13. Spis publikacji - dr Sławomir Janyszek

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

Grzelak M., Kaczmarek Z., Gajewski P., Janyszek S. (2006): Nitrophilous communities of the stinging nettle (Urtica dioica L.) on the degraded soils of selected river valleys. Polish Journal of Environmental Studies 15 (5D): 176-180. [IF = 0,627]

Janyszek M., Jagodziński A.M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek D. (2008): Morphological variability of Carex spicata Huds. utricles among plant communities. Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 203 (5): 386-395. [IF = 1,157]

Jagodziński A. M., Janyszek M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek D., Grzelak M. (2017). Variability of the inflorescence morphology of Carex spicata (Cyperaceae) and its implication to taxonomy. Nord. J. Bot. 37: 95-106.

 

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

Baraniak E., Janyszek S., Jurczyszyn M., Szczepanik-Janyszek M. (2000): Projektowany rezerwat torfowiskowy „Mianów”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56: 107-108.

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M., Król S. (2002): Walory geobotaniczne rezerwatu przyrody „Cisy Tychowskie”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika 5: 71-88.

Baraniak E., Jurczyszynm., Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (2003): Stan zachowania roślinności wapieniolubnej w rezerwacie „Miranowo”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59. 4: 67-71.

Janyszek S. (2003): Fitocenozy Agrostio-Populetum tremulae Pass. in Pass. et Hoffman 1968, wBukowej koło Szczecina. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika 6: 51

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (2003): Flora i roślinność rezerwatu przyrody „Długogóry”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika 6: 54-61.

Bednorz L., Klimko M., Maciorowski G., Antkowiak W., Janyszek S., Górski P., Urbański P. (2004): Walory przyrodnicze rezerwatu „Kolno Międzychodzkie”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika 7: 3-10.

Górski P., Janyszek S. (2005): The vegetation of the „Uroczysko Jary” nature reserve. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 8: 81-92.

Janyszek M., Grzelak M., Janyszek S. (2005): Nutritive value of the over ground parts of sedges from the section Vulpinae (Carey) Christ. at different plant developmental stages. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 9: 103-109.

Janyszek M., Janyszek S. (2005): Łąka z Carex panicea L. i Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. w Nowej Wsi Dolnej na północnych peryferiach Poznania. Łąkarstwo w Polsce 8: 263-268.

Janyszek S., Górski P. (2005): New locality of Ivy-leaved Toadflax Cymbalaria muralis G.M. et Schreb. in Oborniki Wielkopolskie. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 8: 93-96.

Kluza-Wieloch M., Klimko M., Janyszek M., Janyszek S. (2005): Flora of ecological areas „Różany Młyn” and „Wilczy Młyn” in Poznań. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 9: 149-170.

Dzięciołowski R., Janyszek S., Szubert A. (2006): Fortyfikacje oczami przyrodnika. Jak chronić to, co cenne. In: Fortyfikacje w przestrzeni miasta. Ed. Agnieszka Wilkaniec, Marcin Wichrowski. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań: 113

Janyszek M., Grzelak M., Janyszek S. (2006): Występowanie gatunków z rodzaju Carex L. na trawnikach w centrum Poznania. Roczniki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 545: 129-133.

Grzelak M., Janyszek M., Janyszek S., Kaczmarek, Z. (2007): Kształtowanie się zbiorowisk w ekosystemach śródleśnych siedlisk podmokłych. Fragmenta Agronomica 24 (95): 151-156.

Janyszek M., Jagodziński A.M., Janyszek S. (2007): Morphological variability of vegetative organs of Carex spicata Huds. originated from different types of plant communities in experimental conditions. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Botanika-Steciana 11: 125

Janyszek S., Grzelak M. (2007): New locality of Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. in “Meteoryt Morasko” nature reserve near Poznań. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Botanika-Steciana 11: 71-72.

Rawlik M., Jagodziński A. M., Janyszek S. (2012). Sezonowe zmiany stanu biomasy w runie lasu grądowego Stellario holosteae-Carpinetum betuli [Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Stellario holosteae-Carpinetum betuli]. Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2012, Vol. 73 (3): 221–235.

Jagodziński A.M., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S. (2013): Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum betuli [Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Galio sylvatici-Carpinetum betuli]. Leśne Prace Badawcze 74 (1): 35-47.

Grzelak M., Mackiewicz D., Murawski M., Janyszek S., Runowski S., Knioła A. (2015). Phytocenoses with a considerable share of Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 60 (3): 106-108.

Janyszek S., Strzeliński P., Janyszek M., Wrońska-Pilarek D. (2015): The amount of carbon in the undergrowth biomass of main types of forests stands in Poland. Folia Forestalia Polonica 57 (4).

Grzelak M., Gaweł E., Janyszek M., Wrońska-Pilarek D., Janyszek S., Murawski M., Runowski S, Knioła A. (2017). Nature and fodder value of grass-sedge communities in the Noteć Valley in the Natura 2000 area. J. Res. Appl. Agric. Eng. 62 (3): 135-140.

Kaczmarek Z., Grzelak M., Gaweł E., Gajewski P., Janyszek S., Glina B., Owczarzak W. (2017). Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietum maximae Hueck 1831 community (Wpływ warunków siedliskowych na kształtowanie się różnorodności florystycznej zbiorowiska Glycerietum maximae Hueck 1831). J. Res. Appl. Agric. Eng. 62 (3): 163-167.

Janyszek S., Grzelak M. (2017). Niepublikowane stanowisko widłaczka torfowego Lycopodiella inundata w Nadleśnictwie Rzepin i jego odporność na zaburzenia środowiskowe w latach 2010-2017. Steciana 21 (4): 167-169.

Janyszek S., Grzelak M. (2017). Obfity pojaw salwinii pływającej Salvinia natans (L.) All. na rzece Regalicy w Szczecinie w 2016 roku. Steciana 21 (4): 171-172.

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

Dzieciołowski R., Janyszek S. (2002): Walory przyrodnicze poznańskich fortyfikacji. In: Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 291-300.

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. (2002): Okolice Góry Moraskiej. In: Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 219-241.

Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M., Danielewicz W., Wrońska-Pilarek D. (2002): WBogdanki. In: Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 203-218.

Janyszek S., Janyszek M. (2004): Drzewa i krzewy lasów pierwszego pokolenia na gruntach porolnych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Rocznik Dendrologiczny 52: 123-132.

Wylegała P., Janyszek S., Kepel A., Dzięciołowski R. (2006): Ostoje przyrody o znaczeniu europejskim w Wielkopolsce. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Poznań.

 

6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

Janyszek S. (2001): Roślinność zalesień porolnych na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. In: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik do sesji terenowych 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Ed. M. Wojterska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Janyszek S., Klimko M., Zygmunt K. (2001): Wstępne obserwacje nad kształtowaniem się różnorodności runa pod wpływem drzewostanów daglezji zielonej (Pseudotsuga taxifolia Britton) w północno-zachodniej Polsce. 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań.

Janyszek M., Plackowski R., Janyszek S. (2006): Characteristics of soil conditions preferred by selected populations of mud sedge Carex limosa L. on Polish lowland. Polish Journal of Environmental Studies 15(6B): 127-130.

Janyszek M., Janyszek S., Bogucka-Kocka A. (2006): New locality of Carex hirta forma paludosa Wink. in Wielkopolska region. Polish Journal of Environmental Studies 15 (6B): 559-560.

Janyszek M., Plackowski R., Janyszek S. (2006): The long term observations of selected Carex davallianalocalities in Poland. Polish Journal of Environmental Studies. 15 (6B): 561-563.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

Kusiak Wł., Chylarecki H., Klimko M., Król St., Kuświk H., Janyszek S., Urbański P., Szychowiak W. (2000): Występowanie i charakterystyka drzewostanów daglezjowych (Pseudotsuga Carr.) w Polsce. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Bioróżnorodność a synantropizacja zbiorowisk leśnych”- referaty, doniesienia, postery. Wirty 7-9.06.2000 r.

 

9. Inne publikowane

Janyszek S. (2003): Zalesienia porolne. In: Wdrażanie programów rolno-środowiskowych w Polsce. Podręcznik doradcy rolniczego. Ed. D.Fundacja IUCN Poland i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP.

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1