Spis publikacji - dr hab. inż. arch. Paweł Piotr Szumigała

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe:

 1. Szumigała, P. (1990). Architektura historyczna Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budownictwo Lądowe, (33), 493-506.
 2. Szumigała, P. (1996). Kamienice w Poznaniu po 1945 roku. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budownictwo Lądowe, (42).
 3. Szumigała, P. (1999). Model oceny jakości środowiska zabudowy śródmiejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, (1), 133-139.
 4. Szumigała, P. (2004). Zapisy przestrzeni miast w aplikacjach autorskich. Miasto w mieście, problemy kompozycji, Czasopismo Techniczne, seria: Architektura, z. 2-A/2004, 187-198.
 5. Szumigała, P. (2005). Zespół „Domów Budniczych” w Pleszewie: przykład zabudowy kwartału śródmiejskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, (5), 91-98.
 6. Szumigała, P. (2005). Przestrzeń publiczna miast w zapisach autorskich. Czasopismo Techniczne. Architektura, 102(9-A), 293-301.
 7. Szumigała, P. (2006). Zagadnienia komunikacyjne na obszarach śródmiejskich na przykładzie reorganizacji ruchu w centrum Jarocina. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, (6), 127-131.
 8. Szumigala, P. (2009). Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 3(1), #47.
 9. Szumigała, P. (2013). Konkursy a edukacja w zakresie architektury krajobrazu. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN Lublin, 9(4).
 10. Szumigała, P. (2014). Współczynniki urbanistyczne a gospodarka przestrzenna na obszarach podmiejskich na przykładzie miasta Luboń. Dylematy i wyzwania współczesności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (339), 229-236.
 11. Szumigała, P. (2014). Konkurs architektoniczno-urbanistyczny w Krośnie Odrzańskim jako instrument działań samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju przestrzennego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego., (37_3), 179-290.       
 12. Szumigała, P. (2015). Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (42 T. 2 Metody ilościowe w ekonomii), 219-232.
 13. Szumigała, P., Urbański, P., Markowski, K., Sosnowska, S. (2015). Ground fortifications in the development of the park behind the Marine School in Darłowo. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN Lublin, 11(2), 73-82.
 14. Szumigała, P. (2015). Planowanie przestrzenne a wydobycie surowców naturalnych na obszarach leśnych na przykładzie gminy Drezdenko. Przegląd Leśniczy 12/2015 (294/XXV), 8-11.
 15. Szumigała, P., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2016). Zagadnienia ochrony krajobrazu w zrównoważonym rozwoju przestrzennym gmin Czerwonak i Swarzędz. Problemy Ekologii Krajobrazu, XLII,73-85.
 16. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Szumigała, P. (2016). Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS. Nauka Przyroda Technologie, 10(3), #31.
 17. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Szumigała, P. (2016). Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym. Wieś i Rolnictwo, 2(171), 199-210. DOI:10.7366/wir022016/09.
 18. Klause, G., Raszeja, E., Szumigała, P. (2016). THE VALUE OF URBAN LANDSCAPE  – THREATENED, CREATED, LOST AND REVIVED. THE POZNAŃ EXPERIENCE. Przestrzeń i Forma, 26, 115-132. DOI: 10.21005/pif.2016.26.C-04
 19. Szumigała, P., Urbański, P. (2016).  Niepełnosprawność a planowanie przestrzenne i kształtowanie terenów zieleni – wybrane przykłady. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Lublin, 12(1).
 20. Szumigała, P., & Urbański, P. (2017). Tereny zieleni w nowych koncepcjach rozwoju miast i metropolii na wybranych przykładach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (490 Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego), 219-230.
 21. Szumigała, P., & Urbański, P. (2017). Utracone i poszukiwane wartości krajobrazu dolin rzecznych i zieleni śródmiejskiej w Szamotułach. Science, Nature, Technologies/Nauka, Przyroda, Technologie, 11(3).
 22. Szumigała, P. (2017). Ulica Święty Marcin-doświadczenia poznańskie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, (4), 83-103.
 23. Szumigała, P. (2017). Uratować przestrzeń–czyli nowe wartości krajobrazowo-użytkowe wybranych przestrzeni publicznych Poznania. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 62, 25-45.
 24. Szumigała, P., & Czarny, B. (2017). Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu miasta w kontekście terenów zalewowych na przykładzie Drezdenka. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (467), 163-175.
 25. Szumigała, P.P., Urbański, P. (2017). Tożsamość miejsca w krajobrazie kulturowym miasta Poznań - odbudowa Zamku Królewskiego Przemysła II. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Lublinie, t. XIII - 4-1, 61-69. DOI: https://doi.org/10.35784/teka.1734.
 26. Szumigała, P.P., Urbański, P., Szumigała, K. (2018). Zieleń tarasowa i łąkowa w zagospodarowaniu terenu przy ulicy Zakątek w Suchym Lesie. Steciana, Vol. 22(4): s. 167-172, DOI:10.12657/steciana.022.020.
 27. Urbański, P., Szumigała, P., Tomczak P., Walerzak M., Bałacki, K., Stańczyk T., (2018). Współczesna kreacja konserwatorska założeń podworskich, na przykładzie Parku w Dłużewie gmina Trzcianka. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom. XLVII, s. 33-50, ISBN 9978-83-935884-9-7, ISSN 1899-3850.
 28. Urbański, P., Walerzak, M., Szumigała, P.P., Stańczyk, T., (2018). Badania, obrazowanie i rekonstrukcja krajobrazów historycznych o różnym stopniu zachowania z wykorzystaniem współczesnych analityczno-kreatywnych narzędzi komputerowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom. XLVII, s. 63-72, ISBN 9978-83-935884-9-7, ISSN 1899-3850.

Monografie i rozdziały w monografiach:

 1. Barek, R., Szumigała, P. (1992). Studia przekształceń terenów zielonych w planowaniu przestrzennym miasta Poznania. Gospodarka przestrzenią miast i gmin w rejonie Wielkopolski. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 159-169.
 2. Szumigała, P. (1997). Architektoniczne metody poprawy jakości środowiska w kwartałach śródmiejskich. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. s.133.
 3. Szumigała, P. (2013). Zapisy idei urbanistycznej w planowaniu przestrzennym na wybranych przykładach. Metamorfozy przestrzeni, Idea Treść Forma, Naukowy Klub Architektury, Wydawnictwo – Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, II, 83-90.
 4. Szumigała, P. (2013). Zapisy idei urbanistycznej w planowaniu przestrzennym na wybranych przykładach. Metamorfozy przestrzeni, Idea Treść Forma, Naukowy Klub Architektury, Wydawnictwo – Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, II, 83-90.
 5. Szumigała, P. (2014). Światło i barwa w architekturze krajobrazu w aspekcie zdrowia współczesnego człowieka. Architektura i styl życia. Wydawnictwo - Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań, 71-84.
 6. Szumigała, P. (2014). Kształtowanie terenów zieleni i rekreacji a zdrowie człowieka – wybrane przykłady. Architektura i styl życia. Wydawnictwo - Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań, 129-145.
 7. Szumigała, P. (2014). Światło i barwa w architekturze krajobrazu w aspekcie zdrowia współczesnego człowieka. Architektura i styl życia. Wydawnictwo - Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań, 71-84.
 8. Szumigała, P. (2014). Kształtowanie terenów zieleni i rekreacji a zdrowie człowieka – wybrane przykłady. Architektura i styl życia. Wydawnictwo - Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań, 129-145.
 9. Szumigała, P. (2015). Technologie proekologiczne w planowaniu przestrzennym na wybranych przykładach. Koncepcje i rozwiązania proekologiczne w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,184-199.
 10. Szumigała, P. (2015). Idea i planowanie przestrzenne w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka – wybrane przykłady przestrzeni miejskich i wiejskich. Biocity. Naukowy Klub Architektury, Wydawnictwo – Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, I, 203-212.
 11. Antolak, M., Bartoszczuk, W., Bernaciak, A., Jopek, D., Majewska, A., Oleński, M., Pijanowski, JM., Prus, B., Szumigała, P. (2015). Analiza stanu zagospodarowania gmin powiatu poznańskiego. Problemy kształtowania ładu przestrzennego. Kraków.
 12. Szumigała, P. (2015). Light and color in landscape architecture in the aspect of human health. Architecture & Health, edited by Ewa Pruszewicz â Sipińska Published by: The Faculty of Architecture Poznan University of Technology, Institute of Architecture, Urban Planning and Heritage Protection Division of Public Architecture and Housing (Z1), Poznań 2015, 213-226.
 13. Szumigała, P. (2015). Influence of the shaping of green and recreational areas on human health - selected examples. Architecture & Health, edited by Ewa Pruszewicz â Sipińska, Published by: The Faculty of Architecture Poznan University of Technology, Institute of Architecture, Urban Planning and Heritage Protection Division of Public Architecture and Housing (Z1), Poznań 2015, 195-212.
 14. Szumigała, P.P. (2019). DIAGNOZA STANU OCHRONY HISTORYCZNYCH STRUKTUR URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO NA PODSTAWIE METODY HISTORYCZNYCH KODÓW PRZESTRZENNYCH I ZAPISÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,s.388, ISSN 978-83-7160-919-0.
 15. Szumigała, P.P., (2019). Wybrane aspekty wpływu światła i kolorów na zdrowie mieszkańców. Biocity (red.) Ferdynand Górski, Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska. Naukowy Klub Architektury, Wydawnictwo – Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, tom. II, s. 45-52, ISBN 978- 83-937604-2-8. 

Prace konferencyjne:

 1. Szumigała, P. (1996). Analiza architektoniczno-przestrzenna zabudowy wielorodzinnej miasta Poznania i okolic z lat 1980-1993 - referat na międzynarodowym seminarium naukowym w Rokosowie 12-13, XI, 1995. Materiały międzynarodowych seminariów naukowych we Wrocławiu, Rokosowie, Poznaniu 1993-95. Zeszyty Naukowe Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej.
 2. Szumigała, P. (2003). Nowa dzielnica Konina - Laskówiec Południe w aplikacji autorskiej. Sesja Naukowa „Intuicja i Architektura” - XXX lecie kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Poznańskiej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 696-703.
 3. Szumigała, P. (2004). Zapisy przestrzeni miast w aplikacjach autorskich. Miasto w mieście, problemy kompozycji - IX Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Politechnika Krakowska, Kraków 14-15 maja 2004 – Czasopismo Techniczne, seria: Architektura, z. 2-A/2004, 187-198.
 4. Szumigała, P. (2005). Nowa dzielnica Konina - Laskówiec Południe w aplikacji autorskiej. Sesja naukowa: Intuicja i Architektura. WPP, Poznań, 696-703.
 5. Szumigała, P. (2008). Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń. Międzynarodowe XI Forum Architektury Krajobrazu „Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu”, Poznań 11-13 września 2008, Katedra Terenów Zieleni Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 91, streszczenia referatów.

Publikacje popularno-naukowe:

 1. Szumigała, P. (1996). Kamienice  w Poznaniu po 1945 roku. Zeszyt Jubileuszowy Politechniki Poznańskiej.
 2. Szumigała, P. (2004). Praca konkursowa "R" nr 115421 [w:] Zamek Królewski w Poznaniu - działania na rzecz restytucji. red. Kondziela, H. Wydawnictwo Stowarzyszenia Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, Wydanie I, Poznań, 2004, ISBN 83-920340-1-5.
 3. Szumigała, P. (2015). W drewnianym domu – o budownictwie zdrowym i stylowym. Korzystamy z lasu. Oficyna Wydawnicza Gościański i Prętnicki, Poznań, wydanie I, 113-134.
 4. Szumigała, P. i in. (2018). Robinsonada VIII Poznański Salon 2018. Wydawca: Wielkopolski Związek Artystów Plastyków, ISBN 978-83-944013-8-2.
 5. Szumigała, P. i in. (2019). Robinsonada IX Poznański Salon 2019. Wydawca: Wielkopolski Związek Artystów Plastyków, ISBN 978-83-944013-9-9.
 6. Szumigała, P. i in. (2020). Robinsonada X Poznański Salon 2020. Wydawca: Wielkopolski Związek Artystów Plastyków, ISBN 978-83-953873-4-0.

 

Prace badawcze, studialne, projektowe i twórcze:

 1. Szumigała, P. (2004). Zamek Królewski w Poznaniu – działania na rzecz restytucji.  Wydawnictwo Stowarzyszenia Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, Wydanie I.  
 2. Szumigała, P. (2005). Rozbudowa Akademii Muzycznej w Poznaniu. Praca badawcza BW  2005 w Katedrze Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Wydziału Architektury  Politechniki Poznańskiej.   
 3. Szumigała, P. (2006). Ocena szans rozwoju przestrzennego miasta Poznania na podstawie kryterium atrakcyjności inwestycyjnej. Niezależna ekspertyza - cz. I. Praca badawcza BW 03-014/06 w Katedrze Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.                       
 4. Projekt przekształceń wsi Rąbiń – koncepcja przestrzenno - funkcjonalna, wyróżnienie honor.1984,
 5. "Konfrontacje Warszawskie 86" - koncepcja program.-przestrzenna  zagospodarowania  zachodniego obszaru Osi Saskiej - I nagroda Prezydenta Miasta Warszawy, współpraca autorska. 1986.
 6. Koncepcja centrum południe we Wrocławiu - wyróżnienie form. 1986 - współpraca autorska.
 7. Projekt wykonawczy stolarki dębowej w starym budynku portu lotniczego Ławica w Poznaniu, 1986.
 8. Projekt koncepcyjny osiedla mieszkaniowego "Giżynek" w Stargardzie Szcz. - I  nagroda realizacyjna,1988 - współautor  50%.
 9. Projekt koncepcyjny zabudowy południowej pierzei ul. Wojska Polskiego w Chodzieży - I nagroda realizacyjna 1989 – współautor 50%
 10. Projekt koncepcyjny biblioteki Politechniki Wrocławskiej - wyróżnienie form. 1989 –współpraca autorska.
 11. Projekt przebudowy domu w Poznaniu przy ul. Winogrady, 1989.
 12. Projekt przebudowy poddasza kamienicy mieszkalnej w Poznaniu przy ul. Koziej, 1990.
 13. Projekt przebudowy poddasza domu wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi, 1992.
 14. Projekt domu jednorodzinnego w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów, 1993.
 15. Studium zagospodarowania części północno-wschodniej terenu MTP - wyróżnienie II stopnia 1994 - współautor 50%.
 16. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania Placu Wolności w Poznaniu – wyróżnienie równorzędne 1994 – współautor 50%.
 17. Studium zagospodarowania i integracji funkcjonalnej terenów przydworcowych w Kaliszu – wyróżnienie specjalne 1994 - autor.
 18. Projekt zagospodarowania placu im. gen. Wł. Sikorskiego w Siedlcach - II nagroda 1994 – współautor 50%.
 19. Urbanistyczno - architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna  fragmentu śródmieścia Szczecina ograniczonego ulicami: Król. Jadwigi, B. Krzywoustego, Księcia Bogusława X,  A. Małkowskiego - wyróżnienie honor. 1994 - autor.
 20. Projekt na sposób zagospodarowania i plastycznego ukształtowania Rynku Łazarskiego w Poznaniu - I nagroda realizacyjna 1994 – współautor 50%.
 21. Koncepcja planu miejscowego terenu centrum usługowego w Wągrowcu - II nagroda 1994 – współautor.
 22. Projekt zagospodarowania Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pl. Wolności i ul. Królewskiej w Kutnie 1995 - współautor 50%.
 23. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego. Rynku w Gnieźnie wraz z przyległymi ul. Farną i Tumską - wyróżnienie równorzędne 1995 - współautor 50%.
 24. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna terenu "Trzy place" - Pl. Hołdu Pruskiego, Pl. Solidarności i Pl. św. Piotra i Pawła w Szczecinie -1995 - współautor 50%.
 25. Projekt inwestycji i zagospodarowania terenu pomiędzy pawilonami 8, 9 i 22 MTP - III nagroda 1995 – współautor 50%.
 26. Architektoniczny konkurs realizacyjny "Domy Budnicze" , Pleszew ul. Kaliska - I nagroda realizacyjna,1995 – autor.
 27. Koncepcja zagospodarowania Rynku w Swarzędzu wraz z układem komunik. i małą architekturą – I nagroda realizacyjna 1995 - autor.
 28. Projekt  koncepcyjny i budowlany 8 kamienic mieszkalnych w Pleszewie przy ul. Kaliskiej, 1996.
 29. Graficzny znak identyfikacyjny Miasta Poznania 1995 – autor.
 30. Koncepcja architektoniczna rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego siedziby Urzędu Gminy w Komornikach - I nagroda realizacyjna,1996 - współautor 50%.
 31. Projekt rewaloryzacji przestrzennej z elementami realizacyjnymi ciągu Alej Marcinkowskiego w  Poznaniu - II nagroda 1996 – współautor 50%.
 32. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej „Starego Miasta” w Krośnie Odrzańskim – II nagroda, 2014 – współautor 50%.
 33. Konkurs na opracowania koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie, 2014 praca zespołowa.
 34. Konkurs na opracowanie koncepcji centrum aktywizacji społecznej w Koziegłowach przy ul. Kwiatowej 8, 2014, praca zespołowa.
 35. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej odbudowy i rozbudowy dawnego teatru miejskiego na potrzeby szkoły muzycznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem rynku na starym mieście w Głogowie - wyróżnienie, 2014, praca zespołowa.
 36. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej fragmentu Placu Zwycięstwa w Pile – mediateka z otoczeniem, 2014, praca zespołowa.
 37. Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie, 2014, praca zespołowa.
 38. Koncepcja planu realizacyjnego dla osiedla mieszkaniowego Giżynek „A i B" w Stargardzie   Szczecińskim na 10 000 mieszkańców, 150 ha.
 39. Plan zagospodarowania przestrzennego Placu Wolności w Słupcy.
 40. Plan zagospodarowania przestrzennego Rynku w Swarzędzu.
 41. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Leśnej w Chodzieży.
 42. Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Wojska Polskiego w Chodzieży.
 43. Plan zagospodarowania przestrzennego północnego brzegu jeziora Karczewnik i zachodniego brzegu rzeki Bolimki w Chodzieży.
 44. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. J. Kochanowskiego oraz Zakładów    Porcelitu i Porcelany w Chodzieży.
 45. Koncepcja planu miejscowego terenów centrum usługowego w kwartale ulic Kościuszki, Jeżycka, Piątkowska, Wachowiaka w Wągrowcu.
 46. Koncepcja planu miejscowego w kwartale ulic Szaloma Asza, Józefa Piłsudskiego, Kazimierza   Puławskiego i Morską w Siedlcach.
 47. Projekt zagospodarowania przestrzennego Rynku w Swarzędzu wraz z układem komunikacyjnym i małą architekturą.
 48. Projekt zagospodarowania przestrzennego Placu Wolności w Słupcy wraz z układem komunikacyjnym i małą architekturą.
 49. Projekt przebudowy i modernizacji domu jednorodzinnego w Poznaniu przy ul. Trybunalskiej, 1996.
 50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ujska-Chopina w Chodzieży (maj 1996 - marzec 1997).
 51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Karczewnik -Kochanowskiego w Chodzieży (maj 1996 - marzec 1997).
 52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaskowa- Osiedle Widok w Chodzieży (kwiecień 1997- sierpień 1997).
 53. Projekt nadbudowy domu jednorodzinnego w Bucharzewie, 1998.
 54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu – współautor, (1998 –1999).
 55. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin – współautor  (1998 –1999).
 56. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków Kolonia powiat Kalisz – współautor (1998 –1999).
 57. Projekt koncepcyjny i budowlany salonu samochodowego VW - Berdychowski, Poznań, Winogrady, 1998.
 58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Suchy Las rejon Aleksandrowo - Pn - Wsch (1999 – 2001) – 70 ha.
 59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry Gmina Komorniki (2000 – 2004) – 220 ha.
 60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w pasie istniejącej i projektowanej ul. Dworcowej w Luboniu (2000 – 2001) - 8 ha.
 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Terenu Chronionego Krajobrazu – Biedrusko – współautor – (2000-2003) - 7500 ha.
 62. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto, - współautor (2000).
 63. Studium komunikacyjne dla śródmieścia Jarocina, 2000.
 64. Miejscowy plan zagospodarowania obszaru śródmieścia Jarocina wraz z koncepcją reorganizacji ruchu w centrum miasta (2000-2003) - 40 ha.
 65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarocinie wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich, pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego (2000-2001) 42 ha.
 66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Golęczewo(2001-2002)15 ha.
 67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotkowo (2001-2002) 0,7 ha.
 68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Pawłówku, gm. Blizanów (2001-2003) - 25 ha.
 69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wokół Jeziora Pożarowskiego w Biezdrowie, Wartosławiu i Lubowie gm. Wronki (2001-2004) -180ha, cz. I i II.
 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynia w rejonie ulicy Podgórnej (2002-2004) - 30 ha.
 71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej rejonu ul. Jana Pawła II w obrębie Laskówiec (2001-2004) - 140 ha.
 72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach strefy ochronnej Huty Aluminium (2002-2004) - 300 ha.
 73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na obszarze pomiędzy ulicami: Lipową, Złotą, Sobocką i Obornicką (2003-2004) - 30 ha.
 74. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk (2003-2005).
 75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno - usługowo - rzemieślnicze w Psarach Małych (2004-2005) - 0,7 ha.
 76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego (2004-2005) - 3 ha.
 77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy Gen. Sikorskiego (2004-2005) – 25,5 ha.
 78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego (2004-2006) - 19 ha.
 79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej (2004-2005) - 1 ha.
 80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w miejscowości Bardo (2004-2006) - 16 ha.
 81. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych (2004-2005) - 5 ha.
 82. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń –„Luboń Północ” (2004-2005) - 25 ha.
 83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – ulica Dworcowa 2004-2005) - 3 ha.
 84. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń (2004-2006) - 13,5 km2.
 85. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki (2004-2005) - 6655 ha.
 86. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska na terenach zainwestowanych (2004-2006) - 400 ha.
 87. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej (2004-2005) - 7,5 ha.
 88. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Komorniki – II etap  (2004-2005) - 8,5 ha.
 89. Projekt stolarki w kamienicy mieszkalnej w Gnieźnie, 2005.
 90. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Głuchowo – etap Ia, Ib, II (2005-2010) – 300 ha.
 91. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Szreniawa etap I –(2005-2006) - 26 ha.
 92. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego     miasta i gminy Buk – (2005-2007) – 90,32 km2.
 93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, rzeki Trupiny i drogi do Szewc w Buku – (2005-2007) – 52 ha.
 94. Projekt kolorystyki budynku jednorodzinnego w Przeźmierowie przy ul. Leśnej, 2006.
 95. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubasz – (2006-2007) – 167 km2.
 96. Projekt domu drewnianego w Lute, woj. Lubelskie, 2007.
 97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów sportu i rekreacji, terenów leśnych i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sierakowie (2006-2009) – 50 ha.
 98. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym (2006-2009) – 30 ha.
 99. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II, stanowiącego część osiedla Pławnik w Gnieźnie  (2006-2010) – 5 ha.
 1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Września – (2006-2008) – 222 km2.
 2. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów boiska w miejscowości Różanna w gminie Orchowo (2007-2009) – 2 ha.
 3. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów boiska w miejscowości Orchowo w gminie Orchowo (2007-2009) – 2 ha.
 4. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów boiska w miejscowości Wólka Orchowska w gminie Orchowo (2007-2009) – 1 ha.
 5. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mlecze i Kossakowo w gminie Orchowo  (2007-2010) – 215 ha.
 6. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Różanna w gminie Orchowo (2007-2011) – 15 ha.
 7. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Osówiec w gminie Orchowo (2007-2011) – 15 ha.
 8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Koło (2007-2012) – 300 ha.
 9. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Jankowo Dolne dz.11/20, 14/2 w gminie Gniezno  (2007-2008) – 10 ha.
 10. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wierzbiczany dz.22,23,24/3,24/1 w gminie Gniezno  (2007-2008) – 12 ha.
 11. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowości Modliszewko dz. 79 w gminie Gniezno  (2007-2008) – 10 ha.
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej w  miejscowościach Rogowo,  Izdebno i Grochowiskach Księżych i zmiana  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Izdebno (2007-2008)– 27 ha.
 13. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko – (2007-2010) – 400  km2.
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Szreniawa etap II (2005-2008) 26 ha.
 15. Projekt domu drewnianego w Górach Sowich, Potoczek - Rościszów, woj. Dolnośląskie, 2008.
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Lubasz, Dębe i Prusinowo – tereny elektrowni wiatrowych (2007-2008) – 130 ha.
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Lubasz i Goraj (2008-2009) – 69 ha.
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Jędrzejewo (2008-2009) – 45 ha.
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie drogi gminnej Stajkowo-Miłkowo w obrębie wsi Miłkowo, Stajkowo (2008-2009) – 36 ha.
 20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 780/26 w Lubaszu (2008-2009) – 0,2 ha.
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Sławno (2008-2009) – 4 ha.
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie ul. Sportowej w Lubaszu (2009) – 0,4 ha.
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego (2010) – 57 ha.
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń - „Za autostradą” (2009) 30 ha.
 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń - „ Żabikowo Centrum Północ” (2009) 105 ha.
 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń - „ Żabikowo Centrum Południe” (2009) 110 ha.
 27. 7 Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno (2009) - razem 50 ha.
 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzysk w rejonie Placu Wojska Polskiego i ul. Staszica (2009) -10ha.
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Jankowo Dolne – działki nr 285 i 287. (2009).
 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Mnichowo – działka nr 9/2 (2009).
 31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Mnichowo – działka nr 9/6 (2009).
 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Mnichowo – działka nr 9/12 (2009).
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Szczytniki Duchowne - działka nr 69/3 (2009).
 34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Szczytniki Duchowne - działka nr 240 (2009).
 35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Wierzbiczany - działka nr 26/1 (2009).
 36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod.102/14 i 117/1 (2010).
 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Dz. Nr 274/3 w Bierzglinku, (2010).
 38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica, (2010).
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo (2011).
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe obejmujący obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrowa w Kaczanowie (2010).
 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe obejmujący w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni (2011) 22 ha.
 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowska i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym (2011).
 43. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód – teren Liceum Ogólnokształcącego, (2010) – 2 ha.
 44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Międzychód – obręb Lewice, działki nr 15, 16/1, 16/2 (2010).
 45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów sportu i rekreacji, terenów leśnych i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sierakowie, (2009-2010).
 46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek w rejonie stadionu sportowego przy ulicy Sportowej, gmina Wyrzysk, (2010).
 47. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wyrzysk, (2009).
 48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 118/12 i 119/15 w Dębe, (2009-2010).
 49. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 177/8 w Dębe, (2009-2010).
 50. Koncepcja zagospodarowania obszaru EKO-Parku w Tarnowie Podgórnym, (2010) 28 ha.
 51. Projekt domu jednorodzinnego w Kiekrzu przy ul. Szkunerowej (2010).
 52. Projekt parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń (Scatepark),(2007) 12 ha.
 53. Analiza zmian z zagospodarowaniu przestrzennym gminy i miasta Wronki (2010).
 54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiatraki 1, gm. Rusiec (2010) 170 ha.
 55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiatraki 2, gm. Rusiec (2010) 237 ha.
 56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiatraki 3, gm. Rusiec (2010) 165 ha.
 57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiatraki 4, gm. Rusiec  (2010) 154 ha.
 58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiatraki 5, gm. Rusiec (2010) 246 ha.
 59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 2332, 2334/2, gm. Rusiec (2010) 4,4 ha.
 60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulica Piaskowa, gm. Rusiec (2010) 2,5 ha.
 61. Analiza przestrzenno-funkcjonalna możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rusiec, 2010.
 62. Studium przestrzenno-krajobrazowe dla EKO osiedla mieszkaniowego w Tarnowie Podgórnym, 100 ha, 20 tyś. mieszkańców, 2010.
 63. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów, 2012-2014.
 64. Studium koncepcyjne zieleni i obszarów za Szkołą Morską w Darłowie – (badania oraz studia projektowe dotyczące, architektury historycznej i obronnej,  rekonstrukcji fortyfikacji ziemnych, starej fosy oraz przedpola szańców  dla potrzeb użytkowych i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Darłowa), UM Darłowo 2012.
 65. Projekt realizacyjny parku za Szkołą Morską w Darłowie, 2012.
 66. Studium koncepcyjne wybranych obszarów wybrzeża morza Bałtyckiego – las na wydmach – (badania i koncepcje projektowe możliwości przystosowania i wykorzystania obszarów dla potrzeb użytkowych i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych miasta Darłówka Zachodniego), UM Darłowo 2012.
 67. Projekt realizacyjny parku - las przy ul. Leśnej w Darłówku Zachodnim, 2012.
 68. Koncepcja i studium projektowe – Zielone centrum Połajewa – (badania możliwości przystosowania i modernizacji obszaru dla potrzeb użytkowych o charakterze zielonego centrum Połajewa),  UG Połajewo (2013-2014) 0,4 ha.
 69. Szumigała, P., Siwiński, R.  – Koncepcja i studium projektowe rewitalizacji Rynku w Ostrorogu (studium rewitalizacji płyty, zieleni, pomnika św. Nepomucena i struktury funkcjonalno-przestrzennej rynku oraz zagadnień komunikacyjnych), UG Ostroróg, (2012) 0,52 ha.
 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/50 i 202/51 położonych w obrębie wsi Lubasz, dla UG Lubasz, 2013.
 71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chrobrego, w obrębie wsi Lubasz, dla UG Lubasz, 2013.
 72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i gen. Hallera w Czersku, dla UM Czersk, 2013.
 73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Krzyszczewo dz. nr 55, dla UG Gniezno, 2013.
 74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Mnichowo dz. nr   299, dla UG Gniezno, 2013.
 75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 113 i we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 190, 2013.
 76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr   205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, 2013.
 77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne – działka nr 246, 2013.
 78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany  – działka nr 27/1, 2013.
 79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany – dz. nr 152 i 154, 2013.
 80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w obrębie  Rzeczyca Gmina Grębocice, 2013.
 81. Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Gminy Grębocice, 2013.
 82. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul.  Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice, 2013.
 83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Lewice, działki nr 15, 16/1, 16/2, 2013.
 84. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów IMiGW w miejscowości Radzyń nad jeziorem Sławskim w gminie Sława, 2013.
 85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic 1 maja, Świerczewskiego i Ogrodowej, 2013.
 86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich gmina Września , 2013.
 87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo gmina Wyrzysk, 2014.
 88. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie  Starzyce, gmina Chociwel, 2014.
 89. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w rejonie wsi Skrzatusz, dla UG Szydłowo, 2014.
 90. Ocena aktualności studium zagospodarowania przestrzennego, dla UG Rogowo, 2013.
 91. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo, 2014.
 92. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra, 2014-2015.
 93. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, 2014.
 94. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego / Chopina oraz przy ul. Szamarzewskiego, 2013-2014.
 95. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Słowackiego, 2014.
 96. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice, obręb
 97. Świecko dla terenu inwestycyjnego przy terminalu, 2014.
 98. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wawrzyniaka, 2014.
 99. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum Dobroszyc, 2014.
 100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Bledzew, dz. 604-587.7, 2014.
 101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Bledzew, dz. 605- 606, 2014.
 102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Bledzew, ul. Cystersów, 2014.
 103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Templewo, 2014.
 104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Popowo, 2014.
 105. 5 Zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek – z etapem uzgodnień.
 106. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Jaraczewo, gmina Szydłowo, 2014.
 107. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Dolaszewo, gmina Szydłowo, 2014.
 108. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Krępsko, gmina Szydłowo, 2014.
 109. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Oława, 2014 – z  etapem uzgodnień.
 110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/52, 202/53, 202/54, 202/55, 202/136 i 202/137 położonych w obrębie wsi Lubasz, 2014.
 111. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr   102/15 położonej w obrębie wsi Dębe, 2014.
 112. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Dużym w Lubaszu, 2014.
 113. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chrobrego w obrębie wsi Lubasz, 2014.
 114. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, 2014.
 115. Projekt przebudowy domu jednorodzinnego w Przeźmierowie przy ul. Leśnej, 2015.
 116. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, 2014-2016.
 117. Szumigała, P., Siwiński, R., Koncepcja zagospodarowania Rynku we Wronkach, 2015.
 118. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podgórnej i ul. Chrobrego w Lubaszu, 2016.
 119. Analiza i diagnoza dla terenów przewidzianych do rewaloryzacji wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, 2016.
 120. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, 2016/2020.
 121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Klępicz, 2020.
 122. Koncepcja przestrzenna Osiedla Parkowego w Kępnie. 2020.
 123. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego ochrony krajobrazu w zakresie ekspozycji widokowej obszaru Parku Słonecznego w gminie Pobiedziska, 2021 - w opracowaniu.
 124. Projekt zagospodarowania terenu zielni - Park za Szkołą Morską w Darłowie - etap I. 2021 - w opracowaniu.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1