Spis publikacji - dr hab. inż. Dariusz Świerk

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe:

 1. Szpakowska, B., Karlik, B., Goliński, P., Kaczmarek, Z., Świerk, D. (2009). Variation in Heavy Metal Content in Recreational Reservoirs in a Conurbation. Pol. J. Environ. Studies., 18(3A): 436-444.

 2. Świerk D., Szpakowska B. (2009). Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. Nauka Przyr. Technol. 3, 1, #51.

 3. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, D. (2010). Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu. 27, 495-503.

 4. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu. 27 141-146.

 5. Świerk, D., Szpakowska, B. (2011). Occurrence of heavy metals in aquatic macrophytes colonizing small aquatic ecosystems. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 18(3): 369-384.

 6. Świerk, D., Szpakowska B. (2011). The effect of environmental factors on micropollutants in small water bodies. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 18(4): 545-569.

 7. Walerzak, M.T., Urbański, P., Krzyżaniak, M., Świerk D. (2012). Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Naramowicach. Czasopismo techniczne – Architektura 6-A, 19/109, 119-126.

 8. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Szczepańska, M. (2012). Koncepcja utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej: „Oczka wodne w krajobrazie rolniczym”. Studia Periegetica. Nr 8/2012, s. 91-110.

 9. Krzyżaniak, M., Szczepańska, M., Świerk, D., Napierała, D. (2012). Wartość rekreacyjna i przyrodnicza Ogrodu Jordanowskiego w Międzyrzeczu. Studia Periegetica. Nr 8/2012, s. 67-77.

 10. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Przybył, A. (2013). Turystyka ornitologiczna jako forma turystyki poznawczej. Studia Periegetica. Nr 9/2013, s. 9-29.

 11. Świerk, D., Szpakowska, B. (2013). An ecosystem valuation method for small water bodies. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 20(2): 397-418.

 12. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, M.T. (2013). Evaluation of the effect of environmental variables on health condition of Quercus robur L. in parks. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 20(4): 689-700.

 13. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Urbański, P., Świerk, D. (2014). Aspekty kompozycji parku w Smolicach i jego powiązań widokowych ze współczesnym krajobrazem. Architektura Krajobrazu – Studia i Prezentacje, 1(42): 42-45.

 14. Dudzińska, A., Świerk, D., Jeleniewska, M., Urbański, P. (2014). Perception-Based Valuation of Landscape In the Area around Lake Rusałka In Poznań, Poland Using Wejchert’s Impression Curve Method. Barometr Regionalny 12(1): 79-88.

 15. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2014). Birdwatching as a Potential Factor in the Development of Tourism and Recreation In the Region. Barometr Regionalny 12(4): 27-38.

 16. Szpakowska, B., Świerk, D., Gołdyn, R., Barałkiewicz, D. (2014). Contents of Cu, Zn, Cd, Pb and Fe In Rainwater Effluents Discharged to Surface Waters In the City of Poznań. J. Elem. 19(3): 779-794. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.522.

 17. Barałkiewicz, D., Chudzińska, M., Szpakowska, B., Świerk, D., Gołdyn, R., Dondajewska, R. (2014). Storm water contamination and its effect on the quality of Urban surface waters. Environ Monit Assess 186(10): 6789-6803. DOI 10.1007/s10661-014-3889-0.

 18. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Wpływ zmiennych środowiskowych na stan zdrowotny klonu pospolitego (Acer platanoides L.) w wybranych parkach i lasach komunalnych Poznania. Sylwan 159(3): 236-245.

 19. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-pałacowego w Niegowici. Nauka Przyroda Technologie 9(1) #8: 1-12. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8.

 20. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Nauka Przyroda Technologie 9(2) #23: 1-12. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.23.

 21. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Kosiada, T., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The influence of selected chemical properties of soil on health status of trees. Fresenius Environmental Bulletin 24(10): 3171-3175.

 22. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The impact of urban conditions on different tree species in public green areas in the city of Poznan. Folia Hort. 27/2 (2015): 89-97 DOI: 10.1515/fhort-2015-0018

 23. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach). Nauka Przyroda Technologie 9(3) #35: 1-9. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35.

 24. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). The Morasko Estate – an ex ample of historic value degradation caused by ownership changes and plot dismemberment. Czasopismo Techniczne 5-A, 112: 305-315.

 25. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). The development of buildings as a threat to the integrity of the Edwardowo Estate in the city of Poznan. Czasopismo Techniczne 5-A, 112: 317-328.

 26. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Assessment of the effect of environmental variables on health status of Tilia cordata Mill. in parks. Ecol Chem Eng A. 22(3):351-361. DOI: 10.2428/ecea.2015.22(3)29.

 27. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Genius loci miejsc zapomnianych na przykładzie zespołu pałacowo-ogrodowego w Gładyszach. Przestrzeń i Forma, 26, 305-318. DOI: 10.21005/pif.2016.26.D-12.

 28. Walerzak, M., Walerzak, A., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol., 10, 1, #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1.

 29. Walerzak, M., Urbański, P., Świerk, D., Skalski, M., Krzyżaniak, M. (2016). Barokowy ogród przy zamku w Słońsku - wybrane aspekty kompozycji przestrzennej. Nauka Przyr. Technol., 10, 2, #16. DOI: 10.17306/J.NPT.2016. 2.16.

 30. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2016). Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej. Studia Miejskie 22, 129-142.

 31. Gajewski, P., Kaczmarek, Z., Owczarzak, W., Glina, B., Mocek-Płociniak, A., Gaweł, E., Grzelak, M., Świerk, D. (2016). The influence of the EM-A preparation on the properties of structure in arable mineral soils. Fresenius Environmental Bulletin 25(10): 4184-4191.

 32. Krzyżaniak M., Świerk D., Szczepańska M., Urbański P. (2016) Residents’ Opinions about the Influence of Public Green Space on Prices of Residences – the Case of Poznań, Poland. Barometr Regionalny (14)3: 105-117.

 33. Gołdyn R., Szpakowska B., Świerk D., Domek P., Buxakowski J., Dondajewska R., Barałkiewicz D., Sajnóg A. (2018). Influence of stormwater runoff on macroinvertebrates in a small urban river and a reservoir. Science of the Total Environment 625 (2018): 743-751.

 34. Krzyżaniak M., Świerk D., Szczepańska M., Urbański P. (2018). Changes in the area of urban green space in cities of western Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 39(39): 65-77. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0005.

 35. Świerk D., Krzyżaniak M., Kosiada T., Urbański P., Behnke-Borowczyk J. (2018). Does the genetic variability of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud determine the spatial distribution of the species? Oceanological and Hydrobiological Studies 47(4)2018: 405-414. DOI: 10.1515/ohs-2018-0038

 36. Świerk D., Krzyżaniak M. 2019. Is There a Pattern for Occurrence of Macrophytes in Polish Ponds? Water 11(9)1738:1-21. DOI:10.3390/w11091738.

 37. Kleiber T., Krzyżaniak M., Świerk D., Haenel A., Gałecka S. 2019. How does the content of nutrients in soil affect the health status of trees in city parks? PLoS ONE 14(9): e0221514. DOI:10.1371/journal.pone.0221514

 38. Szpakowska B., Świerk D., Pajchrowska M. 2020. The influence of environmental factors on phytoplankton variety - a case study of three ponds of western Poland. ECOL CHEM ENG S. 2020;27(1):83-93. DOI: 10.2478/eces-2020-0005.

 39. Antoszewski P., Świerk D., Krzyżaniak M. 2020. Statistical Review of Quality Parameters of Blue-Green Infrastructure Elements Important in Mitigating the Effect of the Urban Heat Island in the Temperate Climate (C) Zone. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(19), 7093; doi:10.3390/ijerph17197093.

 40. Wilkaniec A., Borowiak-Sobkowiak B., Irzykowska L., Breś W., Świerk D., Pardela Ł., et al. 2021. Biotic and abiotic factors causing the collapse of Robinia pseudoacacia L. veteran trees in urban environments. PLoS ONE 16(1): e0245398. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245398.

 41. Frąszczak, B.; Janowska, B.; Świerk, D. 2021. The Morphological Responses of Calendula officinalis L. “Radio” to the Foliar Application of Benzyladenine and Different Light Spectra. Agronomy 2021, 11, 460. https://doi.org/10.3390/

 42. Przybylska-Balcerek, A.; Szablewski, T.; Szwajkowska-Michałek, L.; Świerk, D.; Cegielska-Radziejewska, R.; Krejpcio, Z.; Suchowilska, E.; Tomczyk, Ł.; Stuper-Szablewska, K. Sambucus Nigra Extracts–Natural Antioxidants and Antimicrobial Compounds. Molecules 2021, 26, 2910. https://doi.org/10.3390/molecules26102910

 43. Krzyzaniak, M.; Świerk, D.; Antoszewski, P. Factors Influencing the Health Status of Trees in Parks and Forests of Urbanized Areas. Forests 2021, 12, 656. https:// doi.org/10.3390/f12060656

 44. Szpakowska B., Świerk D., Pajchrowska M., Gołdyn R. 2021. Verifying the usefulness of macrophytes as an indicator of the status of small waterbodies. Science of the Total Environment 798 (2021) 149279 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149279

 45. Gałecka-Drozda A., Wilkaniec A. Szczepańska M., Świerk D. 2021. Potential nature-based solutions and greenwashing to generate green spaces: Developers’ claims versus reality in new housing offers. Urban Forestry & Urban Greening 65 (2021) 127345. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127345

 46. Wielgusz K., Praczyk M., Irzykowska L., Świerk D. 2022. Fertilization and soil pH affect seed and biomass yield, plant morphology, and cadmium uptake in hemp (Cannabis sativa L.). Industrial Crops & Products 175 (2022) 114245. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.114245

 47. Antoszewski P., Świerk D., Krzyżaniak M. 2022. The Future of Climate-Resilient and Climate-Neutral City in the Temperate Climate Zone. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022,  19(7), 4365;  https://doi.org/10.3390/ijerph19074365

 48. Szpakowska B., Świerk D., Dudzińska A., Pajchrowska M., Gołdyn R. 2022. The influence of land use in the catchment area of small waterbodies on the quality of water and plant species composition. Scientific Reports (2022) 12:7265; https://doi.org/10.1038/s41598-022-11115-w

 49. Świerk D., Krzyżaniak M., Antoszewski P., Choryński A. Impact of Land Use Type on Macrophyte Occurrence in Ponds in a Changing Climate. Sustainability 2022, 14, 11227. https://doi.org/10.3390/su141811227

 50. Stuper-Szablewska, K.;Szablewski, T.; Przybylska-Balcerek, A.; Szwajkowska-Michałek, L.; Krzyżaniak, M.; Świerk, D.; Cegielska-Radziejewska, R.; Krejpcio, Z. Antimicrobial Activities Evaluation and Phytochemical Screening of Some Selected Plant Materials Used in Traditional Medicine. Molecules 2023, 28, 244. https://doi.org/10.3390/ molecules28010244

 51. Wielgusz K., Praczyk M., Irzykowska L., Świerk D., Gaj R. (2023) Analysis of Cadmium Accumulation in Linseed (Linum UsitatissimumL.) Depending on Soil pH and Fertilizer Level, Journal of Natural Fibers, 20:2, DOI: 10.1080/15440478.2023.2229519

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Szpakowska, B., Świerk, D., Dudzińska, A. (2008). Wpływ jakości wody jeziora Kierskiego na wartość rekreacyjną zbiornika. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, Staniewska – Zątek W., Sankowski T., Muszkieta (red.), seria: Monografie WWSTIZ. Poznań: 53-61.

 2. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2010). Wartości rekreacyjne wybranych jezior Wielkopolski i ich wpływ na użytkowanie przez lokalną społeczność. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. A. Kaiser, M. Sokołowski (red). Seria; Monografie nr 3/10. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu: 285- 292.

 3. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Turystyka i rekreacja szansą rozwoju wybranych miejscowości gminy Czaplinek. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. A. Kaiser, M. Sokołowski (red). Seria; Monografie nr 3/10. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu: 293-299.

 4. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). A Method of Analysis and Valorisation of Historic Green Space Arrangements in Rural Areas in Poland. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(3): 507-516.

 5. Walerzak M. T., Urbański P., Świerk D., Krzyżaniak M. 2016. Tożsamość krajobrazu kulturowego Wielkopolski w kontekście różnorodności historycznych układów zieleni na wybranych przykładach. [W:] Kłopotowski M., Gawryluk D. (red.) Tożsamość krajobrazu. O krajobrazie zachowanym i przekształcanym. Politechnika Białostocka. Białystok

 6. Jaroniec M., Krzyżaniak M., Świerk D., Urbański P., Walerzak M. 2016. Problemy rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych, na przykładzie koncepcji zagospodarowania zabytkowego parku w Gorzyniu. [W:] Patoczka P., Gajdek A., Sołtysik A., Wójcik A. (red.) Krajobraz Polski. Cudze chwalicie - ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu. Topiarius - Studia Krajobrazowe, tom 1. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów: 273-288

 7. Szpakowska B., Pajchrowska M., Świerk D. 2019. Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. W: Budzyńska A., Dondajewska-Pielka R., Rosińska J., Kozak A., Kowalczewska-Madura K. (red.), Ekosystemy wodne: funkcjonowanie, znaczenie, ochrona i rekultywacja. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 153-168.

 

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Dudzińska, A., Świerk, D. (2007). Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”The functioning of Water Ecosystems and their Protection” (Poznań, 27-28 X 2006r.), Wieści Akademickie, 112(1): 20.

 2. Dudzińska, A., Świerk, D. (2007). Międzynarodowa konferencja naukowa „Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona” (Poznań, 27-28 X 2006r.), Wiadomości ekologiczne LIII(1): 45-48.

 3. Dudzińska, A., Świerk, D. (2008). Ławki i inne siedziska. Działkowiec, 8(696):26-27.

 4. Mrugalska, L., Świerk, D. (2009). Zadrzewienia śródpolne i ich rola w krajobrazie rolniczym. Poradnik gospodarski, 9/2009: 38-39.

 5. Świerk, D. (2009). Dobrze wykonana inwentaryzacja zieleni może przysporzyć Ci dużo oszczędności! Ochrona środowiska w praktyce, Nr 36, 9.2009: 4.

 6. Świerk, D. (2009). Jak korzystnie i zgodnie z zasadami ochrony środowiska planować inwestycje związane z rekreacją wodną? Ochrona środowiska w praktyce Nr 39, 11.2009: 9.

 7. Świerk, D. (2010). Biotkaniny. Działkowiec, 5(717): 30.

 8. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Efektywne mikroorganizmy – rewolucyjna technologia? Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 5/2012: 33-35.

 9. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Efektywne mikroorganizmy w gospodarce wodno-ściekowej. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 6/2012: 25-27.

 10. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Zielone miasto – czyli jak mądrze zagospodarować tereny miejskie? Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 7-8/2012: 47-50.

 11. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Ekologiczne grupy roślin. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 9/2012: 32-34.

 12. Świerk, D., Świerk, L. (2012). Jak powstaje gleba? Najważniejsze czynniki i procesy glebotwórcze. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 12/2012: 36-37.

 13. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” – perła Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Dział: Turystyka. Poradnik gospodarski, 1/2013: 34-35.

 14. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Możliwości ulepszania właściwości gleb. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 1/2013: 38-40.

 15. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Ginąca i chroniona flora i fauna Polski. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 3/2013: 32-35.

 16. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Parki krajobrazowe w Wielkopolsce. Poradnik gospodarski, 5/2013: 32-35.

 17. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Ogród Botaniczny we Wrocławiu – zielona wizytówka miasta. Poradnik gospodarski, 6/2013: 32-35.

 18. Świerk, D., Świerk, L. (2013).Ogród Dendrologiczny i Botaniczny w Poznaniu – walory rekreacyjne i naukowo-edukacyjne. Poradnik gospodarski, 7-8/2013: 40-42.

 19. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Osady ściekowe – wartościowy odpad? Poradnik gospodarski, 9/2013: 31-32.

 20. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Historia ochrony przyrody w Polsce. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 11/2013: 25-27.

 21. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Metale ciężkie w środowisku glebowym. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 11/2013: 28-29.

 22. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Pomysł na ogród przydomowy. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 11/2013: 29-30.

 23. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Obszary Natura 2000 okolic Poznania. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 12/2013: 30-32.

 24. Dudzińska, A., Świerk, D. (2013). Drzwi Otwarte w Kolegium Zembala. Wieści Akademickie, 5-6/2013: 8.

 25. Świerk, D., Świerk, L. (2014). Ogród skalny od A do Z. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 05/2014: 40-41.

 26. Świerk, D., Urbański, P., Świerk, L. (2014). Woda w ogrodzie. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 06/2014: 36-38.

 27. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Świerk, L. (2014). Zakładanie trawnika. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 7,8/2014: 48-49.

 28. Walerzak, M., Świerk, D., Świerk, L. (2014). Rzeźby i inne elementy w naszych ogrodach. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 11/2014: 35-37.

 29. Walerzak, M., Świerk, D., Świerk, L. (2015). Ozdabianie przestrzeni wyobraźnią – land art. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 5/2015: 36-38.

 30. Urbański, P., Świerk, D., Świerk, L. (2015). Mała architektura ogrodowa. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 6/2015: 33-35.

 31. Krzyżaniak M., Świerk D., Świerk L. (2016) Formy ochrony przyrody w Wielkopolsce. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 7-8/2016: 40-43.

Pozostałe:

Prace konferencyjne:

Świerk, D., Urbański, P. (2013). Funkcje barier roślinnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Zielone Miasto – Osobowość Miejsca, 14. Ogólnopolska Konferencja, 29-30 sierpień 2013, Warszawa s. 65-77.

Prace projektowe:

Walerzak, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, A. (2014). Koncepcja rewaloryzacji fragmentu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Zlecenie: Rada Sołecka Gorzyń i sołtys – Jarosław Grzelachowski przez Kierownika Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu – dr. hab. Piotra Urbańskiego (WOAK-KTZAK-1230/11/2014)

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1