Spis publikacji - prof. dr hab. Barbara Szpakowska

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe

 1. Szpakowska, B. (1983). Zanieczyszczenie środowiska a przyszłość produkcji rolnej. Wiadomości ekologiczne (3)  XXIX : 210- 212.
 2. Szpakowska, B., Karlik, B. (1983). Przyrodnicze podstawy rozwoju rolnictwa i gospodarowania na obszarach wiejskich. Postępy Nauk Rolniczych (5): 105-111.
 3. Życzyńska- Bałoniak, I., Karlik, B., Szpakowska, B. (1983). Wpływ wapnowania na wypłukiwanie  niektórych związków chemicznych z gleb. Postępy Nauk Rolniczych (6): 39-44.
 4. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1985). Role of dissolved organic compounds in surface freshwater for macro- and microelements migration. INTECOL (12): 107-112.
 5. Szpakowska, B., Pempkowiak, J., Życzyńska- Bałoniak, I. (1986). Comparison of some physicochemical parameters of humic substances isolated from three different aquatic ecosystems. Archiv fur Hydrobiologie, 108 (2): 256- 267.
 6. Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1989). The effect of environmental pollution on the migration of chemical compounds in water in an agricultural landscape. Ecology International, 17: 41-52.
 7. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1989). Organic compounds dissolved in water bodies situated in an agricultural landscape and their role for matter migration. Arch.Hydrobiol. Beih.Ergebn.Limnol,, 33: 315-322.
 8. Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1991). Transport składników mineralnych wodami gruntowymi w zależności od charakteru ekosystemu. Wydawnictwo AGH, Kraków: 250-254.
 9. Pempkowiak, J., Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1991). Rozpuszczone związki organiczne w wodach powierzchniowych i gruntowych oraz ich wpływ na wiązanie metali ciężkich. Sozologia i Sozotechnika 31: 113.125.
 10. Pempkowiak, J., Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1991). Właściwości kompleksujące materii organicznej wód gruntowych w stosunku do kadmu, ołowiu i miedzi. Sozologia i Sozotechnika 31: 105-111.
 11. Życzyńska- Bałoniak, I. Szpakowska, B., Ryszkowski, L., Pempkowiak, J. (1993). Role of meadow stripes for migration of dissolved organic compounds and heavy metals with groundwater. Hydrobiologia 251: 249-256.
 12. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B., Grabauskiene, I., Baubinas, R. (1993). Comparison of concentrations of chemical components in surface waters from agricultural areas of Lithuania and Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 2 (2): 35-40.
 13. Kundzewicz, Z.W., Szpakowska, B., Sibrecht, R. (1994). Modelling of chemicals dissolved in waters in agricultural landscape. Hydrochemistry. Hydrological, chemical and biological processes of transformation and transport of contaminants in aquatic environments. IAHS Publ.219: 231-238.
 14. Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1994). The role of biogeochemical barriers in water migration of humic substances. Polish Journal of Environmental Studies, 3 (2): 35-41.
 15. Hejzlar, J., Szpakowska, B., Wershaw, R.L.  (1994). Comparison of humic substances isolated from peatbog water by sorption on DEAE-cellulose and Amberlite XAD-2. Wat. Res. 28 (9): 1961-1970. 
 16. Szpakowska, B., Życzyńska-Bałoniak, I., Strigucki, W.P., Maryganowa, W.W., Parmon, S.W. (1994). Physico-chemical parameters of humic substances dissolved in water of agricultural landscape. Polish Journal of Soil Science, vol.XXVII/2: 103-112.
 17. Życzyńska-Bałoniak, I., Ryszkowski, L., Szpakowska, B., Karlik, B. (1995). Origin and function of dissolved organic compounds in waters of an agricultural landscape. Polish Journal of Environmental Studies 4(4): 83-88.
 18. Szpakowska, B., Karlik, B. (1996). Metale ciężkie i ich specjacja  w wodach środowiska rolniczego. Postępy Nauk Rolniczych 1: 83-90.
 19. Szpakowska, B., Życzyńska-Bałoniak, I. (1996). Migration of dissolved humic substances in agricultural landscape. Polish  Journal of Soil Science, vol.XXIX/2: 139-147.
 20. Szpakowska, B., Karlik, B. (1996). Chemical forms of heavy metals in agricultural landscape water. Polish Journal of Environmental Studies, 5 (6): 67- 73.
 21. Karlik, B., Szpakowska, B., Otabbong, E., Liman, G. (1996). Migration of mineral elements bound to dissolved organic compounds in agricultural watersheds. Polish Ecological Studies, 22: 95-103.
 22. Karlik, B., Szpakowska, B. (1997). Rozpuszczona materia organiczna a formy chemiczne metali ciężkich w wodach zlewni rolniczych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCLCIV, Melior.Inż Środ. 19 cz.1: 39-46.
 23. Karlik, B., Szpakowska, B. (1999). Występowanie metali ciężkich w zbiorniku śródpolnym Parku Krajobrazowego im. gen. D.Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych, z.5(7): 159-163.
 24. Szpakowska, B., Karlik, B. (1999). Występowanie i migracja form chemicznych miedzi w zlewni rolniczej, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.6, Nr 5-6: 513-518.
 25. Karlik, B., Szpakowska, B. (1999). Specjacja metali w wodach zlewni rolniczej, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.6, Nr 5-6: 491-495.   
 26. Szpakowska, B., Karlik, B. (1999). Occurrence of cadmium and its water migration in agricultural catchment basin, Polish Journal of Soil Science, vol. XXXII/2: 63-69.
 27. Barałkiewicz, D., Szpakowska, B., Karlik, B., Siepak, J. (1999). Heavy metals in waters of furnace waste storage areas. W: Natural and technological problems of protection and development of agricultural and forest environment, Rocz.AR Poznań. CCCX, Melior.Inż Środ. 20, cz.II: 253-261.
 28. Szpakowska, B. (1999). Znaczenie związków organicznych rozpuszczonych w wodach krajobrazu rolniczego. Działalność naukowa  PAN (wybrane zagadnienia), nr 8: 152-154.
 29. Karlik, B., Szpakowska, B. (1999). Environmental aspects of heavy metals occurrence in agricultural landscape.  Research into New Uses of Natural Fibres, FAO in Rome and the Mayor of Poznań: 1-5.
 30. Karlik, B., Szpakowska, B. (2001). Labile organic matter and heavy metals in waters of agricultural landscape, Polish Journal of Environmental Studies, vol.10, no 2: 85-88.
 31. Kozłowski, R., Karlik, B., Kozłowska, J., Grabowska, L., Mańkowski, J., Szpakowska, B. (2002). Heavy metals in the environment. threats and possibilities of counteraction.  Bast Fibrous Plants on the Turn of Second and Third Millennium, China, FAO: 1-4.
 32. Szpakowska, B., Karlik, B. (2002). Wpływ struktury zlewni rolniczej na występowanie składników chemicznych w wodach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCXLII, 23: 467-475.
 33. Jankowiak, J., Szpakowska, B., Bieńkowski, J. (2002). Zmiany w przyrodniczej strukturze przestrzennej i ich wpływ na zanieczyszczanie wód na przykładzie Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCXLII, 23: 135-146.  
 34. Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I., Strigutski, V.P., Maryganowa V.V., Parmon S.V. (2002). The properties of humic substances in the ground and surface water of agrolandscape.
  Eurasian soil science, 35(2), 139-143.
 35. Szpakowska, B., Karlik, B., Gołdyn, H. (2003). Effect of land-water ecotone on changes in heavy metal content in waters of agricultural area. Polish Journal of Ecology, 51(2), 137-142.
 36. Szpakowska, B. (2003). The origin of humic substances and their role in the aquatic environment. Ecohydrology & hydrobiology, 3(2), 165-172.
 37. Szpakowska, B., Karlik, B., Gaca, W. (2003). Migracja wodna form azotu i fosforu w małej zlewni rolniczej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska, 24: 347- 354.
 38. Jankowiak, J., Szpakowska, B., Bieńkowski, J. (2003). Ecological aspects of transformation in Poland's agriculture based on the Wielkopolska region. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 32(6), 418-423.
 39. Karlik, B., Szpakowska, B., Szczepański, M. (2003). Ocena występowania metali ciężkich w wojach zlewni rolniczej na przykładzie zbiornika śródpolnego,[in:] Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Zesz. Nauk. Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Ser. Inżynieria Środowiska, Koszalin, 21, 655-662.
 40. Karlik, B., Szpakowska, B. (2004). Transport fosforu w wodach wybranych rzek Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracje i Inżynieria Środowiska, (25), 219-224.
 41. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczęsna, M., Urbański, P. (2005). Dynamika stężeń rozpuszczonych azotanów (V) i ortofosforanów (V) w wodach zbiorników aglomeracji wielkomiejskiej. Zeszyty Naukowe nr 22. Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Koszalin, seria: Inżynieria środowiska: 833-842.
 42. Szpakowska, B., Goliński, P., Karlik, B., Kaczmarek, Z., Szczepańska, M. (2005). Distribution of selected heavy metals (Zn, Cd, Pb, Cu) in different element of urban water reservoirs. Pol. J. Environ. Stud, 14, 13-17.
 43. Szpakowska, B., Karlik, B., Jaroniewska, D. (2006). Occurrence of mid-field ponds in the area of gen.Dezydery Chłapowski Landscape Park. TEKA Commission of protection and formation of natural environment, vol.III,  Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin: 225- 230.
 44. Karlik, B., Szpakowska, B., Szczepańska, M. (2006). Distribution of copper in recreational reservoirs of urban green area. TEKA Commission of protection and formation of natural environment, vol.III,  Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin: 66 -70.
 45. Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2008). Ocena walorów krajobrazowych okolicy Spyczynej Góry. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2(4).
 46. Urbański, P., Szpakowska, B., Raszeja, E. (2008). Walory rekreacyjne zieleni Poznania. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2(4).
 47. Rachwał, B., Szpakowska, B. (2009). Próby rekultywacji krajobrazu dla potrzeb turystyki na przykładzie Legnicko-Glogowskiego Okręgu Miedziowego. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1(03).
 48. Szczepańska, M., Szpakowska, B. (2009). Rekreacyjne znaczenie Zbiornika Maltańskiego i problemy związane z jego użytkowaniem. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1(03).
 49. Świerk, D., Szpakowska, B. (2009). Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej.  Nauka, Przyroda, Technologie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1(03) # 51.
 50. Szpakowska, B., Karlik, B., Goliński, P., Kaczmarek, Z., Świerk, D. (2009). Variation in heavy metal contents in recreational reservoirs in a conurbation. Polish Journal of Environmental Studies 18, no 3A: 436- 444.
 51. Kozłowska, M., Jóźwiak, A., Szpakowska, B., Goliński, P. (2009). Biological aspects of cadmium and lead uptake by Phragmites australis  (Cav.Trin.ex Steudel) in natural water ecosystems. Journal of Elementology 14 (2): 299-312.
 52. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2010). Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie miasta Poznania. Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu 27: 495- 503. ISSN 1899-3850.
 53. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu 27 : 141-146. ISSN 1899-3850.
 54. Rachwał, B., Szpakowska, B. (2010). Odpady poflotacyjne rud miedzi i ich zrównoważone zagospodarowanie na przykładzie zbiornika „Wartowice 3”.  Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. Górnictwo i Geologia, 4, 123- 133.
 55. Szpakowska, B., Karlik, B., Krzesiński, W., Goliński, P., Szczęsna, M., Mleczek, M. (2010). Heavy metal contamination of waters in reservoirs in an urban agglomeration. Oceanological and Hydrobiological Studies, 39(2), 113-120.
 56. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Urbański, P. (2010). Analiza elementów kompozycji wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. Architektura krajobrazu 1 (26) Wrocław: 75-79.
 57. Świerk, D., Szpakowska, B. (2011). Occurrence of heavy metals in aquatic macrophytes colonising small aquatic ecosystems. Ecological Chemistry and Engineering. S, 18(3), 369-378.
 58. Świerk, D., Szpakowska, B. (2011). The effect of environmental factors on micropollutants in small water bodies. Ecological Chemistry and Engineering. S, 18(4), 545-569.
 59. Świerk, D., Szpakowska, B. (2013). An ecosystem valuation method for small water bodies. Ecological Chemistry and Engineering S, 20(2), 397-418.
 60. Świerk, D., Szpakowska, B. (2013). An ecosystem valuation method for small water bodies. Ecological Chemistry and Engineering S, 20(2), 397-418.
 61. Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2014). Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyroda Technologie, 8(3) #31.
 62. Pajchrowska, M., Szpakowska, B. (2014). Assessment of occurrence microphytes and trophic status of a small water body in the Wielkopolska Region (Western Poland). Polish Journal of Natural Sciences, 29(1).
 63. Barałkiewicz, D., Chudzińska, M., Szpakowska, B., Świerk, D., Gołdyn, R., Dondajewska, R. (2014). Storm water contamination and its effect on the quality of urban surface waters. Environmental monitoring and assessment, 186(10), 6789-6803.
 64. Szpakowska, B., Świerk, D., Gołdyn, R., Barałkiewicz, D. (2014). Contents of Cu, Zn, Cd, Pb and Fe in rainwater effluents discharged to surface waters in the city of Poznań. Journal of Elementology, 19(3).
 65. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Szumigała, P. (2016). Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym. Wieś i Rolnictwo, (2 (171)), 199-210.
 66. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Szumigała, P. (2016). Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS. Nauka Przyroda Technologie, 10(3), #31.
 67. Dudzińska, A., Gałecka-Drozda, A., & Szpakowska, B. (2017). Using LiDAR Data to Assess the Character of Landscape in the Suburban Zone of Poznań. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, (3 (49)), 103-108.
 68. Dudzińska, A., Szpakowska, B., & Walerzak, M. (2017). The use of LIDAR data to assess elements of rural landscape architecture. Nauka Przyroda Technologie, 11(4), 37.
 69. Pajchrowska, M., Szpakowska, B. (2018). Koncepcja włączenia małych zbiorników wodnych w system szlaków rowerowych Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego. Studia Periegetica, 1(21), #83.

 

Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Ryszkowski, L., Bałazy, S., Karlik, B., Szpakowska, B. (1990). Zasady produkcji i przetwórstwa rolniczego gwarantujące wytwarzanie nieskażonej żywności. Prezes Rady Ministrów, ZBŚRiL  PAN, Poznań: 75 pp.
 2. Szpakowska, B. (1999). Występowanie i rola substancji organicznych rozpuszczonych w wodach powierzchniowych i gruntowych krajobrazu rolniczego. Uniwersytet M.Kopernika, rozprawy: 110 pp.
 3. Thurman, E. M., Aiken, G. R., Ewald, M., Fisher, W. R., FoÈrstener, U., Hack, A. H. (1988). Isolation of soil and aquatic humic substances (Group Report). Humic Substances and their Role in the Environment, 31-43.
 4. Ryszkowski, L., Karg, J., Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1989). Distribution of phosphorus in meadow and cultivated field ecosystems. W: Phosphorus cycles in terrestrial and aquatic ecosystems. H.Tiessen (ed), Regional Workshop 1: Europe: 178-192
 5. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1990). Znaczenie rozpuszczonych związków organicznych w migracji wodnej wybranych jonów. Cz.1 Rozdział związków humusowych rozpuszczonych w wodach powierzchniowych krajobrazu rolniczego. W: Zanieczyszczenia obszarowe zlewni rolniczych, IMUZ: 177-184.
 6. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1990). Znaczenie rozpuszczonych związków organicznych w migracji wodnej wybranych jonów. Cz.2 Stężenie związków mineralnych związanych z rozpuszczoną materią organiczną w wodach powierzchniowych krajobrazu rolniczego. W: Zanieczyszczenia obszarowe zlewni rolniczych, IMUZ: 185-190.
 7. Szpakowska, B. (1990). Relevant knowledge and current research. Effect of organic compounds on the migration of toxic heavy metals in surface and subsurface water in agricultural landscape. W: The long-term impacts of the accumulation and mobilization of toxic chemicals in Europe. De Bilt, Utrecht: 63-64.
 8. Życzyńska-Bałoniak, I., Szpakowska, B., & Pempkowiak, J. (1990). Związki organiczne rozpuszczone w wodach i ich rola w obiegu materii w krajobrazie rolniczym. W: Obieg wody i bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym [Organic compounds dissolved in water bodies and their role in matter migration in agricultural landscape. In: Water cycling and biogeochemical barriers in agricultural landscape]. Eds. L. Ryszkowski, J. Marcinek, A. Kędziora, ZBRiL PAN, Poznań, 143-166.
 9. Szpakowska, B., & Życzyńska-Bałoniak, I. (1992). Migracja składników mineralnych w różnych ekosystemach. W: Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. Red. S. Bałazy, L. Ryszkowski, Poznań, 17-27.
 10. Szpakowska, B. (1992). Barriers and migration of chemicals in landscape W: Aspects of water management, environment and energy  policies in the Europe of today for the Europe of tomorrow. Vienna/Poznań: 55-56.
 11. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1992). Stężenia różnych form fosforu rozpuszczonego w wodach powierzchniowych krajobrazu rolniczego. W: Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. Red. S. Bałazy, L. Ryszkowski, Poznań, 29-39.
 12. Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1994). Groundwater movement of mineral elements in an agricultural area of south western Poland. W: Functional Appraisal of Agricultural Landscape in Europe (EUROMAB and INTECOL seminar) L.Ryszkowski, S.Bałazy (eds), Research Center for Agricultural and Forest Environment, Pol.Acad.Sci., Poznań: 95-104.
 13. Życzyńska-Bałoniak, I., Szpakowska, B., Ryszkowski, L. (1996). Effect of biogeochemical barriers on migration of dissolved organic compounds in agricultural landscape W: Dynamics of an agricultural landscape. L.Ryszkowski, N.R. French, A.Kędziora (eds). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań: 129-137.
 14. Karlik, B., Szpakowska, B. (1996). Oznaczanie metali ciężkich metodą anodowej chronowoltamperometrii inwersyjnej (DPASV) W: Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa. L.Ryszkowski, S.Bałazy, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 113-119.
 15. Ryszkowski, L., Życzyńska-Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1996). Wpływ barier biogeochemicznych na ograniczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń obszarowych. W: Oczyszczalnie hydrobiologiczne. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 147-156.
 16. Szpakowska, B., Karlik, B. (1996). Zastosowanie metody DPASV do oznaczania chemicznych form ołowiu w wodach powierzchniowych. W: Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium Odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego: 205-215.
 17. Szpakowska, B., Życzyńska-Bałoniak, I., Wacka, A. (1997). Appearance of mineral elements in groundwater of agricultural landscape. W: Ecological management of countryside in Poland and France, L. Ryszkowski, S. Wicherek (eds), ZBŚRiL PAN, Poznań, 118-127.
 18. Szpakowska, B., Karlik, B. (1997). Environmental aspects of dissolved organic matter appearance in waters of agricultural areas. W: Ecological management of countryside in Poland and France, L. Ryszkowski, S. Wicherek (eds), ZBŚRiL PAN, Poznań, 112-117.
 19.  Szpakowska, B., Karlik, B. (1998). Struktura krajobrazu rolniczego a jakość wód gruntowych. W: Ochrona dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego w Polsce, Warszawa: 239- 243.
 20. Karlik, B., Szpakowska, B. (1998). Funkcje środowiskowe zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym na przykładzie oczka śródpolnego. W: Ochrona dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego w Polsce, Warszawa: 245- 248.
 21. Szpakowska, B., Karlik, B. (1998). Sezonowe zmiany stężeń metali ciężkich w naturalnym i sztucznym zbiorniku śródpolnym. W: Ekotony słodkowodne - struktura, rodzaje, funkcjonowanie. UMCS, Lublin: 209- 214.
 22. Szpakowska, B., Karlik, B., Gołdyn, H. (1998). Chemiczne formy metali ciężkich w wodach zlewni rolniczej. W: Ekotony słodkowodne - struktura, rodzaje, funkcjonowanie. UMCS, Lublin: 215-220.
 23. Karlik, B., Szpakowska, B., Arczyńska-Chudy, E. (1998). Dynamika stężeń metali ciężkich w zbiorniku śródpolnym. W: Ekotony słodkowodne - struktura, rodzaje, funkcjonowanie. UMCS, Lublin: 203- 208.
 24. Karlik, B., Szpakowska, B. (1999). Effect  of dissolved organic matter on metal speciation in waters from agricultural area. W: Paysages agraires et environnement, S.Wicherek  (ed), CNRS, France: 253- 259.
 25. Karlik, B., Szpakowska, B. (2000). Wpływ elementów struktury krajobrazu rolniczego na jakość wód zlewni rolniczej. W: Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry, Karpacz: 359-366.  
 26. Karlik, B., Szpakowska, B. (2000). Zastosowanie woltamperometrii inwersyjnej do oznaczania zawartości metali ciężkich w wodach zlewni rolniczych. W: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach rolniczych, Toruń, B. Buszewski (red): 143-148.
 27. Kruszyna, W., Szpakowska, B. (2000). Analiza interakcji metali ciężkich z labilną frakcją rozpuszczonej materii organicznej w wodach zlewni rolniczej. W: Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. W: Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, S. Radwan, Z. Lorkiewicz (red): 179-184.
 28. Szpakowska, B. (2002). Dissolved organic substances in water bodies of agricultural landscapes. W: Landscape ecology in agroecosystems management. L. Ryszkowski (ed), CRC Press, Boca Ration: 159-183.
 29. Szpakowska  B., Karlik  B. (2003). Ocena środowiskowa występowania miedzi w wodach powierzchniowych i gruntowych małej zlewni rolniczej. W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Red. M. Janosz-Rajczyk, Wyd. Politechniki Częstochowskiej: 60-65.
 30. Karlik, B., Szpakowska, B. (2003). Zmienność zawartości i jakości glebowej materii organicznej oraz wybranych właściwości chemicznych gleby w ekotonie pole uprawne- zadrzewienie śródpolne. W: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. A.T.Miler  Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu: 501-509.
 31. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczęsna, M. (2004). Występowanie metali ciężkich w wodach zbiorników rekreacyjnych.  W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Red. M. Janosz-Rajczyk, Wyd. Politechniki Częstochowskiej: 42-48.
 32. Szpakowska  B., Karlik  B., Szczęsna  M., Urbański  P. (2005). Rola roślinności wodnej w kształtowaniu jakości ekosystemów wodnych terenów zieleni miejskiej. W: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona, Toruń: 147-154.
 33. Szpakowska, B., Karlik B., Szczepańska, M., Krzesiński, W. (2007). Wpływ roślinności wodnej na jakość wód zbiorników rekreacyjnych. W: Woda w krajobrazie, J. Widomska-Piesik (red), Szczecin AR: 47-54.
 34. Szpakowska, B., Świerk, D., Dudzińska, A. (2008). Wpływ jakości wody Jeziora Kierskiego na wartość rekreacyjną zbiornika. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej. W. Staniewska-Zątek, T. Sankowski, R. Muszkieta (red), Poznań: 53-61.
 35. Dondajewska, R., Gołdyn, R., Barałkiewicz, D., Szpakowska, B. (2009). The quality of rainwater runoff from urban area to a lowland river. W: Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman (red.), Uniwersytet Śląski, Gliwice: 117 – 127.
 36. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2010). Wartości rekreacyjne wybranych jezior Wielkopolski i ich wpływ na użytkowanie przez lokalną społeczność. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. A.Kaiser, M.Sokołowski (red). Seria: Monografie nr 3/10. Wielkopolska  Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu: 285- 292. ISBN 978-83-927029-7-9.
 37. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Turystyka i rekreacja szansą rozwoju wybranych miejscowości gminy Czaplinek. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. A.Kaiser, M.Sokołowski (red). Seria: Monografie nr 3/10. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu: 293-299. ISBN 978-83-927029-7-9.
 38. Rachwał, B., Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2010). Ruralistyczne ślady przeszłości a zrównoważony krajobraz terenów powiatu głogowskiego. W: Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. D.Chylińska, J. Łach (red). Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski: 109-114. ISBN 978-83-7374-054-9.
 39. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Rachwał, B. (2012). Historyczne i przyrodnicze dziedzictwo jako podstawowy element kształtowania przestrzeni miejskiej Czaplinka. W: Tożsamość krajobrazu miasta. Petryshyn H., Sochacka-Sutkowska E. (red)., Zachodniopomorski Uniwersytet Przyrodniczy w Szczecinie, Szczecin: 269- 273
 40. Rachwał, B., Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2012). Urbanistyczne ślady przeszłości w matrycy krajobrazu przemysłowego na przykładzie miejscowości Żukowice w powiecie głogowskim.  W: Tożsamość krajobrazu miasta. Petryshyn H., Sochacka-Sutkowska E. (red)., Zachodniopomorski Uniwersytet Przyrodniczy w Szczecinie, Szczecin: 275- 279.
 41. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Pajchrowska, M. (2014). Ocena wybranych elementów przyrodniczych krajobrazu wiejskiego na przykładzie fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego.. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze-prognozy. J. Garbacz (ed.), t.VIII. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego: 51-59. ISBN 978-83-60775-39-4.
 42. Pajchrowska  M., Szpakowska  B., Dudzińska  A. (2014). Ocena stanu ekologicznego małych zbiorników wodnych w krajobrazie wiejskim (Gmina Dopiewo). W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze-prognozy. J.K. Garbacz (ed.), t.VIII. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego: 215-223. ISBN 978-83-60775-39-4.
 43. Pajchrowska, M., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2015). Ocena zbiornika wodnego podlegającego antropopresji w oparciu o mikrofity planktonowe. W: Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze – prognozy., J. Garbacz (red). BTN, Bydgoszcz t. IX: 141-157. ISBN 978-83-60775-42-4.
 44. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Pajchrowska, M. (2015). Występowanie oczek wodnych na wybranym fragmencie Drawskiego Parku Krajobrazowego. W: Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze – prognozy., J.Garbacz (red).BTN, Bydgoszcz t.IX: 27-35. ISBN 978-83-60775-42-4.

 

Prace w materiałach konferenyjnych

 1. Szpakowska, B., Karlik, B. (1997). Wymywanie rozpuszczonej materii organicznej, wapnia i magnezu do wód krajobrazu rolniczego. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształtowania środowiska rolniczego, Poznań: 181-186.

 

Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

 1. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1983). Znaczenie rozpuszczonych związków organicznych dla obiegu materii w krajobrazie rolniczym. W: XII Zjazd Hydrobiologów Polskich pt.” Czystość wód podstawą bytu człowieka”, Lublin: 163-164.
 2. Pempkowiak, J., Szpakowska, B. (1984).The measurement of the complexing properties of humic substances isolated from various waters using an ASV method. W: Euroanalysis V. Fifth European Conference on Analytical Chemistry, Kraków, 26-31.VIII: 257.
 3. Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1986). Zmiany sezonowe niektórych kationów rozpuszczonych w wodach powierzchniowych krajobrazu rolniczego. W: XIII Zjazd Hydrobiologów Polskich pt.” Chrońmy morze już na lądzie, Szczecin: 16-18.
 4. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1986). Role of dissolved organic compounds for matter migration in agricultural landscape. W: IV International Congress of Ecology, Syracuse, New York: 365.
 5. Życzyńska-Bałoniak, I., Szpakowska, B. (1989). Seasonal changes of different form sof phosphorus concentration dissolved in surface water in agricultural landscape. W: VII International Conference. Chemistry for protection of the environment, Lublin: 94.
 6. Szpakowska, B., Życzyńska- Bałoniak, I. (1992). Role of biogeochemical barriers in water migration of humic substances. W: Organic substances in soil and water, natural constituents and their influence on contaminant behaviour. Lancaster University, United Kingdom: 34.
 7. Życzyńska- Bałoniak, I., Szpakowska, B., Karlik, B. (1994). Origin and function of dissolved organic compounds in waters of agricultural landscape. W: Progress to meet the Challenge of Environmental Change. VI International Congress of Ecology, Manchester, INTECOL: 84.
 8. Szpakowska, B., Karlik, B. (1995). Chemiczne formy metali ciężkich w wodach krajobrazu rolniczego. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. IV Poznańskie Konwersatorium Analityczne: 60.
 9. Szpakowska, B., Karlik, B. (1995). Zastosowanie metody DPASV do oznaczania ołowiu w wodach powierzchniowych. W: Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium Odry i wód  jeziornych województwa szczecińskiego, I Konferencja, Szczecin: 80-81.
 10. Karlik, B., Szpakowska, B. (1995). Zastosowanie metody woltamprometrii inwersyjnej (DPASV) do oznaczania różnych form miedzi w wodach krajobrazu rolniczego. W: Miedź i molibden w środowisku- problemy ekologiczne i metodyczne. Warszawa: 17.
 11. Szpakowska, B., Karlik, B. (1997). Chemizm zbiornika śródpolnego. W: XL Zjazd Naukowy, Gdańsk: Chemia źródłem nadziei i obaw; Chemia i Ochrona Środowiska: 94.
 12. Karlik, B., Szpakowska, B. (1997). Zastosowanie metody DPASV do analizy stężeń metali ciężkich  w zbiorniku śródpolnym. W: XL Zjazd Naukowy, Gdańsk: Chemia źródłem nadziei i obaw; chemia i ochrona środowiska: 44.
 13. Karlik, B., Szpakowska, B. (1997). Effet de la matiere organique dissoute sur la speciation des metaux dans les eaux de region agricole. W: Principes ecologiques de question des paysages agraires. Saint -Cloud, Paris, France: 49.
 14. Szpakowska, B., Karlik, B. (1998). Sezonowe zmiany stężeń metali ciężkich w naturalnym i ztucznym zbiorniku śródpolnym. W: Ekotony słodkowodne- struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Janów Lubelski: 25.
 15. Karlik, B., Szpakowska, B., Arczyńska-Chudy, E. (1998). Dynamika stężeń metali ciężkich w zbiorniku śródpolnym. W: Ekotony słodkowodne- struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Janów Lubelski: 15-16.
 16. Szpakowska, B., Karlik, B., Gołdyn, H. (1998). Chemiczne formy metali ciężkich w wodach zlewni rolniczej. W: Ekotony słodkowodne- struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Janów Lubelski: 25-26.
 17. Karlik, B., Szpakowska, B. (1998). Zastosowanie promieniowania UV do degradacji rozpuszczonej materii organicznej przy oznaczaniu specjacji metali ciężkich w wodach. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczanie śladowych ilości pierwiastków. VII Poznańskie Konwersatorium Analityczne: 59.
 18. Szpakowska, B., Karlik, B. (1999). Formy chemiczne miedzi w wodach powierzchniowych i gruntowych zlewni rolniczej. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. VIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne: 69.
 19. Karlik, B., Szpakowska, B. (1999). Specjacja metali w wodach zlewni rolniczej. W: Interakcja jonów metali w środowisku. IV Konferencja Naukowa, AR, Kraków: 20.
 20. Szpakowska, B., Karlik, B. (1999). Występowanie i migracja form chemicznych miedzi w zlewni rolniczej. W: Interakcja jonów metali w środowisku. IV Konferencja Naukowa, AR, Kraków: 22.
 21. Karlik, B., Szpakowska, B. (2000). Wpływ elementów struktury krajobrazu rolniczego na jakość wód zlewni rolniczej. W: VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry,  Karpacz .
 22. Szpakowska, B., Karlik, B., Kruszyna, W. (2000). Specjacja metali ciężkich w labilnych frakcjach wód zlewni rolniczej. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. IX Poznańskie Konwersatorium Analityczne: 76.
 23. Kruszyna, W., Szpakowska, B. (2000). Analiza interakcji metali ciężkich z labilną frakcją rozpuszczonej materii organicznej w wodach zlewni rolniczej. W: Ogólnopolska Konferencja: Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich  o dużych walorach przyrodniczych, Janów Lubelski: 33.
 24. Szpakowska, B., Karlik, B., Gaca, W. (2001). Woltamperometryczne oznaczanie form metali ciężkich w wybranych wodach Wielkopolski. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. X Poznańskie Konwersatorium Analityczne: 102.
 25. Szpakowska, B. (2001). Pochodzenie substancji humusowych i ich rola w środowisku wodnym. W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28.IX.2001: 88.
 26. Szpakowska, B., Karlik, B., Gaca, W. (2003). Migracja wodna form azotu i fosforu w małej zlewni rolniczej. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENVIRO 2003: Kształtowanie i ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Kraków-Nitra: 25.
 27. Szpakowska, B., Szczęsna, M. (2004). Oznaczanie wybranych metali ciężkich w wodach miasta Poznania. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne:  78.
 28. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczęsna, M., Urbański, P. (2005). Analiza wybranych metali ciężkich w różnych elementach ekosystemów wodnych. W: XIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne: 69.
 29. Szpakowska, B., Goliński, P., Karlik, B., Kaczmarek, Z., Szczęsna, M. (2005). Rozkład metali ciężkich w zbiornikach wodnych aglomeracji wielkomiejskiej. W: XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem: 125.
 30. Szpakowska, B., Szczęsna, M., Urbański, P., Karlik, B. (2005). Rola roślinności wodnej w kształtowaniu jakości ekosystemów wodnych terenów zieleni miejskiej. W: I Konferencja Naukowo-Techniczna: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona, Toruń: 20 - 21.
 31. Szczęsna, M., Szpakowska, B., Karlik, B., Krzesiński, W. (2006). Ocena występowania metali ciężkich w wodach zbiorników rekreacyjnych. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XV Poznańskie Konwersatorium  Analityczne: 126.
 32. Szpakowska, B., Karlik, B., Krzesiński, W., Goliński, P., Szczęsna, M., Mleczek, M. (2006). Heavy metal contamination of waters in reservoirs in an urban agglomeration. W: Międzynarodowa Konferencja: The functioning of water ecosystems and their protection,  Morasko,  128.
 33. Szpakowska, B., Karlik, B., Szczepańska, M., Krzesiński, W. (2006). Wpływ roślinności na jakość wód zbiorników rekreacyjnych. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, IX Forum Architektury Krajobrazu, Szczecin: 47.
 34. Szpakowska, B., Karlik, B., Jaroniewska, D. (2006). Występowanie małych oczek śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Małe zbiorniki wodne- struktura ekologiczna, miejsce i rola w krajobrazie, Janów Lubelski: 8.
 35. Karlik, B., Szpakowska, B., Szczepańska, M. (2006). Występowanie miedzi w zbiornikach rekreacyjnych terenów zieleni aglomeracji wielkomiejskiej. W: Małe zbiorniki wodne- struktura ekologiczna, miejsce i rola w krajobrazie, Janów Lubelski: 9.
 36. Szpakowska, B., Świerk, D. (2007). Analiza wybranych metali ciężkich w roślinach wodnych. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XVI Poznańskie Konwersatorium  Analityczne: 83.
 37. Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2008). Ocena walorów krajobrazowych okolicy Spyczynej Góry. W: Międzynarodowe XI Forum Architektury krajobrazu; Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13.IX.2008: 27.
 38. Rachwał, B., Szpakowska, B. (2008). Próby rekultywacji krajobrazu dla potrzeb turystyki na przykładzie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W: Międzynarodowe XI Forum Architektury krajobrazu; Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13.IX.2008: 75.
 39. Szczepańska, M., Szpakowska, B. (2008). Rekreacyjne znaczenie Zbiornika Maltańskiego i problemy związane z jego użytkowaniem. W: Międzynarodowe XI Forum Architektury krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13.IX.2008: 89.
 40. Szpakowska, B., Świerk, D., Dudzińska, A. (2008). Możliwości wykorzystanie Jeziora Kierskiego do celów turystyczno-rekreacyjnych. W: Międzynarodowe XI Forum Architektury krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13.IX.2008: 90.
 41. Świerk, D., Szpakowska, B. (2008). Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. W: Międzynarodowe XI Forum Architektury krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań, 11-13.IX.2008 : 94.
 42. Kierszko, K., Gramowska, H., Barałkiewicz, D., Szpakowska, B., Gołdyn, R. (2009). Wpływ zanieczyszczeń wód opadowych pochodzących z terenów przemysłowych na jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Poznania. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XVIII Poznańskie Konwersatorium  Analityczne: 50.
 43. Olenderek, M., Gramowska, H., Komorowicz, I., Barałkiewicz, D., Szpakowska, B., Gołdyn, R. (2009). Wpływ ścieków deszczowych spływających z powierzchni dróg na jakość wód powierzchniowych miasta Poznania. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XVIII Poznańskie Konwersatorium  Analityczne: 51
 44. Rachwał, B., Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2009). Ruralistyczne ślady przeszłości, a zrównoważony krajobraz terenów powiatu głogowskiego. W: Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Wrocław, 17- 19.IX.2009: 34.
 45. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Urbański, P. (2009). Przekształcenia krajobrazu wiejskiego na przykładzie wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego.: W: Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Wrocław, 17- 19.IX.2009: 13.
 46. Rachwał, B., Szpakowska, B. (2009). Odpady poflotacyjne rud miedzi i ich zrównoważone zagospodarowanie na przykładzie zbiornika „Wartowice 3”. W: Metody i środki rekultywacji biologicznej terenów poprzemysłowych, Gliwice, 24-25.IX.2009r.
 47. Pikosz, B., Gramowska, H. , Barałkiewicz, D., Szpakowska, B., Gołdyn, R. (2010). Wpływ ścieków deszczowych pochodzących z terenów przemysłowych na jakośc wód powierzchniowych miasta Poznania. Chemometryczna analiza wyników. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XIX Poznańskie Konwersatorium  Analityczne: 103.
 48. Piwień, A., Gramowska, H. , Barałkiewicz, D., Szpakowska, B., Gołdyn R. (2010). Wpływ  ścieków deszczowych z terenów miejskich na jakość wód powierzchniowych miasta Poznania. Analiza chemometryczna wyników. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. XIX Poznańskie Konwersatorium  Analityczne: 104
 49. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2010). Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie miasta Poznania. W: Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Biała Podlaska-Grabanów, 20-22. V.2010: 49.
 50. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. W: Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Biała Podlaska-Grabanów, 20-22. V.2010: 24.
 51. Rachwał, B., Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2010). Urbanistyczne ślady przeszłości w matrycy krajobrazu przemysłowego na przykładzie miejscowości Żukowice w powiecie głogowskim. W: Festiwal Architektury Krajobrazu. Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamość Krajobrazu Miasta. 21-23. V. 2010, Szczecin: 36.
 52. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Rachwał, B. (2010). Historyczne i przyrodnicze dziedzictwo jako podstawowy element kształtowania przestrzeni miejskiej Czaplinka. W: Festiwal Architektury Krajobrazu. Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamość Krajobrazu Miasta. 21-23. V. 2010, Szczecin: 18.
 53. Larek, A., Gramowska, H., Barałkiewicz, D., Szpakowska, B., Gołdyn, R. (2011). Wpływ ścieków deszczowych z terenów miejskich i przemysłowych na jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Poznania. XX  Poznańskie Konserwatorium Analityczne, Poznań: 85. 
 54. Dondajewska, R., Barałkiewicz, D., Gołdyn, R., Larek, A., Rosińska, J., Szpakowska, B. (2011). Physico –chemical properties of rainwater runoff from urbanized area in  Poznań. II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii, 5-7.IV.2011r. Wyzwania współczesnej biologii, technologii i ochrony środowiska, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 71-72.
 55. Wasielewska, M. Szpakowska, B. (2012). Specifity of recently created small pond in Drwęsa (Wielkopolska Region, Poland). I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań.
 56. Wasielewska, M., Szpakowska, B. (2012). Drobne zbiorniki wodne w krajobrazie wiejskim na przykładzie gminy Dopiewo (województwo Wielkopolskie, Polska). Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Panel Geograficzny „Współczesne aspekty badań przestrzeni geograficznej”, 26-27.X.2012r., Szczecin: 18-19.
 57. Pajchrowska, M., Szpakowska, B. (2014). Koncepcja włączenia wód płynących w układ rekreacyjny terenów wiejskich na przykładzie małej rzeki w Wielkopolsce. Conception of inclusion flowing water recreation in the rural area on the example of a small river on the Wielkopolska Lowland. III Konferencja Młodych Naukowców  z okazji Światowego Dnia Wody, 13-14.III.2014r., Poznań: 105.
 58. Pajchrowska, M., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2014). XXI Ogólnopolskie Symposjum Naukowe: Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. 16-17.VI.2014r.,Tleń  
 59. Pajchrowska, M., Szpakowska, B. (2015). Seasonal variations of organic carbon in the water bodies located in an agricultural landscape. IV Konferencja Młodych Naukowców  z okazji Światowego Dnia Wody, 12-13.III.2015r., Poznań
 60. Pajchrowska, M., Szpakowska, B. (2015). Mały zbiornik wodny na obszarze wiejskim jako ostoja różnorodności mikro- i makrofitów.  IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „ Nauka dla środowiska przyrodniczego”, 23-25.IV.2015r.Poznań: 90-91.
 61. Pajchrowska, M., Szpakowska, B. (2015). Wpływ usunięcia osadów dennych na jakość wód na przykładzie małego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie wiejskim. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie. 10 września 2015r. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy: 30.

 

Inne prace opublikowane

 1. Ryszkowski, L., Szpakowska, B., Życzyńska-Bałoniak, I. (1988). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji na temat obiegu fosforu w środowisku ”Phosphorus cycles in terrestrial and aquatic ecosystems. Regional Workshop, Czerniejewo, Wiadomości Ekologiczne, 34(4): 459-462.
 2. Szpakowska, B. (1989). Kurs na temat ekosystemów lądowych (Saragossa, 18 V-12 VI 1988 r.). Wiadomości Ekologiczne, 35(3-4): 311-313
 3. Szpakowska, B. (1991). Nie z każdej mąki chleb. Problemy wytwarzania nieskażonej żywności. Ten świat, Polski Klub Ekologiczny, Poznań: 2.
 4. Szpakowska, B., & Karlik, B. (1991). Międzynarodowe sympozjum na temat chemicznego zanieczyszczenia środowiska (De Bilt, Holandia, 21-23 VI 1990 r.). Wiadomości Ekologiczne, 37(2): 146-148
 5. Szpakowska, B., Karlik, B. (1999). Recenzja książki: Water quality and its management. C.V.J.Varma, A.R.G.Rao, S.P.Kaushish (eds), A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield. Hydrological Sciences, Journal Des Sciences Hydrologiques. 44(3): 490-491.
 6. Szpakowska, B., Gaca, W. (2001). Recenzja książki: Aquatic humic substances, ecology and biogeochemistry. D.O.Hessen, L.J. Tranvik (eds), Ecological studies 133, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Postępy Nauk Rolniczych (3):155-158.  
 7. Szpakowska, B. (2003). Recenzja książki: Agricultural nonpoint source pollution, Watershed management and hydrology. W.F.Ritter, A.Shirmohammadi (eds), Hydrological Sciences-Journal-des Sciences Hydrologiques, 48(1):  141-142.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1