Spis publikacji - dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe:

 1. Walerzak, M., Sukiennik, K. (2000). Zespół rezydencjonalny w Sztynorcie Wielkim, powiązania z otaczającym krajobrazem oraz adaptacja dla potrzeb współczesnych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 248-249.
 2. Buczek, K., Bukało, A., Sukiennik, K., Walerzak, M. (2001). Kontrowersyjne ingerencje projektowe w zabytkowych założeniach ogrodowych, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, t. XLV/2, Kraków, 206-208.
 3. Walerzak, M. (2007). Aspekty kompozycji wybranych ogrodów barokowych Mazur i Powiśla, Międzynarodowy Kongres Architektów Krajobrazu, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, zeszyt 10/2007, Rok 104, Kraków, 104-106.
 4. Walerzak, M. (2010). Powiązania widokowe jako jedno z kryteriów genius loci w ogrodach historycznych, W: Genius loci w sztuce ogrodowej, Red: A Mitkowska i in. Czasopismo Techniczne PK nr: 5-A/2010 zeszyt 13, Kraków, 217-225.
 5. Walerzak, M.T., Urbański, P., Krzyżaniak, M., Świerk, D. (2012). Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach. Czasopismo Techniczne. Zeszyt 19, rok 109:119-126.
 6. Krzyżaniak,M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, M.T. (2013). Evaluation of the effect of environmental variables on health condition of Quercus robur L. in parks. ECOL CHEM ENG S. 2013, 20(4), 689-700. DOI: 10.2478/eces-2013-0047.
 7. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański P. (2014). Birdwatching as a Potential Factor in the Development of Tourism and Recreation in the Region. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 2014, 12(4), 27-38.
 8. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Urbański, P., Świerk, D. (2014). Aspekty kompozycji parku w Smolicach i jego powiązań widokowych ze współczesnym krajobrazem. Architektura Krajobrazu 2014, 1(42), 42-53.
 9. Rosada, A., Walerzak, M. (2014). Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego w Siemianicach. W: Współczesna ranga ogrodów zabytkowych, Red: A. Mitkowska i in. Czasopismo Techniczne PK, 5-A/2014, Kraków, 151-162.
 10. Walerzak, M. (2014). Analiza i ocena stanu zachowania wartości zabytkowych w historycznych założeniach ogrodowych i parkowych. W: Współczesna ranga ogrodów zabytkowych, Red: A. Mitkowska i in. Czasopismo Techniczne PK, 5-A/2014, Kraków, 111-129.
 11. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Wpływ zmiennych środowiskowych na stan zdrowotny klonu pospolitego (Acer platanoides L.) w wybranych parkach i lasach komunalnych Poznania. SYLWAN, 159(3), 236-245.
 12. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Kosiada, T., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The influence of selected chemical properties of soil on health status of trees. Fresenius Environemntal Bulletin vol. 24, 10, 3171-3175.
 13. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The impact of urban conditions on different tree species in public green areas in the city of Poznan. Folia Hort. 27/2 (2015), 89-97. DOI: 10.1515/fhort-2015-0018.
 14. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici. Nauka Przyr. Technol., 9, 1, #8. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8.
 15. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Nauka Przyr. Technol., 9, 2, #23. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.23.
 16. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach). Nauka Przyr. Technol., 9, 3, #35. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35.
 17. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). The development of buildings as a threat to the integrity of the Edwardowo Estate in the city of Poznan. Czasopismo Techniczne. Zeszyt 5-A, rok 112, 317-328.
 18. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Assesment of the effect of environmental variables on health status of Tilia cordata Mill. in parks (Ocena wpływu zmiennych środowiskowych na stan zdrowotny lipy drobnolistnej w parkach). ECOL CHEM ENG A. 2015, 22(3), 351-361. DOI: 10.2428/ecea.2015.22(3)29.
 19. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). The Morasko Estate – an example of historic value degradation caused by ownership changes and plot dismemberment. Czasopismo Techniczne. Zeszyt 5-A, rok 112, 305-315.
 20. Walerzak, M. T., Swierk, D., Krzyzaniak, M., Urbański, P. (2015). A Method of Analsis and Valorisation of Historic Green Space arrangements In Rural Areas In Rural areas In Poland. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21(3), 507-516.
 21. Rosada, A., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). Przejawy zniszczeń pierwotnej kompozycji zabytkowych parków na przykładzie trzech zespołów rezydencjonalno-ogrodowych z Wielkopolski, zlokalizowanych w Siedlcu, Pamiątkowie i Śliwnie. Czasopismo Techniczne PK, 5-A/2015, Kraków, 189-203.
 22. Wilkaniec, A., Walerzak, M., Gładczak, Z. (2015). Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń majątku i wsi Dąbrówka w powiecie poznańskim. Nauka Przyr. Technol., 9, 4, #48. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.48.
 23. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Genius loci miejsc zapomnianych na przykładzie zespołu pałacowo-ogrodowego w Gładyszach. Przestrzeń i Forma, 26, 305-318. DOI: 10.21005/pif.2016.26.D-12.
 24. Walerzak, M., Walerzak, A., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyroda Technologie 10(1), #1, 1-11. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1.
 25. Walerzak, M., Urbański, P., Świerk, D., Skalski, M., Krzyżaniak, M. (2016). Barokowy ogród przy zamku w Słońsku - wybrane aspekty kompozycji przestrzennej. Nauka Przyroda Technologie, 10(2), #16, 1-9. DOI: 10.17306/J.NPT.2016. 2.16.
 26. Wilkaniec, A., Barczak, L., Targońska, A., Walerzak, M. T. (2016). Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie. Nauka Przyr. Technol., 10(3), #26. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.26
 27. Dudzińska, A., Szpakowska, B., & Walerzak, M. (2017). The use of LIDAR data to assess elements of rural landscape architecture. Nauka Przyroda Technologie, 11(4), 37.

 

Monografie:

 1. Walerzak, M. (2010). Gładysze, Kamieniec, Słobity, Sztynort. Ogrody barokowe przy rezydencjach dawnych Prus, Wydawnictwo Borussia, Olsztyn, ss. 160.
 2. Walerzak, M. (2017). Ogrody regularne na terenie dawnych Prus: Identyfikacja nawarstwień kompozycyjnych jako podstawa ochrony i kreacji krajobrazu wybranych założeń parkowo-ogrodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss. 317.

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Walerzak, M. (2008). Geometryczne kompozycje ogrodowe w rejonie Warmii i Mazur (na wybranych przykładach) W: Mitkowska, A. i in. editors, Założenia rezydencjonalno-ogrodowe, dziedzictwo narodu polskiego. Politechnika Krakowska, Kraków, pp. 113-119.
 2. Walerzak, M. (2009). Założenie pałacowo-ogrodowe w Sztynorcie Wielkim. Historia i rozwój kompozycji ogrodowej, W: Liżewska, I. i in. editors, Sztynort, utracone dziedzictwo czy szansa na ocalenie? Wydawnictwo Borussia, Olsztyn, pp. 56-66.
 3. Walerzak, M. (2010). Metody analizy kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w zabytkowych zespołach pałacowo-ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, W: Szulczewska, B. i in. editors, Metoda Architektury Krajobrazu. Wydawnictwo „Wieś Jutra” i SGGW, Warszawa, pp. 64-70.
 4. Walerzak, M. (2011). Zabytkowe założenia pałacowo-ogrodowe jako szczególny element w krajobrazie kulturowym Polski, W: Bissenik, A. i in. editors, Element szczególny w otoczeniu. Wydawnictwo WSEiZ, Warszawa-Zakopane, pp. 80-85.
 5. Walerzak, M. (2012). Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, W: Szmygin, B. editor, Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków. Wyd. PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin, pp. 233-242.
 6. Walerzak, M. (2012). Historic Palace-Garden Projects as a special element of the Polish Cultural Landscape, W: Myczkowski, Z. i in. editors, A Special Element in its Surroundings. Wydawnictwo WSEiZ, Warszawa, pp. 79-86.
 7. Walerzak, M. (2013). publikacja fotografii z pleneru artystycznego o temacie: Element szczególny w otoczeniu. Monografiia, Krajewski, P. i in. editors, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa, pp. 102-105.
 8. Rosada, A., Walerzak, M. (2013). Dendroflora zabytkowego parku w Siemianicach na tle zasad kompozycji XIX-wiecznych założeń krajobrazowych, W: Kuczera, M. editor, Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4, Tom III. Wydawca: CreativeTime, Kraków, pp. 9-19.

 

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Majdecka-Strzeżek, A., Bukało, A., Sukiennik, K., Walerzak, M. (1999). Niezwykłe ogrody w kraju, w którym tańczy się czardasza. Agricola – pismo SGGW, wrzesień, Warszawa, pp. 39-42.
 2. Walerzak, M. (2002). Wspomnienie o Czesławie Nowaku - artykuł, Życie Warszawy 31.V.2002.
 3. Walerzak, M. (2002). Biografia Czesława Nowaka - tekst w Słowniku Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Ogrodnictwa, Wydawnictwo NOT, t. 13, Warszawa, pp. 102-104.
 4. Walerzak, M., Sukiennik, K. (2002). Wiszące ogrody Londynu – współautor artykułu, Ogrody XI., pp. 70-72.
 5. Walerzak, M. (2004). Europa i daleki wschód, Wiadomości Uczelniane XI.2004, pismo WSEiZ, Warszawa, pp. 28-29.
 6. Walerzak, M. (2006). Biografia Wojciecha Nowaka - tekst w Słowniku Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Ogrodnictwa, Wydawnictwo NOT, t. 17, Warszawa, pp. 104-105.
 7. Walerzak, M. (2007). Analiza kompozycji przestrzennej i związków miarowych w zabytkowych założeniach ogrodowych, Wiadomości Uczelniane, pismo WSEiZ, nr 1 (15) marzec, Warszawa, pp. 30-31.

 

Konsultacje naukowe publikacji:

 1. Impelluso, L. (2009). Ogrody i Labirynty, Leksykon - sztuka i ikonografia, Arkady, Warszawa, ss. 380.

 

Pozostałe – dorobek projektowy:

 1. Walerzak, M. (1998-2010). Projekty i inwentaryzacje związane z architekturą krajobrazu (ponad 20 opracowań), w tym: inwentaryzacje dendrologiczne zabytkowych parków (miedzy innymi: Sztynort, Rochale Wielkie, Konstancin) i terenów zieleni miejskiej oraz projekty ogrodów dla prywatnych inwestorów, miedzy innymi ogrody w: Warszawie, Łomiankach, Markach, Radzyminie, Kobyłce, Wilanowie.
 2. Walerzak, M. (2005). Projekty przestrzeni wypoczynkowych (dla pracowników i studentów) na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: koncepcja wraz z rozwinięciami, projekty techniczne szaty roślinnej, projekty techniczne układów drogowych, projekty techniczne elementów architektury.
 3. Walerzak, M. (2006). Projekty przestrzeni wypoczynkowych (dla pracowników i studentów) na terenie uczelni i campusu Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie:  koncepcja wraz z rozwinięciami, projekty techniczne szaty roślinnej, projekty techniczne układów drogowych, projekty techniczne elementów architektury.
 4. Walerzak, M. (2008). Opracowanie analiz kompozycji przestrzennej i związków miarowych oraz wykonanie koncepcji rewaloryzacji barokowego ogrodu przy oranżerii w zabytkowym założeniu pałacowo-ogrodowym w Wilanowie: analiza porównawcza przekształceń kompozycji przestrzennej, analiza związków miarowych, analiza widokowa (powiązania widokowe w kompozycji ogrodu), analiza modułów konstrukcyjnych ogrodu, koncepcja rewaloryzacji ogrodu barokowego przy oranżerii.
 5. Walerzak, M. (2008). Opracowania kartograficzno - analityczne związane z Ochroną Krajobrazu Kulturowego Polski wykonywane dla Programu Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (150 sztuk opracowanych map dla obszaru całej Polski oraz dla poszczególnych województw).
 6. Walerzak, M. (2008). Projekt rewaloryzacji kompozycji roślinnych na terenie podjazdu w zabytkowym założeniu dworsko - parkowym w Gałkach koło Siedlec: koncepcja rewaloryzacji kompozycji roślinnych, projekt techniczny rozmieszczenia wzorów kwietników kobiercowych, projekt techniczny szaty roślinnej, projekt techniczny elementów małej architektury i rozmieszczenia elementów rzeźbiarskich.
 7. Walerzak, M. (2008). Opracowanie analiz kompozycji przestrzennej i związków miarowych oraz wykonanie koncepcji rekonstrukcji układu drogowego na tarasie górnym zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie: analiza porównawcza faz rozwoju kompozycji przestrzennej, analiza związków miarowych w kompozycji, analiza widokowa (powiązania widokowe w kompozycji ogrodu), analiza modułów konstrukcyjnych ogrodu, koncepcja rewaloryzacji układu drogowego w ogrodzie barokowym na tarasie górnym zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.
 8. Walerzak, M. (2008). Opracowanie zestawu analiz kompozycji przestrzennej i związków miarowych w zabytkowym założeniu dworsko-parkowym w Niegowici, koło Tarnowa: opracowanie ideogramów rekonstrukcji obiektu zabytkowego, analiza porównawcza przekształceń kompozycji przestrzennej, analiza związków miarowych, analiza widokowa (powiązania widokowe obiektu zabytkowego), analiza modułów konstrukcyjnych ogrodu.
 9. Walerzak, M. (2010). Opracowanie analiz kompozycji przestrzennej i związków miarowych oraz wstępnej koncepcji rewaloryzacji w zabytkowym założeniu dworsko-parkowym w Ustanowie: opracowanie ideogramów rekonstrukcji obiektu zabytkowego, analiza porównawcza przekształceń kompozycji przestrzennej, analiza związków miarowych i modułów konstrukcyjnych ogrodu, analiza widokowa (powiązania widokowe), opracowanie koncepcji rewaloryzacji obiektu parkowego.
 10. Walerzak, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, A. (2014). Koncepcja rewaloryzacji fragmentu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu (WOAK-KTZAK-1230/11/2014): badania terenowe, analizy materiałów archiwalnych i stanu istniejącego, analiza historycznych powiązań widokowych, koncepcja rewaloryzacji (na planszach) wraz z wnioskami i wytycznymi konserwatorskimi.
 11. Walerzak, M. (2016). Projekt sadu i ogrodu ozdobno-użytkowego na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Godurowie: koncepcja rewaloryzacji wraz z rozwinięciami, projekt techniczny szaty roślinnej oraz kształtowania i rozmieszczenia form topiarycznych, projekt techniczny układu drogowego, projekt techniczny elementów architektury.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1