Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu - działalność naukowa

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu w ramach działalności naukowej zajmuje się szerokim spektrum związanym z aspektami dotyczącymi architektury krajobrazu, w tym problematyka związana z: rekultywacją krajobrazów zdegradowanych, współczesnym projektowaniem i pielęgnacją terenów zielni w przestrzeniach prywatnych i publicznych oraz konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych, ochroną krajobrazu kulturowego.

Tematyka ta jest realizowana w licznych tematach badawczych przez poszczególnych pracowników Katedry. W swoich badaniach skupiają się na aspektach naukowych i utylitarnych z zakresu przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych, historycznych i społecznych podstaw rozwoju przestrzeni terenów miejskich i wiejskich.

DO GŁÓWNYCH GRUP TEMATYCZNYCH ORAZ KIERUNKÓW BADAWCZYCH KATEDRY TERENÓW ZIELENI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NALEŻĄ:

PRACE BADAWCZE ZWIĄZANE Z KRAJOBRAZEM MIASTA:

 1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni w wybranych obiektach w przestrzeni prywatnej i publicznej
 2. Ocena możliwości stosowania i wykorzystania „traw rabatowych” do dekoracji terenów zieleni
 3. Wpływ zmiennych środowiskowych na dendroflorę zasiedlającą miejskie tereny zieleni
 4. Problematyka badawcza obejmuje obszary tematyczne z zakresu nauki technicznych i przyrodniczych: architekturę, planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu oraz ich wzajemne relacje i zależności na różnych płaszczyznach: teoretyczno-analitycznej, projektowej i realizacyjnej. Badania prowadzone są dla różnych zakresów przestrzennych od skali detalu architektonicznego i urbanistycznego do skali regionu i kraj. Analiza i uwarunkowania historycznych, przestrzennych i planistycznych w ochronie krajobrazu w odniesieniu do obszaru gmin
 5. Ocena stanu zdrowotnego dendroflory w warunkach miejskich i oddziaływania różnych czynników – zarówno biotycznych, jak i abiotycznych – na zdrowotność drzew
 6. Wpływu zieleni publicznej, ogrodów działkowych oraz ogrodnictwa miejskiego na wartość nieruchomości i możliwości rozwoju systemów zieleni publicznej w miastach
 7. Wykorzystania terenów zieleni publicznej w tworzeniu terenów atrakcyjnych pod względem edukacji i/lub rekreacji
 8. Badanie potencjału rozwoju miasta w oparciu o założenia zielonej infrastruktury
 9. Projektowanie zielonej infrastruktury w kontekście nowych potrzeb społecznych, demograficznych i środowiskowych

PRACE BADAWCZE ZWIĄZANE Z KRAJOBRAZEM WSI I KRAJOBRAZEM OTWARTYM:

 1. Ocena funkcjonowania zbiorników wodnych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i fizyko-chemicznych
 2. Możliwości turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania terenów zieleni.
 3. Badania małych zbiorników wodnych zlokalizowanych w krajobrazie otwartym. Badania składu gatunkowego makrofitów i fitoplanktonu oraz parametry chemiczne wód takie jak: koncentracja chlorofilu a, zawartość suchej masy sestonu, zawartość węgla organicznego (ogólny węgiel organiczny – TOC, rozpuszczony węgiel organiczny – DOC) oraz parametry fizyczne wód, w tym: koncentracja tlenu rozpuszczonego, przewodnictwo elektrolityczne, barwa wod. Obserwacja sposobu zagospodarowania terenu wokół zbiorników oraz ocena stanu troficznego ich wód
 4. Aspekty związane z krajobrazem jako tłem i treścią ekspozycji w wybranych muzeach na wolnym powietrzu w Polsce. Określenie relacji przestrzennych między tłem krajobrazowym a ekspozycją muzealną oraz zbadanie istniejących między nimi powiązań kompozycyjnych i widokowych. Ocena spójności kształtowania przestrzeni muzeów pod otwartym niebem oraz obszarów je otaczających

PRACE BADAWCZE ZWIĄZANE Z ZABYTKOWYM KRAJOBRAZEM KULTUROWYM:

 1. Ochrona i kreacja zabytkowego krajobrazu kulturowego. Aspekty przemian kompozycji w regularnych założeniach ogrodowych z XV i XVI w. oraz XVII i XVIII w. Modele rekonstrukcji historycznych układów zieleni z uwzględnieniem nawarstwień historycznych i kompozycyjnych z wybranych obszarów Polski
 2. Opracowania związane z konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych
 3. Stan zachowania ogrodów barokowych w województwie wielkopolskim. Prowadzone badania mają charakter kompleksowy i obejmują analizę historycznej kompozycji przestrzennej wybranych obiektów oraz prześledzenie chronologii kształtowania założeń stanowiących przykład sztuki ogrodowej
 4. Rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy - katolickich i ewangelickich
 5. Dawne majętności ziemskie na obszarze Ziemi Średzkiej. Badania zespołów dworskich i pałacowych, zarówno jako autonomiczne organizmy gospodarcze jak i ich zestawienie jako tzw. „struktura małych sąsiedztw” wraz z systemem wiążących je relacji przestrzenno-krajobrazowych. Architektura dworów i pałaców ze szczególnym uwzględnieniem terenu Wielkopolski
 6. Analizy reliktów rolniczego krajobrazu kulturowego. Wykorzystanie narracji krajobrazowej w projektowaniu krajobrazu

PRACE BADAWCZE ZWIĄZANE Z KRAJOBRAZEM ZDEGRADOWANYM:

 1. Rekultywacja hałd i zwałowisk po górniczych

INNE PRACE BADAWCZE:

 1. Malarska i rysunkowa analiza struktury form : relacje formy, faktury materii, koloru, światła ( odwrócenie hierarchii formy i materii ); regularność struktury i nieregularność ornamentu - na podstawie studiów form naturalnych, martwych natur, fragmentów wnętrza - w kontekście tradycji malarstwa, rzeźby, architektury, kartografii

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1