Prof. dr hab. Krystyna Tylkowska - informacje ogólne

Emerytowany nauczyciel akademicki, zatrudniony w katedrze w latach 1968-2012.

 

Edukacja

1968 r. Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu
Praca magisterska – „Zwalczanie pędrusi (Apion sp.) na czerwonej koniczynie nasiennej z użyciem różnych insektycydów” pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Romankowa

1978 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Praca doktorska – „Zdrowotność nasion fasoli reprodukowanych w różnych rejonach Polski w latach 1972-1974” pod kierunkiem prof. dr hab. Karola W. Duczmala

1992 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Rozprawa habilitacyjna – „Alternaria radicina M.D. et E. w materiale siewnym marchwi

2003 r. uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

 

Staże i pełnione funkcje

- 1972 r. staż w Katedrze Fitopatologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu
- 1972 r. staż w Zakładzie Biologii i Przechowalnictwa Nasion Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- 1978 r. staż w National Institute for Agricultural Quality Control w Budapeszcie
- 1980 r. staż w Institute of Seed Pathology for Developing Country w Kopenhadze (3 miesiące)
-1985 r. staż w Government Seed Testing Station w Wageningen (3 miesiące)
- 1996, 1998 staż w Centre for Plant Breeding and Reproduction Research Technology w Wageningen
- 2007-2010 członek konsorcjum program Tempus

- członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (od 2014 r. członek honorowy)
- członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
- członek Seed Health Committee of International Seed Testing Associaation (do 2012 r.)
- 2006-2012 członek Rady Programowej Banku Patogenów Roślin i Badań ich Bioróżnorodności Instytutu Ochrony Roślin

 

Badania i zainteresowania

- metody wykrywania grzybów na nasionach roślin warzywnych i zielarskich
- mikologiczne aspekty związane z uszlachetnianiem nasion
- lokalizacja grzybów w nasionach
- zależności między zasiedleniem nasion przez grzyby i innymi cechami charakteryzującymi jakość materiału siewnego
- toksynotwórczość Alternaria alternata i A. radicina zasiedlających nasiona marchwi 

 

Aktywność dydaktyczna

- prowadziła zajęcia dydaktyczne i wykłady z Nasiennictwa, Patologii nasion, Biologii nasion, Wybranych zagadnień z nasiennictwa, Seed-borne diseases and pests i Biological bases for modern seed technology oraz szkolenia z zakresu zdrowotności nasion w kraju i zagranicą
- wypromowała 5 inżynierów, 83 magistrów (9 z Chin) i 1 doktora
- współtworzyła program studiów magisterskich z nasiennictwa w Egipcie w ramach programu Tempus
- współautorka podręcznika, autorka skryptu oraz autorka lub współautorska rozdziałów w podręczniku i skrypcie

 

Nagrody i wyróżnienia

- indywidualne lub zespołowe nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną (1993, 1994, 1997)
- Złoty Krzyż Zasługi
- medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2015 r.)

Na emeryturę przeszła 30 września 2012 roku.

 

Wykaz publikacji

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1