Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska - Regulamin Katedry

REGULAMIN

KATEDRY  ENTOMOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W  POZNANIU

.

§ 1

1. Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, zwana dalej „Katedrą”,  działa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na podstawie Zarządzenia Rektora nr 103/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku, Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Regulaminu Katedry .

2. Katedra  jest samodzielną jednostką Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu z wydzielonym majątkiem, kontynuuje tradycje wcześniej istniejących: Katedry Entomologii i Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego.

3. Za stan posiadania, porządek i bezpieczeństwo Katedry odpowiada Kierownik Katedry.

4. Katedra mieści się w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 159.

5. W skład Katedry wchodzą dwa zakłady: Zakład Entomologii z siedzibą w budynku Kolegium Zembala i Zakład Ochrony Środowiska Przyrodniczego z siedzibą w nowym budynku przy ul. Botanicznej.

 

§ 2

1. Katedra swoją działalnością obejmuje dydaktykę i badania naukowe w zakresie entomologii, ochrony roślin, ochrony różnorodności biologicznej oraz  ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu.

2. Do podstawowych zadań Katedry należy:

  • kształcenie studentów w zakresie: ekologii, entomologii, ochrony roślin, ochrony różnorodności biologicznej i ochrony środowiska, kształtowania i ochrony krajobrazu,
  • realizacja badań naukowych w zakresie: entomologii, różnorodności biologicznej, ochrony roślin, ekologii i ochrony środowiska oraz publikowanie wyników badań i udział w praktycznym ich wdrażaniu,
  • kształtowanie postaw studentów w duchu poczucia odpowiedzialności,prawdy i sprawiedliwości.

 

§ 3

1. Kształcenie studentów w Katedrze realizowane jest na podstawie planów studiów oraz programów kształcenia poszczególnych przedmiotów, zatwierdzonych przez Rady Wydziałów, na których są one realizowane oraz obowiązującego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Regulaminu Studiów.

2. Szczegółowe programy kształcenia są opracowywane i aktualizowane przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za poszczególne przedmioty.

 

§ 4

 

1. Badania naukowe w Katedrze realizowane są w ramach:

  • projektów badawczych finansowanych ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na  naukę,
  • własnych badań Katedry,
  • badań realizowanych w ramach zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami naukowymi i gospodarczymi

2. Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry zobowiązani są do  realizacji badań naukowych i przedstawienia sprawozdania z uzyskanych wyników badań, przynajmniej raz w roku – na zebraniu naukowym Katedry.

3. Prace przeznaczone do publikacji z afiliacją Katedry winny być przekazane do redakcji za wiedzą Kierownika Katedry.

 

§ 5

1. Kierownikiem Katedry może być profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w Katedrze na pełnym etacie. W wyjątkowych przypadkach na okres przejściowy może być na to stanowisko powołany doktor.

2. Kierownika Katedry powołuje Rektor na wniosek Dziekana za zgodą Rady Wydziału, poprzedzony sondażem opinii pracowników Katedry wyrażonej w tajnym głosowaniu.

3. Kierownikiem Zakładu może być profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w Katedrze na pełnym etacie. W wyjątkowych przypadkach może być na to stanowisko powołany doktor.

4. Kierowników Zakładów  powołuje Dziekan, na wniosek Kierownika Katedry zaopiniowany przez Radę Wydziału.

5. Kadencja Kierownika Katedry oraz Kierowników Zakładów trwa cztery lata.

 

§ 6

1. Kierownik Katedry kieruje działalnością Katedry i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich jej pracowników i odpowiada za realizację zadań naukowych i dydaktyczno-wychowawczych oraz za majątek i przydzielone Katedrze środki.

2. Do kompetencji i obowiązków Kierownika Katedry należy w szczególności:

a) koordynowanie badań naukowych,

b) przydzielanie zajęć dydaktycznych i organizacyjnych pracownikom Katedry i kontrolowanie ich wykonania,

c) kierowanie rozwojem i doskonaleniem pracowników Katedry oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami  dotyczącymi mianowania i odnawiania mianowania na stanowiska nauczycieli akademickich i  innymi wnioskami personalnymi,

d) kierowanie gospodarką finansową i sprawdzanie nadzoru nad mieniem Katedry,

e) ustalanie zasad organizacji i dyscypliny pracy oraz kontrolowanie ich przestrzegania,

f) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości,

g) organizowanie współpracy z innymi jednostkami Uczelni oraz innymi placówkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej,

h) przedkładanie odpowiedniemu organowi kolegialnemu sprawozdania z działalności Katedry,

i) występowanie z wnioskami o powołanie kierowników komórek wewnętrznych Katedry oraz określanie ich kompetencji i obowiązków,

j) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Katedry.

3. Kierownik Katedry informuje na bieżąco Radę Katedry o swojej działalności oraz zasięga jej opinii w istotnych sprawach dotyczących głównych zakresów działalności Katedry.

4. Kierownik Zakładu kieruje działalnością Zakładu, jest przełożonym wszystkich jego pracowników i odpowiada za realizację zadań naukowych i dydaktyczno-wychowawczych z akceptacją Kierownika Katedry.

 

§ 7

1. W Katedrze działa Rada Katedry, która jest organem opiniodawczym.

2. W skład Rady Katedry wchodzą następujące osoby zatrudnione w Katedrze, zwane członkami Rady:

a) kierownik Katedry, będący przewodniczącym Rady,

b) kierownicy Zakładów,

c) samodzielni pracownicy naukowi,

d) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie stanowiącej 25% składu Rady, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wyłonionych w wyniku wyborów przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą,

e) jeden przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, wyłoniony w wyniku wyborów przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.

3. Rada Katedry opiniuje wszystkie istotne dla Katedry sprawy, a w szczególności wskazane w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

4. Kadencja Rady Katedry trwa cztery lata.

 

§ 8

1. Posiedzenie Rady Katedry zwołuje i prowadzi jej przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady na wniosek co najmniej 1/3 jej członków, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zgłoszenia wniosku. Wniosek ten musi zawierać wskazanie przedmiotu obrad.

3. Przed posiedzeniem Rady, przewodniczący Rady udostępnia wszystkim członkom Rady materiały niezbędne do wprowadzenia w tematykę poszczególnych punktów porządku obrad.

 

§ 9

1. Rada Katedry podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym za wyjątkiem spraw personalnych. Na wniosek poparty przez co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu, uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym także w innych sprawach niż personalne.

2. Opinie Rady są uchwalane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw personalnych, w których uchwały są podejmowane większością 50% + 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania oraz fakt uchwalenia opinii ogłasza po zakończeniu głosowania przewodniczący posiedzenia. Żadna sprawa nie może być ponownie głosowana na tym samym posiedzeniu.

3. Dla ważności obrad Rady niezbędna jest obecność co najmniej 50% + 1 członków pełnego składu Rady.

4. Z posiedzenia Rady jest sporządzany protokół.

5. Przekazywanie opinii Rady wyrażanych w formie uchwał kierowanych do odpowiednich organów Uczelni, ich komisji i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje kierownik Katedry.

 

§ 10

1. Członkowie Rady Katedry mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Rady, a w szczególności:

a) uczestniczenia w posiedzeniach Rady,

b) zasięgania opinii reprezentowanych pracowników w sprawach umieszczonych w porządku zebrania Rady,

c) zgłaszanie do porządku obrad Rady spraw istotnych dla pracowników Katedry.

 

§ 11

1. Pracownikami Katedry są:

a) nauczyciele akademiccy,

b) pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.

2. Każdy pracownik Katedry jest przypisany do jednego z Zakładów wymienionych w § 1 p.5

3. Pracownicy Katedry podlegają obowiązkom oraz przysługują im prawa zawarte w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Regulaminie Pracy.

4. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków pracowników Katedry zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi ustala Kierownik Katedry w porozumieniu z Kierownikami Zakładów.

 

§ 12

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie po zaopiniowaniu ich przez Radę Katedry i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu.

4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu w dniu 26. 06. 2012 r.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1