Prof. UPP dr hab. Hanna Dorna - informacje ogólne

Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora uczelni, kierownik Katedry Fiitopatologii i Nasiennictwa.

 

Edukacja

1985 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Praca magisterska – „Wpływ jakości materiału siewnego na wschody i zdrowotność marchwi” pod kierunkiem dr Krystyny Tylkowskiej

1994 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Praca doktorska – „Wpływ warunków klimatycznych na formowanie i zawartość włókna w strąkach fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.)” pod kierunkiem prof. dr hab. Karola W. Duczmala

2009 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Rozprawa habilitacyjna pt: „Wybrane gatunki grzybów rodzaju Alternaria na nasionach marchwi – ich lokalizacja, toksyno twórczość, wpływ na wigor i kiełkowanie nasion oraz wschody roślin

 

Staże i pełnione funkcje

- 1988 r.  Przedsiębiorstwo Nasienne VEG Saatzuch Zierpflanzen, Erfurt, Niemcy, 2 miesiące
- 1988 r. Stacja Oceny Nasion, Poznań, 1 miesiąc
- 1988 r. Przedsiębiorstwo Nasienne CNOS, Poznań, 3 miesiące
- 1988 r. Studium Podyplomowe Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich
- 1990-1991 dziesięciomiesięczne szkolenie podyplomowe z zakresu ochrony i wykorzystania roślinnych zasobów genowych na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii – stypendium British Council
- 1994 r. siedmiomiesięczne szkolenie z zakresu biotechnologii w ramach programu Tempus European Cooperation in Biotechnology na Uniwersytecie w Birmingham i w Horticulture Research International w Wellesbourne w Wielkiej Brytanii
- 2001 r. – warsztaty „Workshop on detection of Alternaria spp. in carrot by PCR, ARSA and DFBM”, Plant Research International, Wageningen, Holandia
- 2008-2016 prodziekan ds. studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- 2009-2013 kierownik Katedry Nasiennictwa
- od 2013 kierownik Zakładu Nasiennictwa w ramach Katedry Fitopatologii i Nasiennictwa
- 2008-2011 członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
- członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

 

Badania i zainteresowania

- w ramach Centralnego Programu Badań Przyrodniczych koordynowanego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zajmowała się gromadzeniem i oceną odmian i ekotypów rodzaju Phaseolus
- metody oceny zdrowotności nasion roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich
- lokalizacja grzybów w nasionach
- zależności między zasiedleniem nasion przez grzyby i innymi cechami charakteryzującymi jakość materiału siewnego
- wpływ różnych metod uszlachetniania i przechowywania na jakość nasion
- mikologiczne aspekty kondycjonowania nasion
- uczestnictwo w sześciu grantach badawczych międzynarodowych i krajowych:

  • 2007-2008 – „Seed pathological aspects of legumes and maize” projekt badawczy w ramach umowy o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki (University of Pretoria – Akademia Rolnicza, Poznań, nr 7269/R07/R 08)
  • 2007-2008 – „Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w hali produkcyjnej przedsiębiorstwa nasiennego jako potencjalne źródło alergii i wtórnego porażenia nasion, powstałego na skutek procesów czyszczenia i sortowania nasion marchwi (Daucus carota L.)" międzyuczelniany projekt badawczy (UAM Poznań - AR Poznań, nr 2/42/WI/07/AR-UAM)
  • 2007-2008 – „Seed health as a criterion of quality – methods for determination and improvement” projekt badawczy w ramach umowy o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Chińskim (Zhejiang University, Hangzhou – Akademia Rolnicza, Poznań)
  • 2004-2005 –  “Zmiany cytologiczne w kondycjonowanych nasionach Brassica oleracea L. zakażonych grzybem Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire, ich kiełkowanie i wigor” międzyuczelniany projekt badawczy (UAM Poznań - AR Poznań, nr PU-II/61)
  • 2003-2004 – „New technologies for improving seed quality” projekt badawczy nr 29.21 w ramach umowy o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Chińskim (Zhejiang University, Hangzhou – Akademia Rolnicza, Poznań)
  • 2000-2004 – „Safe organic vegetables and vegetable products by reducing risk factors and sources of fungal contaminants throughout the production chain: the carrot – Alternaria model” grant Unii Europejskiej (nr QLK1-CT-1999-00986)
  • 1993-1996 – „Ustalenie progu szkodliwości zakażenia nasion cebuli przez Botrytis allii Munn” grant KBN (nr PB 0172/S3/93/04)

 

Aktywność dydaktyczna

- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach Ogrodnictwo i Medycyna roślin, w tym na anglojęzycznych studiach drugiego stopnia z zakresu Hodowli roślin i nasiennictwa
- udział w dwóch międzynarodowych programach dydaktycznych Tempus
- uczestnictwo w tworzeniu programów studiów
- współautorka dwóch podręczników
- wypromowała 11 inżynierów, 46 magistrów (16 z Chin) i 2 doktorów

 

Nagrody i wyróżnienia

- nagrody zespołowe Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną (1987, 1997, 2006, 2014)
- Srebrny Krzyż Zasługi (2005)

 

Wykaz publikacji

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1