of the most valuable trees in the city of Częstochowa. Steciana 20 (4): 209-217.

Grzelak M., Gaweł E., Janyszek M., Wrońska-Pilarek D., Janyszek S., Murawski M., Runowski S, Knioła A. (2017). Nature and fodder value of grass-sedge communities in the Noteć Valley in the Natura 2000 area. J. Res. Appl. Agric. Eng. 62 (3): 135-140.

Grzelak M., Gaweł E., Waliszewska B., Janyszek M., Wrońska-Pilarek D., Murawski M., Knioła A. (2016). Floristic and habitat variability, nature and energy value of selected sedge communities. Steciana 20 (4): 233-238.

Kaczmarek Z., Grzelak M., Gaweł E., Gajewski P., Janyszek M., Glina B. (2017). The diversity of Scirpetum silvatici Ralski 1931 association as a result of influence of variable habitat conditions (Zróżnicowanie florystyczne zespołu Scirpetum silvatici Ralski 1931 jako skutek wpływu zmiennych warunków siedliskowych). J. Res. Appl. Agric. Eng. 62 (3): 158-162.

Grzelak M., Majchrzak L., Janyszek-Sołtysiak M., Gaweł E., Wrońska-Pilarek D. (2019). Wpływ wybranych czynników siedliska na zróżnicowanie florystyczne, walory przyrodnicze i wartość gospodarczą zbiorowiska z turzycą pospolitą (Carex nigra Reichard) w dolinie Noteci Bystrej. Fragm. Agron. 36 (2): 27-35.

Gaweł Eliza, Grzelak Mieczysław, Waliszewska Bogusława, Janyszek-Sołtysiak Magdalena (2022). The impact of the renovation of grassland on the development of segetal weeds in organic farming. Agriculture-Basel 12 (5) art. no 738.

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1993): Zmiany w populacji dębów na Łęgach Nadwarciańskich. Zesz. Prob. PNR 412:

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1993): Dęby Rogalińskie. Ich stan obecny i perspektywy ochrony. Przegląd Przyr. IV, 3: 91-94.

Janyszek S., Król S., Szczepanik-Janyszek M., Urbański P. (1995): Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna projektowanego rezerwatu przyrody „Przełom Rzeki Dębnicy”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 264, Ogrodnictwo 22: 19-28. 

Waliszewska B., Janyszek M. Grzelak M., Gaweł E. (2013). Characteristic of thermochemical parameters of aboveground parts of selected sedges (Carex L. Cyperaceae). IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) 5 (4): 1-6.

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 

Szczepanik-Janyszek M. (2001): Studia systematyczno-geograficzne nad gatunkami z rodzaju Carex L. z sekcji Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kük. W Polsce. Rozpr. Nauk. AR w Poznaniu. Zeszyt 311, ss. 71.

Janyszek M. 2014. A carpological monograph of Central European species of the Carex L. (Cyperaceae) genus. Rozprawy Naukowe 469. Wydawnictwo UP w Poznaniu, ss.238.

 

 6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

 

Bogucka-Kocka A., Smolarz H.D., Kocki J., Janyszek M., Zalewska M. (2006): The Influence of ethanol extract from some species of Carex on apoptosis induction in JURKAT human leukemic cell line. Pol. J. Environ. Stud. 15, 6B: 41-45.

Janyszek M., Plackowski R., Janyszek S. (2006): Characteristics of soil conditions preferred by selected populations of mud sedge, Carex limosa L. on polish lowland. Pol. J. Environ. Stud. 15. 6B: 127-130.

Grzelak M., Bocian T., Janyszek S., Kaczmarek Z. (2006): Floral and adaphic differentiation of Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939.Pol. J. Environ. Stud. 15, 5D: 169-175.

Janyszek M., Cieślińska J. (2006): Phenomenon of self-pollination in selected species of Carex L. genus. Pol. J. Environ. Stud. 15, 6B: 131-134.

Janyszek M., Janyszek S. Bogucka-Kocka A. (2006): New locality of Carex hirta forma paludosa Wink. in Wielkopolska region. Pol. J. Environ. Stud. 15, 6B: 559-560.

Janyszek M., Plackowski R., Janyszek S. (2006): The long term observations of selected Carex davalliana Sm. localities in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 15, 6B: 561-563.

 
 
7. Publikowane streszczenia konferencyjne
 
Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Bocianowski J., Maliński T., Janyszek M. (2016). Porównanie budowy morfologicznej ziarn pyłku trzech krajowych gatunków dębów (Quercus L., Fagaceae) oraz ich naturalnych mieszańców oraz jej znaczenie dla systematyki tego rodzaju. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016, Streszczenia referatów i plakatów /Pod red. Ewy Szczuki, Grażyny Szymczak, Magdaleny Śmigały i Rafała Marcińca. Polskie Towarzystwo Botaniczne, s. 301.
 

8. Publikacje popularno-naukowe

 

Baraniak E., Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (1999): Projektowany rezerwat „Kurek”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55: 82-84.

Baraniak E., Jurczyszyn M., Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (2000): Projektowany rezerwat torfowiskowy „Mianów”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56: 107-108.

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (2002): Okolice Góry Moraskiej. [W:] (red.) Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 219-241.

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M., Danielewicz W., Wrońska-Pilarek D. (2002): WBogdanki. [W:] (red.) Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 203-218.

Baraniak E., Jurczyszyn M., Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (2003): Stan zachowania roślinności wapieniolubnej w rezerwacie „Miranowo”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59. 4: 67-71.

Szczepanik-Janyszek M. (2003): Flora turzycowatych (Cyperaceae) cieków i zbiorników wodnych Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Morasko. Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra”. 7: 17-25.

Janyszek M., Głogowska B. (2004): Turzyce Carex L. Baligrodu i okolic. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 8.

Janyszek M. (2005): Antropogeniczne zagrożenia populacji Carex divulsa Stokes na terenie Poznania. Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra” 9: 81-84.

Janyszek M. (2005): Chroniony i rzadki gatunek – turzyca rozsunięta Carex divulsa Good. W Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra” 9: 77-80.

 

9. Inne publikowane

 

Szczepanik-Janyszek M. (2001): Carex divulsa Stokes. Mapa dystrybucji. [W:] Zając A., Zając M. (red.) Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków.

Janyszek M., Nuc K. (2007): Locus EF 514350. Carex divulsa tRNA-Leu (trnL) gene and trnL-trnF intergenic spacer. Systematic position of sedges (Carex L.) from sectio Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kuk. Based on morphological characteristics and chloroplast trnL-trnF intergenic space sequences. GenBank file.

Janyszek M., Nuc K. (2007): Locus EF 514351. Carex muricata tRNA-Leu (trnL) gene and trnL-trnF intergenic spacer. Systematic position of sedges (Carex L.) from sectio Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kuk. Based on morphological characteristics and chloroplast trnL-trnF intergenic space sequences. GenBank file.

Janyszek M., Nuc K. (2007): Locus EF 514352. Carex spicata tRNA-Leu (trnL) gene and trnL-trnF intergenic spacer. Systematic position of sedges (Carex L.) from sectio Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kuk. Based on morphological characteristics and chloroplast trnL-trnF intergenic space sequences. GenBank file.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1