Spis publikacji - dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe:

 1. Urbanski, P., Wilkaniec, A. (2003). Rozmnażanie wegetatywne ozdobnych gatunków traw z rodzaju Sesleria. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 225, 393-397.
 2. Wilkaniec, A. (2003). Zieleń dróg fortecznych twierdzy fortowej. Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne 2.
 3. Wilkaniec, A. (2003). Zieleń twierdzy fortowej. Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne 3.
 4. Wilkaniec, A. (2005). Zieleń fortyfikacji poznańskich. Kronika Miasta Poznania, 73, 1.
 5. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2008). Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykladzie Lednickiego Parku Krajobrazowego-szanse i zagrozenia. Nauka Przyr. Technol., 2, 4.
 6. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2008). Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltanskiego w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol., 2, 4.
 7. Wilkaniec, A. (2008). Obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Poznań w krajobrazie rozrastającej się aglomeracji miejskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10, 485-493.
 8. Wilkaniec, A., Chojnacka, M. (2009). Miejsce fortyfikacji w ukladzie terenow rekreacyjnych Poznania. Nauka Przyr. Technol., 3, 1.
 9. Borowiak-Sobkowiak, B., Wilkaniec, B., Wilkaniec, A., Piekarska-Boniecka, H. (2009). Degree of dendroflora infestation by aphids in Cytadela Park in Poznan. Progress in Plant Protection, 49, 1, 91-94.
 10. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2009). Przekształcenia układów przestrzennych wsi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 12.
 11. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2009). Problematyka zagospodarowania przestrzennego doliny Bogdanki w zachodnim klinie zieleni w Poznaniu. Architektura Krajobrazu, 28-35.
 12. Wilkaniec, A., Chojnacka, M. (2009). Wpływ opracowań z dziedziny planowania przestrzennego na funkcjonowanie obiektów fortecznych w krajobrazie miasta. Architektura Krajobrazu, 41-47.
 13. Wilkaniec, A., Urbański, P. (2010). TWIERDZA POZNAŃ W KRAJOBRAZIE NA PRZESTRZENI XIX I XX WIEKU – OD KRAJOBRAZU ROLNICZEGO PO ZURBANIZOWANY. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM, 147.
 14. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2010). Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenia krajobrazu obszaru chronionego na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27.
 15. Wilkaniec, A., Chojnacka, M. (2010). Krajobraz warowny–niewykorzystany walor turystyczny Poznania. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27.
 16. Ratajczak, J., Wilkaniec, B., Wilkaniec, A. (2011). Infestation of dendrological collection in central Poland by aphids. Dendrobiology, 66.
 17. Chojnacka, M., Wilkaniec, A., Urbański, P. (2012). Rewaloryzacja parku dworskiego w Rybieńcu. Architektura Krajobrazu, 1, 59-65.
 18. Gałecka, A., de Mezer, E., Wilkaniec, A., Urbański, P. (2012). Recreation potential of areas occupied by the biedrusko military training ground. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, VIII/1.
 19. Wilkaniec, A., Galecka, A., de Mezer, E., Jeleniewska, M. (2012). Relicts of agricultural and settlement landscape in the Biedrusko military training ground. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Horticulture and Landscape Architecture, 33.
 20. Wilkaniec, B., Borowiak-Sobkowiak, B., Wilkaniec, A., Breś, W., Frużyńska-Jóźwiak, D. (2013). The Evaluation of Factors Determining the Health Condition of Acer Platanoides and Tilia Cordata Plantings in Selected Sites of Urban Greenery in Poznań, Poland. Journal of Plant Protection Research, 53, 1, 60-64.
 21. Wilkaniec, B., Wilkaniec, A. (2013). The Biology And Ecology Of Brachycaudus Divaricatae Shaposhnikov (Hemiptera, Aphidoidea) On Prunus Cerasifera Ehrhart In Western Poland. Journal of Plant Protection Research, 53, 1, 42-47.
 22. Wilkaniec, B., Borowiak-Sobkowiak, B., Wilkaniec, A., Breś, W., Frużyńska-Jóźwiak, D. (2013). The Evaluation of Factors Determining the Health Condition of Acer Platanoides and Tilia Cordata Plantings in Selected Sites of Urban Greenery in Poznań, Poland. Journal of Plant Protection Research, 53, 1, 60-64.
 23. Rydzewska, A., Wilkaniec, A. (2013). Kapliczki i krzyże w krajobrazie otwartym i zurbanizowanym Wielkopolski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 21.
 24. Szczepańska, M., Wilkaniec, A., Łabędzka, D., Micińska, J. NON-VISUAL PERCEPTION OF LANDSCAPE – USE OF HEARING AND OTHER SENSES IN THE PERCEPTION OF SELECTED SPACES IN THE CITY OF POZNAŃ. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, IX/2.
 25. Szczepańska, M., Wilkaniec, A. (2014). Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania. Studia Obszarów Wiejskich, XXXV.
 26. Wilkaniec, B., Borowiak-Sobkowiak, B., Wilkaniec, A., Kubasik, W., Kozłowska, M., Dolańska-Niedbała, E. (2015). Aphid migrant activity in refuge habitats of the Wielkopolska agricultural landscape. Journal of Plant Protection Research, 55, 1, 69-79.
 27. Szczepańska, M., Wilkaniec, A. (2015). Atrakcyjny multisensorycznie krajobraz miasta jako potencjalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna. Studia Periegetica, 1, 13, 13-25.
 28. Wilkaniec, A., Walerzak, M., Gladczak, Z. (2015). Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń majątku i wsi Dąbrówka w powiecie poznańskim. Nauka Przyr. Technol., 4, 9.
 29. Wilkaniec, B., Borowiak-Sobkowiak, B., Wilkaniec, A., Trzcinski, P., & Kozlowska, M. (2016). Effect of climate change on seasonal flight activity of aphid males in urban green area. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 15, 2.
 30. Szczepańska, M., Wilkaniec, A. (2016). Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi wybranych gmin województwa wielkopolskiego. Studia KPZK PAN, 167.
 31. Wilkaniec, A., Barczak, L., Targońska, A., Walerzak, M.T. (2016). Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie. Nauka Przyr. Technol., 10, 3, #26.
 32. Targońska, A., Wilkaniec, A. (2016). Identyfikacja zmian kompozycyjnych, ilościowych i jakościowych zadrzewienia parkowego w Konarzewie w okresie od nacjonalizacji do reprywatyzacji. Nauka Przyr. Technol., 10, 2, #23.
 33. Szczepańska, M., & Wilkaniec, A. (2017). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie ładu przestrzennego w obszarach wiejskich–studium przypadku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, 83-103.
 34. Raszeja, E., Wilkaniec, A., & Szczepańska, M. (2017). Managemant of landscape resources as an element of development of communes in the Poznań agglomeration–declarativeness of assumptions vs realities of spatial policy. Przestrzeń i Forma, (29), 135-152.
 35. Wilkaniec, A., & Szczepańska, M. (2017). Manorial and Grange Complexes as a Cultural Heritage of the Agricultural Landscape in the Management of Commune Space: A Case Study of Tarnowo Podgórne, Wielkopolska. Quaestiones Geographicae, 36(2), 107-123.
 36. Szczepańska, M., & Wilkaniec, A. (2017). Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim= Role of cultural landscape resources of rural areas in the process of rural renewal and local development. Case of Długa Goślina in the Wielkopolskie Province. Studia Obszarów Wiejskich, 45, 85-104.
 37. Wilkaniec, A., Raszeja, E., & Szczepańska, M. (2017). Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej–między strategią a praktyką= Use of landscape resources in the municipal spatial policy in the Poznań agglomeration–between strategy and practice. Studia Obszarów Wiejskich, 45, 105-123.

 

Monografie:

 1. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2004). Przemiany ogrodów wiejskich w Wielkopolsce od form tradycyjnych do współczesnych na przykładzie Legnickiego Parku Krajobrazowego. W: Krajobraz i ogród wiejski, T 2. Wydawnictwo KUL, Lublin, pp. 47-54.
 2. Wilkaniec, A. (2006). Uwarunkowania ochrony zabytkowych układów zieleni towarzyszących fortyfikacjom na terenie Poznania. W: Przyroda i miasto. Tom VIII. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 139-150.
 3. Wilkaniec, A. (2007). Fortyfikacje zaczątkiem powstania założeń zieleni miejskiej–proces przejmowania przez miasto Poznań terenów fortecznych na przełomie XIX i XX wieku. W: Fortyfikacje w przestrzeni miasta. Wyd. AR, Poznań, pp. 71-79.
 4. Chojnacka, M. Wilkaniec, A. (2007). Wybrane historyczne obsadzenia przydrożne w krajobrazie wielkopolskiej wsi i miasta. W: Przyroda i miasto. Tom X cz. 1. Warszawa, pp. 133-146.
 5. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2008). Zmierzch alej? Degradacja wybranych historycznych obsadzeń alejowych w Wielkopolsce. W: Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą. Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, pp. 108-121.
 6. Wilkaniec, A., Chojnacka, M. (2008). Zadrzewienia alejowe towarzyszące ciągom komunikacyjnym Poznania. W: Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą. Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, pp. 60-69.
 7. Wilkaniec, A. (2008). Poznańskie fortyfikacje jako obiekty turystyczne i rekreacyjne. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, pp. 63-68.
 8. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2009). Problemy projektowe związane z zielenią towarzyszącą współczesnej zabudowie miejskiej. W: Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa. Techniki i technologie dla terenów zieleni. Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, pp. 45-55.
 9. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2009). Współczesny ogród wiejski – problemy, inspiracje, możliwości. W: Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa. Techniki i technologie dla terenów zieleni. Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, pp. 149-160.
 10. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2010). Ocena przydatności zieleńców trzech głównych dzielnic Poznania  do celów rekreacyjnych. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze, a aktywność fizyczna człowieka. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, pp. 479-490.
 11. Wilkaniec, A., Pokorska, N., Chojnacka, M. 2010. Dzieciniec pod słońcem – historia założenia, jego funkcjonowanie, istniejący układ zieleni. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze, a aktywność fizyczna człowieka. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, pp. 501-509.
 12. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2010). Sytuacja zieleni na osiedlach z „wielkiej płyty” w 30 lat po założeniu na przykładzie wybranych osiedli na Winogradach w Poznaniu. W: Zieleń osiedlowa stan obecny i wskazania do poprawy. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, pp. 67-80
 13. Wilkaniec, A., Chojnacka, M. (2010). Możliwości wykorzystania terenów fortecznych dla potrzeb zieleni osiedlowej na terenie Poznania. W: Zieleń osiedlowa stan obecny i wskazania do poprawy. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, pp. 169-180.
 14. Raszeja, E., Wilkaniec, A., de Mezer, E. (2010). Kształtowanie polityki krajobrazowej na przykładzie aglomeracji poznańskiej. W: Horyzonty Architektury Krajobrazu. Przedmiot architektury krajobrazu. Wydawnictwo „Wieś jutra”, Warszawa, pp. 27-34.
 15. Raszeja, E., Wilkaniec, A., & de Mezer, E. (2010). Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej, seria: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, z. 3.
 16. Wilkaniec, A. (2010). Stan zachowania i przyczyny degradacji zabytkowych układów zieleni towarzyszących drogom fortecznym w Poznaniu. W: Górka, S. editor, Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz. Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Kostrzyn nad Odrą, pp. 79-88.
 17. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2011). Rośliny do ciasnych przestrzeni miejskich i ogrodów na dachach. W: Drozdek, M.E. editor, Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa. Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza Państwowej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, pp. 193-206.
 18. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2011). Tradycyjny ogród wiejski – historia i współczesne inspiracje. W: Drozdek, M.E. editor, Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa. Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza Państwowej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, pp. 193-206.
 19. Wilkaniec, A. (2012). Miejsce obiektów dawnej twierdzy Poznań w krajobrazie współczesnego miasta. W: Petryshyn, H., Sochacka-Sutkowska, E. editors, Tożsamość krajobrazu miasta. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, pp. 261- 268.

 

Konferencje:

 1. Wilkaniec, A. (2002) Stan zachowania wybranych fragmentów zieleni fortecznej w Poznaniu. Materiały konferencyjnych V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław 15-17 październik 2002.
 2. Wilkaniec, A. (2002). Wybrane fragmenty zieleni fortecznej w Poznaniu. Materiały konferencyjne „Fortyfikacje – europejskim dziedzictwem kultury: Forteczne dziedzictwo kulturowe potencjałem turystycznym polski”, Borne Sulinowo 4-6 października.
 3. Wilkaniec, A. (2004). Przykłady adaptacji zieleni związanej z fortyfikacjami na przykładzie miasta Poznania. Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, pp. 95-105.
 4. Wilkaniec, A., Urbański, P. (2005). Twierdza Poznań w krajobrazie na przestrzeni XIX i XX w. – od krajobrazu rolniczego po zurbanizowany. Streszczenia referatów VII Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną” 7-9 września 2005, Olsztyn.
 5. Wilkaniec, A. (2006). Uwarunkowania ochrony zabytkowych układów zieleni towarzyszących fortyfikacjom na terenie Poznania. Streszczenia referatów Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”. 24-25 kwietnia 2006. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2007). Wybrane historyczne obsadzenia przydrożne w krajobrazie wielkopolskiej wsi i miasta. Streszczenia referatów Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym” 23-24 kwietnia 2007. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, streszczenie, pp. 44-45.
 7. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2008). Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. W: rozwój rekreacji a ochrona i kształtownie krajobrazu, Poznań, streszczenie, p. 23.
 8. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2008). Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego; szanse i zagrożenia. W: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, streszczenie, p. 22

 

Pozostałe:

Książki popularno-naukowe:

 1. Bogusławska, M., Wilkaniec, A. (2003). Ogród wodny. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa, ss. 116.
 2. Bogusławska, M., Wilkaniec, A. (2010). Problemy  z oczkiem wodnym Wydawnictwo Działkowiec  Warszawa, ss. 56.
 3. Boguslawska, M., Wilkaniec, A. (2011). Oczko wodne. Wydawnictwo Mulico, Warszawa, ss. 120.

 Publikacje popularno-naukowe:

 1. Wilkaniec, A. (2001). Wybór i przygotowanie miejsca pod oczko wodne. Działkowiec, 2.
 2. Wilkaniec, A. (2001). Budowa oczka z wyściółką z folii. Działkowiec, 2.
 3. Wilkaniec, A. (2001). Budowa oczka betonowego. Działkowiec, 2.
 4. Wilkaniec, A. (2001). Oczka wodne z gotowych form. Działkowiec, 2.
 5. Wilkaniec, A. (2001). Fontanny. Działkowiec, 2.
 6. Wilkaniec, A. (2001). Technika w oczku wodnym. Działkowiec, 2.
 7. Wilkaniec, A. (2001). Materiały na podpory. Działkowiec, 3.
 8. Wilkaniec, A. (2001). Letni balkon. Działkowiec, 8.
 9. Wilkaniec, A. (2001). Jak funkcjonalnie urządzić ogródek. Poradnik Restauratora, 8.
 10. Wilkaniec, A. (2001). Sposób na mały ogródek. Poradnik Restauratora, 9.
 11. Wilkaniec, A. (2001). Remont altanki. Działkowiec, 9.
 12. Wilkaniec, A. (2001). Działka przed zimą. Działkowiec, 11.
 13. Wilkaniec, A. (2002). Ptasia stołówka. Działkowiec, 1.
 14. Wilkaniec, A. (2002). Mała szklarnia na działce. Działkowiec, 2.
 15. Wilkaniec, A. (2002). Skrzynki lęgowe dla ptaków. Działkowiec, 3.
 16. Wilkaniec, A. (2002). Upiększamy działkę wiosną. Działkowiec, 4.
 17. Wilkaniec, A. (2002). Jak zbudować trejaż i pergolę. Działkowiec, 5.
 18. Wilkaniec, A. (2002). Miejsce zabaw dla dzieci. Działkowiec, 6.
 19. Wilkaniec, A. (2002). Sprzęt do nawadniania. Działkowiec, 7.
 20. Wilkaniec, A. (2002). Wyposażenie balkonu i tarasu. Działkowiec, 4.
 21. Wilkaniec, A. (2002). Przegląd rynku ogrodów skalnych. Działkowiec, 1.
 22. Stępka, B., Wilkaniec, A. (2002). Kawiarniane ogródki. Ogrody Ogródki Zieleńce, 7.
 23. Wilkaniec, A. (2002). Narzędzia do uprawy gleby. Działkowiec, 9.
 24. Wilkaniec, A. (2002). Instalacje wodne przed zimą. Działkowiec, 11.
 25. Janowska, B., Bogusławska, M., Wilkaniec, A. (2002). Wiosna w ogrodzie wodnym. Działkowiec, 5.
 26. Wilkaniec, A. (2003). Remont ogrodowej altany. Działkowiec, 6.
 27. Stępka, B., Wilkaniec, A. (2003). Ogródki – lubimy je wszyscy. Przegląd piekarniczy i cukierniczy, 5.
 28. Wilkaniec, A. (2005). Technika w oczkach wodnych. Działkowiec, 2.
 29. Bogusławska, M., Wilkaniec, A. (2005). Ochrona roślin wodnych. Działkowiec, 2.
 30. Wilkaniec, A. (2006). Podwórka i dziedzińce w mieście. Przegląd Komunalny, 8.
 31. Wilkaniec, A. (2007). Rytm w ogrodzie. Działkowiec, 4.
 32. Wilkaniec, A. (2007). Aranżacja letniej kuchni. Działkowiec, 6, 682.
 33. Chojnacka, M., Wilkaniec, A. (2008). W ogrodzie wodnym. Działkowiec, 4.
 34. Wilkaniec, A. (2008). Rytm w ogrodzie. Działkowiec,  4, 692.
 35. Wilkaniec, A. (2008). Budowa zbiornika wodnego. Działkowiec, 5, 693.
 36. Wilkaniec, A. (2008). Konserwacja zbiornika wodnego. Działkowiec, 7, 695.
 37. Wilkaniec, A. (2008). Oświetlenie ogrodu. Działkowiec, 8, 696.
 38. Wilkaniec, A. (2009). Drewniany taras. Działkowiec, 2, 702.
 39. Wilkaniec, A. (2009). Budowa strumienia. Działkowiec,  7, 707.
 40. Rydzewska, A., Wilkaniec, A. (2009). Rabata skalna. Działkowiec, 1.
 41. Wilkaniec, A. (2009). Tęczowo. Działkowiec, 9, 709.
 42. Wilkaniec, A. (2011). Ryby. Działkowiec, 3, 28.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1