Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu - regulamin

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Rozdział I.

 Podstawy działania Katedry.

 § 1

 

  1. Katedra Terenów Zieleni działała w Akademii Rolniczej w Poznaniu na podstawie Zarządzenia Rektora nr 33/91 z dnia 25 września 1991 roku.
  2. Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu utworzona została Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 103/2011. Jest ona samodzielną jednostką Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, z wydzielonym majątkiem.
  3. Za stan posiadania, porządek i bezpieczeństwo Katedry odpowiada Kierownik Katedry.
  4. Katedra mieści się w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 159 i zajmuje: pomieszczenia w nowym budynku przy ul. Botanicznej na II i III piętrze oraz pomieszczenia nr 2 i 2A w tym samym budynku, pomieszczenia w pawilonie obok budynku Wydziału (pokoje nr 103, 111), 1 pokój w budynku Kolegium Zembala (pokój nr 7), 2 sale dydaktyczne:  nr 69 i  nr 15 A z zapleczem.
  5. Katedra posiada ogród dydaktyczny o powierzchni około 2 ha na terenie Stacji Doświadczalnych Katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Marcelinie
  6. W skład Katedry wchodzą dwa zakłady: Zakład Kształtowania Terenów Zieleni i Zakład Architektury Krajobrazu.

 

Rozdział II.

Funkcje i zadania Katedry.

§ 2

  1. Katedra swoją działalnością obejmuje dydaktykę i badania naukowe w zakresie kształtowania terenów zieleni oraz architektury krajobrazu.
  2. Do podstawowych zadań Katedry należy:
- kształcenie studentów w zakresie projektowania, urządzania, konserwacji terenów zieleni, architektury krajobrazu i ochrony środowiska,
- rozwijanie badań naukowych w zakresie kształtowania terenów zieleni, architektury krajobrazu i ochrony środowiska oraz publikowanie wyników badań i współudział w praktycznym ich wdrażaniu,
- kształtowanie postaw studentów w duchu poczucia odpowiedzialności, prawdy i sprawiedliwości.

 

Rozdział III.

Zasady działania Katedry.

§ 3

1. Kształcenie studentów w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu realizowane jest na podstawie planów studiów oraz programów kształcenia poszczególnych przedmiotów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, zatwierdzonych przez Radę Wydziału, z uwzględnieniem odbywania przez studentów obowiązujących praktyk.

2. Szczegółowe programy kształcenia są opracowywane i aktualizowane przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za poszczególne przedmioty.

3. W Katedrze realizowane są przedmioty w ramach dwóch kierunków: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu na studiach I i II stopnia.

 

§ 4

1. Badania naukowe w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu realizowane są w ramach:

-planu badań Jednostki z wykorzystaniem środków finansowych uzyskanych w ramach utrzymania potencjału badawczeg
-w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich badań dla młodych naukowców,
-zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami gospodarki narodowej i podmiotami gospodarczymi.
2. Wszyscy pracownicy naukowo- dydaktyczni Katedry zobowiązani są do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonych badań, przynajmniej raz w roku - na zebraniu naukowym Jednostki.
3. Prace przeznaczone do publikacji na podstawie badań przeprowadzonych w Katedrze przez jej pracowników, winny być akceptowane przez Kierownika Katedry.
4. W uzasadnionych przypadkach, jeśli realizacja badań nie wymaga dodatkowych środków finansowych, Katedra może podjąć badania  ponadplanowe.

 

Rozdział IV.

Kierownik Katedry i Kierownicy Zakładów.

§ 5

1.      Kierownikiem Katedry może być profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w Katedrze na pełnym etacie. W wyjątkowych przypadkach na okres przejściowy może być na to stanowisko powołany doktor.

2.      Kierownika Katedry powołuje Rektor na wniosek Dziekana za zgodą Rady Wydziału.

3.      Uchwała Rady Wydziału dotycząca wniosku o powołanie na stanowisko Kierownika Katedry wymaga uprzedniego sondażu opinii pracowników Katedry wyrażonej przez tajne głosowanie i zapoznanie się Dziekana i Rady Wydziału z wynikami ostatniej oceny działalności kandydata.

4.      Powołanie Kierownika Katedry może być poprzedzone rozpisaniem konkursu, który przeprowadza Dziekan. Tryb ogłaszania i rozstrzygania konkursu podaje instrukcja wydana przez Rektora w uzgodnieniu z Senatem.

5.      Kadencja Kierownika Katedry trwa cztery lata.

6.      Liczba następujących po sobie powołań na stanowisko Kierownika Katedry nie jest ograniczona.

§ 6

1.      Kierownik Katedry kieruje działalnością Katedry i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich jej pracowników i odpowiada za realizację zadań naukowych i dydaktyczno-wychowawczych oraz za majątek i przydzielone Katedrze środki.

2.      Do kompetencji i obowiązków Kierownika Katedry należy w szczególności:

a)      koordynowanie badań naukowych,

b)      przydzielanie zajęć dydaktycznych i organizacyjnych pracownikom Katedry i kontrolowanie ich wykonania,

c)      kierowanie rozwojem i doskonaleniem pracowników Katedry oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi mianowania i odnawiania mianowania na stanowiska nauczycieli akademickich i  innymi wnioskami personalnymi,

d)     kierowanie gospodarką finansową i sprawdzanie nadzoru nad mieniem Katedry,

e)      ustalanie zasad organizacji i dyscypliny pracy oraz kontrolowanie ich przestrzegania,

f)       sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości,

g)      organizowanie współpracy z innymi jednostkami Uczelni oraz innymi placówkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej,

h)      przedkładanie odpowiedniemu organowi kolegialnemu sprawozdania z działalności Katedry,

i)       występowanie z wnioskami o powołanie kierowników komórek wewnętrznych Katedry oraz określanie ich kompetencji i obowiązków,

j)       zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Katedry.

3.      Kierownik Katedry informuje na bieżąco Radę Katedry o swojej działalności oraz zasięga jej opinii w istotnych sprawach dotyczących głównych zakresów działalności Katedry.

  4. Kierownik Zakładu kieruje działalnością Zakładu, jest przełożonym wszystkich jego pracowników i odpowiada za realizację zadań naukowych i dydaktyczno–wychowawczych, z akceptacją Kierownika Katedry.

 

Rozdział V.

Rada Katedry.

 § 7

1.      Rada Katedry jest organem opiniodawczym.

2.      W skład Rady Katedry wchodzą następujące osoby zatrudnione w Katedrze, zwane członkami Rady:

a)      Kierownik Katedry

b)      Kierownicy Zakładów

c)      Samodzielni pracownicy naukowi

d)     5 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wyłonionych w wyniku wyborów przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą

e)      jeden przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

3.      Rada Katedry opiniuje wszystkie istotne dla Katedry sprawy, a w szczególności:

a)      plany badań naukowych oraz plany działalności dydaktyczno-wychowawczej,

b)      okresowe sprawozdania z działalności Katedry,

c)      wnioski kierownika Katedry w sprawie ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz wnioski dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli akademickich i innych pracowników, a także sprawozdania indywidualne przygotowane dla okresowych ocen nauczycieli akademickich,

d)     kandydatury na kierowników jednostek wewnętrznych Katedry,

e)      wnioski o nagrody i odznaczenia itp.,

f)       wnioski o wyjazdy naukowe i urlopy naukowe,

g)      projekty zmian struktury organizacyjnej Katedry i innych zmian organizacyjnych,

h)      projekty rozdziałów środków finansowych na działalność Katedry.

 

§ 8

1.      Posiedzenie Rady Katedry zwołuje i prowadzi jej przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

2.      Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zwołania posiedzenie Rady na wniosek co najmniej 1/3 jej członków, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zgłoszenia wniosku. Wniosek ten musi zawierać wskazanie przedmiotu obrad.

3.      Najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady, przewodniczący Rady udostępnia wszystkim członkom Rady materiały niezbędne do wprowadzenia w tematykę poszczególnych punktów porządku obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.

4.  Na posiedzeniu Rady Katedry zapraszany jest jeden przedstawiciel doktorantów Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu z głosem doradczym.                   

 

§ 9

 

1.      Rada Katedry podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym za wyjątkiem spraw personalnych. Na wniosek poparty przez co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu, uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym także w innych sprawach niż personalne.

2.      Opinie Rady są uchwalane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw personalnych, w których uchwały są podejmowane większością 50% + 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania oraz fakt uchwalenia opinii ogłasza po zakończeniu głosowania przewodniczący posiedzenia. Żadna sprawa nie może być ponownie głosowana na tym samym posiedzeniu.

3.      Dla ważności obrad Rady niezbędna jest obecność co najmniej 50% + 1 członków pełnego składu Rady.

4.      Posiedzeniom Rady, na których ocenia się działalność Katedry, przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady będący profesorem lub doktorem habilitowanym, a nie pełniący funkcji kierownika Katedry, bądź też osoba wybrana przez Radę, a nie będąca Kierownikiem Katedry.

5.      Na posiedzeniu Rady jest sporządzany protokół, zawierający nazwy rozpatrywanych spraw, nazwiska referentów i dyskutantów, tytuły i numery uchwał i wyniki głosowań.

6.      Na wniosek członka Rady umieszcza się w protokole stwierdzenie o zajęciu przez niego odrębnego stanowiska w danej sprawie.

7.      Każdy wniosek zgłoszony przez członka Rady, dotyczy spraw objętych porządkiem obrad, musi być na prośbę wnioskodawcy poddany głosowaniu.

8.      Przekazywanie opinii Rady wyrażanych w formie uchwał kierowanych do odpowiednich organów Uczelni, ich komisji i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu załatwia kierownik Katedry.

§ 10

1.      Członkowie Rady Katedry mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Rady, a w szczególności:

a)      uczestniczenia w posiedzeniach Rady,

b)      zasięgania opinii reprezentowanych pracowników w sprawach umieszczonych w porządku zebrania Rady,

c)      zgłaszanie do porządku obrad Rady spraw istotnych dla pracowników Katedry.

2.      Członek Rady pochodzący z wyboru uczestniczy w pracach Rady wyłącznie osobiście.

§ 11

Kadencja Rady Katedry trwa cztery lata.

Rozdział VI.

Pracownicy Katedry.

§ 12

1.      Pracownikami Katedry są:

a)      nauczyciele akademiccy,

b)      pracownicy Katedry nie będący nauczycielami akademickimi.

2.      Każdy pracownik Katedry jest przypisany do jednego z Zakładów wymienionych w § 1 p.6.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

 § 13

1.      Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie po zaopiniowaniu ich przez Radę Katedry, radcę prawnego i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

2.      Uchwały Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dotyczące przyjęcia niniejszego regulaminu, jak i jego ewentualnych późniejszych zmian, zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% + 1 członków Rady Wydziału.

3.      W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu

5.      Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu w dniu 26 czerwca 2012 roku.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1