Spis publikacji - prof. UPP dr hab. inż. Piotr Urbański

 

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl

Artykuły naukowe:

 1. Haber, Z., Urbański, P. (1985). Wegetatywne rozmnażanie trawy pampasowej (Cortaderia selloana Aschers. et Graebn.). Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 59. 21-28.
 2. Haber, Z., Urbański, P. (1988). Niektóre zagadnienia agrotechniczne w uprawie trawy pampasowej - Cortaderia selloana Aschers. et Graebn., syn. Gynerium argenteum Nees. Rocz. AR Pozn. 189, 15. 61-69.
 3. Urbański, P. (1990). Przydatność niektórych preparatów chemicznych do ukorzeniania sadzonek źdźbłowych trawy pampasowej (Cortaderia selloana Aschers. et Graebn.). Rocz. AR Pozn. 217, 18: 85-91.
 4. Haber, Z., Urbański, P. (1992). Zielony dach jako element architektury ekodomu. Ogrodnictwo, (4), 24-27.
 5. Urbański, P. (1994). Trawy, turzyce i sity - mało znane elementy dla terenów zieleni. Genetica Polonica, 35, 353-358. Haber Z., Urbański P. 1995. Kadm w środowisku Bałtyku. Aura 9, 95. 12-13.
 6. Haber, Z., Urbański, P., Kalwińska, A. (1996). Wpływ nawożenia mineralnego na efekty uprawy wydmuchrzycy piaskowej (Elymus arenarius) na zboczach zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most w LGOM. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, (24), 41-48.
 7. Haber, Z.,  Urbański, P. (1996). Roślinność zboczy walów zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most w Legnicko-Glogowskim Okręgu Miedziowym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 24, 29-39.
 8. Urbański, P. (1996). Kostrzewy - mało znane trawy dla terenów zieleni. Mat. Ogólnopolskie Sympozjum “Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie” Poznań, 17-19 września 1996. 332-336.
 9.  Urbański, P. (1996). Walory dekoracyjne traw ozdobnych z rodzaju Deschampsia i Sesleria. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 24, 63-73.
 10. Urbański, P. (1997). Dynamika wzrostu i kwitnienia traw ozdobnych z rodzaju Festuca. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 25, 109-118.
 11. Urbański, P. (1997). Dynamika wzrostu traw i turzyc, z uwzględnieniem walorów ozdobnych kwiatostanów. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 25, 119-126.
 12. Urbański, P. (1997). Wzrost i kwitnienie traw rabatowych o barwnym ulistnieniu. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, (25), 99-108.
 13. Haber, Z., Urbański, P., Kałwińska, A. (1998). Zastosowanie wydmuchrzycy piaskowej (Elymus arenarius Vahl.'Glaucus) do zazieleniania zboczy zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. Archiwum Ochrony Środowiska, 24, 103-110.
 14. Haber, Z., Urbański, P. (1998). The influence of Copper Mining Activity on the Regional Environment in Poland. Ecology and Life. International Journal. Issue 3. Novgorod 1998. 14-20.
 15. Urbański, P. (1998). Rozmnażanie wegetatywne wybranych gatunków i odmian ozdobnych traw, sitów i turzyc. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe, 293, 1-102.
 16. Haber, Z., Patrzałek, A., Urbański, P., Kalwińska, A. (2000). Wykorzystanie niektórych gatunków traw rabatowych do rekultywacji nieużytków pogórniczych. Łąkarstwo w Polsce, 3, 51-58.
 17. Haber, Z., Urbański, P. (2001). Przyrodnicze, ekologiczne i techniczne aspekty rekultywacji terenów zdewastowanych przez kopalnictwo węgla brunatnego na obszarze Trójkąta Łużyckiego. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/Politechnika Zielonogórska, 125(11), 119-124.
 18. Haber, Z., Urbański, P. (2002). Trawniki – historia i współczesność. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska SGGW, Warszawa. Rocznik XI, zeszyt 1(24), 5–14.
 19. Urbański, P. (2002). Ocena przydatności nowych herbicydów do zwalczania chwastów na trawnikach. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska SGGW, Warszawa. Rocznik XI, zeszyt 1(24), 214–217.
 20. Haber, Z., Urbański, P. (2002). Wykorzystanie Lolium perenne do produkcji przenośnej darni trawnikowej. Łąkarstwo w Polsce, 5, 191-196.
 21. Haber, Z., Urbański, P., Kalwińska, A. (2002). Ocena przydatności włókna lignocelulozowego jako podłoża dla uprawy roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Lublin, 485, 107-116.
 22.  Haber, Z., Andrzejewski, M., Urbański, P. (2002). Przyczynek do badan nad wpływem dodatku preparowanego włókna drzewnego na biologiczna sorpcje azotu z substratu torfowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Lublin, 485, 101-106.
 23. Urbański, P., Wilkaniec, A. (2003). Rozmnażanie wegetatywne ozdobnych gatunków traw z rodzaju Sesleria. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Bydgoszcz (225), 393-397.
 24. Haber, Z., Urbański, P., Kałwińska, A. (2003). Współczesne metody stabilizacji nawierzchni skarp i obrzeży wód. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 125-132.
 25. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczęsna, M., Urbański, P. (2005). Dynamika stężeń rozpuszczonych azotanów (V) i ortofosforanów (V) w wodach zbiorników aglomeracji wielkomiejskiej. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Inżynieria środowiska, 22, 833-842.
 26. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczęsna, M., Urbański, P. (2005). Rola roślinności wodnej w kształtowaniu jakości ekosystemów wodnych terenów zieleni miejskiej. Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona, 147-154.
 27. Konon, A., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2005). Stan cmentarzy poewangelickich na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 39, 45-51.
 28. Urbański, P. (2006). Uprawa trawy pampasowej (Cortaderia selloana Aschers. et Graebn.). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, (15), 121-126
 29. Rydzewska, A., Urbański, P. (2007). Cmentarze ewangelickie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Przyroda i miasto. Wydawnictwo SSGW (X), 278-285.
 30. Urbański, P., Szpakowska, B., Raszeja, E. (2008). Walory rekreacyjne zieleni Poznania. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2(4), 1-10
 31. Urbański, P., Krzyżaniak, M., Rydzewska, A. (2009). Zieleń Poznania i innych miast w Polsce. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 3(1), 1-9
 32. Weber, Z., Urbański, P. (2009). Fungi occurring on turfgrasses in Poznań. Phytopatologia, 51, 7-12.
 33. Wilkaniec, A., Urbański, P. (2010). Twierdza Poznań w krajobrazie na przestrzeni XIX i XX wieku – od krajobrazu rolniczego po zurbanizowany. ACTA Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 9 (2)2010, 147-158.
 34. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Urbański, P. (2010). Analiza elementów kompozycji wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. Architektura krajobrazu 1(26). 75-79.
 35. Rydzewska, A., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2011). Niegdyś sacrum, dziś profanum-dawne cmentarze ewangelickie Poznania i okolic. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, 64-72
 36. Chojnacka, M., Wilkaniec, A., Urbański, P. (2012). Rewaloryzacja parku dworskiego w Rybieńcu. Architektura Krajobrazu, 1(34), 59-65.
 37. Walerzak, M. T., Urbański, P., Krzyżaniak, M., Świerk, D. (2012). Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach. Czasopismo Techniczne. Architektura, 109(6-A), 119-126.
 38. Chojnacka, M., Wilkaniec, A., Urbański, P. (2012). Rewaloryzacja parku dworskiego w Rybieńcu. Architektura Krajobrazu, 1(34), 59-65.
 39. Jeleniewska, M., Urbański, P. (2013). Ogrody różane w krajobrazie wybranych miast na świecie,[in:] Planowanie krajobrazu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, 76-89.
 40. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, M. T. (2013). Evaluation of the effect of environmental variables on health condition of Quercus robur L. in parks. Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, 20(4), 689-700.
 41. Walerzak, M. T., Krzyżaniak, M., Urbański, P., Świerk, D. (2014). Aspekty kompozycji parku w Smolicach i jego powiązań widokowych ze współczesnym krajobrazem. Architektura Krajobrazu, (1), 42-53.
 42. Dudzińska, A., Świerk, D., Jeleniewska, M., Urbański, P. (2014). Perception-Based Valuation of Landscape in the Area around Lake Rusałka in Poznań, Poland, Using Wejchert’s Impression Curve Method. Barometr Regionalny, Wyższa Szkoła Zarządzania I Administracji w Zamościu, 12(1), 79-88.
 43. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2014). Birdwatching as a Potential Factor in the Development of Tourism and Recreation in the Region. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 12(4), 27-38.
 44. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach). Science, Nature, Technologies/Nauka, Przyroda, Technologie, 9(3), #35.
 45. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). The Morasko Estate - an example of historic value degradation caused by ownership changes and plot dismemberment. Czasopismo Techniczne, 5(A), 305-315.
 46. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M. T., Urbański, P. (2015). Assessment of the effect of environmental variables on health status of Tilia cordata Mill. in parks. Ecological Chemistry and Engineering. A, 22(3), 351-361.
 47. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Kosiada, T., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The influence of selected chemical properties of soil on health status of trees. Fresenius Environemntal Bulletin, 24(10), 3171-3175.
 48. Walerzak, M. T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2(09), #23.
 49. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici. Science, Nature, Technologies/Nauka, Przyroda, Technologie, 9(1), #8.
 50. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Wpływ zmiennych środowiskowych na stan zdrowotny klonu pospolitego (Acer platanoides L.) w wybranych parkach i lasach komunalnych Poznania. SYLWAN 159(3). 236-245.
 51. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The impact of urban conditions on different tree species in public green areas in the city of Poznan. Folia Horticulturae, 27(2), 89-97.
 52. Walerzak, M. T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). The development of buildings as a threat to the integrity of the edwardowo estate in the city of Poznan. Czasopismo Techniczne, 5(A), 317-328
 53. Szumigała, P., Urbański, P., Markowski, K., Sosnowska, S. (2015). Ground fortifications in the development of the park behind the Marine School in Darłowo. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Tom XI(2), 73-82.
 54. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Genius loci miejsc zapomnianych na przykładzie zespołu pałacowo-ogrodowego w Gładyszach. Przestrzeń i Forma, 26, 305-318.
 55.  Walerzak, M., Urbański, P., Świerk, D., Krzyżaniak, M. (2016). Barokowy ogród przy zamku w Słońsku–wybrane aspekty kompozycji przestrzennej. Nauka Przyroda Technologie, 10(2), #16.
 56. Walerzak, M., Walerzak, A., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyroda Technologie, 10(1), #1.
 57. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., & Urbański, P. (2016). Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej. Studia Miejskie, Opole (22), 129-142.
 58. Krzyżaniak M., Świerk D., Szczepańska M., Urbański P. (2016) Residents' Opinions about the Influence of Public Green Space on Prices of Residences - the Case of Poznań, Poland. Barometr Regionalny (14)3: 105-117.
 59. Szumigała, P., & Urbański, P. (2017). Tereny zieleni w nowych koncepcjach rozwoju miast i metropolii na wybranych przykładach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (490 Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego), 219-230.
 60. Szumigała, P., & Urbański, P. (2017). Utracone i poszukiwane wartości krajobrazu dolin rzecznych i zieleni śródmiejskiej w Szamotułach. Science, Nature, Technologies/Nauka, Przyroda, Technologie, 11(3).
 61. Urbański, P., Walerzak, M., Wilkaniec, A., & Rosada, A. (2017). Ideogramy rekonstrukcji i wirtualne modele przestrzenne tworzone na bazie historycznych map topograficznych w badaniach zabytkowych zespołów rezydencjonalno-ogrodowych. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie, 45, 151-167.

 

Monografie:

 1. Urbański ,P. (2005). Rachunek efektywności inwestycji w alternatywne źródła energii ekologicznej, na przykładzie spalarni śmieci w Uppsali. Alternatywne źródła energii – dobrodziejstwa i zagrożenia. Praca zbiorowa pod red. M. Cieciury – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, rozdział I – Odnawialne źródła energii. 79-88.
 2. Haber, Z., Urbański, P. (2005). Ekologia Bałtyku – przedmiot nauczania studentów w szkołach wyższych. Alternatywne źródła energii – dobrodziejstwa i zagrożenia. Praca zbiorowa pod red. M. Cieciury – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, rozdział II – Ekologia i ochrona przyrody a alternatywne źródła energii. 229-238.
 3. Wilkaniec, A., Wichrowski, M. P. (2006). Fortyfikacje w przestrzeni miasta. Urbański P. - współredakcja naukowa monografii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Stron 236 plus załączniki
 4. Gałecka, A., de Mezer, E., Wilkaniec, A.,Urbański, P. (2012). Recreation potential of areas occupied by the biedrusko military training ground.
 5. Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2012). Parki jako forma zieleni publicznej w Poznaniu – historia, teraźniejszość, przyszłość. Tożsamość krajobrazu miasta. 173-180.
 6. Walerzak, M. T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). A method of analysis and valorisation of historic green space arrangements in rural areas in Poland. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21(3), 507-516.

 

Książki:

 1. Urbański P. (2002). Trawnik przez cały rok. Działkowiec. Warszawa. Stron 80. ISBN 83-917404-5-5
 2. Urbański P. (2001). Trawy ozdobne, turzyce i sity. PWRiL. Warszawa. Stron 80. ISBN 83-09-01743-X

 

Pozostałe:

Konferencje

 1. Urbański, P. (1994). Trawy rabatowe - element ogrodu ozdobnego. Mat. Ogólnopol. Symp. “Urządzanie i pielęgnacja ogrodów rekreacyjnych” Poznań, 25-26 marca. 21-25.
 2. Haber, Z., Urbański, P. (1996). Umacnianie nachyleń terenu i skarp, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania maty trawnikowej i kratki typu "Areal System" (AS). Mat. 3 Konf. “Dendrologia historyczna”: Roślinność ciągów komunikacyjnych - tradycja, współczesność i perspektywy. Kraków, 7-8 listopada. 135-139.
 3. Urbański, P. (1997). Trawy rabatowe - przyszłościowy element roślinności dla terenów zieleni. Międzyn. Konf. Nauk. “Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta”. Wrocław, 20-22 czerwca 1997.183-188.
 4. Haber, Z., Urbański, P. (1997). Zastosowanie wydmuchrzycy piaskowej (Elymus arenarius Vahl. 'Glaucus') do zazieleniania zboczy zbiornika poflotacyjnego “Żelazny Most” w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. 1 Ogólnopol. Konf. "Trawy w procesie rekultywacji biologicznej terenów trudnych o różnych gruntach". Ustroń-Jaszowiec. 14-15 października. Mat. Konf. Inst. Podstaw Inż. Środ. PAN w Zabrzu i Hod. Rośl. Nieznanice Sp. z o.o. 10.
 5. Haber, Z., Urbański, P. (1998). The influence of mining activity on the local landscape's structure in south and south-west region of Poland. Baltic Meeting Point, 15-17 June 1998. Uppsala, Sweden at Uppsala University Hall. Workshop 6. 3.
 6. Urbański, P. (1998). Trawy, turzyce i sity – niedoceniona dotychczas grupa roślinności dla terenów zieleni. Mat. Konf. Nauk. “Budowa i modernizacja otwartych terenów rekreacyjnych w przestrzeni zurbanizowanej”. Bystra, 30-31 marca. 77-81.
 7. Urbański, P. (1998). Trawy, turzyce i sity - alternatywna roślinność rabatowa dla terenów zieleni. Mat. Konf. Nauk.: “Miasto w zieleni - jak to osiągnąć ?”. Kalisz, 12 czerwca 1998. 1-10.
 8. Urbański, P. (1998). Torf wysoki, jako podłoże do uprawy trawy pampasowej (Cortaderia selloana Aschers. et Graebn.) - poster. Mat. Konf. Nauk. “Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania tradycyjnych i niekonwencjonalnych podłoży ogrodniczych”. Lublin, 4-5 listopada 1998. 56-57.
 9. Haber, Z., Urbański, P., Kałwińska, A. (1999). Chosen environmental problems in the Polish Copper-Mining Region. The copper-page(at)cda.copper.org.1.
 10. Haber, Z., Patrzałek, A., Urbański, P., Kałwińska, A. (1999). Możliwość wykorzystania traw rabatowych do rekultywacji zwałowiska powęglowego KWK „Piast” w Bieruniu. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Ustroń – Jaszowiec, 14-15 października 1999. 8.
 11. Haber, Z., Urbański, P. (2001). The forest of Poland. Environmental Science for the Baltic Sea Basin. Baltic University Press. Uppsala. 116
 12. Urbański, P. (2001). Ocena przydatności nowych herbicydów do zwalczania chwastów na trawnikach. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji "Zadarnianie terenów rekreacyjnych i sportowych w świetle badań i praktyki. Chorzów, 20 - 21 czerwca 2001. 13.
 13. Urbański, P. (2002). Rozmnażanie wegetatywne ozdobnych traw z rodzaju Sesleria. Poster. Ogólnopolska Konferencja Łąkarska - Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowych drobnonasiennych. Bydgoszcz – Pieczyska, 21 – 23 maja 2002. 79.
 14. Haber, Z., Urbański, P., Kałwińska, A. (2002). Możliwość wykorzystania „traw rabatowych” do rekultywacji hałd pogórniczych. Ogólnopolska Konferencja Łąkarska - Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowych drobnonasiennych. Bydgoszcz – Pieczyska, 21 – 23 maja 2002. 90.
 15. Urbański, P. (2002). Ocena skuteczności działania nowych herbicydów w zwalczaniu chwastów na trawnikach. Międzynarodowe Seminarium – Sportowe i rekreacyjne nawierzchnie trawiaste intensywnie eksploatowane. Wrocław, 15 – 17 maja 2002. 14.
 16. Haber, Z., Urbański, P., Kałwińska, A. (2002). Ocena przydatności włókna ligocelulozowego jako podłoża dla uprawy roślin. Ogólnopolska Konferencja – Aktualne trendy w produkcji i stosowaniu podłoży ogrodniczych. Lublin, 6 – 7 czerwca 2002. 38.
 17. Haber, Z., Andrzejewski, M., Urbański, P. (2002). Przyczynek do badań nad wpływem dodatku preparowanego włókna drzewnego na biologiczną sorbcję azotu z substratu torfowego. Ogólnopolska Konferencja – Aktualne trendy w produkcji i stosowaniu podłoży ogrodniczych. Lublin, 6 – 7 czerwca 2002. 38.
 18. Haber, Z., Urbański, P. (2002). Wykorzystanie Lolium perenne do produkcji przenośnej darni trawnikowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Perspektywy Lolium perenne w Polsce. Poznań, 26 – 28 czerwca 2002. 53.
 19. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczęsna, M., Urbański, P. (2005). Analiza wybranych metali ciężkich w różnych elementach ekosystemów wodnych. XIV Poznańskie Konserwatorium Analityczne. 69.
 20. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczęsna, M., Urbański, P. (2005). Rola roślinności wodnej w kształtowaniu jakości ekosystemów wodnych terenów zieleni miejskiej. I Konferencja Naukowo-Techniczna. Zieleń miasta – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona. Toruń. 20-21.
 21. Urbański, P., Frąckowiak, P. (2005). Znaczenie zieleni w miastach. Konferencja naukowa „Rola ogrodów botanicznych w ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej” z okazji 80-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, Poznań 14-15 września 2005 r. 10.
 22. Urbański, P., Frąckowiak, P. (2005). Trawa pampasowa – kortaderia, okolcz srebrzysty. Konferencja naukowa „Rola ogrodów botanicznych w ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej” z okazji 80-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, Poznań 14-15 września 2005 r. 16.
 23. Urbański, P., Szpakowska, B., Raszeja, E. (2008). Walory rekreacyjne zieleni Poznania. Międzynarodowe XI Forum Architektury Krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13 .IX.2008r.
 24. Urbański, P., Jasiakiewicz, E. (2008). Rekultywacja rekreacyjno-wypoczynkowa zbiornika wodnego. Międzynarodowe XI Forum Architektury Krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13 .IX.2008r. (poster)
 25. Urbański, P., Sońta, K. (2008). Inwentaryzacja i projekt estetyzacji skweru im. Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach, poster, Międzynarodowe XI Forum Architektury Krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13. IX.2008r. (poster)
 26. Chojnacka, M., Rydzewska, A., Urbański, P. (2008). Degradacja historycznych kompozycji i drzewostanów wybranych cmentarzy parafialnych w Wielkopolsce. VII Międzynarodowa Konferencja poświęcona architekturze i sztuce sakralnej - Kościoły Naszych Czasów Ogród sakralny – idea i rzeczywistość, Kielce 2008. 119-129.
 27. Chojnacka, M., Rydzewska, A., Urbański, P. (2008). Stan zachowania zieleni nieczynnych cmentarzy przykościelnych północnej Wielkopolski, VII Międzynarodowa Konferencja poświęcona architekturze i sztuce sakralnej - Kościoły Naszych Czasów Ogród sakralny – idea i rzeczywistość, Kielce 2008. 131-139.
 28. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Urbański, P. (2009). Przekształcenia krajobrazu wiejskiego na przykładzie wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego.: W: Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Wrocław, 17- 19.IX.2009. 13.
 29. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Urbański, P. (2009). Przekształcenia krajobrazu wiejskiego na przykładzie wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego.: W: Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Wrocław, 17- 19.IX.2009. 13.
 30. Jeleniewska, M., Urbański, P. (2012). Ogrody Różane w krajobrazie wybranych miast na świecie. W: XV FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Planowanie Krajobrazu. Lublin- Kazimierz Dolny 16-17 listopada 2012. 6.
 31. Urbański, P., Jeleniewska, M. (2013). Ekologiczne osiedla- czy rynek nieruchomości może służyć zieleni ?. Seminarium „Miejska Sztuka Ogrodowa”. Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu, Gardenia- Poznań, 22-24.02.2013. 8.
 32. Świerk, D., Urbański, P. (2013). Funkcje barier roślinnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Ogólnopolska Konferencja Zielone Miasto – Osobowość Miejsca, 14., 29-30 sierpień 2013, Warszawa. 10.
 33. Walerzak, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2014). Genius loci miejsc zapomnianych na przykładzie zespołu pałacowo-ogrodowego w Gładyszach. Ogólnopolska konferencja naukowa - XVII FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „Waloryzacja krajobrazu – kiedy krajobraz staje się atrakcyjny?”  Świnoujście. 9-10 października 2014 r. 13.

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Urbański, P. (1984). Wpływ nawożenia podstawowego na trwałość dekoracji okolicznościowej z kwietników na płytach torfowych. Torf 1, 84. 10-20.
 2. Haber, Z., Urbański, P. (1984). Mało znane trawy dla celów ozdobnych i użytkowych. Ogrodnictwo 9, 84. 27-29.
 3. Haber, Z., Urbański, P. (1984). Czy spopularyzowanie trawy pampasowej (Cortaderia selloana, syn. Gynerium argenteum) w Polsce jest możliwe ?. Ogrodnictwo 11, 84. 21-23.
 4. Stuligrosz, S., Urbański, P. (1985). Przydatność Bihumexu jako podłoża dla uprawy roślin szklarniowych i krzewów ozdobnych. Torf 4, 85. 28-33.
 5. Urbański, P. (1985). Gatunki roślin doniczkowych najbardziej odporne na warunki domowe. Kwiaty 4, 85. 6-7.
 6. Urbański, P. (1986). Trawa pampasowa - najbardziej dekoracyjna z ozdobnych traw. W: Informator Ogrodniczy. PWRiL, Warszawa. 225-228.
 7. Urbański, P. (1986). Pielęgnacja trawników przydomowych. W: Informator Ogrodniczy. PWRiL, Warszawa. 216-221.
 8. Malinowska, Z., Urbański, P. (1987). Wrzosy i wrzośce w naszych ogrodach, czyli “mini wrzosowisko”. Informator Ogrodniczy. PWRiL, Warszawa. 192-201.
 9. Haber, Z., Urbański, P. (1990). Trawy to w większości byliny. Kwiaty 4, 90. 6-7.
 10. Urbański, P. (1990). Przywędrowała ze stepów południowoamerykańskich, cortaderia = trawa pampasowa. Kwiaty 4, 90. 8-9.
 11. Urbański, P. (1993). Doświadczenia nad wybranymi zagadnieniami z zakresu uprawy trawy pampasowej w torfie. Torf 1/2, 93. 51-53.
 12. Urbański, P. (1993). Ocena reakcji trawy pampasowej na odczyn, przy uprawie w torfie. Torf 1/2, 93. 54-55.
 13. Haber, Z., Urbański, P. (1994). Ekologiczny problem Polskiego Zagłębia Miedziowego - Żelazny Most. Aura 9, 94. 6-7.
 14. Urbański, P. (1993). Trawniki - zakładanie i pielęgnacja. Mag. Ekol. “Ten Świat” 1(18), 93. 4-5.
 15. Urbański, P. (1994). Trawy nie tylko na trawniki. Kwiaty 2, 94. 4.
 16. Urbański, P. (1994). Trawy rabatowe jako rośliny okrywowe. Kwiaty 2, 94. 5.
 17. Urbański, P. (1994). Ozdobne trawy rabatowe. Działkowiec 10, 94. 18.
 18. Urbański, P. (1994). Kwitnące trawy rabatowe. Działkowiec 11, 94. 20-21.
 19. Urbański, P. (1995). Przygotowanie trawnika do wegetacji. Działkowiec 4, 95. 29.
 20. Urbański, P. (1996). Jeszcze o trawnikach. Działkowiec 10, 96. 17.
 21. Urbański, P. (1997). Trawniki stare i nowe. Działkowiec 4, 97. 12.
 22. Urbański, P. (2002). Czym i jak kosić trawnik. Działkowiec, nr 6.20.
 23. Urbański, P. (2002). Trawnik w pełni lata. Działkowiec, nr 8.12 – 13.
 24. Urbański, P. (2002). Trawy ozdobne cz, I. Działkowiec, nr 10. 8 – 9.
 25. Urbański, P. (2002). Trawy ozdobne cz. II. Działkowiec, nr 11. 8 – 9.
 26. Urbański, P., Frąckowiak, P., Konon, A. (2005). Warto pamiętać – trawa pampasowa. Działkowiec nr 9. 17.
 27. Urbański, P., Jeleniewska, M. (2012). „Promocja miast poprzez zieleń”. Zieleń Miejska, nr 3(59) 2012. 32.
 28. Urbański, P., Jeleniewska, M. (2012). Ogrody różane w krajobrazie wybranych miast na świecie. XV Forum Architektury krajobrazu – „Planowanie krajobrazu”. 5.
 29. Urbański, P., Jeleniewska, M. (2013). „Zrównoważony rozwój w obrębie osiedli mieszkaniowych”. Zieleń Miejska, nr 3(71).
 30. Świerk, D., Urbański, P. (2013). Funkcje barier roślinnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Zielone Miasto – Osobowość Miejsca. 65-77.
 31. Urbański, P., Świerk, D., Świerk, L. (2015). Mała architektura ogrodowa. Poradnik gospodarski. 33-35.
 32. Urbański, P., Świerk, D., Świerk, L. (2015). Woda w ogrodzie. Poradnik gospodarski. 06/2014. 36-38.

Ulotki:

 1. Urbański, P. (1991). Cortaderia selloana Aschers. et Graebn., syn. Gynerium argenteum Nees - trawa pampasowa (syn. kortaderia, syn. okolcz srebrzysty). Ulotka Ośr. Upowsz. Post. AR Pozn.

Kształcenie kadry naukowej:

Promotorstwo prac doktorskich:

 1. mgr inż. Agnieszka Targońska – Krajobraz kulturowy Owińsk jako część systemu obszarów chronionych”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy – publiczna obrona - 6 lipca 2004 roku
 2. mgr inż. Maria Chojnacka – „Stan zachowania i uwarunkowania rewaloryzacji wybranych historycznych założeń zieleni w Lednickim Parku Krajobrazowym”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy – publiczna obrona – 22 września 2004 roku
 3. mgr inż. Agnieszka Wilkaniec – „Zieleń zewnętrznego pierścienia fortów poznańskich”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy - publiczna obrona – 22 września 2004 roku
 4. mgr inż. Bożena Stępka – „Analiza działalności projektowej architekta krajobrazu Petera Josepha Lenne na ziemiach polskich w XIX wieku”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy - publiczna obrona – 6 czerwca 2005 roku
 5. mgr inż. Michał Krzyżaniak „Ocena stanu i wpływ lokalizacji parków miejskich na rozwój terenów zieleni w Poznaniu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona - 6 października 2009 roku

Recenzje prac doktorskich:

 1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Ziółkowskiej: „Walory kulturowe i przyrodnicze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego”, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury – publiczna obrona - 13 czerwca 2007 roku
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Rybak: Relacje pomiędzy istniejącym krajobrazem a projektowanym układem urbanistycznym na przykładzie budowy Wilanowa Zachodniego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona - 4 kwietnia 2007 roku
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Suchockiej: Wpływ warunków siedliskowych na żywotność drzew na terenach budowy, SGGW Warszawa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona - 24 listopada 2010 roku
 4. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Świerka: „Opracowanie metody waloryzacji zbiorników wodnych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego” Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona - 7 grudnia 2010 roku
 5. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Dudzińskiej: „Waloryzacja i koncepcja ochrony krajobrazu wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona - 10 grudnia 2010 rok
 6. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Margot Dudkiewicz: „Dendroflora i koncepcja rewaloryzacji siedmiu wybranych zespołów pałacowo-parkowych i założeń dworsko-ogrodowych na terenie powiatu łęczyńskiego”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona – 18 czerwca 2012 rok
 7. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tatiany Swoczyny pt. "Wzrost i rozwój młodych drzew rosnących przy ulicach Warszawy", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona 30 października 2013 roku
 8. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Domanowskiej „Degradacja terenów zieleni na przykładzie Warszawy”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona 05 lutego 2014 roku
 9. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama K. Pirowskiego „Zielona infrastruktura w największych miastach europejskich – porównanie i ocena potencjału”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona 15 lipca 2015 roku
 10. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Jędraszko-Macukow „Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona 07 lipca 2016 roku
 11. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Zyty Winiarskiej-Lisieckiej „Podwórka jako ogrody wspólnot sąsiedzkich”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona (2016 r. po recenzji)
 12. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Rędzińskiej „Kontekst krajobrazowy w kompozycji urbanistycznej Wilanowa Zachodniego”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona (2016 r. po recenzji)
 13. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Długońskiego „Proekologiczne przesłanki do rozwoju terenów zieleni na przykładzie miasta Łodzi”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – publiczna obrona (2016 r. po recenzji)

Recenzje prac habilitacyjnych:

 1. Opinia o rozprawie habilitacyjnej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Marka Szumańskiego, w związku z wszczęciem przewodu habilitacyjnego. Rozprawa habilitacyjna: „Strukturalizacja terenów zieleni”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kolokwium habilitacyjne - 21 grudnia 2007 roku.
 2. Opinia o rozprawie habilitacyjnej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr inż. Haliny Barbary Szczepanowskiej, w związku z wszczęciem przewodu habilitacyjnego. Rozprawa habilitacyjna: „Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kolokwium habilitacyjne - 15 października 2008 roku.
 3. Opinia o rozprawie habilitacyjnej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Janusza Skalskiego, w związku z wszczęciem przewodu habilitacyjnego. Rozprawa habilitacyjna: „Analiza percepcyjna krajobrazu jako działalność twórcza, inicjująca proces projektowania”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kolokwium habilitacyjne - 23 maja 2008 roku.
 4. Opinia o rozprawie habilitacyjnej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Jacka Borowskiego, w związku z wszczęciem przewodu habilitacyjnego. Rozprawa habilitacyjna: „Wzrost rodzimych gatunków drzew przy ulicach Warszawy”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kolokwium habilitacyjne - 24 czerwca 2009 roku.
 5. Opinia o rozprawie habilitacyjnej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Anny Różańskiej, w związku z wszczęciem przewodu habilitacyjnego. Rozprawa habilitacyjna: „Rola rzek i wyniesień w kształtowaniu terenów zieleni w mieście”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kolokwium habilitacyjne - 19 października 2011 roku.
 6. Opinia o rozprawie habilitacyjnej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Beaty Gawryszewskiej, w związku z wszczęciem przewodu habilitacyjnego. Rozprawa habilitacyjna: „Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkałym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Kolokwium habilitacyjne - 25 czerwca 2014 roku.
 7. Opinia o rozprawie habilitacyjnej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Piotra Sikorskiego, w związku z wszczęciem przewodu habilitacyjnego. Rozprawa habilitacyjna: „Wpływ naturyzacji parku miejskiego na różnorodność florystyczną runa i trawników parkowych”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Kolokwium habilitacyjne - 25 czerwca 2014 roku.

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1